• AKUSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Akustyka
  Absolwent:
  • ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii w zakresie akustyki, matematyki, informatyki, fizyki, elektroniki, budowy, działania i sposobu badania narządu słuchu oraz ochrony narządu słuchu przed hałasem
  • ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnych dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
  • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych oraz akustycznych wykorzystujące język matematyki, potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa z zakresu podstaw akustyki
  • zna podstawowe metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i akustycznych. Zna podstawowe (obliczeniowe) metody dopasowania aparatów słuchowych
  • zna podstawy budowy aparatów słuchowych
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu wkładki usznej (pobieranie wycisku ucha, obróbka mechaniczna wycisku, wykonywanie negatywu)
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z wykonywaniem badań słuchu, wyborem i dopasowaniem aparatów słuchowych
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (prowadzenie własnego punktu protetycznego)
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Akustyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Astronomia
  Absolwent:
  • potrafi analizować proste problemy astronomiczne oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody 
  • potrafi wykonywać analizy ilościowe prostych zagadnień astronomicznych i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe 
  • potrafi planować i wykonywać proste obserwacje astronomiczne oraz analizować i przedstawiać ich wyniki 
  • potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania prostych problemów matematycznych z zakresu astronomii; posiada umiejętność stosowania w tym celu wybranych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania
  • potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu astronomii i sposoby jego rozwiązania 
  • potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty z dziedziny astronomii
  • potrafi uczyć się samodzielnie
  • potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje, dane astronomiczne i literaturę z określonej tematyki 
  • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  • ma umiejętności językowe w zakresie astronomii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biofizyka
  Kierunek biofizyka umiejscowiony jest w obszarze kształcenia nauk ścisłych. Biofizyka jest dyscypliną naukową łączącą dwie dziedziny: fizykę z obszaru nauk ścisłych i biologię z obszaru nauk przyrodniczych. Biofizyka zajmuje się badaniem fizycznych podstaw procesów życiowych na różnych poziomach organizacji od pojedynczych cząsteczek biologicznych przez organelle i komórki aż do organizmów i całych ekosystemów. Celem biofizyki jest wyjaśnienie i ilościowy opis procesów biochemicznych oraz zjawisk fizycznych zachodzących w żywych organizmach z wykorzystaniem stosowanych w fizyce aparatury, technik eksperymentalnych i modelowania. Obiektem badań dla biofizyki są zarówno pojedyncze cząsteczki np.: białka i kwasy nukleinowe, ich budowa i oddziaływanie; centra reakcji, organelle komórkowe i zachodzące w nich procesy, a także całe tkanki i narządy odpowiedzialne za ruch, wzrok, słuch i przetwarzanie informacji. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biofizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka
  Absolwent:
  • ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk, koncepcji, zasad i teorii właściwych dla fizyki 
  • ma znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych o średnim poziomie złożoności
  • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych wykorzystujące języki matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
  • zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania
  • zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w badaniach z zakresu fizyki
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizyki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka medyczna
  Absolwent:
  • ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk, koncepcji, zasad i teorii właściwych dla fizyki i biofizyki
  • zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię nauk ścisłych
  • ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych problemów biologii, biochemii, anatomii i fizjologii dotyczącą organizmów żywych na różnych poziomach złożoności
  • zna wybrane zagadnienia matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i medycznych o średnim poziomie złożoności
  • rozumie oraz potrafi wytłumaczyć prawidłowości, zjawiska oraz procesy z obszaru fizyki i medycyny wykorzystując język matematyki; w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa
  • zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i medycznych oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych
  • zna podstawy programowania w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych aplikacji
  • zna podstawy budowy i działania wybranej aparatury pomiarowej i diagnostycznej stosowanej w badaniach fizycznych oraz diagnostyce i terapii medycznej
  • ma wiedzę w zakresie wykorzystania podstawowych technik i narzędzi badawczych fizyki w medycynie
  • zna podstawowe zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zasady postępowania z substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla środowiska oraz ich utylizacji. Rozumie potrzebę i umie korzystać ze środków ochrony osobistej w czasie pracy w laboratoriach lub pracowniach diagnostycznych
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną a także związane z pracą w laboratoriach diagnostycznych
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej zdobytą wiedzę
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • REŻYSERIA DŹWIĘKU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Reżyseria dźwięku
  Na zajęciach prowadzonych na tym kierunku studiów kształcimy akustyka o wrażliwości muzycznej. Wykształcony akustyk to student, który posiada wiedzę z matematyki, informatyki, wybranych działów fizyki (miedzy innymi elektryczność i magnetyzm, elektronika) oraz szeroko rozumianej akustyki (miedzy innymi teoria drgań, analiza sygnałów, akustyka architektoniczna, akustyka mowy, akustyka muzyczna, elektroakustyka, psychoakustyka). Student musi nauczyć się rozumieć język muzyków i tłumaczyć go na praktyczny język realizatora dźwięku. Z tego powodu poza przedmiotami wymienionymi powyżej student uczestniczy w zajęciach (prowadzonych przez zawodowych muzyków) takich jak wiadomości o muzyce czy współczesne formy muzyczne, pracownia MIDI). Swoje finalne umiejętności studenci na kierunku Reżyseria Dźwięku doskonalą pod kierunkiem zawodowych realizatorów dźwięku na przedmiotach między innymi: technologia realizacji dźwięku, techniki przetwarzania dźwięku, pracownia montażu dźwięku, produkcja radiowa. Ukończenie trzyletnich studiów na kierunku Reżyserii dźwięku oznacza, że student zdobył:
  • umiejętności kształtowania obrazu dźwiękowego w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej,
  • umiejętności realizacji dźwięku przy nagraniach małych form muzycznych i słownych,
  • umiejętności adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
  Obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych wydaje się naturalnym miejscem gdzie może być realizowany taki interdyscyplinarny program studiów jakim jest program realizowany na kierunku Reżyseria dźwięku
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria dźwięku jest brany sprawdzian praktyczny oraz następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

  Przeprowadzony zostanie również sprawdzian praktyczny.

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologie komputerowe
  Studia na kierunku Technologie Komputerowe oferować będą kształcenie I. stopnia w obszarze nauk ścisłych będące odpowiedzią na takie właśnie zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie na tym kierunku prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, stąd poza efektami kształcenia w obszarze nauk ścisłych zdefiniowano efekty powiązane z kompetencjami inżynierskimi. Absolwent, mając pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizyki, w sposób twórczy będzie stosował i rozwijał technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Nasz absolwent oprócz znajomości fizyki będzie dysponował podstawową wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi cyfrowego przetwarzania danych oraz elementów informatyki, elektroniki, telekomunikacji i automatyki. Ponadto absolwent Technologii Komputerowych będzie przygotowany do pracy zespołowej oraz posiadał podstawowe umiejętności inżynierskie w obszarze najnowocześniejszych technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Planowany profil kształcenia na kierunku Technologie Komputerowe powinien dać mu zdolność dostosowywania się do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, a także w warunkach szybko zmieniającego się rynku pracy, szczególnie w dziedzinach wiążących się z technologiami informatycznymi. Absolwent tego kierunku zdobędzie dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne — techniczne oraz pozatechniczne przygotowujące go do pracy we własnym przedsiębiorstwie, jak i w korporacji. Uzyskując tytuł inżyniera posiądzie on wszechstronną wiedzę w zakresie nauk ścisłych związanych technologiami IT. Ponieważ popyt na rynku pracy na kadrę techniczną w obszarze technologii informatycznych jest niemalejący od wielu lat, studiowanie Technologii Komputerowych otwiera przed absolwentem szerokie możliwości wyboru dalszego kształcenia się na studiach II. stopnia, a także pracy w kraju i zagranicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie komputerowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • OPTOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Optometria
  Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (biofizyka, fizyka i medycyna), której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza to wszystko co służy jego ochronie, zachowaniu, usprawnieniu i rozwojowi tego procesu. Optometria jest więc dziedziną wiedzy, która może rozwiązywać powszechnie występujące problemy wzrokowe. Nauka o widzeniu (Vision Science) to interdyscyplinarna dyscyplina naukowa obejmująca badania poznawcze nad procesem widzenia, procedury optometryczne pozwalające diagnozować i oceniać stan układu wzrokowego oraz metody terapii widzenia. Optometrysta to zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji (wad wzroku) i zaopatrzenia pacjentów w pomoce wzrokowe. Optometrysta wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; określa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub innych pomocy wzrokowych, a także prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego w celu przywrócenia właściwej sprawności widzenia. Optometrysta bazując na wiedzy z zakresu biofizyki i fizyki (w szczególności optyki) oraz wybranych działów medycyny (anatomia, fizjologia), a także posiadając umiejętności prowadzenia pomiarów oraz analizy wyników pomiarów posiada szeroką wiedzę na temat procesu widzenia, metod diagnostycznych narządu wzroku oraz możliwych do zastosowania rozwiązań i pomocy wzrokowych. Z tych też względów optometria jako kierunek kształcenia mieści się w pełni w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Optometria jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • APLIKACJE INTERNETU RZECZY Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy to praktyczne studia pozwalające poznać zagadnienia będące podstawą współczesnego internetu. Podczas przebiegu zajęć studenci mają możliwość realizowania zadań związanych z zaprogramowaniem dostępnych technologi w języku Java. Studenci poznają podstawy programowania sterowników oraz zestawów do samodzielnego montażu. Do dyspozycji jest zdalna stacja pogodowa z którą można się porozumieć przy pomocy protokołu REST programując w Java. Do dyspozycji są też czytniki kodów EAN, czytniki radiowe RFID MIFARE i UNIQUE.Natomiast przy pomocy  kitów AVT będziecie mieli możliwość stworzenia własnej sieci sensorów.

  Więcej informacji o kierunku

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i średnia ocen na dyplomach. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku to nowoczesne studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z zakresu fizyki, biologii i chemii. Celem tej specjalności jest merytoryczne przygotowanie studentów w niezbędną wiedzę, poparte nabyciem przez nich umiejętności praktycznych, a także wykształcenie pragnienia i możliwości dalszego zdobywania wiedzy z zakresu wszystkich wymienionych powyżej dyscyplin naukowych.

  Więcej informacji o kierunku

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka Molekularna  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOFIZYKA-OPTYKA OKULAROWA Z OPTOMETRIĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Studia I stopnia ponad 2000 godzin zajęć dydaktycznych, w tym prawie 70 % zajęć specjalistycznych. Kształcenie ogólne obejmuje matematykę, fizykę, biofizykę, chemię, biologię, biochemię i język angielski. Kształcenie specjalistyczne obejmuje optykę geometryczną i fizyczną, biologię człowieka, anatomię z neuroanatomią, optykę fizjologiczną, optykę okularową, laboratorium technologii okularowej, biologię układu wzrokowego, procedury badania refrakcji, niedowidzenie i pomoce wzrokowe oraz wstęp do soczewek kontaktowych. Zajęcia prowadzą zarówno uznani profesorowie Wydziału Fizyki jak i młodzi, ambitni nauczyciele akademiccy oraz doktoranci, w dużym stopniu dyplomowani optycy i optometryści, absolwenci tych studiów. Ważna rolę w kształceniu optyków okularowych spełniają specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz lekarze okuliści z Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

  Więcej informacji o kierunku

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka-Optyka Okularowa z Optometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Patrycja Ocena

Polecam