• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w zakresie zagadnień podstawowych  z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii. Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji  i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła  i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo. Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zdobywa wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych. Nabywa umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym. Uzyskuje kompetencje, jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, organizacji produkcji i kontroli jakości żywności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, biologia, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie żywności i żywienie człowieka jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Program kształcenia na kierunku Transport zakłada uzyskanie przez absolwenta:

  • podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji środków transportu,
  • podstawowej znajomości zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
  • gruntownej wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji różnych zadań transportowych w zakresie organizacji, analiz efektywności, doboru właściwych środków transportu, jak i logistyki oraz spedycji.

  Specjalności

  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych
  • Logistyka i spedycja
  • Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód
  • Transport chłodniczy

  Specjalności oferowane w ramach kierunków będą uruchomione w sytuacji, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

  Zawody po studiach

  • doradca techniczny
  • kierownik serwisu samohodowego
  • specjalista ds. logistyki i spedycji
  • specjalista ds. diagnostyki samochodowej
  • specjalista ds. dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby łączyć wiedzę inżynierską z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Kierunek ten uznaje się za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej. Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera – specjalisty od zarządzania i działalności inżynierskiej, zwłaszcza w zakresie logistyki i wykorzystywania technik komputerowych do zarządzania produkcją i usługami. 

  Kwalifikacje absolwenta studiów inżynierskich obejmują:

  • wiedzę inżynierską z dziedziny budowy maszyn oraz wiedzę menedżerską;
  • wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz marketingu przemysłowego;
  • umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu optymalizacji;
  • umiejętność rozwiązywania problemów z cyklu życia produktu i analizy kosztów;
  • umiejętność zarządzania bieżącą produkcją i kontroli jakości;
  • umiejętność zarządzania grupą i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)