• BIOANALITYKA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów bioanalityka chemiczna

  Absolwent zostanie ukierunkowany na poszerzenie wiedzy w zakresie surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym. Pozwoli to uzyskać wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie, sposobach badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, żywności i próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych. 

  Absolwent będzie kompetentny w stosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, wykorzystywanych do analizy chemicznej i kosmetycznej, środowiskowej oraz żywności.  Kierunek kształcenia umożliwi mu również zapoznanie się z metodami postępowania z odpadami oraz sposobami promowania ekologii w różnych aspektach bioanalityki chemicznej.

  Absolwent zdobędzie wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium określonych branż przemysłowych. Rozwinie także umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biokosmetologia i chemia kosmetyczna
  • Analiza żywności i chemia środowiskowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioanalityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Absolwent kierunku Elektroenergetyka ma wiedzę specjalistyczną w zakresie: podstaw prawa gospodarczego i energetycznego; podstaw technologii maszyn i urządzeń elektroenergetycznych; rozwoju technologii z zakresu energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej; budowy i eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji elektroenergetycznych; podstaw teorii mocy i kompensacji; ochrony przepięciowej i analizy obwodów elektrycznych; diagnostyki i niezawodności urządzeń elektrycznych; miernictwa i automatyki w systemach elektroenergetycznych; inteligentnych sieci elektroenergetycznych; sposobów magazynowania energii w systemie elektroenergetycznym; napędów i systemów zasilania w elektromobilności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i urządzenia elektroenergetyczne
  • źródła odnawialne i magazynowanie energii
  • Elektromobilność i niekonwencjonalne systemy energetyczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i urządzenia elektroenergetyczne
  • źródła odnawialne i magazynowanie energii
  • Elektromobilność i niekonwencjonalne systemy energetyczne

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów energetyka

  Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w zakresie zagadnień podstawowych  z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii.

  Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji  i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła  i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
  • Elektroenergetyka
  • Morska energetyka wiatrowa
  • Energetyka jądrowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy energetyczne
  • Zrównoważony rozwój energetyki
  • Energetyka niekonwencjonalna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
  • Elektroenergetyka
  • Morska energetyka wiatrowa
  • Energetyka jądrowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy energetyczne
  • Zrównoważony rozwój energetyki
  • Energetyka niekonwencjonalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 4 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii, mikrobiologii i chemii,
  • podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki,
  • informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii,
  • elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego,
  • biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria biomateriałów
  • Informatyka w medycynie
  • Biotechnologie materiałów i kosmetyków

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria biomateriałów
  • Informatyka w medycynie
  • Biotechnologie materiałów i kosmetyków

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk o żywności i zdrowiu oraz  wiedzę  z zakresu nauk przyrodniczo - technicznych, biologicznych i ekonomicznych niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa oraz wpływem na zdrowie człowieka.

  Zna procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające w trakcie pozyskiwania i przetwarzania surowców, technologiczne korzyści i zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem dodatków do żywności oraz zasady utrwalania, pakowania, znakowania, przechowywania i wprowadzania żywności do obrotu. Posiada dodatkowo kompetencje w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy chemicznej, sensorycznej i instrumentalnej oraz podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do sterowania produkcją i prognozowania bezpieczeństwa i jakości żywności.

  Dysponuje również wiedzą na temat regulacji prawnych w zakresie prowadzenia działalności związanej z produkcją oraz bezpieczeństwem żywności, z uwzględnieniem zakresu prac krajowych oraz europejskich organów urzędowej kontroli żywności i żywienia, systemów ostrzegawczych, a także certyfikacji żywności i akredytacji laboratoriów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy bezpieczeństwa żywności
  • Pracownie laboratoryjne bezpieczeństwa żywności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy bezpieczeństwa żywności
  • Pracownie laboratoryjne bezpieczeństwa żywności

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

  Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo.

  Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Inżynieria procesów wytwarzania
  • Inżynieria jakości
  • Projektowanie maszyn i urządzeń dla branży morskiej energetyki wiatrowej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych
  • Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania
  • Innowacyjne metody projektowania
  • Automatyzacja i robotyzacji procesów produkcyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Inżynieria procesów wytwarzania
  • Inżynieria jakości
  • Projektowanie maszyn i urządzeń dla branży morskiej energetyki wiatrowej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych
  • Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania
  • Innowacyjne metody projektowania
  • Automatyzacja i robotyzacji procesów produkcyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 2 lata 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów mechatronika

  Jest to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Połączenie tych dyscyplin naukowych nie jest przypadkowe, ponieważ umożliwia optymalizację procesu projektowania i wytwarzania we współczesnym przemyśle. Takie podejście do projektowania i wytwarzania narzuciło konieczność kształcenia specjalistów z zakresu mechatroniki. Świat nauki uważa mechatronikę za jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

  Kierunek kształcenia Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne. Treści nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i robotyki, sterowania oraz nauki o materiałach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechatronika i diagnostyka pojazdów
  • Systemy monitorowania i sterowania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika i diagnostyka pojazdów
  • Systemy monitorowania i sterowania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka

  Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zdobywa wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych.

  Nabywa umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym. Uzyskuje kompetencje, jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, organizacji produkcji i kontroli jakości żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Bezpieczeństwo żywności i żywienie człowieka
  • Inżynieria żywności
  • Technologia przetwórstwa ryb

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności
  • Towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe
  • Gastronomia z elementami dietetyki
  • Projektowanie produktów akwakultury

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biotechnologia żywności
  • Bezpieczeństwo żywności i żywienie człowieka
  • Inżynieria żywności
  • Technologia przetwórstwa ryb

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności
  • Towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe
  • Gastronomia z elementami dietetyki
  • Projektowanie produktów akwakultury

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 4 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów transport

  Program kształcenia na kierunku Transport zakłada uzyskanie przez absolwenta:

  • podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji środków transportu,
  • podstawowej znajomości zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
  • gruntownej wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji różnych zadań transportowych w zakresie organizacji, analiz efektywności, doboru właściwych środków transportu, jak i logistyki oraz spedycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód
  • Elektromobilność

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód
  • Elektromobilność

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Koszalinie - Politechnika Koszalińska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby łączyć wiedzę inżynierską z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Kierunek ten uznaje się za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

  Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera – specjalisty od zarządzania i działalności inżynierskiej, zwłaszcza w zakresie logistyki i wykorzystywania technik komputerowych do zarządzania produkcją i usługami. 

  Kwalifikacje absolwenta studiów inżynierskich obejmują:

  • wiedzę inżynierską z dziedziny budowy maszyn oraz wiedzę menedżerską;
  • wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz marketingu przemysłowego;
  • umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu optymalizacji;
  • umiejętność rozwiązywania problemów z cyklu życia produktu i analizy kosztów;
  • umiejętność zarządzania bieżącą produkcją i kontroli jakości;
  • umiejętność zarządzania grupą i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów logistycznych
  • Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
  • Menedżer produktu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie transportem
  • Operations management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów logistycznych
  • Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
  • Menedżer produktu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie transportem
  • Operations management

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język angielski, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)