Licea w Jędrzejowie

Licea w Jędrzejowie

Licea Jędrzejów

Osoby, które ukończyły gimnazjum muszą dokonać trudnego wyboru, który może wpłynąć na życie zawodowe. Pomocnymi okazać się mogą oferty edukacyjne przygotowane przez dwa licea w Jędrzejowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja zajmuje wysoką pozycję wśród liceów w rankingu w województwie świętokrzyskim. Szkoła ta oferuje swoim uczniom naukę takich językó jak: język angielski, niemiecki, francuski oraz język rosyjski. Kandydaci mogą skadać swoje wnioski o przyjęcie do I LO do sześciu klas. Uczniowe tego LO mogą uczęszczać na zajęcia uzupełniające, które mają poszerzyć ich wiedzę. Licealiści z II LO wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych są bardzo aktywni w różnych konkursach i olimpiadach. Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności mogą dołączyć do jednego z wielu kół zainteresowań funkcjonujących w szkołach.

1. Licea w Jędrzejowie

Licea Jędrzejów


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

 • Klasa matematyczna- rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
 • Klasa matematyczno-przyrodnicza- rozszerzona matematyka, biologia, chemia
 • Klasa medyczno-przyrodnicza- rozszerzona biologia, chemia
 • Klasa językowo-medialna- rozszerzony język polski, język angielski, historia z elementami WOS
 • Klasa humanistyczno-prawna- rozszerzony język polski, historia, WOS
 • Klasa ogólna- rozszerzony język angielski, geografia lub biologia
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski
ul. 11 Listopada 37
28-300 Jędrzejów 
(41) 386 23 87
loreyjedrzejow@wp.pl
 
bd

II Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

 • Klasa ekonomiczno-prawna- rozszerzona geografia, WOS
 • Klasa humanistyczno-dziennikarska- rozszerzony język polski, historia
 • Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka
 • Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, chemia
 • angielski
 • niemiecki
ul. Przypkowskiego 49
28-300 Jędrzejów
(41) 386 22 11
poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl
 

bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (2)

obiektywizm odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Moim zdaniem wewnątrz budynku I Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie panuje nadzwyczaj stresujący, sprzyjający niebagatelnemu obniżeniu nastroju emocjonalnego oraz zapadaniu na depresję klimat psychiczny destrukcyjnie działający na zdecydowaną większość młodych ludzi, generowany i podtrzymywany przez pracujących tam nauczycieli, którzy wyjątkowo bezpardonowo oraz niejednokrotnie niesprawiedliwie opiniują różnorakie postaci badania poziomu opanowania przez uczniów danej partii materiału programowego realizowanego w liceum ogólnokształcącym, są złośliwi, co przejawia się między innymi w formie obniżania im ocen z odpowiedzi ustnych czy bardzo częstego adresowania do nich kąśliwych, idiotycznych i niepotrzebnych komentarzy dotyczących np. dokonywanych przez nich najczęściej zupełnie niezłych uczynków, odznaczają się arogancją, brakiem umiejętności empatii lub nadzwyczaj słabym stopniem jej rozwinięcia, zwłaszcza w zakresie zdolności do wczuwania się w położenie innych, nadmiernie wykształconą postawą ukierunkowaną jedynie albo przede wszystkim na własne dobro i osiąganie personalnych korzyści, w tym ekonomicznych, tj. egoizmem, a niektórzy członkowie tamtejszego grona nauczycielskiego uprawiają przemoc psychiczną wobec podległych im młodych osób polegającą na otwartym kierowaniu do nich obraźliwych, ordynarnych i nieraz bezpośrednio nazywających je sformułowań mogących stanowić dyshonor. Trzeba jednak podkreślić, iż nie wszyscy uczniowie są traktowani w opisany wyżej sposób, gdyż z małą liczebnie grupą tych dysponujących w familii kimś będącym w posiadaniu dużej ilości środków pieniężnych oraz mającym wysoki status społeczny nauczyciele owej placówki szkolnej obchodzą się znacznie lepiej, zazwyczaj nie cechuje ich skandaliczne podejście do nich i obdarzają ją wieloma nieoficjalnymi przywilejami, takimi jak choćby większa możliwość zajęcia kierowniczych funkcji w strukturach organizacji o ograniczonym zasięgu działania, otrzymania bez obiektywnie uzasadnionych, rozsądnych ku temu przesłanek oceny parcjalnej, śród- bądź końcoworocznej nieproporcjonalnie wysokiej do jakości spełnienia zadań obecnych w rozmaitych typach sprawdzania wielkości znajomości danego wyimku treści edukacyjnych składających się na wspomniany powyżej materiał programowy oraz całości wiedzy z zakresu określonego przedmiotu szkolnego czy osiągnięcia jakichś sukcesów w konkursach, olimpiadach itp. na szczeblu wewnątrz-, a niekiedy także pozaszkolnym, co implikuje zaistnienie realnej możności wyciągnięcia stąd wniosku, iż nie zależy im na dbaniu o dobro wszystkich jednostek ludzkich należących do społeczności pobierających naukę w obrębie instytucji oświatowej położonej przy ulicy 11 Listopada 37 w Jędrzejowie, a wyłącznie niewielkiej ich części. Wobec rzeczonego, wąskiego zbioru przedstawicieli gatunku ludzkiego ludzie prowadzący zajęcia lekcyjne zwykle byli też o wiele milsi i sympatyczniejsi niż w stosunku do pozostałej, wykazującej dużą przewagę w liczbie młodzieży. Należy ponadto zaznaczyć, iż część z nich nie eksplikuje w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych z jakiegoś przedmiotu szkolnego zagadnień relewantnych z punktu widzenia uczniów szkoły średniej przygotowujących się do zdania egzaminów maturalnych, a zamiast tego formułuje wypowiedzi ustne na niezwiązane z nimi tematy, i dopuszcza się czynów bezsprzecznie kolidujących z tekstem przepisów zawartych w ustawach oraz reszcie aktów prawnych regulujących heterogeniczne kwestie związane z oświatą.

obiektywizm W odpowiedzi do: obiektywizm odpowiedz

Stan wyposażenia środka budynku najstarszego, jędrzejowskiego liceum ogólnokształcącego jest co najwyżej średni, ponieważ znajduje się w nim wiele przestarzałych sprzętów, które liczą sobie już wiele lat. Na wewnętrznej powierzchni ścian części pomieszczeń można zaobserwować naloty przypominające swoim wyglądem grzyby pleśniowe. Na uwagę zasługuje też fakt, że jeszcze do niedawna ze starego parkietu stanowiącego podłogę niektórych sal lekcyjnych wydobywał się przykry, duszący zapach, który wyróżniał się posiadaniem wysokiego poziomu intensywności, co mogło wywierać niekorzystny wpływ na ekspresję zdolności do koncentrowania uwagi oraz generalną sprawność intelektualną kobiet oraz mężczyzn kształcących się w tej jednostce gospodarczej wykonującej działalność mającą związek z edukacją. Uwzględniwszy całokształt warunków obecnych w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie, opiniuję go bardzo negatywnie i uważam za szkołę całkowicie niegodną polecenia.