Psychologia

Psychologia

Psychologia

21.06.2022

Psychologia – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 2022

Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w WSB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 6200 zł

studia niestacjonarne: od 6200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać złożoną wiedzę, stanowiącą podstawę do świadczenia pomocy psychologicznej i prowadzenia działań diagnostycznych oraz badawczych. W toku studiów studenci poznają psychologię rozwoju człowieka w ciągu życia, procesy poznawcze, psychologię kliniczną z psychopatologią. Co ważne, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy szczegółowej i specjalistycznej w zakresie neuropsychologii, psychologii dzieci i młodzieży, psychologii emocji, psychologii kryminalistyczno- śledczej, psychologii klinicznej, psychologii w biznesie i zarządzaniu, psychologii sądowej i penitencjarnej.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach biologicznych podstaw zachowania, psychologii agresji i przemocy, psychologii rodziny, psychologii mediów, psychometrii, czy psychologii sytuacji kryzysowych. Co najważniejsze, potrafią diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązywaniu trudności życiowych człowieka.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologia pracy umysłowej
 • etyka zawodu psychologa
 • emocje i motywacja
 • metodologia badań naukowych w psychologii
 • procesy poznawcze
 • psychologia wychowawcza

 

Psychologię najogólniej można rozumieć jako naukę o ludzkim zachowaniu, choć definicji tej dyscypliny jest bardzo wiele i każda z nich wyszczególnia inne priorytety. Dlaczego tak jest? Ponieważ psychologia graniczy z wieloma naukami, takimi jak biologia, medycyna, pedagogika, czy socjologia i jej postęp zależy także od rozwoju tych nauk, a ponadto warte zaznaczenia jest, że zakres badań psychologii ciągle rozszerza się i różnicuje. Przykładem może być Psychologia oferowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, która powiększa ramy swoich badań i zwraca uwagę na znacznie więcej elementów i zagadnień powiązanych z człowiekiem.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu skierowany jest do osób zainteresowanych zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz  metodami poprawy jakości życia. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym, i aplikacyjnym psychologii. Studenci zgłębiają metodologiczne podstawy diagnostyki psychologicznej, jak również uczą się kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Studia posiadają charakter unikatowy, ponieważ ukierunkowane są również na obszar bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz służb mundurowych. Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu jest kierunkiem realizowanym zarówno w formule studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu posiadają szeroki program nauczania, na który składają się następujące przedmioty: technologia pracy umysłowej, etyka zawodu psychologa, emocje i motywacja, metodologia badań naukowych w psychologii, procesy poznawcze, psychologia wychowawcza, psychologia różnic indywidualnych, psychologia agresji i przemocy, podstawy neurologii, podstawy diagnozy psychologicznej, psychologia społeczna, psychologia rodziny, biologiczne podstawy zachowań, psychoterapia, negocjacje i mediacje w sytuacji zagrożenia życia, interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu, komunikacja społeczna w strukturach hierarchicznych, diagnostyka psychologiczna sprawców przestępstw, psychologia sądowa i śledcza, psychologia pracy i organizacji, zarządzanie strategiczne, kierunki rozwoju współczesnej psychologii, metody wspomagania i terapia zaburzonego rozwoju.

Studenci kierunku Psychologia nabywają kompetencji o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, społecznym, kreatywnym i komunikacyjnym. Uzyskują innowacyjną wiedzę z zakresu budowy i funkcji mózgu, deficytów poznawczych towarzyszącym zaburzeniom, rozpoznawania emocji i zarządzania nimi, jak również psychologii sądowej i śledczej, czy zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Studia psychologiczne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu to szerokie spektrum zagadnień, które znacznie wykracza poza ramy pojmowanej psychologii. Co się z tym wiąże, absolwenci tego kierunku mają znacznie większe pole działania w zakresie życia zawodowego. Mogą podjąć zatrudnienie w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, służbach mundurowych, organach sprawiedliwości, pogotowiach opiekuńczych, służbie więziennej, instytucjach bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym, biurach i agencjach detektywistycznych.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa wielkopolskiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować Psychologię? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu opinie? Dominika, studentka Psychologii mówi:

„Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu daje gwarancję pozyskania wysokiej jakości wykształcenia i praktycznych umiejętności. To uczelnia wyjątkowa, w której pod okiem doświadczonych fachowców każdy przygotowuje się do wypełniania obowiązków zawodowych na najwyższym poziomie.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Poznań

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • procesów powstawania emocji,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • metod badania mózgu,
 • podstaw psychosomatyki i neuropsychologii,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • formułowania problemów i pytań diagnostycznych,
 • tworzenia merytorycznego warsztatu psychologa śledczego,
 • rozpoznawania sytuacji kryzysowych,
 • metod rozwiązywania konfliktów,
 • zasad prowadzenia negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej,
 • służbach mundurowych,
 • organach sprawiedliwości,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • służbie więziennej,
 • instytucjach bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym,
 • organizacjach rządowych i pozarządowych,
 • domach dziecka,
 • biurach i agencjach detektywistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Komentarze (0)