Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2023/2024

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Politechnice Krakowskiej odbędzie się w terminie od czerwca do  września 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia zostaną ogłoszone w lipcu 2023 r. Dotyczy wszystkich kierunków poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego). W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.pk.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (wszystkie kierunki poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego)

od czerwca do września 2023

Ogłoszenie wyników

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja (kierunek architektura)

od maja do czerwca 2023

Egzamin wstępny

czerwiec 2023

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego

czerwiec 2023 

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

lipiec 2023
Elektroniczna rejestracja (kierunek architektura krajobrazu) od maja do września 2023
Składanie portfolio w wersji elektronicznej od czerwca do lipca 2023
Ogłoszenie wyników oceny portfolio lipiec 2023
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów lipiec 2023
Elektroniczna rejestracja (kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego) od czerwca do lipca 2023
Składanie portfolio w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego lipiec 2023
Egzamin wstępny lipiec 2023
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego lipiec 2023
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2023

Ogłoszenie list studentów wrzesień 2023
Składanie dokumentów do września 2023

Elektroniczna rejestracja na kierunek architektura w języku angielskim

od czerwca do września 2023

Ogłoszenie list studentów lipiec 2023
Składanie dokumentów do września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2023

Ogłoszenie list studentów od lipca do września 2023
Składanie dokumentów do września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.pk.edu.pl

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Politechnice Krakowskiej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Politechnika Krakowska kierunki - rekrutacja 2023/2024

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (31 kierunków) i drugiego (26 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PK mogą aplikować na 34 kierunki studiów stacjonarnych oraz 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Krakowska kierunki 2023/2024

 

Politechnika Krakowska kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Architektura - Wydział Architektury
 • Architektura krajobrazu - Wydział Architektury
 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczny
 • Biotechnologia - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej
 • Elektrotechnika i automatyka - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Energetyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Environmental and Land Engineering - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Fizyka techniczna - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Geoinformatyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Informatyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Informatyka stosowana - Wydział Mechaniczny
 • Informatyka w inżynierii komputerowej - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Infotronika - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynieria i gospodarka wodna - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Inżynieria medyczna - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Wydział Mechaniczny
 • Matematyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Matematyka stosowana - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny
 • Nanotechnologie i nanomateriały - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Pojazdy samochodowe - Wydział Mechaniczny
 • Systemy i urządzenia przemysłowe - Wydział Mechaniczny
 • Środki transportu i logistyka - Wydział Mechaniczny
 • Technologia chemiczna - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Transport - Wydział Inżynierii Lądowej

dowiedz się więcej rekrutacja.pk.edu.pl

 

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to nowoczesna uczelnia, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, potrafiące sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki. Przez cały okres swojego funkcjonowania uczelnia wielokrotnie zmieniała swój program, za każdym razem przystosowując go do aktualnych warunków cywilizacyjnych i potrzeb naukowych.

Co oczywiste, najważniejszym zadaniem uczelni jest kształcenie, ale studenci Politechniki Krakowskiej mogą poszerzać horyzonty i rozwijać zainteresowania nie tylko podczas zajęć. Służą temu liczne koła naukowe, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Ponadto, studenci PK mają możliwość rozwijania pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. W bogatej ofercie edukacyjnej można odnaleźć kierunki, które prowadzone są w języku angielskim.

Studenci Politechniki Krakowskiej otrzymują również możliwość kształcenia się poza murami uczelni, a wszystko dzięki prowadzonej współpracy międzynarodowej i ofercie programu Erasmus+. Uczelnia posiada podpisane umowy partnerskie z takimi uczelniami jak między innymi: Universite de Liege, Brno University of Technology, Politecnico do Porto, Istanbul Technical University, Hogeschool van Amsterdam, czy Aalesund University College.

W katalogu dydaktycznym Politechniki Krakowskiej znajduje się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Część z nich realizowana jest także w języku angielskim. W ofercie uczelni występują kierunki tak popularne jak: Automatyka i robotyka, Architektura, czy Mechanika i budowa maszyn, jak również Pojazdy samochodowe, Nanotechnologie i nanomateriały, Inżynieria czystego powietrza, czy Systemy i urządzenia przemysłowe.

 

Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia prowadzonych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23

 

część I

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział Mechaniczny (z wyjątkiem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna (kierunki: gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza)

 

Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23.

 

Kryterium kwalifikacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu dojrzałości, wyniki matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo wyniki egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

 

Tryb naboru nr 1

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

 

W = W1 + W2

 

gdzie:

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego wskazanego w poniższej tabeli zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

W2 to wskaźnik liczony dla jednego ze wskazanych w poniższej tabeli przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R, a R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu

maturalnego na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów na kierunki budownictwo lub transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej dopuszcza się również wyliczenie wskaźnika W2 zgodnie z wzorem W2=P, gdzie P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub innego przedmiotu obowiązkowego albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z ww. przedmiotów.

 

 

wydział

 

kierunek

W1

przedmiot obowiązkowy

 

W2 – przedmiot charakterystyczny

inne kryteria obligatoryjne lub

dodatkowe

 

 

 

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 

informatyka

 

matematyka

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

informatyka

 

---

 

matematyka

 

matematyka

 

matematyka

 

---

 

matematyka stosowana

 

matematyka

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

 

---

 

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej

i Komputerowej

 

elektrotechnika i automatyka

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

 

---

informatyka w inżynierii

komputerowej

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

 

---

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

 

 

 

 

budownictwo

 

 

 

 

 

matematyka

 

 

 

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1); w przypadku studiów w j. angielskim wymagana udokumento- wana znajomość języka angielskiego2)

 

 

transport

 

 

matematyka

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia

 

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

Wydział Inżynierii Materiałowej

i Fizyki

 

fizyka techniczna

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia

 

---

inżynieria materiałowa

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo

---

 

 

 

informatyka albo chemia albo biologia

 

 

nanotechnologie i nanomateriały

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

i Energetyki

 

energetyka

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia

 

---

 

geoinformatyka

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia

 

---

 

inżynieria

i gospodarka wodna

 

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo

chemia albo biologia albo geografia

 

 

---

 

inżynieria środowiska

 

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo

chemia albo biologia albo geografia

 

 

---

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

 

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo

chemia albo biologia albo geografia

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

 

 

biotechnologia

matematyka albo fizyka albo fizyka

i astronomia albo chemia albo biologia

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

chemia albo biologia (wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż W1)

 

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

 

inżynieria chemiczna

i procesowa

matematyka albo fizyka albo fizyka

i astronomia albo chemia albo biologia

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

chemia albo biologia (wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż W1)

 

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

 

technologia chemiczna

 

matematyka albo fizyka albo fizyka

i astronomia albo chemia albo biologia

matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

chemia albo biologia

(wybrany przedmiot lub jego poziom musi być inny niż W1)

 

 

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

Wydział Mechaniczny

 

automatyka i robotyka

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

 

informatyka stosowana

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo

chemia albo biologia

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

inżynieria medyczna

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo

chemia albo biologia

 

---

 

inżynieria produkcji

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

 

 

 

 

mechanika

i budowa maszyn

 

 

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

fizyka albo fizyka i astronomia

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1); w przypadku studiów w j. angielskim wymagana udokumento- wana znajomość języka angielskiego2)

 

pojazdy samochodowe

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

systemy

i urządzenia przemysłowe

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

środki transportu i logistyka

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

dodatkowo kwalifikacje zawodowe1)

 

 

 

 

 

 

 

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna

gospodarka przestrzenna3)

(Wydział Inżynierii Środowiska

i Energetyki – Wydział Architektury – Wydział Inżynierii Lądowej)

 

 

 

 

matematyka

 

 

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo

chemia albo biologia albo geografia

 

 

 

 

---

inżynieria czystego powietrza4)

(Wydział Inżynierii Środowiska

i Energetyki –

 

 

matematyka

fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo

chemia albo biologia albo geografia

 

 

---

 

Wydział Mechaniczny – Wydział Inżynierii

Lądowej)

 

 

 

 

 1. Zasady przyznawania dodatkowych punktów za wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub wyniki egzaminów zawodowych:

Do liczby punktów, stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się punkty za wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub wyniki egzaminu zawodowego, uzyskane na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowej określonej w przepisach ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), zgodnie z zapisami poniższej tabeli. Punkty za wyniki różnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje

w zawodzie lub za wyniki egzaminów zawodowych nie sumują się. W przypadku udokumentowania przez kandydata posiadania wyników więcej niż jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, punkty przyznaje się za egzamin, z którego kandydat uzyskał najwyższe wyniki.

 

 

 

wydział

 

kierunek

obszary kształcenia/nazwy zawodów

punkty możliwe do uzyskania na podstawie wyniku egzaminu

(max. 100 pkt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budownictwo

 

 

 

 

 

 

 

obszar budowlany obszar elektryczno- elektroniczny

obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy technik transportu drogowego

technik transportu kolejowego

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 * (WT + WPR)

gdzie WT i WPR oznaczają odpowiednio wynik procentowy uzyskany z części teoretycznej i praktycznej egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transport

 

 

 

obszar budowlany

obszar elektryczno- elektroniczny

obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy

technik transportu drogowego

technik transportu kolejowego

technik nawigatora morskiego

technik żeglugi śródlądowej

technik lotniskowych służb operacyjnych

technik eksploatacji portów i terminali

technik logistyk technik spedytor

 

 

Wydział Inżynierii

i Technologii Chemicznej

biotechnologia

inżynieria chemiczna

i procesowa

technologia chemiczna

technik analityk

technik ochrony środowiska

technik technologii chemicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Mechaniczny

automatyka i robotyka

technik automatyk technik mechatronik

informatyka stosowana

technik teleinformatyk technik informatyk

inżynieria bezpieczeństwa

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

inżynieria produkcji

technik mechanik technik ekonomista technik logistyk

mechanika

i budowa maszyn

technik mechanik technik chłodnictwa i klimatyzacji

pojazdy samochodowe

technik mechanik technik pojazdów

samochodowych

systemy

i urządzenia przemysłowe

 

technik energetyk

 

 

środki transportu i logistyka

technik transportu drogowego technik transportu kolejowego

technik logistyk

 

 

 1. Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym wymagana jest znajomość języka angielskiego (na Wydziale Mechanicznym na poziomie nie niższym niż poziom B2) udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

 2. Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Lądowej, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc.

 3. Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza, prowadzonym łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc.

 

Tryb naboru nr 2

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości z:

 1. matematyki, według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,5

185

5,0

170

4,5

155

4,0

140

3,5

120

3,0

100

2,5

80

2,0

60

 1. przedmiotu ujętego dla trybu naboru nr 1 w wykazie przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku, według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,5

185

5,0

170

4,5

155

4,0

140

3,5

120

3,0

100

2,5

80

2,0

60

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5 ustala się przeliczając oceny uzyskane z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości z:

 1. matematyki, według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,5

175

4,0

150

3,5

125

3,0

60

 

 1. przedmiotu ujętego dla trybu naboru nr 1 w wykazie przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku (z wyłączeniem informatyki), według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,5

175

4,0

150

3,5

125

3,0

60

 

Kandydat, który nie zdawał egzaminu dojrzałości z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

 

Tryb naboru nr 3

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej tej matury z:

 1. matematyki, według poniższej tabeli:

 

ocena

Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

 

 1. przedmiotu ujętego dla trybu naboru nr 1 w wykazie przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku, według poniższej tabeli:

 

ocena

Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard

level (SL)

Liczba punktów dla kandydatów zdających na

poziomie higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

 

Kandydat, który nie zdawał matury międzynarodowej z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

 

Tryb naboru nr 4

W przypadku kandydata rekrutującego się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z matematyki i przedmiotu ujętego dla trybu naboru nr 1 w wykazie przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku przeliczane są na punkty w skali 200- punktowej dla każdego przedmiotu przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje wynik z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów, przy czym w przypadku, gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie widnieje wynik z przedmiotu charakterystycznego, ale nie widnieje wynik z matematyki, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki, za który może uzyskać 200 punktów.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki, za który może uzyskać 400 punktów.

Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2022 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

 

Wydział Architektury

część II

 

 

 

Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura i na kierunku architektura krajobrazu rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23.

 

Kierunek studiów: architektura

studia stacjonarne (w języki polskim i w języku angielskim) studia niestacjonarne (w języku polskim i w języku angielskim)

 

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu dojrzałości, wyniki matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo wyniki egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

 

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura prowadzony w języku angielskim jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2, udokumentowana certyfikatem CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum lub technikum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z matury z języka angielskiego zdawanej na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 

Egzamin wstępny składa się z dwóch prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych i obejmuje:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;

 • rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

 

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura losowane i ogłaszane są w dniu egzaminu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

 

Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

100

5,5

90

5,0

80

4,5

70

4,0

60

3,5

50

3,0

30

2,5

10

2,0

0

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

 

 1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

WR1 R2  J H M

6

 

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane odpowiednio w wyniku oceny pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczają odpowiednio:

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii

  1. i matematyki (M).

 2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,5

185

5,0

170

4,5

155

4,0

140

3,5

120

3,0

100

2,5

80

2,0

60

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,5

175

4,0

150

3,5

125

3,0

100

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

 1. W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:


 

ocena

liczba punktów

dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

liczba punktów dla kandydatów

zdających na poziomie

higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

 

 1. W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin (J), historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii

  1. i matematyki (M) przeliczane są w skali 200-punktowej dla każdego przedmiotu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

 1. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru:

W R1 R2 JHM400

8

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

 

 1. W przypadku uczniów – trzech najlepszych finalistów Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanego przez PK, wskaźnik rekrutacyjny określa uchwała Senatu PK z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów

I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/2023.

 

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych na kierunek architektura

 

 1. Egzamin wstępny dla kandydatów na I rok studiów na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (WA PK), kierunek architektura, w roku akademickim 2022/2023 odbędzie się w miesiącu czerwcu lub lipcu 2022 r. w budynku WA PK przy ul. Podchorążych 1.

 2. Termin egzaminu ogłaszany jest nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem egzaminu.

 3. Egzamin wstępny odbywa się w dwóch dniach i jeżeli zajdzie taka potrzeba – w dwóch terminach dla każdego dnia egzaminu: przedpołudniowym oraz popołudniowym i obejmuje:

  • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji;

  • rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

 4. Szczegółowe tematy egzaminacyjne opracowywane są przez Wydziałową Komisję do spraw ustalenia tematów egzaminu wstępnego powoływaną przez Dziekana Wydziału Architektury. Pracami Komisji Kieruje Dziekan WA PK. W skład komisji Dziekana powołuje Rektor PK lub działający z jego upoważnienia pełnomocnik właściwy do spraw rekrutacji. Komisja składa się z co najmniej 2 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i będących pracownikami WA PK.

 5. Elektroniczny system rekrutacyjny ustala dla każdego kandydata losowo salę, w której egzamin się odbywa oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba - termin egzaminu (przedpołudniowy lub popołudniowy). W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana terminu egzaminu z przedpołudniowego na popołudniowy lub odwrotnie, na podstawie uzasadnionego wniosku kandydata, złożonego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR), nie później niż na 3 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów.

 6. Termin egzaminu ze wskazaniem sal egzaminacyjnych jest podawany do wiadomości kandydatów na indywidualnych kontach kandydatów, na stronie internetowej WA PK oraz wywieszony w holu budynku WA PK przy ul. Podchorążych 1, nie później niż na 2 dni przed terminem egzaminu.

 7. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na sali na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

 8. Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat zobowiązany jest do okazania:

 9. dowodu tożsamości;

 10. dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, na wezwanie osoby upoważnionej. Kandydaci nieposiadający ww. dokumentów nie zostaną dopuszczeni do egzaminu, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący lub sekretarz WKR WA PK zadecyduje inaczej.

 11. Na egzamin wstępny kandydat przynosi ołówki, gumki do mazania oraz klipsy do przypięcia arkusza.

Rysunki wykonuje się na zakodowanym w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK arkuszu brystolu o formacie 50x70cm w technice ołówkowej czarno- białej. Zakodowany arkusz brystolu otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną.

 1. Zakodowanego arkusza brystolu otrzymanego przed wejściem na salę nie wolno podpisywać ani oznaczać.

 2. Oceniany będzie wyłącznie rysunek wykonany na zakodowanej stronie arkusza brystolu. Ewentualne szkice pomocnicze należy wykonywać wyłącznie na odwrocie ww. arkusza (czyli na niezakodowanej stronie).

 3. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić:

 4. aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego (np. odtwarzaczy cyfrowych, kluczy USB, dysków przenośnych, słuchawek, itp.);

 5. wszelkich kartek, arkuszy papieru, tektury, brystolu, folii, itp. oraz jakichkolwiek przyborów kreślarskich (np. linijek);

 6. dużych toreb, teczek, itp. – w razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie, osoba pełniąca funkcję nadzorczą w czasie egzaminu na danej sali, skonsultuje się z przewodniczącym lub sekretarzem WKR w zakresie sposobu ewentualnego zabezpieczenia przedmiotów, o których mowa powyżej, co odbędzie się w obecności kandydata;

 7. jakichkolwiek chemicznych lub naturalnych środków utwardzających rysunek (np. fiksatyw albo lakierów w sprayu lub w płynie).

 8. Kandydaci zobowiązani są do stosowania się do przepisów porządkowych zawartych w niniejszej uchwale oraz do wskazówek członków WKR kierujących przebiegiem egzaminu. Przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego kandydaci są zapoznawani ze stosownymi fragmentami uchwały Senatu PK dotyczącymi zasad przebiegu egzaminu.

 9. Temat egzaminu jest losowany przed rozpoczęciem egzaminu spośród 3 tematów, przez osoby wybrane przez kandydatów.

 10. Kandydatom nie wolno porozumiewać się między sobą podczas egzaminu. Nie wolno także opuszczać sal egzaminacyjnych przed upływem pierwszej godziny egzaminu.

 11. W trakcie egzaminu, a w tym także po zakończeniu pracy (po wykonaniu rysunku) przez kandydata, nie wolno używać jakichkolwiek chemicznych i naturalnych środków utwardzających rysunek - np. fiksatyw, lakierów w sprayu albo w płynie - co spowodowane jest koniecznością zachowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych na salach rysunkowych.

 12. Przewodniczący WKR może przerwać egzamin kandydatowi nieprzestrzegającemu zasad przebiegu egzaminu i nakazać mu opuszczenie sali oraz skreślić go z listy zdających.

 13. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej u kierownika sali w trakcie egzaminu. Kierownicy poszczególnych sal dyżurujący przy egzaminie, dysponować będą kartkami papieru oraz przyborami do pisania w celu umożliwienia zdającym zgłoszenia ewentualnych uwag. Zastrzeżenia niezgłoszone podczas egzaminu nie będą w późniejszym czasie rozpatrywane.

 14. Ocena merytoryczna prac egzaminacyjnych pod względem zgodności z podanymi do wiadomości kandydatom kryteriami oceny dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Architektury. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Dziekan WA PK. W skład komisji Dziekana powołuje Rektor PK lub działający z jego upoważnienia pełnomocnik właściwy do spraw rekrutacji. W skład Komisji wchodzi co najmniej 5 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, będących pracownikami WA PK.

 15. Ocena prac rysunkowych dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną bez udziału członków WKR.

 16. Decyzje dotyczące ocen z egzaminu wstępnego podejmowane przez komisję egzaminacyjną są ostateczne.

 17. Sposób zapewnienia anonimowości oceny prac:

 18. Nazwiska autorów prac nie są znane komisji egzaminacyjnej. Prace egzaminacyjne są kodowane przez WKR przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacyjnego PK.

 19. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydatów następuje przypisanie każdemu kandydatowi w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK czterocyfrowego I (pierwszego) numeru kodowego. Jest on umieszczany na kartce przypiętej do arkusza rysunkowego. Numer ten jest identyczny dla 1 i 2 tematu egzaminacyjnego.

 20. Przed oceną rysunków przez komisję egzaminacyjną WKR dokonuje zmiany I (pierwszego) numeru kodowego na wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacyjny PK, nowy, czterocyfrowy, II (drugi) numer kodowy. Nowy (drugi) numer kodowy, po usunięciu kartki z numerem I (pierwszym), zostaje napisany w technice trwałej na arkuszach rysunkowych.

Efektem tego zabiegu jest brak możliwości powiązania rysunków w trakcie oceny przez komisję egzaminacyjną zarówno z osobą kandydata (nazwiskiem, nr PESEL) jak i I (pierwszym) numerem kodowym widocznym podczas rysowania przez kandydatów prac egzaminacyjnych.

 1. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny prac pod względem zgodności z ogólnymi i szczegółowymi kryteriami oceny:

 2. Kryteria ogólne - zgodność rysunku z tematem szczegółowym (w II dniu egzaminu ocena łączna), a w tym:

  • poprawność kompozycji na arkuszu,

  • zgodność rysunku z zasadami perspektywy,

  • poprawność opracowania walorowego.

 3. Kryteria szczegółowe dla pierwszego dnia egzaminu - rysunek z natury:

 4. zgodność rysunku z ustawionym modelem.

 5. inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury.

 6. Kryteria szczegółowe dla drugiego dnia egzaminu - rysunek z wyobraźni:

 7. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny zgodności prac z poszczególnymi kryteriami umieszczając wyniki oceny w tabelach będących częścią protokołu oceny rysunków egzaminacyjnych sporządzanego indywidualnie dla każdego kandydata. Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.

 8. Zasady oceniania prac – kierunek architektura:

  • I dzień egzaminu – rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji:

 

KRYTERIA OCENY

OCENY

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

1

zgodność rysunku

z ustawionym modelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

zgodność rysunku z zasadami perspektywy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

poprawność kompozycji na arkuszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

poprawność opracowania walorowego wg ustawionych

brył

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

6

 

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

7

 

OCENA OSTATECZNA ZA RYSUNEK 1

 

 

 

 

 • II dzień egzaminu – rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym:


 

KRYTERIA OCENY

OCENY

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

 

1

inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

sposób prezentacji:

 • zgodność rysunku z zasadami perspektywy

 • poprawność kompozycji na arkuszu

 • poprawność opracowania walorowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

4

 

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

5

 

OCENA OSTATECZNA ZA RYSUNEK 2

 

 

 

 

 1. Ocena ostateczna każdej pracy jest średnią arytmetyczną z sumy ocen cząstkowych przypisanych do każdego z kryteriów zaokrąglaną do skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Zaokrąglenia dokonuje się według zasad określonych w poniższej tabeli:

 

średnia arytmetyczna

z sumy ocen cząstkowych

ocena ostateczna za pracę rysunkową

2,0 - 2,24

2,0

2,25 - 2,99

2,5

3,00 - 3,24

3,0

3,25 - 3,74

3,5

3,75 - 4,24

4,0

4,25 - 4,74

4,5

4,75 - 5,24

5,0

5,25 - 5,74

5,5

5,75 - 6,0

6,0

 

Uzyskane punkty przelicza się według poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

6,0

100

5,5

90

5,0

80

4,5

70

4,0

60

3,5

50

3,0

30

2,5

10

2,0

0

 

 1. Wyniki rysunkowego egzaminu wstępnego umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz na tablicy ogłoszeń WA w terminie określonym przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.

 2. Po zakończeniu oceny, WKR dokonuje przypisania ocen poszczególnym kandydatom w elektronicznym systemie rekrutacyjnym PK.

 3. Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w swoje prace egzaminacyjne i indywidualne protokoły egzaminu wstępnego w terminie określonym przez WKR WA, po uprzednim złożeniu stosownego podania na co najmniej 3 dni przed ww. terminem. Termin wglądu jest określany po ogłoszeniu wyników z egzaminu wstępnego.

 4. W trakcie wglądu obowiązują takie same zasady jak określone w pkt 12. W trakcie wglądu obowiązuje zakaz kopiowania i fotografowania prac egzaminacyjnych.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku architektura prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.

 

Kierunek studiów: Architektura krajobrazu

studia stacjonarne (w języku polskim i w języku angielskim) studia niestacjonarne (w języku polskim)

 

Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu jest ocena portfolio oraz wyniki egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu dojrzałości, wyniki matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo wyniki egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu prowadzony w języku angielskim jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2, udokumentowana certyfikatem CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum lub technikum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z matury z języka angielskiego zdawanej na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

 • drzewo w stanie bezlistnym;

 • drzewo z liśćmi;

 • drzewo iglaste i liściaste razem;

 • okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;

 • most w krajobrazie;

 • ulica z drzewami w małym miasteczku;

 • wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;

 • krajobraz osiedla mieszkaniowego;

 • krajobraz przyszłości;

 • krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być

wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych, o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.

Prace wchodzące w skład portfolio zostaną sfotografowane lub zeskanowane przez kandydata i przesłane drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów, na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji.

Portfolio oceniane jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

6,0

100

5,5

90

5,0

80

4,5

70

4,0

60

3,5

50

3,0

30

2,5

10

2,0

0

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

 1. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

 

W = Po +

J + M

 

 

4

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J i M oznaczają odpowiednio:

 1. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M);

 2. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,5

185

5,0

170

4,5

155

4,0

140

3,5

120

3,0

100

2,5

80

2,0

60

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

 

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,5

175

4,0

150

3,5

125

3,0

100

 

W przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest egzamin dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie z ww. tabelą, a wyniki z zaświadczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

 1. W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

liczba punktów dla kandydatów

zdających na poziomie

higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

 1. W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin (J) i matematyki (M) przeliczane są w skali 200-

punktowej dla każdego przedmiotu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

W przypadku gdy w przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje wynik z matematyki, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki. Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2022 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Kandydat, który nie zdawał jednego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

 1. W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz olimpiady z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz olimpiady wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

 

 

 

W = Po +

J + M + 400 6

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia oceny portfolio dla kierunku architektura krajobrazu

 

 1. Obowiązują ogólne wymagania dotyczące portfolio opisane powyżej.

 2. Kandydaci prześlą portfolia drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WA (WKR) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 3. Informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów, na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w portalu rekrutacyjnym PK (rekrutacja.pk.edu.pl) nie później niż na 14 dni przed terminem przesyłania portfolio określonym w harmonogramie rekrutacji.

 4. Poszczególne karty portfolio nie mogą być w żaden sposób podpisane ani oznaczone. Jedynym elementem identyfikującym portfolio będzie nazwa pliku lub plików. Informacje dla kandydatów w tym zakresie zostaną opublikowane w trybie określonym w pkt 3 powyżej.

 5. Kandydaci zobowiązani są do przesłania skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/23, w którym każdy kandydat oświadczy, że oryginalne rysunki, których skany lub zdjęcia kandydat załącza w portfolio:

  • zostały wykonane przez kandydata osobiście,

  • nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek techniką komputerową, fotograficzną, graficzną lub inną.

 6. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, należy przesłać wraz z portfolio. Oświadczenie to zostanie dołączone do dokumentów rekrutacyjnych kandydata przez WKR, a następnie, w przypadku przyjęcia na studia, będzie przechowywane przez dziekanat WA PK w jego aktach osobowych.

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa powyżej, portfolio nie będzie oceniane, a kandydat zostanie wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Ocena merytoryczna portfolio

 

 

 1. Ocena merytoryczna portfolio pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi kryteriami dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną do spraw oceny portfolio powoływaną przez Dziekana Wydziału Architektury. Pracami tej komisji kieruje Dziekan WA PK. W skład komisji Dziekana powołuje Rektor PK lub działający z jego upoważnienia pełnomocnik właściwy do spraw rekrutacji. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i będących pracownikami WA PK. Decyzje dotyczące ocen portfolio podejmowane przez tą komisję są ostateczne.

 2. Ocena merytoryczna portfolio dokonywana jest bez udziału członków WKR.

 3. Sposób zapewnienia anonimowości oceny portfolio:

  1. Nazwiska autorów portfolio nie będą znane komisji egzaminacyjnej.

  2. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydatów nastąpi przypisanie każdemu kandydatowi w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK czterocyfrowego numeru kodowego.

  3. Portfolia będą kodowane przez WKR numerem kodowym o którym mowa w lit. b.

  4. Nadzór nad zapewnieniem anonimowości portfolio sprawują Przewodniczący oraz Sekretarz WKR.

 4. Komisja egzaminacyjna ds. oceny portfolio dokonuje jego oceny pod względem zgodności z następującymi kryteriami:

 5. kompletność portfolio - niezgodność portfolio z wymaganym zakresem tematycznym wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego i w takim przypadku kandydat otrzymuje za portfolio ocenę 2,0 bez ustalenia ocen cząstkowych.

 6. inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury krajobrazu,

 7. poprawność kompozycji rysunków,

 8. zgodność rysunków z zasadami perspektywy,

 9. poprawność opracowań walorowych.

 10. Komisja egzaminacyjna ds. oceny portfolio dokonuje oceny zgodności prac z kryteriami, umieszczając wyniki oceny w tabelach oceny portfolio, sporządzanych indywidualnie dla każdego kandydata. Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji.

 11. Zasady oceny portfolio:

 

 

KOMPLETNOŚĆ PORTFOLIO

TAK

NIE

KRYTERIA OCENY

OCENY

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

 

1

inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury

krajobrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

poprawność kompozycji rysunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

zgodność rysunków z zasadami perspektywy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

poprawność opracowań walorowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

6

 

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

7

 

OCENA OSTATECZNA ZA PORTFOLIO

 

 1. Ocena ostateczna portfolio jest średnią arytmetyczną z sumy ocen cząstkowych przypisanych do każdego z kryteriów zaokrąglaną do skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Zaokrąglenia dokonuje się według zasad określonych w poniższej tabeli:

 

średnia arytmetyczna

z sumy ocen cząstkowych

ocena ostateczna za pracę rysunkową

2,0 - 2,24

2,0

2,25 - 2,99

2,5

3,00 - 3,24

3,0

3,25 - 3,74

3,5

3,75 - 4,24

4,0

4,25 - 4,74

4,5

4,75 - 5,24

5,0

5,25 - 5,74

5,5

5,75 - 6,0

6,0

 

Uzyskane punkty przelicza się według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

100

5,5

90

5,0

80

4,5

70

4,0

60

3,5

50

3,0

30

2,5

10

2,0

0

 

 1. Wyniki oceny portfolio umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz na tablicy ogłoszeń WA w terminie określonym przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.

 2. Po zakończeniu oceny portfolio, WKR dokonuje przypisania ocen poszczególnym kandydatom w elektronicznym systemie rekrutacyjnym PK.

 3. Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w swoje portfolia i indywidualne protokoły oceny w terminie określonym przez WKR WA, po uprzednim złożeniu stosownego podania na co najmniej 3 dni przed ww. terminem. Termin wglądu jest określany po ogłoszeniu wyników oceny portfolio. W związku z przepisami odrębnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dziekan WA albo Przewodniczący WKR mogą zarządzić procedowanie wglądu, o którym mowa powyżej w trybie zdalnym (online) za pośrednictwem łączy internetowych. W takim przypadku zasady i procedury zostaną określone i podane do wiadomości kandydatów niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie, w uzgodnieniu z władzami PK.

 4. W trakcie wglądu kandydaci nie mogą używać: aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego (np. odtwarzaczy cyfrowych, kluczy USB, dysków przenośnych, słuchawek, mikrofonów itp.).

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku architektura krajobrazu prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.

część III

 

Wydział Mechaniczny kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

 

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23.

 

Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

 

 1. Zakres wymagań i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych

  1. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych dla kandydatów na I rok studiów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK składa się z dwóch części: część I – egzamin praktyczny, część II – ocena portfolio.

  2. Termin egzaminu zostanie podany w harmonogramie rekrutacji i ogłoszony na stronie internetowej PK nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem.

  3. Egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań rysunkowych, które polegają na przedstawieniu w formie rysunków obiektów spełniających określone funkcje. Rysunki wykonuje się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej, czarno-białej.

  4. Tematy egzaminacyjne opracowywane są przez Wydziałową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału.

  5. Egzamin praktyczny odbędzie się na terenie kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37. W zależności od liczby kandydatów egzamin może odbywać się w kilku salach jednocześnie. Przydział kandydatów do poszczególnych sal zostanie podany do wiadomości kandydatów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego, nie później niż na 1 dzień przed egzaminem.

  6. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonej sali na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

  7. Przed wejściem na salę kandydat zobowiązany jest do:

   1. okazania dowodu tożsamości,

   2. okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny, w przypadku braku opłaty na wirtualnym koncie studenta,

   3. dostarczenia portfolio.

Kandydaci nieposiadający ww. dokumentów oraz portfolio nie zostaną dopuszczeni do egzaminu, chyba, że w szczególnych przypadkach Przewodniczący WKR zadecyduje inaczej.

 1. Na egzamin wstępny należy przynieść ołówki oraz gumki do mazania.

 2. Kandydat przed rozpoczęciem egzaminu otrzymuje dwa arkusze białego papieru formatu A4, które powinny być wykorzystane na egzaminie oraz dodatkowe dwa arkusze, które mogą być przeznaczone na brudnopis. Arkusze egzaminacyjne są zakodowane przez elektroniczny system rekrutacyjny. Zakodowanych arkuszy nie można podpisywać ani w jakikolwiek sposób oznaczać. Dodatkowe, niezakodowane arkusze nie będą oceniane. Nie ma możliwości uzyskania dalszych arkuszy papieru.

 3. Zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną:

  1. aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego,

  2. dodatkowych arkuszy papieru, folii oraz jakichkolwiek przyborów kreślarskich,

  3. dużych toreb, teczek itp.,

  4. jakichkolwiek chemicznych lub naturalnych środków utwardzających rysunek.

 4. Kandydaci zobowiązani są do podporządkowania się sposobowi ich rozmieszczenia na sali egzaminacyjnej oraz do stosowania się w czasie egzaminu do wskazówek członków Komisji, kierującej jego przebiegiem.

 5. Tematy egzaminu wstępnego są dostarczane na sale egzaminacyjne przed rozpoczęciem egzaminu.

 6. Przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego kandydaci są zapoznawani z fragmentami niniejszej uchwały dotyczącymi sposobu przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 7. Podczas egzaminu kandydatom nie wolno porozumiewać się między sobą.

 8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może przerwać egzamin kandydatowi nieprzestrzegającemu zasad przebiegu egzaminu i nakazać mu opuszczenie sali egzaminacyjnej, co jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy zdających.

 9. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu muszą być zgłoszone pisemnie u kierownika sali podczas egzaminu. Zastrzeżenia składane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 10. Kryteria oceny części I egzaminu:

 11. zgodność rysunków z tematami,

 12. inwencja i wyobraźnia w zakresie uzdolnień artystycznych,

 13. kompletność i przejrzystość rysunków.

Maksymalna liczba punktów z części I egzaminu wynosi 50, przy czym kandydat musi uzyskać min. 20 punktów aby uczestniczyć w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Prace wykonane podczas I części egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.

 2. W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio kandydata. Ocena merytoryczna portfolio pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi kryteriami dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału. Decyzje dotyczące ocen portfolio podejmowane przez tę komisję są ostateczne.

 3. Wraz z portfolio kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/23, w którym kandydat oświadczy, że załączone do portfolio prace zostały wykonane przez kandydata osobiście.

 4. Portfolio powinno zawierać własne prace przedstawione w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii. Portfolio powinno zawierać 20 kart, z których:

 5. karta 1 powinna zawierać informacje o kandydacie;

 6. karty 2-10 powinny przedstawiać prezentacje prac własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie w tym fotografie prac własnych takich jak rzeźby, makiety itp.);

 7. karty 11-20 powinny przedstawiać projekty, pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych przedstawione na rysunkach, szkicach, fotografiach makiet itp.

Żadna z kart 2-20 nie może być podpisana ani w jakikolwiek sposób oznaczona. Ponadto karta 1 nie może być trwale połączona z pozostałymi kartami.

Oryginały prac stanowiące portfolio zostaną wykorzystane w postępowaniu kwalifikacyjnym, a następnie zwrócone kandydatom.

Portfolio będzie oceniane według następujących kryteriów:

 karty 2-10: 0-25 pkt

 • Kryterium oceny: stopień oryginalności prac, estetyka prac, technika wykonania;

 karty 11-20: 0-25 pkt

Kryterium oceny: własne pomysły przedmiotów użytkowych, realizacje prototypowe, zainteresowanie innowacjami.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 50, przy czym minimalna liczba punktów, którą kandydat musi uzyskać, aby brać udział w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 20.

 1. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego nastąpi w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 2. Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w swoje prace egzaminacyjne i indywidualne protokoły egzaminu wstępnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem umieszczonym w serwisie rekrutacyjnym PK.

 3. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i nie zostali przyjęci, mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Mechaniczny PK. W tym celu są zobowiązani do elektronicznej rejestracji na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK w wyznaczonym czasie po terminie egzaminu wstępnego oraz do przedstawienia potwierdzenia wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na ASP, a będącego odpowiednikiem części I i II pierwszego etapu kwalifikacji na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym PK. Uzyskany wynik punktowy z każdego z zadań zostanie uwzględniony jako wynik punktowy z każdej części egzaminu wstępnego w kolejnym etapie rekrutacji na Wydział Mechaniczny PK, po dostosowaniu do wymagań postępowania rekrutacyjnego na Wydziale Mechanicznym PK zgodnie z zależnością:

 

EI = WIASP·50/ WImaxASP EII = WIIASP·50/ WIImaxASP

gdzie EI i EII oznaczają wyniki punktowe odpowiednio z I i II części egzaminu wstępnego na Wydziale Mechanicznym PK; WIASP i WIIASP oznaczają odpowiednio wyniki z zadania I i II uzyskane przez kandydata na ASP; WImaxASP i WIImaxASP oznaczają odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z zadania I i II na ASP.

 

 1. W drugim etapie kwalifikacji ustala się wskaźnik rekrutacyjny według wzoru:

 

W = E + P albo W = E + 2R

 

gdzie: E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji (dla kandydatów, o których mowa w pkt 25 Zakresu wymagań i sposobu przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych E = EI + EII), natomiast P i R oznaczają odpowiednio:

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z jednego ze wskazanych poniżej przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji: matematyki albo fizyki albo fizyki i astronomii albo informatyki.

 2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, wskaźnik P ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,0

170

4,0

140

3,0

100

2,0

60

Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5 ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji (z wyłączeniem informatyki), według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,0

130

3,0

60

 

 1. Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się, przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej tej matury z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, według poniższej tabeli:

 

Ocena

liczba punktów dla kandydatów

zdających na poziomie standard level (SL)

liczba punktów dla kandydatów

zdających na poziomie higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

 

 1. W przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu wydanego poza granicami Polski, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniki uzyskane przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika w systemie edukacyjnym poza granicami Polski z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku gdy na przedłożonym przez kandydata świadectwie, dyplomie lub innym dokumencie nie widnieje żaden z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, kandydat ma możliwość przystąpienia do organizowanego przez Politechnikę Krakowską egzaminu wstępnego z matematyki, za który może uzyskać 200 punktów Egzamin wstępny z matematyki przeprowadzany jest w zakresie odpowiadającym egzaminowi maturalnemu z matematyki, zdawanemu w Polsce w 2022 r. na poziomie rozszerzonym. Termin egzaminu zostanie określony w harmonogramie rekrutacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego z matematyki jest uprzednie uiszczenie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - studia 2023

Kierunki studiów - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: znaleziono 34

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika i automatyka
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental and land engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka w inżynierii komputerowej
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Infotronika
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria medyczna
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nanotechnologie i nanomateriały
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pojazdy samochodowe
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy i urządzenia przemysłowe
Wydział Mechaniczny

II stopnia

stacjonarne

Środki transportu i logistyka
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynierii Lądowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)