Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
  Kształcenie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych nie jest ukierunkowane wąsko, na zastosowania automatyki i robotyki w wybranych dziedzinach, lecz ma na celu przygotowanie do systemowego, metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską, projektowania systemów automatyki i robotyki. Studenci uzyskują solidne przygotowanie z elektroniki, w tym z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej, oraz z informatyki, poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego. Uzyskują gruntowną wiedzę teoretyczną na temat modelowania matematycznego, identyfikacji i projektowania algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).
  Absolwent potrafi:
  • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki, modelować i identyfikować procesy, opracowywać algorytmy obliczeniowe wykorzystywane we współczesnej automatyce i robotyce
  • projektować współczesne systemy automatyki i robotyki, programować i zajmować się ich wdrażaniem oraz eksploatacją w różnych zastosowaniach
  • efektywnie pracować w zespole, kierować swoim dalszym rozwojem zawodowym i podnosić kwalifikacje, a tym samym skutecznie adaptować się do zmian na rynku pracy
  • prowadzić własną działalność gospodarczą
  Perspektywy zawodowe:
  • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny)
  • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki
  • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki
  • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje
  • własna działalność gospodarcza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • COMPUTER SCIENCE, TELECOMMUNICATIONS Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Computer science
  Kształcenie na kierunkach Computer Science, Telecommunications przygotowuje studentów do pracy w zakresie projektowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz zarządzania systemami już istniejącymi. Studenci kierunku Computer Science otrzymują przygotowanie z zakresu podstaw informatyki, w tym podstaw przetwarzania informacji, algorytmów i modelowania systemów oraz z zakresu różnych aspektów inżynierskich informatyki i jej zastosowań. Poznają metody projektowania obiektowego, projektowania z wykorzystaniem narzędzi typu CASE, analizy systemowej oraz modelowania i prototypowania systemów. Znają nowoczesne systemy operacyjne, języki programowania, bazy danych i różnego rodzaju oprogramowanie aplikacyjne. Studenci kierunku Telecommunications zdobywają umiejętności rozwiązywania zagadnień systemowych wymagających łączenia wiedzy z zakresu telekomunikacji, informatyki i dziedzin nietechnicznych.
  Specjalności:
  • Computer Systems and Networks (na kierunku Computer Science)
  • Telecommunications (na kierunku Telecommunications)
  Absolwent potrafi:
  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi
  • projektować, implementować i eksploatować złożone systemy i sieci komputerowe
  • projektować cyfrowe układy telekomunikacyjne i układy  cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych
  • projektować i eksploatować systemy i sieci telekomunikacyjne (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane)
  Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
  • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
  • przedsiębiorstwa gdzie są eksploatowane nowoczesne urządzenia i systemy telekomunikacyjne
  • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych
  • własna działalność gospodarcza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer science, Telecommunications brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Elektronika
  Kształcenie na kierunku Elektronika jest ukierunkowane na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki oraz umiejętności warsztatowych potrzebnych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej, a także zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz informatycznych. Studenci nabywają umiejętności metodycznego projektowania układów i systemów elektronicznych oraz tworzenia oprogramowania.
  Absolwent potrafi:
  • projektować i twórczo wykorzystywać systemy tworzone w oparciu o techniki mikroelektroniczne, optoelektroniczne i komputerowe
  • projektować złożone systemy elektroniczne obejmujące przyrządy półprzewodnikowe, czujniki, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, moduły komunikacyjne, mikroprocesory oraz rekonfigurowalne układy cyfrowego przetwarzania sygnałów
  • projektować i testować układy i systemy elektroniczne i fotoniczne stosowane w szeroko rozumianej informatyce, komunikacji, medycynie, metrologii i ochronie środowiska
  • twórczo wykorzystywać osiągnięcia elektroniki i informatyki w medycynie
  Perspektywy zawodowe:
  • działy badawczo-rozwojowe instytucji związanych z produkcją urządzeń elektronicznych
  • światowe koncerny działające na rynku elektronicznym i telekomunikacyjnym
  • firmy projektujące układy scalone cyfrowe i analogowe
  • operatorzy telefonii mobilnej, firmy ubezpieczeniowe i konsultingowe
  • instytucje naukowe
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
  Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zrówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań. Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego. Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole. 
  Absolwent potrafi:
  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eksploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi
  • projektować systemy informacyjne, stosując metody analizy systemowej oraz metody modelowania i prototypowania przy użyciu metodyki baz danych, baz wiedzy i systemów ekspertowych
  • tworzyć oprogramowanie dla systemów sterujących czasu rzeczywistego i oprogramowanie dla inteligentnych systemów obliczeniowych i eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji
  • tworzyć gry komputerowe oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe dla różnorodnych urządzeń związanych z techniką cyfrową
  Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
  • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją
  • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych
  • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne
  • własna działalność gospodarcza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
  Absolwent potrafi:
  • Wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do projektowania systemów mechatronicznych stosowaych w inżynierii biomedycznej
  • Posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej
  • Sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system; Potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego
  • Dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych
  Perspektywy zawodowe:
  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Telekomunikacja
  Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych. Kształcenie jest ukierunkowane na przygotowanie specjalistów mających gruntowną wiedzę w zakresie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, połączoną z wiedzą w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych zarządzania sieciami oraz oferowanymi przez nie usługami.
  Absolwent potrafi:
  • projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny, zarówno studyjny jak też powszechnego użytku oraz projektować systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne
  • przetwarzać obrazy i dźwięki oraz projektować systemy multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet
  • dokonywać pomiarów urządzeń do akustycznej diagnostyki maszyn i materiałów, systemów telewizyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, łącz przewodowych i satelitarnych oraz urządzeń elektroniki przemysłowej;
  • projektować systemy i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i satelitarnej oraz kierować ich eksploatacją
  • tworzyć infrastrukturę wspomagającą procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, wiążącą różnorodne, specjalizowane systemy informatyczne
  Perspektywy zawodowe:
  • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego
  • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych, jak: Telekomunikacja Polska, Netia, Orange, T-Mobile, Polkomtel, Play
  • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych dużych przedsiębiorstw
  • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych
  • ośrodki naukowo badawcze i jednostki administracji państwowej dokonującej regulacji w zakresie telekomunikacji
  • nadawcy i producenci telewizyjni; nadawcy radiowi i studia nagrań; drobne firmy telekomunikacyjne i informatyczne
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Telekomunikacja jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)