ul. Bielska 62

43 - 400 Cieszyn

Telefon: (+48) 33 85 46 100

Fax: (+48) 33 854 61 01

http://wart.us.edu.pl/

ul. Bielska 62

43 - 400 Cieszyn

Telefon: (+48) 33 85 46 100

Fax: (+48) 33 854 61 01

http://wart.us.edu.pl/

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Dodatkowo w programie kształcenia znajdują się moduły do wyboru, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom. Są to moduły z zakresów: rytmiki w edukacji dziecka, zespołów instrumentalno-wokalnych w muzyce popularnej, technologii informacyjnych w działaniach edukacyjno-artystycznych. Możliwe jest też uzyskanie uprawnień pedagogicznych pozwalających na pracę w przedszkolach i szkołach podstawowych. Moduły te stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku edukacji i sztuki muzycznej, jak również atrakcyjną i różnorodną ofertę dla kandydatów na studia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzcznej brany jest wynik uzyskany z egzaminu maturalnego oraz egzamin praktyczny. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest rozmowa kwalifikacyjna wraz z sprawdzianem umiejętności kandydata. 

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI PLASTYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej
  Kształcenie obejmuje zagadnienia teorii i historii sztuki w bardzo szerokim zakroju – od idei estetyki po komputerową edycję obrazu i promocję dzieł kultury. Studenci poznają kilka podstawowych dziedzin twórczych: malarstwo, grafikę, rzeźbę i kształtowanie przestrzeni, rysunek oraz fotografię. Zajęcia te mają formę ćwiczeń i działań w pracowni artystycznej oraz w plenerze. Prócz tego każda z realizowanych specjalności przewiduje kilka przedmiotów ściśle z nią związanych, przykładowo studenci rzeźbiarskiego kształtowania przestrzeni zgłębiają umiejętności posługiwania się materiałami ceramicznymi i ich termiczną obróbką. Studia kończą się przygotowaniem pracy artystycznej w ramach wybranej specjalności oraz pisemną pracą licencjacką lub magisterską. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych korzysta z bogactwa innych dziedzin wiedzy i najnowszych osiągnięć technologii wizualnej. Z terenu biologii zapożycza mechanizmy percepcji wzrokowej w kontekście zjawiska fizjologicznego – rozpoznawanie pionu i poziomu, postrzeganie zmian kształtu bryły, widzenie faktury i barwy. Informatyka natomiast pozwala artystom twórczo wykorzystywać nowe media: poznać narzędzia rejestrowania i przetwarzania obrazu i dźwięku, techniki łączenia obrazu z dźwiękiem oraz cyfrowej obróbki materiałów audiowizualnych i multimedialnych. Taka interakcja dyscyplin pozwala przenieść doświadczenia z tradycyjnych obszarów działalności plastycznej na nową płaszczyznę cyfrowej przestrzeni wirtualnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • egzamin praktyczny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przegląd prac.

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Grafika
  Jednolite studia magisterskie 5-letnie obejmują kształcenie w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego oraz grafiki artystycznej. Uzyskane kwalifikacje pozwalają absolwentowi na kreatywne podejmowanie wyzwań współczesnej sztuki nie tylko w grafice projektowej, ale również w zakresie grafiki cyfrowej, grafiki multimedialnej, fotografii, rysunku, ,malarstwa, animacji komputerowej oraz grafiki warsztatowej. Student jest przygotowywany do podjęcia samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej i projektowej. Nabyte na studiach doświadczenie warsztatowe, szerokie wykształcenie plastyczne, uzyskana wiedza zawodowa i humanistyczna otwierają wiele obszarów aktywności po ukończeniu studiów. Kształcenie ma komplementarną strukturę i pozwala wykorzystać nabyty potencjał alternatywnie, co w praktyczny sposób wspomaga czystą twórczość artystyczną, a w sferę projektową wnosi ceniony w agencjach projektowych element swobodnej, odważnej kreacji artystycznej. W trakcie studiów student uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk pięknych: malarstwa, rysunku, rzeźby i form przestrzennych, struktur wizualnych i kompozycji oraz fotografii. Zapoznawany jest z technikami animacji obrazu, w ramach technologii informatycznej i warsztatów komputerowych i multimediów, poznaje graficzne programy komputerowe 2D i 3D. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych (druku wypukłego, druku wklęsłego, druku płaskiego oraz druku cyfrowego). Nabywa umiejętności w zakresie projektowania graficznego, liternictwa i typografii oraz projektowania form reklamowych. Studia dają kwalifikacje grafika w takim samym zakresie, jak studia na Wydziałach Grafiki Akademii Sztuk Pięknych i przygotowują do działalności artystycznej w różnych obszarach grafiki warsztatowej i projektowej z uwzględnieniem komunikacji medialnej. Gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, profesjonalna znajomość technik i technologii grafiki warsztatowej, oprogramowania i technologii cyfrowych oraz przygotowanie humanistyczne z zakresu historii sztuki, estetyki, wiedzy o kulturze i filozofii, wiedzy o mediach, reklamie i marketingu  przygotowują absolwenta studiów do działalności na rynku sztuki. Umożliwiają podejmowanie aktywności zawodowej w wydawnictwach, agencjach graficznych, reklamowych, instytucjach wystawienniczych, mass-mediach, telewizji, galeriach sztuki oraz instytucjach kulturalno-oświatowych. Przygotowują do  realizacji różnorodnych i profesjonalnych zadań w dziedzinie szeroko rozumianej działalności plastycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia:

  • przegląd i ocena teczek z pracami,
  • egzamin praktyczny (z rysunku oraz malarstwa)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

  Dowiedz się więcej

   

 • MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
  Kierunek malarstwo i projekty interdyscyplinarne stwarza możliwość uzyskania wykształcenia w zakresie współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa jak i profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach z wykorzystaniem różnych technologii. Program pozwala również zdobyć umiejętności w wybranych obszarach sztuki takich jak witraż, ceramika, fotografia, film, grafika, rzeźba. Możliwe jest samodzielne tworzenie prac łączących dyscypliny.  Program kierunku jest skonstruowany elastycznie. Pozwala  studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę  kształcenia. Istnieją trzy warianty realizacji pracy dyplomowej. Od pierwszego roku można wybierać pracownie dodatkowe. Na drugim roku można wybierać zarówno pracownie malarstwa i rysunku o określonym profilu jak i inne pracownie oraz różne projekty interdyscyplinarne (np. łączące malarstwo z witrażem, ceramikę z malarstwem i działaniami przestrzennymi, fotografię z filmem i wideoinstalacją, multimedia z działaniami performatywnymi i instalacją).
  Kierunek ten stanowi z jednej strony ofertę dla osób, które oczekują możliwości zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji pozwalających odnaleźć się na rynku pracy:  samodzielnego funkcjonowania jako artysta i projektant w rożnych obszarach życia i rzeczywistości, w otoczeniu społecznym, artystycznym i gospodarczym, w indywidualnej działalności na rynku sztuki i niektórych obszarach działalności projektowej. Z drugiej strony jest skierowany do osób wykazujących potrzebę rozwijania zainteresowań sztuką, które mają charakter bezinteresowny. Wykształcenie to pozwoli zarówno odnaleźć się w różnych i zmiennych okolicznościach środowiskowych oraz technologiczno-warsztatowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo i projekty interdyscyplinarne jest rozmowa kwalifikacyjne i przegląd prac.

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA W MULTIMEDIACH Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku skierowane są do osób, które zamierzają zdobyć przygotowanie muzyczne połączone z umiejętnością wykorzystywania multimediów do tworzenia wielu nowoczesnych produktów muzycznych. Odpowiedzią na potrzeby rynku i powszechne zainteresowanie młodego pokolenia tworzeniem, odtwarzaniem i wykonywaniem muzyki popularnej oraz wykorzystywaniem jej w multimediach, jest proponowany kierunek. Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnej działalności na rynku muzycznym ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki dla potrzeb filmu, radia, reklam, muzyki estradowej oraz szeroko pojętej muzyki przemysłowej (industrial music). Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie wokalistyki, instrumentalistyki, aranżacji, technik nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną w zakresie m.in. kształcenia słuchu, harmonii, literatury muzycznej. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent muzyki użytkowej zdobędzie możliwość zatrudnienia w przemyśle muzycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w multimediach brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • Wynik egzaminu praktycznego oraz konkurs świadectw

  Dowiedz się więcej

   

 • PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
  Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształceniu pozwoli mu na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej. Kierunek ten został opracowany ściśle przy ścisłej współpracy z branżą gier wideo. Współpraca ta też przybrała formę prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym przez specjalistów z różnych obszarów produkcji gier (producentów, programistów, grafików itp.). Wydział artystyczny stale poszerza grupę firm wspierających kierunek, co przejawia się współpracą przy organizacji wielu imprez towarzyszących tj. Letnia Akademia Gier. organizowanych cyklicznie w czerwcu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia:

  • przegląd i ocena teczek z pracami
  • egzamin praktyczny 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, konkurs dyplomów oraz przegląd i ocena teczek z pracami.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (9)

Bartek Ocena

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to kierunek, który prowadzi do rozpoczęcia kariery w najciekawszej branży na świecie.

Milena Ocena

Studia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wyczulają nie tylko na dźwięk, ale także na drugiego człowieka. Studia te uwrażliwiają, rozwijają wyobraźnię, a także pchają w kierunku otwartości do ludzi, do kontaktu z nimi. To coś więcej niż nauka o muzyce

Weronika Ocena

Rozwijanie zainteresowań powinno być najważniejszym czynnikiem studiowania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Śląskim. Studia rozwijają umiejętności, przekazują wiedzę, przygotowują do życia zawodowego

Joachim Ocena

Grafika super.

Gabrysia Ocena

Tez polecam. Fajna kadra i ludzie. Jestem dopiero na pierwszym roku ale nie moge narzekac.

Marek95 Ocena

Negatywne komentarze nniżej są napisane w tym samym stylu. Może napiszcie konkretnie co jest nie tak? Ja studiuje edukację w zakresie sztuk plastycznych i jestem zadowolony.

Ann Ocena

A ja polecam.

Xxx Ocena

Ucieklam stąd, tragedia jakaś. Lepiej zrobić sobie przerwę roczną (wakacyjną) na przygotowanie się do egzaminów na podobny kierunek, ale zdecydowanie gdzie indziej.

Kordzian Ocena

Instytut Sztuki? Jasne. Przyszli Artyści - omijajcie tę szkołę szerokim łukiem! Lubicie tworzyć? Cieszyński IS skutecznie Was do tego zniechęci!