ul. Jagiellońska 28,

40-032 KATOWICE

tel.   32 255 58 73, 32 2009 461

fax   32 2009 361

e-mail biologia@us.edu.pl

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/

Wydział Nauk Przyrodniczych; 

ul.Będzińska 60, 

41-200 Sosnowiec; 

tel. (+48 32) 3689 400; 

wnp@us.edu.pl

ul. Jagiellońska 28,

40-032 KATOWICE

tel.   32 255 58 73, 32 2009 461

fax   32 2009 361

e-mail biologia@us.edu.pl

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/

Wydział Nauk Przyrodniczych; 

ul.Będzińska 60, 

41-200 Sosnowiec; 

tel. (+48 32) 3689 400; 

wnp@us.edu.pl

 • AQUAMATYKA - INTERDYSCYPLINARNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKAMI WODNYMI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

  Woda to ważny element środowiska w znaczący sposób wpływający na funkcjonowanie ekosystemów i społeczeństw. Coraz większe problemy z dostępnością do zasobów wody dobrej jakości, wymagają racjonalnej gospodarki wodnej, opartej na wiedzy, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne wydaje się to wobec nasilających się problemów z dostępnością zasobów wodnych. Umiejętna dbałość o wodę i środowiska wodne pozwoli na łagodzenie przewidywanych skutków zmian klimatu.

  Woda jest podstawowym elementem ekosystemów, surowcem do bezpośredniej konsumpcji i użytkowania przemysłowego. Ważne wyzwania czekające społeczeństwo w dobie zmian klimatu to: wprowadzenie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wód; racjonalne gospodarowanie środowiskami z wodami związanymi; ochrona siedlisk wodnych; tworzenie przyjaznych społeczeństwu wodnych ekosystemów śródmiejskich, czyli błękitno-zielonej infrastruktury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów biologia

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, publicznego jej prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej.

  W trakcie studiów student zdobywa wiedzę właściwą dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, nanobiologii oraz biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Wiedza ta odwołuje się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki, fizyki oraz chemii, w tym chemii ogólnej i organicznej.

  W toku studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy dyplomowej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów biologicznych w ramach wybranych specjalności: Biologia eksperymentalna, Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody, Biologia żywności i żywienia, Nanobiologia, Biologia ogólna - specjalność nauczycielska, jak również współtworzenia nauki.

  Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranego przez studenta promotora. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni dyplomowej, prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie.
  Seminarium dyplomowe dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu dyplomowego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Oferowane są również przedmioty spoza kierunku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia eksperymentalna
  • Bioróżnorodność i waloryzacja przyrody
  • Biologia żywności i żywienia
  • Nanobiologia
  • Biologia ogólna - specjalność nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów biotechnologia

  Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz podstawową wiedzą technologiczną w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych.

  W trakcie studiów, student zdobywa wiedzę w zakresie dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki roślin, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, przedsiębiorczości w biotechnologii oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii. 

  W trakcie studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru określonej specjalności: Biotechnologia roślin lub Biotechnologia środowiska. W ramach projektu badawczego, stanowiącego podstawę pracy dyplomowej, student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz współtworzenia nauki ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych lub mikroorganizmów. Kierunek oferuje studentom poznanie zaawansowaną technik z zakresu takich dyscyplin, jak bioinformatyka, biotechnologia roślin i mikroorganizmów.

  Ważnym, obowiązkowym, elementem studiów jest także zapoznanie studenta z problemami etycznymi związanymi z rozwojem biotechnologii oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Biotechnologii znajdują się przedmioty projektowe promujące twórcze i samodzielne myślenie oraz kładące nacisk na umiejętności współpracy w grupie.

  Bogata oferta przedmiotów do wyboru  umożliwia indywidualizację kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami, w tym pracę indywidualną pod kierunkiem Tutora. Oferta programu kształcenia na kierunku biotechnologia jest dynamicznie modyfikowana i aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami lokalnego i globalnego rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia roślin
  • Biotechnologia środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów biotechnology

  The aim of the Biotechnology Master’s degree programme is to prepare students for advanced and independent understanding and interpretation of various biological phenomena related with biotechnology. The master degree project is closely related to the research profile of supervisor who is chosen by a student within the specialisation.

  The choice of specialisation takes place during registration. Under the supervisor tuition, the student improves his/her skills - posing scientific questions and finding solutions to various problems linked with plant and environmental biotechnology, hence actively participates in the development of science.
  Each student acquires advanced knowledge on such disciplines as bioinformatics, bioethics, plant and microbial biotechnology. An important and obligatory element of the education is the introduction to modern information technologies and statistical methods in natural sciences. The number of facultative modules enables students to individualize the course of their studies according to their personal interests and selected specialization.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Plant biotechnology
  • Environmental biotechnology

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów geografia

  Warunkiem ukończenia studiów licencjackich jest: zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych programem studiów, uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, napisanie pracy licencjackiej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata w zakresie geografii, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na 2-letnie studia magisterskie uzupełniające.

  Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych.

  Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Poznają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.

  Absolwenci kierunku geografa posiadają umiejętności w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto studenci kierunku geografia poznają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Klimatologia
  • Hydrologia i gospodarka wodna
  • Geograficzne systemy informacyjne gis, teledetekcja, zastosowania geodezji
  • Rekonstrukcja środowiska geograficznego
  • Eksploracja obszarów polarnych i górskich
  • Nauczycielska
  • Monitoring zmian krajobrazu
  • Geographic information systems

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów geologia

  Studia na kierunku geologia prowadzone są jako studia licencjackie sześciosemestralne (kończące się nadaniem tytułu licencjata) z możliwością kontynuacji nauki na czteroletnich magisterskich studiach uzupełniających. Studia te pozwalają na zdobycie zintegrowanej wiedzy z zakresu nauk o Ziemi. Na początku realizowany jest program obejmujący powtórki i rozszerzenia wiedzy z zakresu geografii, matematyki, fizyki i chemii skorelowane z podstawami programowymi tych przedmiotów obowiązującymi w szkołach średnich na poziomie podstawowym.

  Równolegle studenci poznają zagadnienia geologiczne z zakresu geologii dynamicznej, mineralogii, paleontologii i geologii historycznej. Nabywają umiejętności rozpoznawania minerałów, skał, skamieniałości, poruszania się w terenie z mapą i kompasem geologicznym, zapoznają się z budową Ziemi.

  Na wyższych latach wiedza geologiczna rozszerzana jest o zagadnienia związane z wodą (hydrogeologia), obiegiem pierwiastków w skorupie ziemskiej (geochemia), rozpoznawaniem i klasyfikowaniem skał zarówno w makroskali jak i pod mikroskopem (petrologia), współdziałaniem gruntu i budowli (geologia inżynierska), rozpoznawaniem i zagospodarowywaniem złóż (geologia złóż i geologia górnicza), badaniem skorupy ziemskiej metodami fizycznymi (geofizyka), budową najważniejszych struktur geologicznych (geologia strukturalna, geologia czwartorzędu, sedymentologia) i regionalną geologią Polski.

  Dodatkowe umiejętności np. z zakresu technik komputerowych można doskonalić w ramach modułów: metody komputerowe w naukach o Ziemi, geostatystyka oraz przedmiotach specjalistycznych.

  Studia magisterskie uzupełniające na kierunku Geologia odbywają się w zakresie pięciu wymienionych specjalności, przy czym wybór specjalności na studiach I stopnia nie determinuje tego wyboru na studiach II stopnia. Warunkiem przyjęcia absolwenta studiów I stopnia kierunku innego niż Geologia na studia geologiczne II stopnia jest posiadanie kompetencji zbliżonych do wymaganych na studiach pierwszego stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi przy możliwości uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w ciągu dwu lat.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia
  • Dynamika litosfery i kartografia geologiczna
  • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
  • Ochrona litosfery i zasobów złóż
  • Paleontologia i stratygrafia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów geologia stosowana

  Studiując na kierunku geologia stosowana I stopnia zdobywasz szeroką wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. Studia te trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera geologii. Po ich ukończeniu możesz kontynuować naukę na trzysemestralnych magisterskich studiach uzupełniających. Umożliwiają Ci podjęcie pracy w przemyśle, zarządzaniu i administracji na stanowiskach związanych z geologią, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną. Po ukończeniu III stopnia studiów możesz także rozwijać swoją karierę naukową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geochemia i mineralogia środowiska
  • Geologia poszukiwawcza
  • Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych
  • Hydrogeologia i geologia inżynierska
  • Geofizyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów inżynieria zagrożeń środowiskowych

  Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych gwarantuje studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. Kierunek kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska.

  Absolwenci będą specjalistami w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami. Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera w zakresie zagrożeń środowiskowych, który upoważnia ich do podjęcia na studia magisterskie uzupełniające.

  Absolwent kierunku będzie potrafił wykorzystać nowoczesne technologie do zminimalizowania skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych, a także będzie posiadał wiedzę pozwalająca mu na podjęcie pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, prognozowania zagrożeń i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych
  • Gis w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym
  • Geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń
  • Systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń
  • Techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom
  • Wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów ochrona środowiska

  Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska przygotowuje absolwenta posługującego się wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii; umiejętnościami zastosowania technik i technologii w pracy zawodowej oraz kompetencjami społecznymi pozwalającymi na pracę w zespole, samodzielne pogłębianie wiedzy i prezentowanie jej efektów zainteresowanym stronom. Podczas pierwszych dwóch lat studiów odbywają się zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy kierunku.

  Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska w ramach studiów II stopnia obejmuje 4 semestry, zakończone egzaminem magisterskim. W trakcie ich realizacji student, pod kierunkiem promotora, uczy się samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi.

  Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1. rok) oraz magisterskiej (2. rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1. rok) oraz magisterskie (2. rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego.
  Seminarium specjalizacyjne oraz magisterskie wyposażają studenta w niezbędną wiedzę do realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zastosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych, które są wykorzystywane w planowaniu i realizacji projektu magisterskiego z przestrzeganiem zasad bioetyki i etyki środowiskowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  • Geoekologia
  • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  • Geoekologia
  • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów turystyka

  W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także powstają nowe rodzaje turystyki, które poszukują specjalistów.

  Kierunek turystka ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączące w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną.

  Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę  w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomi, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych.

   Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku pracy student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka turystyczna
  • Dziedzictwo kulturowe

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów). Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opinie (5)

Ewelina Ocena odpowiedz

Studiuję biologię na USiu i uważam, że to świetne możliwości badawcze, poza przygotowaniem teoretycznym robimy też dużo fajnych eksperymentów i prowadzimy badania. Polecam z całego serca!

agnieszka Ocena odpowiedz

Uniwersytet Śląski to bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści i fachowcy

Kinga Ocena odpowiedz

Uniwersytet Śląski stawia na innowacyjne kształcenie. Na uczelni zdobywamy wiedzę nowoczesną, czyli taką, na której będziemy mogli oprzeć prace badawcze, poszukiwania, stawianie pytań w wybranym sektorze zawodowym.

aneta Ocena odpowiedz

Biologia to nauka, która nikomu nie powinna być obca. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim poznajemy dokładnie to wszystko, co nas otacza, a co za tym idzie poznajemy także nas samych. To niezwykle ciekawy kierunek, interesująco prowadzony na jednej z najlepszych uczelni w kraju.

percottus Ocena odpowiedz

bardzo fajny wydział. Dużo laboratoriów, pomocni i zaangażowani wykładowcy.