ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

01-938 Warszawa

e-mail: wse@uksw.edu.pl

https://wse.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

01-938 Warszawa

e-mail: wse@uksw.edu.pl

https://wse.uksw.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Wiedza

  • Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych , psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną
  • Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych
  • Ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, zasad funkcjonowania instytucji państwa oraz zakresu zadań administracji publicznej w ujęciu porównawczym
  • Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad współpracy międzynarodowej, procesów integracji i dezintegracji
  • Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych
  • Ma wiedzę na temat procesów komunikowania społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  • Posiada wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz o koncepcjach ochrony praw człowieka
  • Ma wiedzę o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie o systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrzego państwa
  • Posiada wiedzę na temat zagrożeń międzynarodowych oraz form ich zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  • Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości
  • Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem
  • Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania tekstów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym. Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych.

  Zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z zakresu ekonomii stosowanej. Zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. Zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę. Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania danych.

  Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA MENEDŻERSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia niestacjonarne- uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Ekonomia menedżerska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim stanowią kontynuację kształcenia na kierunku Ekonomia pierwszego stopnia. Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę i umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji lub organizacjach pozarządowych.

  Absolwenci kończący 2-letni okres studiów magisterskich otrzymają wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będą przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, który posiada zdolności do praktycznego wykorzystania narzędzi ekonomicznych w procesie zarządzania. Kształcenie odbywa się przez 4 semestry. Specjalności na kierunku: Menedżer biznesu oraz Menedżer podmiotów publicznych i pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Wiedza

  • Po ukończeniu studiów  absolwent posiada podstawową orientację w problematyce i charakterze nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada podstawową wiedzę o specyfice europeistyki w systemie nauk i jej relacjach do innych nauk
  • Ma wiedzę na temat kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia społecznego i politycznego w Europie w wymiarze historycznym i współczesnym.
  • Ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.
  • Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, jak również organizacjach międzynarodowych.
  • Posiada podstawową wiedzę o państwie i prawie, polityce, administracji (w tym administracji unijnej), a także o zasadach funkcjonowania europejskich systemów politycznych.
  • Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz ich relacji z wspólnotami wyższego rzędu, w tym państwem i Unią Europejską.
  • Posiada wiedzę na temat zachodzących w Europie naróżnych poziomach (politycznym, społecznym,gospodarczym) procesów integracji, jak również dezintegracji, w ujęciu historycznym i współczesnym.
  • Posiada wiedzę i rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej, jak również jej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego.
  • Posiada wiedzę o kulturowym wymiarze integracji europejskiej, jej źródłach, w tym o istocie kulturowej „jedności w różnorodności”, europejskim systemie ochrony praw człowieka, aksjologii i prawach podstawowych Unii Europejskiej.
  • Zna główne siły polityczne, organizacje lobbistyczne i inne grupy interesu oddziałujące na przebieg i charakter integracji europejskiej.
  • Posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w poszczególnych obszarach polityk, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.
  • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w ramach badań europeistycznych; rozumie główne paradygmaty i teorie integracji europejskiej; zna reguły ochrony własności intelektualnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia niestacjonarne - * uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent ma elementarna orientacje w charakterze nauk społecznych oraz posiada podstawowa wiedze o istocie nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

  • Ma wiedze na temat uwarunkowań życia politycznego (w wymiarze historycznym i współczesnym) tj. uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturowych i innych.
  • Ma podstawowa wiedze o strukturach społecznych (politycznych oraz ekonomicznych i kulturowych).
  • Posiada wiedze o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, tak[1]e o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.
  • Posiada wiedze na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz znaczenia dla kultury demokracji.
  • Ma wiedze na temat roli mediów w życiu publicznym, w szczególności politycznym.
  • Ma podstawowa wiedze na temat zachodzących Europie i na świecie procesów integracji i dezintegracji, stosunków międzynarodowych w wymiarze politycznym, kulturalnym oraz relacji międzykulturowych.
  • Posiada wiedze o roli człowieka w społeczeństwie, zna warunki i formy uczestnictwa w życiu politycznym.
  • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce.
  • Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych.
  • Ma wiedzę o normach etycznych, politycznych i prawnych.
  • Zna główne nurty w myśli politycznej.
  • Ma podstawowa wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich otoczeniu.

  Studia II stopnia

  Wiedza

  • Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną i pogłębioną orientacje w charakterze nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
  • Ma rozszerzona wiedze o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.
  • Posiada pogłębioną wiedze z zakresu teorii państwa, władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów  życia społecznopolitycznego.
  • Ma pogłębioną wiedze na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk o polityce. Zna metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce.
  • Ma pogłębioną wiedze o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Rozumie mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany.
  • Ma uporządkowaną i poszerzona wiedze na temat miejsca i roli mediów masowych w życiu publicznym, szczególnie politycznych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz społecznej odpowiedzialności. Rozumie role i znaczenie mediów w obszarze komunikowania politycznego.
  • Posiada pogłębioną wiedze o roli człowieka w społeczeństwie, zna uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym.
  • Posiada pogłębioną wiedze na temat zasad i form funkcjonowania wspólnot lokalnych oraz organizacji administracji samorządowej.
  • Posiada ugruntowana wiedze dotycząca procesów zmian struktur i instytucji politycznych.
  • Ma uporządkowaną wiedze na temat wartości i norm etycznych obowiązujących badaczy i uczestników życia publicznego.
  • Ma pogłębioną wiedze na temat źródeł, ewolucji i różnorodności nurtów myśli społecznej, zwłaszcza politycznej.
  • Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
  • Ma pogłębioną wiedze o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich otoczeniu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Polityka międzynarodowa i integracja europejska
  • Polityka społeczna i gospodarcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Europa środkowo-wschodnia
  • Polityka w cyberprzestrzeni
  • Dyplomacja publiczna i analityka polityczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy romański, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia niestacjonarne- uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Po ukończeniu studiów absolwent zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii). Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego. Zna typowe struktury instytucje społeczne (kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich podstawowe elementy. Zna wybrane systemy i instytucje pomocy społecznej w krajach europejskich.

  Wie jak w perspektywie historycznej ukształtował się obecny system pomocy społecznej w Polsce i jak rozwijała się praca socjalna. Zna modele pomocy społecznej; zna i rozumie koncepcję wielosektorowości pomocy społecznej. Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju. Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk.

  Zna i rozumie koncepcję bio-socjo-kulturową rozwoju człowieka; posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne). Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy socjalnej.

  Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie prawa posiada klient pomocy społecznej. Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych. Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych.

  Zna podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp., w szczególności w odniesieniu do środowiska nowych mediów. Zna podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp., w szczególności w odniesieniu do środowiska nowych mediów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczegól-ności ich istotnych elementach.

  Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości. Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako przedmiocie konstytuują-cym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych struk-turach. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

  Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu socjologii.

  Studia II stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent zna terminologię z zakresu socjologii i nauk pokrewnych na poziomie rozszerzonym. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

  Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych. Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych.

  Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

  Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości. Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wy-branych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu socjologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)