ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

01-938 Warszawa

e-mail: wse@uksw.edu.pl

https://wse.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 221

01-938 Warszawa

e-mail: wse@uksw.edu.pl

https://wse.uksw.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW umożliwia uzyskanie specjalistycznej wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej.  Pod okiem doświadczonej kadry studenci uczą się jak analizować systemy i procesy, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia, wdrażać i koordynować odpowiednie strategie działania. 

  Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak: psychologia społeczna, ekonomia, historia, zwalczanie przestępczości, wprowadzenie do kryminologii czy podstawy ratownictwa medycznego. Wiedza z różnych dyscyplin naukowych zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. 

  Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne otwiera możliwości pracy w administracji publicznej, przede wszystkim w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym. Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych.

  Zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z zakresu ekonomii stosowanej. Zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. Zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę. Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania danych.

  Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA MENEDŻERSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia niestacjonarne- uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Ekonomia menedżerska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim stanowią kontynuację kształcenia na kierunku Ekonomia pierwszego stopnia. Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę i umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji lub organizacjach pozarządowych.

  Absolwenci kończący 2-letni okres studiów magisterskich otrzymają wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będą przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, który posiada zdolności do praktycznego wykorzystania narzędzi ekonomicznych w procesie zarządzania. Kształcenie odbywa się przez 4 semestry. Specjalności na kierunku: Menedżer biznesu oraz Menedżer podmiotów publicznych i pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni.

  Wiedza

  • Po ukończeniu studiów  absolwent posiada podstawową orientację w problematyce i charakterze nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada podstawową wiedzę o specyfice europeistyki w systemie nauk i jej relacjach do innych nauk
  • Ma wiedzę na temat kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia społecznego i politycznego w Europie w wymiarze historycznym i współczesnym.
  • Ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.
  • Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, jak również organizacjach międzynarodowych.
  • Posiada podstawową wiedzę o państwie i prawie, polityce, administracji (w tym administracji unijnej), a także o zasadach funkcjonowania europejskich systemów politycznych.
  • Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz ich relacji z wspólnotami wyższego rzędu, w tym państwem i Unią Europejską.
  • Posiada wiedzę na temat zachodzących w Europie naróżnych poziomach (politycznym, społecznym,gospodarczym) procesów integracji, jak również dezintegracji, w ujęciu historycznym i współczesnym.
  • Posiada wiedzę i rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej, jak również jej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego.
  • Posiada wiedzę o kulturowym wymiarze integracji europejskiej, jej źródłach, w tym o istocie kulturowej „jedności w różnorodności”, europejskim systemie ochrony praw człowieka, aksjologii i prawach podstawowych Unii Europejskiej.
  • Zna główne siły polityczne, organizacje lobbistyczne i inne grupy interesu oddziałujące na przebieg i charakter integracji europejskiej.
  • Posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w poszczególnych obszarach polityk, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.
  • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w ramach badań europeistycznych; rozumie główne paradygmaty i teorie integracji europejskiej; zna reguły ochrony własności intelektualnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia na kierunku politologia na UKSW dają gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy z nauk o polityce (m.in. filozofii politycznej, klasycznej i nowożytnej myśli politycznej, ideologii politycznej), systemów politycznych, polityk publicznych czy stosunków międzynarodowych. 

  Program studiów wyróżnia kompleksowe podejście do nauk o polityce. Oprócz aspektów związanych z systemami politycznymi, instytucjami, prawem czy stosunkami międzynarodowymi, uwzględnia także czynniki kulturowo-religijne wpływające na obecną sytuację polityczną Europy (m.in. kryzys integracji europejskiej, wzmożone migracje, napięcia na tle etnicznym).  Studenci uczestniczą w takich zajęciach jak marketing polityczny, psychologia społeczna czy ranking wydarzeń politycznych. 

  Na kierunku politologia wykłada doświadczona, otwarta na dialog ze studentami kadra naukowa. Wykładowcy są regularnie zapraszani do największych polskich mediów radiowych i telewizyjnych oraz prasowych gdzie komentują najważniejsze wydarzenia. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Polityka międzynarodowa i integracja europejska
  • Polityka społeczna i gospodarcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Europa środkowo-wschodnia
  • Dyplomacja publiczna i analityka polityczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia na kierunku praca socjalna na UKSW przygotowują do rozwiązywania problemów dotykających współczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze. To nie tylko profesja, ale i powołanie, do którego predyspozycje mają osoby pełne empatii i zrozumienia innych. 

  Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu  socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa. Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. 

  Kierunek praca socjalna zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczania w połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia na kierunku socjologia na UKSW są wszechstronne i dają wiele możliwości rozwoju. Program studiów pozwala wykorzystać zdobytą na wykładach wiedzę podczas ćwiczeń w fokusowni oraz laboratoriach. Profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie, od lat docenianym przez ranking “Perspektyw”.

  Kierunek socjologia nastawiony jest na praktyczny wymiar studiowania i prowadzenia zajęć projektowych i analitycznych, co pozwala na zdobycie kompetencji tak potrzebnych na rynku pracy. Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. w roli: eksperta w ośrodkach badania opinii publicznej, negocjatora, konsultanta w rozwiązywaniu konfliktów grupowych w firmach, dziennikarza czy animatora kulturalnego. Mają także możliwość kontynuowania kariery naukowej z zakresu nauk socjologicznych w Szkole Doktorskiej UKSW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Zarządzanie publiczne na UKSW to stosunkowo nowy kierunek, który obejmuje m.in. nowe technologie w zarządzaniu, sztukę negocjacji, zarządzanie projektowe, polityki publiczne, a także public relations.

  U jego podstaw leżą przedmioty ekonomiczne takie jak makro- i mikroekonomia, ekonomia instytucjonalna i społeczna czy finanse publiczne. Program studiów obejmuje także zagadnienia społeczne np. sprawy socjalne, rynek pracy, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

  Kierunek zarządzanie publiczne stwarza liczne możliwości zawodowe. Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania i rządzenia państwem oraz specyfiki polityk publicznych pozwala absolwentom starać się o zatrudnienie w różnorodnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej.  Studenci tego kierunku uzyskują kompetencje do pełnienia roli specjalistów na szczeblach kierowniczych oraz na stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)