ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44

 fax. (+ 81) 445-60-31

http://www.up.lublin.pl/agrobio/

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44

 fax. (+ 81) 445-60-31

http://www.up.lublin.pl/agrobio/

 • AGROBIZNES Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Agrobiznes

  Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych, finansowych i doradczych, służący w sposób bezpośredni lub pośredni zaspokajaniu potrzeb żywnościowych konsumentów. Z powyższego wynika, że istotnym novum w nauczaniu na kierunku agrobiznes będzie opanowanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w układzie zintegrowanych pionowo ogniw technologicznych wytwarzania i udostępniania poprzez wymianę rynkową produktów żywnościowych tj. w przenośni: „od pola do stołu”.

  Studenci kierunku agrobiznes pozyskają wiedzę  w zakresie: 

  • technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa,
  • procesów stworzenia produktu finalnego dla konsumentów,
  • sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych,
  • kształtowania konkurekcyjności produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agrobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, WoS

  Dowiedz się więcej

   

 • AGROLEŚNICTWO Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOINŻYNIERIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Bioinżynieria
  Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów dotyczących modelowania organizmów i procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym oraz w warunkach środowiska przyrodniczego.
  Jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz   w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a także jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Może podjąć pracę w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinżynieria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka , geografia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Ekonomia
  Ekonomia to wiedza o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu rynków, oraz prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Jako kierunek studiów, ekonomia nauczy przyszłych absolwentów jak gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi czy też ludzkimi. 
  W ramach proponowanej specjalności, wykształcimy specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem towarowym i świadczeniem usług handlowych. Nowoczesny program nauczania zapewnia praktyczne przygotowanie do zawodu.
  Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Handel

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Handel

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Gospodarka przestrzenna

  Przestrzeń jest miejscem, w którym realizujemy nasze indywidualne i społeczne potrzeby. Korzystamy z niej, wykorzystujemy i zużywamy jej zasoby, przekształcamy ją. Korzystanie z przestrzeni definiujemy jako gospodarowanie przestrzenią, a gospodarkę przestrzenną jako sferę wiedzy z nią związaną.

  Kierunek studiów gospodarka przestrzenna obejmuje te zagadnienia. Oferowany program jest reakcją na problem ograniczoności i zużycia dobra jakim jest przestrzeń, zarówno jako całość (powierzchnia Ziemi), jak i poszczególne jej składniki (np. zasoby naturalne, środowisko przyrodnicze, surowce). Obejmuje także zagadnienia urbanizacji, tj. budowy miast i osiedli ludzkich.

  Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa.  Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. 

  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad  i technik planowania i kształtowania przestrzeni - niezbędną do rozwiązywania problemów środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego    i rozwoju zrównoważonego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie dyplomu inżyniera z kierunku gospodarka przestrzenna albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • LEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Leśnictwo

  Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje merytorycznie i praktycznie absolwentów do prac  z zakresu gospodarki leśnej, w tym projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody oraz organizacją i zarządzaniem parkami narodowymi z zapewnieniem i wykorzystaniem wielostronnej funkcji lasu. 

  Studia na kierunku Leśnictwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne absolwentów do zapewnienia wielostronnej funkcji lasu z zakresu: - gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka leśna
  • Ochrona zasobów leśnych i środowiska
  • Gospodarka łowiecka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka leśna
  • Ochrona zasobów leśnych i środowiska
  • Gospodarka łowiecka

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Rolnictwo

  Rolnictwo jako dyscyplina naukowa integruje w sobie wiedzę z szerokiego zakresu, daleko wykraczającego poza jego stereotypowe postrzeganie. Studia na tym kierunku dają wszechstronne wykształcenie w tej dziedzinie: ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska - to tylko niektóre z zagadnień, które obejmuje program kształcenia. 

  PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:
  herbologia, ekologia, mikrobiologia, botanika, ekonomia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, melioracje z elementami miernictwa, agrometeorologia, fizjologia zwierząt, ogólna uprawa, szczegółowa uprawa, hodowla roślin i nasiennictwo, łąkarstwo
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
  Absolwent posiada podstawową wiedzę ekologiczną, biologiczno-chemiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. 
  Może pracować w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także w prowadzeniu gospodarstw rolniczych i produkcji zwierzęcej. Jest również cenionym specjalistą z zakresu turystyki zorganizowanej (specjalność - agroturystyka).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest posiadanie dyplomu inżyniera z kierunku rolnictwo albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Turystyka i rekreacja

  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:

  • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych;
  • gospodarstwach agroturystycznych;
  • ośrodkach doradztwa rolniczego;
  • administracji rządowej i samorządowej;
  • organizacjach społecznych;
  • fundacjach i stowarzyszeniach;
  • szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

  Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania poprzez:

  • działalność w Studenckim Kole Naukowym Turystyczno-Krajoznawczym,
  • uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych: LLP-ERASMUS, Leonardo da Vinci, Tempus,
  • odbywając część studiów na innych polskich lub zagranicznych uczelniach w ramach wymian studenckich,
  • działalność w Chórze oraz Zespole Pieśni i Tańca Jawor działających na Naszej Uczelni

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, wiedza  o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II na kierunku Turystyka i rekreacja jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Zarządzanie zasobami Ziemi to nowy, interdyscyplinarny, unikalny i dotąd niedostępny zarówno w Lublinie, jak i w Polsce, kierunek studiów inżynierskich. Adresowany do osób, które interesują się przyrodą, geografią, geologią, ekonomią i zarządzaniem oraz chciałyby rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).  


  Zaletą tych studiów jest silne połączenie szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej z wiedzą inżynieryjno-techniczną. Absolwent w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi oraz potrafi nimi racjonalnie zarządzać i gospodarować. Potrafi rozwiązywać zadania o charakterze projektowym, pracując zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)