ul. Głęboka 28

20-612 LUBLIN

faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63

http://www.up.lublin.pl/wip/

ul. Głęboka 28

20-612 LUBLIN

faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63

http://www.up.lublin.pl/wip/

 • EKOENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Wzrost zapotrzebowania na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, wymogi przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się ekoenergetyką. Jest to relatywnie nowa gałąź produkcji, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

  Produkcja energii w odnawialnych źródłach będzie mieć tendencję wzrostową w perspektywie długoterminowej, gdyż malejące zasoby surowców kopalnych wymuszają rozwój technologii ekoenergetycznych.

  Studia na kierunku Ekoenergetyka zaspokajają potrzeby rynku pracy w tym zakresie, poprzez dobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Geodezja i kartografia

  Geodezja i kartografia jako kierunek  łączy  w sobie nauki techniczne oraz nauki o Ziemi. Kształcą się na nim  specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii obejmującej m.in.: nowoczesne techniki i technologie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów; fotogrametrię; kartografię; wycenę, kataster i gospodarkę nieruchomościami; przebudowę rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej; podziały i rozgraniczenia; techniki programowanie; geomatykę; budowę, zarzadzanie i wykorzystanie baz danych.

  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

  Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne trwają  3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Profil praktyczny.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
  • Geodezyjno-kartograficzne bazy danych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
  • Geodezyjno-kartograficzne bazy danych

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa

  Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Rozumie zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej oraz potrafi wykorzystać je do rozwiązywania problemów w zakładach przemysłowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria przemysłu spożywczego
  Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przetwórstwa spożywczego i produkcji pasz. Posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i paszowym. Ponadto są przygotowani do podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułów rolno-spożywczych.  Ponadto abiturenci mogą pracować na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym,   jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka  i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego jest tytuł inżyniera z kierunku inżynieria przemysłu spożywczego albo inżyniera lub magistra kierunków pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria rolnicza i leśna

  Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym, który przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

  Na studia pierwszego stopnia prowadzone są trzy specjalności: technika motoryzacyjna i energetyka, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka oraz inżynieria żywności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria żywności
  • Technika motoryzacyjna i energetyka
  • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria żywności
  • Technika motoryzacyjna i energetyka
  • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria środowiska to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynierskich niezbędnych do ochrony i kształtowania środowiska.

  Treści kształcenia na kierunku inżynieria środowiska obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, przede wszystkim z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dyscypliny inżynieria mechaniczna.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Alternatywne źródła energii
  • Gospodarka odpadami
  • Gospodarka wodno-ściekowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu inżyniera.
   

   

 • TRANSPORT I LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Transport i logistyka

  Kierunek transport i logistyka przygotowuje do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną. Łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki i nauk społecznych (w tym m.in. zasady organizacji i zarządzania w transporcie), ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych.

  Przykłady przedmiotów:

  logistyka, mechanika techniczna, inżynieria ruchu, informatyka, matematyka i badania operacyjne, nauka o materiałach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria transportu i spedycja
  • Transport specjalistyczny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria transportu i spedycja
  • Transport specjalistyczny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria transportu i spedycja
  • Transport specjalistyczny

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport i logistyka jest posiadanie dyplomu inżyniera.
   

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Kierunek umożliwia studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich  i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem  inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych oraz   innych jednostkach gospodarczych,  administracyjnych, w  których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
  • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
  • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
  • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)