• FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka

  Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych. Na I stopniu studiów wybieracie jedną z dwóch ścieżek kształcenia: standardową lub indywidualną. Ścieżka indywidualna dostępna jest dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 85 punktów rekrutacyjnych. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia, z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych, połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie. Każdy ze studentów pozostaje pod indywidualną opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki.
  Na studiach II stopnia na kierunku Fizyka studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 6 specjalności, których tematyka pokrywa większość dziedzin współczesnej fizyki w skalach od kwantowej do kosmologicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
  • Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
  • Metody jądrowe fizyki ciała stałego
  • Fotonika
  • Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
  • Nauczanie i popularyzacja fizyki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH) Stopień: II REKRUTACJA

  Angielski to język jakim porozumiewają się i publikują naukowcy zajmujący się naukami ścisłymi na całym świecie. Aby ułatwić polskim studentom wejście do międzynarodowego obiegu naukowego, a osobom z zagranicy studiowanie w Polsce nasz Wydział otworzył kierunek studiów drugiego stopnia Physics (Studies in English), na którym kształcenie prowadzone jest w języku angielskim.

  Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 5 poniższych specjalności:

  • Computer Modeling of Physical Phenomena
  • Geophysics
  • Optics
  • Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures
  • Theoretical Physics

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Theoretical physics
  • Computer modeling of physical phenomena
  • Physics of condensed matter and semiconductor nanostructures
  • Geophysics
  • Optics

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Physics są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów. W przypadku braku honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Komisji rekrutacyjnej po zgłoszeniu takiej potrzeby przez system IRK.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE FIZYKI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Nauczanie Fizyki

  Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki, matematyki oraz innych dziedzin związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przedmiotów fizyka i matematyka na poziomie szkoły podstawowej. Ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, których ukończenie upoważnia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauczanie fizyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Astronomia

  Absolwent ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent:

  • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
  • posługuje się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
  • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
  • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym,
  • potrafi twórczo wykorzystać zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach kierunku wybiera się jedną z czterech specjalności (rekrutacja odbywa się na konkretną specjalność):

  Biofizyka molekularna

  Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.

  Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych

  http://biofizyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Projektowanie molekularne i bioinformatyka

  Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.

  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Fizyka medyczna

  Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Neuroinformatyka

  Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. http://INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (http://OpenBCI.pl).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

   

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Fizyka medyczna
  • Neuroinformatyka
  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Fizyka medyczna
  • Neuroinformatyka
  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

  Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno- optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty. Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

  Celem studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • OPTOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Optometria

  Studia drugiego stopnia na kierunku Optometria, to studia o profilu praktycznym, przygotowujące do prowadzenia terapii wzrokowej, korygowania wysokiej krótkowzroczności oraz optometrii geriatrycznej, czyli zagadnień optometrycznych najważniejszych dla polskiego społeczeństwa. Zdobyte wykształcenie pozwoli także na prowadzenie własnych badań i analiz oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie optometrii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci zdają egzamin pisemny obejmujący wiedzę z zakresu optyki okularowej i optometrii. Kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie liczby punktów z egzaminu pisemnego. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wynosi 100. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia w ramach limitu miejsc jest uzyskanie co najmniej 50 punktów z egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria nanostruktur

  Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi kierunek studiów z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.

  W ramach studiów drugiego stopnia studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilku kierunkach: zgłębiając fotonikę, studenci poznają zasady działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych oraz ich zastosowania; skupiając się na modelowaniu nanostruktur i nowych materiałów, studenci zaznajamiają się z nowoczesnymi metodami do tego służącymi oraz metodami poznawania natury opartymi na realistycznych symulacjach komputerowych; studenci zainteresowani nanotechnologiami i charakteryzacją nowych materiałów będą mogli zapoznać się ze strategiami syntezy i fizycznego otrzymywania nanostruktur, projektowaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nowych materiałów, w szczególności wpływowi nanostrukturyzacji na właściwości fizykochemiczne nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych.

  http://nano.fuw.edu.pl

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka i chemia jądrowa

  Studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa, prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW, zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych – fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej – od podstaw naukowych, aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.

  http://atom.chem.uw.edu.pl

  Na studiach II stopnia studenci  jedną z 2 ścieżek kształcenia:

  1. Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.

  2. Chemia jądrowa

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Biofizyka molekularna

  Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.

  Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych

  http://biofizyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka molekularna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA MEDYCZNA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Fizyka medyczna

  Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • NEUROINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Neuroinformatyka

  Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. http://INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (http://OpenBCI.pl).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neuroinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Projektowanie molekularne i bioinformatyka

  Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.

  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Projektowanie molekularne i bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Weronika Ocena

Uniwersytet Warszawski to najlepsza polska uczelnia, w której studia sprawiają przyjemność i nauka daje wiele satysfakcji.

maciek Ocena

Nigdy nie miałem wątpliwości, że wybrałem dobrą uczelnię. Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym zaplanowałem rozwijać swoje umiejętności

igor Ocena

Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią w kraju i studiowanie na niej było moim marzeniem. Aby uczyć się tutaj opuściłem swoje rodzinne miasto i przeprowadziłem do Warszawy aż z Tarnowa.

Tomek Ocena

Każdemu, kto chce studiować Fizykę będę polecał Uniwersytet Warszawski, z jednego prostego powodu: tutaj każdy odnajdzie specjalność dla siebie.

monika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim, bo to nowoczesna uczelnia, której oferta programowa idzie z duchem czasu

Filip Ocena

Astronomia to nie jest zwyczajny kierunek studiów. To wciągająca przygoda. Dlatego trzeba studiować na dobrej uczelni, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim

Katarzyna Ocena

Wydział nowoczesny pod względem architektonicznym, natomiast pod względem nauczania wypada dużo gorzej. Raczej niezbyt przychylne podejście do studentów, niektórzy pracownicy prowadzą zajęcia w sposób chaotyczny, niezrozumiały i nie są chętni pomagać zrozumieć materiał. Ogólnie nie jest źle, ale mogłoby być duO lepiej.

andrzej Ocena

super wydział, chyba jeden z najnowocześniejszych wydziałów jeśli chodzi o fizykę w Polsce. Polecam,