• FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka
  Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów. Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w zawodzie nauczyciela, mogą na kierunku Fizyka wybrać specjalność nauczycielską. 
  Na studiach II stopnia na kierunku Fizyka studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 13 specjalności, których tematyka pokrywa niemal wszystkie dziedziny współczesnej fizyki w skalach od kwantowej do kosmologicznej:
  1. Biofizyka
  2. Fizyka Biomedyczna
  3. Nauczanie i popularyzacja fizyki
  4. Geofizyka
  5. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
  6. Metody jądrowe fizyki ciała stałego
  7. Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej
  8. Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
  9. Fotonika
  10. Optyka
  11. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
  12. Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
  13. Fizyka teoretyczna  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z fizyki.

   

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Astronomia
  Studiując na tym kierunku studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. Absolwenci kierunku Astronomia mają wpojony nawyk ustawicznego samokształcenia i posiadają umiejętność twórczego myślenia, co ma ogromne znaczenie na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia są wyniki osiągniętye w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z astronomii i fizyki.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Fizyka
  Studia indywidualne przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • zyk polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka i  astronomia/fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ASTRONOMIA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Astronomia

  Studia indywidualne przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka i  astronomia/fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach kierunku wybiera się jedną z czterech specjalności (rekrutacja odbywa się na konkretną specjalność):

  Biofizyka molekularna

  Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.

  Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych

  http://biofizyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Projektowanie molekularne i bioinformatyka

  Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.

  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Fizyka medyczna

  Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Neuroinformatyka

  Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. http://INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (http://OpenBCI.pl).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Studia II stopnia

  4 specjalności do wyboru od początku studiów:

  1. Biofizyka molekularna
  2. Projektowanie molekularne i bioinformatyka
  3. Fizyka medyczna
  4. Neuroinformatyka
  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

  Są to czteroletnie studia licencjackie, pierwsze w Polsce zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty. Optometrysta jest specjalistą należącym do grupy zawodów paramedycznych, zajmującym się przede wszystkim pomiarem i korygowaniem wad wzroku. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, mających predyspozycje do pracy samodzielnej, wymagającej dużej odpowiedzialności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów z pacjentami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria nanostruktur

  Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólny kierunek studiów z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.

  http://nano.fuw.edu.pl

  Na studiach II stopnia studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 3 ścieżek kształcenia:

  1. Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów (NiChNM) - projektowanie i badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych; poznanie, opracowywanie i modyfikowanie metod syntezy nanostruktur, zastosowania spektroskopowych i mikroskopowych metod charakteryzacji nanostruktur.
  2. Fotonika - zaznajomienie się z podstawowymi metodami fizyko-chemicznymi stosowanymi w technologii nanostruktur i materiałów fotonicznych, poznanie zasad działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych.
  3. Modelowanie Nanostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) - modelowanie nanostruktur i nowych materiałów i badanie ich właściwości, praktyczne wykorzystania technologii informacyjnych potrzebnych do modelowania nowych materiałów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOFIZYKA W GEOLOGII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geofizyka w geologii
  W roku akademickim 2015/16 na Wydziale Fizyki ruszył nowy kierunek studiów Geofizyka w geologii, utworzony wspólnie z Wydziałem Geologii UW. Do studiowania na tym kierunku zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi, naukami o innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka w geologii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka i chemia jądrowa

  Studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa, prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW, zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych – fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej – od podstaw naukowych, aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.

  http://atom.chem.uw.edu.pl

  Na studiach II stopnia studenci  jedną z 2 ścieżek kształcenia:

  1. Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.

  2. Chemia jądrowa

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Biofizyka molekularna

  Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.

  Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych

  http://biofizyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka molekularna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii.

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA MEDYCZNA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Fizyka medyczna

  Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii.

  Dowiedz się więcej

 • NEUROINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Neuroinformatyka

  Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. http://INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (http://OpenBCI.pl).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neuroinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii.

  Dowiedz się więcej

 • PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Projektowanie molekularne i bioinformatyka

  Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.

  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Projektowanie molekularne i bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii.

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Weronika Ocena

Uniwersytet Warszawski to najlepsza polska uczelnia, w której studia sprawiają przyjemność i nauka daje wiele satysfakcji.

maciek Ocena

Nigdy nie miałem wątpliwości, że wybrałem dobrą uczelnię. Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym zaplanowałem rozwijać swoje umiejętności

igor Ocena

Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią w kraju i studiowanie na niej było moim marzeniem. Aby uczyć się tutaj opuściłem swoje rodzinne miasto i przeprowadziłem do Warszawy aż z Tarnowa.

Tomek Ocena

Każdemu, kto chce studiować Fizykę będę polecał Uniwersytet Warszawski, z jednego prostego powodu: tutaj każdy odnajdzie specjalność dla siebie.

monika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim, bo to nowoczesna uczelnia, której oferta programowa idzie z duchem czasu

Filip Ocena

Astronomia to nie jest zwyczajny kierunek studiów. To wciągająca przygoda. Dlatego trzeba studiować na dobrej uczelni, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim

Katarzyna Ocena

Wydział nowoczesny pod względem architektonicznym, natomiast pod względem nauczania wypada dużo gorzej. Raczej niezbyt przychylne podejście do studentów, niektórzy pracownicy prowadzą zajęcia w sposób chaotyczny, niezrozumiały i nie są chętni pomagać zrozumieć materiał. Ogólnie nie jest źle, ale mogłoby być duO lepiej.

andrzej Ocena

super wydział, chyba jeden z najnowocześniejszych wydziałów jeśli chodzi o fizykę w Polsce. Polecam,