Uniwersytet Opolski

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

ul. Oleska 48

45-052 Opole

tel. (077)452 7301-2,

e-mail: wpt@uni.opole.pl

http://www.wpt.uni.opole.pl/

 

ul. Oleska 48

45-052 Opole

tel. (077)452 7301-2,

e-mail: wpt@uni.opole.pl

http://www.wpt.uni.opole.pl/

 

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Student podczas studiów na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych (architektura i urbanistyka, budownictwo, grafika inżynierska, planowanie przestrzenne), przyrodniczych (biologia, ekologia, ochrona przyrody i środowiska) oraz sztuk plastycznych (rysunek odręczny, grafika, rysunek i rzeźba). Kształci manualne umiejętności projektowania oraz przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego. Ma możliwość sprawdzenia się poprzez uczestnictwo w konkursach, np. Wrocławska Magnolia, albo uczestnicząc w projektach wykonywanych dla gmin lub instytucji współpracujących z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i geodezji oraz Instytutem Architektury Krajobrazu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, j. obcy

  Pod uwagę są brane 3 prace plastyczne kandydata.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Biologia
  Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy biologicznej z zakresu zoologii, botaniki, mikrobiologii i biotechnologii, paleontologii, fizjologii organizmów zwierzęcych i roślinnych. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez udział w wielu zajęciach praktycznych. Są to przede wszystkim praktyki i obozy terenowe oraz praktyki w takich miejscach, jak: różnego typu laboratoria i placówki naukowe, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, czy wykopaliska paleontologiczne. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umożliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika, zoologia, ekologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, anatomia człowieka, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ewolucjonizm, biologia komórki), interdyscyplinarnych (np. biotechnologia, bioindykacja), nauk chemicznych (np. chemia ogólna, bioorganiczna, biochemia), nauk związanych z ochroną środowiska (np. hydrobiologia, gleboznawstwo), nauk matematyczno-fizycznych (np. matematyka, statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych, fizyka). Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów: zoologia kręgowców i bezkręgowców, botanika ogólna i systematyczna, ewolucjonizm, podstawy systematyki organizmów, fizjologia roślin i zwierząt, ekologia roślin i zwierząt, fitosocjologia, ochrona przyrody i biologia konserwatorska, ochrona środowiska, paleobiologia, mikrobiologia, genetyka i biotechnologia. Kierunek Biologia posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia lub chemia lub fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOMONITORING Stopień: I REKRUTACJA

  Uruchomienie kierunku „Biomonitoring” wychodzi na przeciw potrzebie kształcenia specjalistów w zakresie identyfikowania organizmów żywych i procesów przyrodniczych oraz monitorowaniu stanu środowiska przy użyciu rozmaitych organizmów żywych.
  Jest to nowy kierunek studiów prowadzony przez osoby na co dzień zajmujące się ochroną przyrody, ekologią i odziaływaniami na środowisko. Młoda kadra, bardzo zaangażowana naukowo w rozwój nauk przyrodniczych będzie kształcić studentów wykorzystując do tego swój własny, nowoczesny warsztat oraz wszelkie aktualne informacje związane z monitoringiem przyrodniczym. Student od strony praktycznej zostanie zapoznany z metodami biologicznymi wykorzystywanymi do oceny stanu środowiska przyrodniczego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, chemia lub fizyka
  • Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Biotechnologia
  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Program studiów obejmuje 180 punktów ECTS w toku 6 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, hodowli tkankowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia medyczna posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, biofizyki i chemii. Rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii medycznej, biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i scharakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym zarówno w odniesieniu do organizmu człowieka, jak i w odniesieniu do roślin i zwierząt. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. W szerokim zakresie rozumie i potrafi wykorzystywać techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka, język obcy.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Edukacja techniczno-informatyczna
  Absolwent studiów inżynierskich uzyska szeroko profilowaną wiedzę i kompetencje w zakresie naukowych dyscyplin podstawowych i kierunkowych – ścisłych i techniczno-informatycznych niezbędnych do prowadzenia działalności inżynieryjno – badawczej, twórczo-projektowej i menedżerskiej – w dziedzinie techniki, informatyki oraz zarządzania wiedzą. Szczególny akcent w procesie przygotowania absolwenta tej specjalności jest ukierunkowany na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nauk specjalnościowych w ramach systemów informacyjno-komputerowych i technologii informatycznych do obróbki cyfrowej obrazów oraz poligrafii. Kierunek „Edukacja Techniczno-Informatyczna” orientowany jest na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi.
  Absolwenci specjalności Technika i informatyka, uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu techniki oraz informatyki, w szczególności komputerowego wspomagania prac inżynierskich, naukowo-badawczych a także procesu dydaktycznego, połączonego z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Informatyka lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, j. obcy, chemia lub fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA LEŚNA Stopień: I REKRUTACJA

  Gospodarka leśna jest nowym kierunkiem prowadzonym przez Instytut Biologii w Uniwersytecie Opolskim. Nauka na I stopniu kierunku Gospodarka Leśna trwa 7 semestrów, co pozwoli absolwentowi na uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Realizowane treści programowe syntetyzują wiedzę i umiejętności inżynierskie wykorzystywane w naukach przyrodniczych, a także zapoznają studenta z wiedzą biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów o charakterze leśnym. 
   Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, chemia lub fizyka
  • Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko naturalne. Student zdobywa niezbędną wiedzę w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie w przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska, w zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, biologia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inzynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Ochrona środowiska
  Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, chemicznych, biologicznych, technicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska, nauk o ziemi. W porównaniu do studiów licencjackich poszerzona jest ona o podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska i procesów przyjaznych środowisku (m.in. w ramach przedmiotów: technologie w ochronie środowiska, inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne). W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od trzeciego semestru dodatkowo student dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy. Kursy zmienne w każdym roku akademickim są dobierane przez Radę Programową kierunku na podstawie wykazu uczelnianego. Program kierunku Ochrona Środowiska przewiduje wiele zajęć terenowych, co wpływa na uatrakcyjnienie studiowania i poszerzenie wiedzy teoretycznej. Od 5 semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki i j. obcego

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Odnawialne źródła energii
  Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej (najczęściej projektu) i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru oraz praktyki zawodowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, biologia lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ROLNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny, obejmujący podstawowe dyscypliny przyrodnicze dostarczające studentom poszerzoną wiedzę biologiczną i chemiczną oraz wiedzę o środowisku. Student może wybrać własną indywidualną ścieżkę kształcenia i w ponad 30% decyduje o programie realizowanych studiów przez wybór z szerokiej oferty specjalności i przedmiotów fakultatywnych. Studia na kierunku Rolnictwo kształtują także cechy osobowości, jak umiejętność kreatywnego myślenia i twórczego działania, przystosowując absolwentów do twórczej pracy w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki i j. obcego

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Turystyka i wypoczynek I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu  licencjata.
  Kierunek studiów jest realizowany przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziałów Przyrodniczo-Technicznego oraz Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przewiduje się również realizację części zajęć przez praktyków pracujących w organizacji i obsłudze ruchu turystyczno-wypoczynkowego. 
  Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe na poziomie licencjatu absolwentów szkół średnich zainteresowanych prowadzeniem lub obsługą ruchu turystycznego oraz wypoczynkowego.
  Kierunek ma zapewnić stabilną podstawę  do  wykonywania na rynku turystycznym pracy m.in. w zawodach zwolnionych z egzaminów państwowych od 2015 r. w zakresie: przewodnik regionalny lub/i miejski, pilot wycieczek, pracownik informacji turystycznej, a także przygotowywać do innych form prowadzenia oraz obsługi ruchu turystycznego i wypoczynkowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i wypoczynek brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, geografii, historii, historii sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyki i języka obcego

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)