ul. Armii Krajowej 19 B

42-200 Częstochowa

tel. 034 3250 395

e-mail: dziekan@zim.pcz.pl

http://www.zim.pcz.czest.pl/

ul. Armii Krajowej 19 B

42-200 Częstochowa

tel. 034 3250 395

e-mail: dziekan@zim.pcz.pl

http://www.zim.pcz.czest.pl/

 • ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Angielski język biznesu
  Absolwenci angielskiego języka biznesu posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie obranego języka, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Wiedza taka zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza. Kompetencje językowe mogą oni poszerzyć na licznych kursach specjalistycznych, organizowanych przez organizacje tłumaczy w kraju i za granicą. Mogą także podjąć uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologicznym ze specjalizacją tłumaczeniową zarówno w uczelniach polskich jak i zagranicznych. Absolwenci mogą także podejmować pracę w charakterze rzeczników prasowych, kierowników sekretariatów międzynarodowych w dużych przedsiębiorstwach i koncernach albo też specjalistów w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy też referentów do spraw Public Relations. Studia dają zatem rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie wraz z odpowiednią "modalnością" czy też "fleksybilnością" przy szybkim przechodzeniu z języka ojczystego na język obcy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skali pracownik, przedsiębiorstwo, branża, sektor. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania systemów zarządzania dla BHP, przeprowadzania audytów w zakresie procesów i systemów BHP. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań typowych dla służb BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach.  Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy umożliwia studentom, zdobycie pogłębionej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami w ramach specjalności Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Stopień: I REKRUTACJA

  Program kształcenia przewidziany dla kierunku Design i zarządzanie projektami przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania szczególnie zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług. Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami, potrafi tworzyć oraz zarządzać zespołami projektowymi w sposób niestandardowy, działać proaktywnie i kreatywnie, kształtować nowe innowacyjne produkty i usługi – to menedżer kreujący przestrzeń biznesową w świecie ciągłych zmian. Jednocześnie wiedza z zakresu zarządzania projektami jest połączona z rozwojem wiedzy i kompetencji w zakresie designu, czyli umiejętności kreowania nowych produktów i usług, w tym opartych o sztuki wizualne, multimedia, ergonomię. Ponadto absolwent/ka potrafi analizować i oceniać uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe współczesnego rynku, zna instrumenty finansowe funkcjonujące w obszarze działalności gospodarczej, w tym związanej z projektami tworzenia innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw. Dysponuje i wykorzystuje wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych oraz metod promocji i sprzedaży wyrobów i usług. Potrafi kreować projekty innowacyjnych rozwiązań, ocenić aplikacyjność ich zastosowania oraz wdrożyć i zoptymalizować najlepsze z nich. Jest również właściwie przygotowany/a do organizacji nowych projektów oraz pracy w zespołach kreatywnych i projektowych. Absolwent/ka w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę zdobytą w czasie studiów posiada umiejętność formułowania celów strategicznych i strategii działania w kontekście kreowania i następnie wdrażania nowych projektów: produktów i usług. Jest przygotowana/y do pełnienia funkcji lidera w kreatywnych zespołach projektowych, ponadto dysponuje wiedzą z zakresu projektowania oraz zakładania i prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Wiedzę i umiejętności z powyższego zakresu zdobywa na zajęciach dydaktycznych takich jak np. Zarządzanie i Design thinking w biznesie, Zarządzanie projektami, Sztuki wizualne i nowe media, Zarządzanie e-biznesem, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Projektowanie biznesplanów, Zarządzanie innowacyjnym biznesem .

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Design i zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Finanse i rachunkowość
  Kształcenie studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość ma na celu przybliżenie mechanizmów finansowych działających w przedsiębiorstwach każdej wielkości, sprzyjając podnoszeniu efektywności ekonomicznej poszczególnych podmiotów bez względu na ich wielkość i strukturę własnościową. Studenci uczą się analizowania danych, kwantyfikowania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. Cechą charakterystyczną kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent kierunku „Finanse i Rachunkowość”  jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, informatyka), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów kompetencji pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk kierowniczych, w tym także - po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia - stanowisk najwyższych szczebli kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego i życiu społecznym. Absolwent tego kierunku posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów finansowych i zarządzania finansami w tych strukturach. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Logistyka
  Absolwenci posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.
  Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych:
  • organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych,
  • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,
  • usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
  • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
  • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
  • doboru personelu oraz jego szkolenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • QUALITY AND PRODUCTION MANAGEMENT Stopień: I REKRUTACJA

  A graduate obtains knowledge in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities. At the same time the graduate has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company and to solve basic problems in terms of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, including: designing in technical engineering, supervision of production processes and production systems, supervision of production devices, selection and training of staff, management of costs in the industry, management of transport, commodities, marketing, logistics, innovations, technology transfer and quality control.The graduate can be employed in small, medium and large-size manufacturing/service companies, designing and consulting units, transport and commodities companies, institutions where technical, production, economic, computer knowledge and management skills are needed. The graduate obtains an Engineer’s degree.

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Zarządzanie
  Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty,  prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce. Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi. Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją jest rozwijanie i upowszechnianie zagadnień z zakresu szeroko pojętej problematyki inżynierii jakości i produkcji w odniesieniu do nauk ekonomicznych i o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością wyrobów i usług oraz zarządzania produkcją. Studia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją trwają 7 semestrów. Są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją dla studentów studiów I stopnia kończy się egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Student po ukończeniu studiów może podjąć studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku pokrewnych, takich jak Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Management (studia w języku angielskim), Logistyka.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i produkcją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Zarządzanie turystyką i sportem pozwolą nabyć wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i organizacją sportową. Przygotują do pracy w profesjonalnych klubach sportowych, centrach fitness, stowarzyszeniach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, podmiotach rynku turystycznego, biurach podróży, hotelarstwie, gastronomii, informacji turystycznej. Absolwenci kierunku Zarządzanie turystyką i sportem będą mogli nabyć i utrwalić kompetencje praktyczno-zawodowe i organizacyjno-menedżerskie oraz kompetencje kierowania ludźmi, współpracy w grupie, komunikacji, zaangażowania i motywowania.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dodatkowy przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)