ul. Armii Krajowej 19 B

42-200 Częstochowa

tel. 034 3250 395

e-mail: dziekan@zim.pcz.pl

http://www.zim.pcz.czest.pl/

ul. Armii Krajowej 19 B

42-200 Częstochowa

tel. 034 3250 395

e-mail: dziekan@zim.pcz.pl

http://www.zim.pcz.czest.pl/

 • ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Angielski język biznesu
  Absolwenci angielskiego języka biznesu posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie obranego języka, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Wiedza taka zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza. Kompetencje językowe mogą oni poszerzyć na licznych kursach specjalistycznych, organizowanych przez organizacje tłumaczy w kraju i za granicą. Mogą także podjąć uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologicznym ze specjalizacją tłumaczeniową zarówno w uczelniach polskich jak i zagranicznych. Absolwenci mogą także podejmować pracę w charakterze rzeczników prasowych, kierowników sekretariatów międzynarodowych w dużych przedsiębiorstwach i koncernach albo też specjalistów w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy też referentów do spraw Public Relations. Studia dają zatem rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie wraz z odpowiednią "modalnością" czy też "fleksybilnością" przy szybkim przechodzeniu z języka ojczystego na język obcy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skali pracownik, przedsiębiorstwo, branża, sektor. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania systemów zarządzania dla BHP, przeprowadzania audytów w zakresie procesów i systemów BHP. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań typowych dla służb BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach.  Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy umożliwia studentom, zdobycie pogłębionej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami w ramach specjalności Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Stopień: I REKRUTACJA

  Program kształcenia przewidziany dla kierunku Design i zarządzanie projektami przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania szczególnie zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług. Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami, potrafi tworzyć oraz zarządzać zespołami projektowymi w sposób niestandardowy, działać proaktywnie i kreatywnie, kształtować nowe innowacyjne produkty i usługi – to menedżer kreujący przestrzeń biznesową w świecie ciągłych zmian. Jednocześnie wiedza z zakresu zarządzania projektami jest połączona z rozwojem wiedzy i kompetencji w zakresie designu, czyli umiejętności kreowania nowych produktów i usług, w tym opartych o sztuki wizualne, multimedia, ergonomię. Ponadto absolwent/ka potrafi analizować i oceniać uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe współczesnego rynku, zna instrumenty finansowe funkcjonujące w obszarze działalności gospodarczej, w tym związanej z projektami tworzenia innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw. Dysponuje i wykorzystuje wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych oraz metod promocji i sprzedaży wyrobów i usług. Potrafi kreować projekty innowacyjnych rozwiązań, ocenić aplikacyjność ich zastosowania oraz wdrożyć i zoptymalizować najlepsze z nich. Jest również właściwie przygotowany/a do organizacji nowych projektów oraz pracy w zespołach kreatywnych i projektowych. Absolwent/ka w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę zdobytą w czasie studiów posiada umiejętność formułowania celów strategicznych i strategii działania w kontekście kreowania i następnie wdrażania nowych projektów: produktów i usług. Jest przygotowana/y do pełnienia funkcji lidera w kreatywnych zespołach projektowych, ponadto dysponuje wiedzą z zakresu projektowania oraz zakładania i prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Wiedzę i umiejętności z powyższego zakresu zdobywa na zajęciach dydaktycznych takich jak np. Zarządzanie i Design thinking w biznesie, Zarządzanie projektami, Sztuki wizualne i nowe media, Zarządzanie e-biznesem, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Projektowanie biznesplanów, Zarządzanie innowacyjnym biznesem .

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Design i zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Finanse i rachunkowość
  Kształcenie studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość ma na celu przybliżenie mechanizmów finansowych działających w przedsiębiorstwach każdej wielkości, sprzyjając podnoszeniu efektywności ekonomicznej poszczególnych podmiotów bez względu na ich wielkość i strukturę własnościową. Studenci uczą się analizowania danych, kwantyfikowania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. Cechą charakterystyczną kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent kierunku „Finanse i Rachunkowość”  jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, informatyka), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów kompetencji pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk kierowniczych, w tym także - po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia - stanowisk najwyższych szczebli kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego i życiu społecznym. Absolwent tego kierunku posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów finansowych i zarządzania finansami w tych strukturach. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Zgodnie z założonym profilem kierunku Gospodarka przestrzenna zagadnienia realizowane w ramach przedmiotów kierunkowych w sposób szczególny oscylują wokół tematyki rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego, która to tematyka odnosi się do celów, kierunków i sposobów działania w warunkach permanentnych zmian o rozmaitym charakterze, sile i zasięgu. Uwarunkowania planowania rozwoju wynikają z diagnozy istniejącego stanu w ujęciu posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych analizowanego obszaru, która pozwala ujawnić podstawowe problemy dotychczasowego rozwoju oraz szanse i zagrożenia wpływające na przyszły rozwój. Budowanie strategii działania w wymiarze lokalnym bądź też regionalnym następuje również w oparciu o proces planowania przyszłego rozwoju określany przez różnorodne podmioty szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Podmioty te, przy wsparciu lokalnych, regionalnych i centralnych organów politycznych, społecznych i zawodowych, winny współdziałać ze sobą na wszystkich poziomach w celu kreowania spójnych  planów rozwoju. Celem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest dostarczenie studentom zintegrowanej wiedzy ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej z zakresu uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni oraz gospodarowania przestrzenią a także wykształcenie umiejętności w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno – gospodarczego, w szczególności zaś:
  • konstruowania strategii rozwoju, planowania rozwoju, sporządzania programów rewitalizacji dotyczących obszarów miast, gmin i regionów oraz ewaluacji wdrażanych projektów, w tym strategii krajowych oraz międzynarodowych;
  • kształtowania środowiska przestrzennego według zasad sztuki planistycznej w zgodzie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi oraz możliwościami technicznymi (z uwzględnieniem konieczności zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego);
  • opracowywania dokumentów planistycznych oraz przygotowywania analiz przestrzennych wykorzystywanych dla celów gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • znajomości przepisów unijnych i polskich związanych z problematyką gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a także umiejętnością ich zastosowania w praktyce;
  • podejmowania inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju i planowania rozwoju w oparciu o posiadane zasoby i potencjał;
  • kompleksowego (zintegrowanego) podejścia do problematyki związanej z zachowaniem i odbudową (programy rewitalizacji) walorów danego obszaru podwyższających jego konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  • doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami, gruntami oraz lokalizacji inwestycji;
  • analizy uwarunkowań planowania i gospodarowania infrastrukturą techniczną, logistyczno-transportową oraz planowania rozwoju usług publicznych;
  • projektowania działań mających na celu ochronę środowiska, z uwzględnieniem opracowywania dokumentacji dotyczącej szacowania zasobów i diagnozy stanu środowiska przyrodniczego a także wpływu podejmowanych inwestycji na jego postać;
  • kooperowania ze specjalistami dziedzin komplementarnych oraz podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym także euroregionów) i ponadregionalnym (współpraca na poziomie krajów UE).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Logistyka
  Absolwenci posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.
  Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych:
  • organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych,
  • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,
  • usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
  • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
  • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
  • doboru personelu oraz jego szkolenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MENADŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać ogólną wiedzę na temat stanu rynku żywności i usług żywieniowych oraz czynników determinujących ich funkcjonowanie. Poznają krajowe i międzynarodowe organizacje związane z funkcjonowaniem rynku żywności i usług żywienia oraz znaczenie i zakres ich działalności. Posiadać będą podstawową wiedzę w zakresie prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego oraz ochrony własności intelektualnej. Poznają ogólną wiedzę o czynnikach determinujących jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia, z uwzględnieniem różnych systemów zapewnienia jakości. Zdobędą ogólną wiedzą dotyczącą produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia, z uwzględnieniem etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz ich wykorzystania w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Poznają podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka z uwzględnieniem różnych stanów fizjologicznych. Zapoznają się z rolą i znaczeniem żywienia, wartości energetycznej składników odżywczych i innych składników bioaktywnych w produktach spożywczych dla prawidłowego funkcjonowaniu organizmu i dla zdrowia człowieka. Uzyskają ogólną wiedzę na temat błędów żywieniowych i ich skutków, poznają sposoby żywieniowej prewencji chorób dietozależnych oraz różne strategie racjonalizacji żywienia, w tym edukacji żywieniowej. Poznają ogólną wiedzę dotyczącą żywności potencjalnie niebezpiecznej, powodującej negatywne konsekwencje zdrowotne w wyniku celowych lub nieświadomych działań inżynierskich (GMO) prowadzących do obniżenia jej wartości odżywczej i wprowadzania substancji obcych. Poznają podstawową wiedzą na temat oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i zdrowia pojedynczych osób i grup populacyjnych oraz zadania i metody epidemiologii żywieniowej. Poznają i zrozumieją zasady krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji, których działania zmierzają do zwalczania nieprawidłowego żywienia. Posiądą świadomość z istoty zachowań konsumentów na rynku i ich skutków dla żywienia i zdrowia oraz znają podstawowe metody badania tych zachowań. Będą dysponować ogólną wiedzą na temat specyfiki, organizacji oraz uwarunkowań (w tym ekonomicznych) zarządzania w zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego. Poznają operacje i procesy związane z przetwarzaniem żywności oraz technologie inżynierskie stosowane w różnych procesach przetwarzania żywności. Posiądą wiedzę o formach gospodarowania surowcami i produktami żywnościowymi wykorzystywanych w działalności gospodarczej sektora żywności i żywienia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Menadżer żywności i żywienia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, technologia informacyjna

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja realizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej posiadają ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji:
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • zarządzania obsługą ruchu turystycznego,
  • opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
  • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
  • działań promocyjnych i marketingowych,
  • organizowania wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,
  • nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym.
  Absolwenci będą mieć kwalifikacje przygotowujące do pracy w:
  • biurach podróży,
  • hotelarstwie,
  • centrach rekreacji,ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
  • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
  • administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich 
  • działalności w zakresie turystyki i rekreacji,
  • branżach i usługach pokrewnych turystyce i rekreacji,
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Zarządzanie
  Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty,  prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce. Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi. Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją jest rozwijanie i upowszechnianie zagadnień z zakresu szeroko pojętej problematyki inżynierii jakości i produkcji w odniesieniu do nauk ekonomicznych i o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością wyrobów i usług oraz zarządzania produkcją. Studia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją trwają 7 semestrów. Są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją dla studentów studiów I stopnia kończy się egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Student po ukończeniu studiów może podjąć studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku pokrewnych, takich jak Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Management (studia w języku angielskim), Logistyka.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i produkcją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informacyjna

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)