Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego? Ostatnie rady

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego? Ostatnie rady

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego? Ostatnie rady

22.05.2023

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego? Ostatnie rady

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu młodego człowieka. Składa się on z trzech części: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Warto pamiętać, że punkty uzyskane z całego egzaminu ósmoklasisty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej, dlatego należy poważnie podejść do tego sprawdzianu i jak najlepiej się do niego przygotować.

Czas na napisanie egzaminu z języka polskiego wynosi 120 minut. Każdy arkusz będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje rozwiązanie zadań otwartych oraz zamkniętych bazując na podanych tekstach, które będą sprawdzały umiejętność czytania ze zrozumieniem. Jeden tekst źródłowy będzie literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny), a drugi nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny). Druga część z kolei będzie wymagała napisania wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów.

Jakie lektury trzeba przeczytać przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego?

Znajomość lektur jest podstawą dobrego przygotowania do egzaminu z języka polskiego. Podczas niego uczeń będzie musiał odwołać się do jednej lektury obowiązkowej i jednej lektury samodzielnie wybranej w odniesieniu do obu tematów, które pojawią się na egzaminie.

Zazwyczaj jeden z nich ma charakter twórczy (opowiadanie), natomiast drugi jest tematem argumentacyjnym (na przykład rozprawka). Jakie lektury uczeń musi więc przeczytać przed egzaminem z języka polskiego w 2023 roku?

 

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty 2023:

 

Lektury uzupełniające na egzaminie ósmoklasisty 2023:

Co pojawi sie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Kompetencje, które zostaną sprawdzone podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to:

 • czytania ze zrozumieniem
 • wnioskowania
 • argumentowania
 • formułowania opinii
 • interpretacji dzieła (plakatu, obrazu, zdjęcia)

 

Z kolei do najczęściej pojawiających się poleceń należy:

 • Na podstawie przytoczonego fragmentu oceń prawdziwość podanych stwierdzeń
 • Odwołując się do przytoczonego fragmentu, wyjaśnij, dlaczego...
 • Spośród lektur obowiązkowych wybierz tę, której bohater...
 • Dokończ zdanie tak, aby było zgodne z treścią przytoczonego fragmentu
 • Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów. Zapisz wyrazy we właściwej formie gramatycznej
 • Zredaguj zaproszenie na...

Co powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego wymaga posiadania przez ucznia kilku kluczowych umiejętność. Obszary, na które należy zwrócić uwagę podczas powtórek to słownictwo, gramatyka, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i ortografia.

Warto więc przećwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem. Przeczytaj uważnie teksty i zwracaj uwagę na szczegóły. Pracuj nad rozumieniem znaczenia słów i zdań w danym kontekście. Ćwicz także wyłanianie głównych myśli i wnioskowanie na podstawie tekstu.

Żeby posiąść tę umiejętność, należy po prostu dużo ćwiczyć. W tym kontekście sformułowanie, że "ćwiczenie czyni mistrza" jest prawdziwe. Pracuj też nad poprawnością językową i interpunkcyjną swoich prac pisemnych. Pamiętaj o budowaniu spójnych wypowiedzi, zaczynaniu nowych akapitów po zakończeniu tematu, oraz stosowaniu różnych rodzajów zdań - powinny być to zdania bardziej rozbudowane.

Bardzo ważne podczas egzaminu jest również zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną swoich wypowiedzi. Powtórz podstawowe zasady gramatyki, takie jak odmiana rzeczowników, przymiotników, czasowników i zaimków.

Zwracaj uwagę na poprawne stosowanie przypadków, czasów i trybów. Przed egzaminem należy też powtórzyć najważniejsze zasady ortografii – zwłaszcza, jeśli uczeń ma z nią problemy. Ćwicz poprawne pisanie trudnych słów i zwracaj uwagę na najczęstsze błędy ortograficzne. Pamiętaj o zasadach pisowni wielką literą, interpunkcji i pisowni wyrazów.

Przed egzaminem warto również zadbać o poszerzenie swojego słownictwa, nie da się tego wyuczyć na pamięć – trzeba po prostu dużo czytać. Mogą być to lektury lub inne książki, ale też na przykład dobrze sprawdzą się artykuły.

Zobacz także

Jak napisać zaproszenie

Jak napisać charakterystykę i opis postaci

Jak napisać opowiadanie

Jak napisać ogłoszenie

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku?

Egzamin ósmoklasisty został już na stałe przeniesiony z kwietnia na maj. Są dwa terminy, kiedy odbędzie się ten ważny sprawdzian z języka polskiego. Pierwszy z nich to termin podstawowy, odbędzie się on 23 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Jeżeli uczniowi z jakiś ważnych powodów nie uda się do niego przystąpić, będzie mógł napisać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym – 12 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego? Wymagania CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku opublikowała ogólne wymagania. Oto one:

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.

2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.

3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.

5. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.

6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).

II. Kształcenie językowe.

1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.

2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

4. Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.

5. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.

2. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy).

3. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.

4. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej.

5. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

IV. Samokształcenie.

1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia