Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

30.01.2022

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia turystyczna świata
 • geografia turystyczna Polski
 • historia architektury
 • wstęp do antropologii kulturowej
 • dzieje polityczne Państwa Polskiego
 • uwarunkowania geopolityczne ziem polskich
 • historia polityczna Polski i Europy

 

Trudno nie zgodzić się z popularnym twierdzeniem mówiącym, że podróże kształcą. Ponadto, to niezwykle ciekawa i przyjemna forma nauki, która zostawia w głowach czasami znacznie więcej informacji niż wielogodzinne przeglądanie podręczników. Krajoznawstwo, według definicji encyklopedycznej jest całością wiedzy o kraju ojczystym lub regionie geograficznym, historycznym, etnograficznym, bądź przyrodniczym. Obejmuje ruch społeczny dążący poprzez różne formy turystyki do poznawania własnego kraju, gromadzenia wszelkich o nim wiadomości i popularyzowania ich, a jednocześnie działający na rzecz utrwalania i pomnażania zasobów przyrody i kultury. Ruch krajoznawczy zaczął rozwijać się w końcu XVIII wieku i w okresie zaborów przyczynił się do umacniania polskości. Na dobre, jako swoista dyscyplina naukowa ukształtował się w drugiej połowie XX wieku i podobnie jak dawniej krajoznawstwo w sposób integralny związane jest z ochroną przyrody i ochroną dóbr kultury. Na wszystkich pielęgnujących w sobie chęć poznania czeka kierunek Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Krajoznawstwo i turystyka kulturowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie wielu różnorodnych kompetencji, na czele z wiedzą w zakresie turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej, zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, jak również zasad aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej. Studenci uczą się prezentować ofertę turystyczną, prowadzić otwartą komunikację z pracownikami w innych podmiotach współpracujących w turystyce, negocjować ceny usług oraz warunki zawierania transakcji, pracować w zespole.

Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: geografia turystyczna świata, geografia turystyczna Polski, historia architektury, wstęp do antropologii kulturowej, dzieje polityczne Państwa Polskiego, uwarunkowania geopolityczne ziem polskich, historia polityczna Polski i Europy, rezydencje i zamki Lubelszczyzny, stosunki polityczne w Europie powojennej, dzieje turystyki w Polsce, charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu, zarządzanie w turystyce, architektura sakralna w Polsce i na świecie, społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej do końca XVIII wieku, historia podróży i podróżowania, czas wolny w kulturze europejskiej, tradycje społeczne XIX i XX wieku, prawo w turystyce, historyczne podstawy turystyki militarnej, geografia historyczna religii i wyznań, turystyka kulinarna, psychologia turystyki.

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy. Studenci oraz późniejsi absolwenci wyróżniają się różnorodnymi kompetencjami. Posiadają uporządkowaną wiedzę w zakresie historii społecznej i politycznej Polski i Europy, historii kultury materialnej, czy historii życia prywatnego. Potrafią prowadzić obserwację i interpretację zjawisk geograficznych i demograficznych, jak również rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury materialnej, duchowej i społecznej. Pozyskana na studiach wiedza prowadzi do wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Opinie

Lublin jest największym ośrodkiem naukowo- kulturalnym po wschodniej stronie Wisły, zatem stanowi idealne miejsce do studiowania omawianego przez nas kierunku. W mieście znajdują się materialne pamiątki z różnych epok, więc nauka może sprawiać wiele przyjemności. Ale w której uczelni się kształcić? Warto zwrócić uwagę na KUL? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Ewelina, studentka Krajoznawstwa i turystyki kulturowej mówi:

„W Lublinie wszystkie drogi prowadzą na KUL; uczelnię wyjątkową, charakterystyczną i prestiżową. Studia tutaj to przyjemność, satysfakcja i przede wszystkim gwarancja zdobycia wysokiej jakości wykształcenia.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA - ważne informacje

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Krajoznawstwo i turystykę kulturową na KUL:

Absolwent kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii społecznej i politycznej Polski i Europy,
 • historii kultury materialnej,
 • analizy i interpretacji wytworów kultury społecznej, dokumentów historycznych i prawnych właściwych dla wybranych tradycji,
 • narzędzi pozyskiwania danych o krajobrazie geograficznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa:

Absolwent kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • parkach krajobrazowych,
 • biurach podróży,
 • agencjach turystycznych,
 • skansenach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)