ul. Gołębia 24, pok. 27

31-007 Kraków

tel. 12 663 11 58

fax. 12 663 11 02

e-mail: filolog@adm.uj.edu.pl

www.filg.uj.edu.pl

ul. Gołębia 24, pok. 27

31-007 Kraków

tel. 12 663 11 58

fax. 12 663 11 02

e-mail: filolog@adm.uj.edu.pl

www.filg.uj.edu.pl

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia klasyczna
  Studia z zakresu filologii klasycznej kierowane są do osób zainteresowanych tradycją antyczną (grecką i rzymską) oraz jej obecnością w kulturach nowożytnych i współczesnych, szczególnie europejskich. Studia mają w dużej mierze charakter interdyscyplinarny, co zapewnia dogłębne poznanie grecko-rzymskiego dziedzictwa kulturowego nie tylko w dziedzinie literatury pięknej i języków (greka, łacina), lecz także filozofii, historii, historii kultury oraz mitologii.
  Program studiów obejmuje przedmioty typowo filologiczne (praktyczna nauka języka łacińskiego i starogreckiego, gramatyka opisowa obu języków klasycznych), przedmioty o charakterze literaturoznawczo-przekładowym (ćwiczenia z literatury, historia literatury, translatoria i seminaria), a także przedmioty pomocnicze, uzupełniające wiedzę i kompetencje filologa klasycznego (wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, wstęp do studiów filologii klasycznej z elementami technologii informacyjnej, historia starożytna, kultura antyczna).
  Ważnym elementem programu są autorskie przedmioty opcjonalne (kierowane do studentów wszystkich lat), przygotowywane każdego roku przez wykładowców z myślą o poszerzaniu zainteresowań studentów (np. kursy poświęcone kulturze popularnej, życiu codziennemu w antyku, łacinie prawniczej czy echom starożytności w folklorze współczesnej Grecji). Kameralny i elitarny charakter studiów filologii klasycznej pozwala, aby tematyka prowadzonych zajęć wychodziła naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom studentów.
  Studia dają także możliwość uczestniczenia w lektoratach języków nowożytnych. Oprócz języków popularnych, w Instytucie Filologii Klasycznej UJ uczyć się można języka nowogreckiego. Ponadto, na mocy umów podpisanych przez Instytut Filologii Klasycznej UJ z jego europejskimi partnerami, do studentów kierowana jest szeroka oferta stypendiów zagranicznych w ramach programu Erasmus.
  Interdyscyplinarny charakter studiów filologii klasycznej daje absolwentowi rzetelne, ogólnohumanistyczne wykształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia i filozofia. Dysponuje on znajomością nie tylko języków klasycznych, ale także nowożytnych.
  Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w zakresie języków i literatur antycznych, a także ich recepcji w literaturze i kulturze europejskiej. Ponadto potrafi aktywnie wykorzystywać możliwości i zasoby pamięci, cechuje się umiejętnością precyzyjnego myślenia i jest świadomym uczestnikiem życia kulturalnego i naukowego. Absolwent filologii klasycznej może podjąć interesującą pracę w instytucjach kultury i nauki, w wydawnictwach lub w mediach. Przede wszystkim jest przygotowany, aby podjąć studia II stopnia z filologii klasycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, historia, matematyka, język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Lingwistyka
  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich przede wszystkim w zakresie filologii, jednak z powodzeniem mogą je podjąć absolwenci innych studiów, nie tylko humanistycznych. Program kształcenia obejmuje między innymi następujące przedmioty:
  • teoria języka;
  • syntaktyka;
  • semantyka;
  • pragmatyka;
  • metody empiryczne w językoznawstwie;
  • językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii języków;
  • semiotyka;
  a ponadto praktyczną naukę wybranego języka w wymiarze 270 godzin. Proponowane języki to m.in. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Naukę języka obcego można zacząć od początku, bądź kontynuować od poziomu C1. Wybór języka i poziomu nastąpi w początkach pierwszego semestru, po uzyskaniu orientacji w zakresie umiejętności i preferencji studenta. 
  Absolwent uzyskuje rozległą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa oraz znajomość języka obcego na poziomie B2+ lub C2 w wypadku kontynuacji. Jest przygotowany zarówno do pracy naukowej, jak też ma kompetencje do wykonywania zawodów, gdzie wiedza językoznawcza bądź dobra znajomość języka obcego jest niezbędna. Ma również możliwość kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia angielska
  Absolwent studiów filologicznych pierwszego stopnia, specjalność filologia angielska, poza pogłębionym profilem humanistycznym, powinien posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego, a ponadto wiedzę z zakresu literatury oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej, a także językoznawstwa angielskiego.
  Zakłada się również, iż winien znać podstawy badań literackich i językoznawczych, a także ogólną metodologię badań naukowych, które ułatwią mu kontynuację studiów anglistycznych w ramach studiów magisterskich drugiego stopnia na jednej z czterech wybranych specjalizacji: literaturoznawczej, językoznawczej, przekładoznawczej oraz pedagogiczno-metodycznej. Trzyletnie studia licencjackie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pomyślane są przede wszystkim jako etap przygotowawczy do podjęcia dalszych studiów w obrębie dwuletniego programu magisterskiego.
  Niemniej jednak, sam dyplom licencjata, jaki absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, już umożliwia mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz pogłębiona świadomość zagadnień kulturowych i literackich.
  Przewidujemy bardzo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia absolwentów studiów pierwszego stopnia, począwszy od organów samorządowych, instytucji kulturalno-oświatowych, poprzez wydawnictwa, redakcje, obsługę ruchu turystycznego, aż po pracę w jednostkach usługowych i innych sektorach publicznych. Po ukończeniu ścieżki nauczycielskiej absolwent zyskuje możliwość nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest średnia ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA FRANCUSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia francuska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ.
  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka francuskiego I, II, III – gr „Z'”, gr „0”, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja francuska, Historia Francji, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol/fr, Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku francuskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii francuskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia francuska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia francuska jest złożenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia germańska
  POSIEDŹ, POCZYTAJ, POMYŚL, ZARYZYKUJ !!! Przede wszystkim poznasz w szerokim zakresie język niemiecki, literaturę i historię krajów niemieckojęzycznych. Oprócz tego zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną, dzięki której będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia albo nawet podjąć samodzielną pracę badawczą, z czym z resztą nie będziesz miał absolutnie żadnych problemów z powodu wysoko ustawionej poprzeczki w postaci zaawansowanego poziomu nauki języka niemieckiego na profilu literaturoznawczym lub językoznawczym.
  Do zajęć obowiązkowych należą przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Biorąc udział w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych musisz zebrać w ciągu trzech lat min. 180 pkt. ECTS. Przedmioty dodatkowe obejmują cztery podstawowe dziedziny:
  • literaturoznawstwo;
  • językoznawstwo;
  • wiedzę o kulturze
  • przekładoznawstwo;
  • dydaktykę (dla tych, którzy chcieliby robić karierę pedagogiczną).
  Na koniec studiów musisz jeszcze napisać pracę licencjacką oraz zdać egzamin licencjacki, dzięki czemu zdobędziesz tytuł licencjata. Kończąc germanistykę na UJ będziesz:
  • swobodnie i łatwo porozumiewał się po niemiecku (poziom C1 opanowania języka);
  • znał język, literaturę, kulturę i historię krajów niemieckojęzycznych;
  • mógł pracować w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, firmach i w ogóle wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka niemieckiego;
  • mógł zostać tłumaczem, nauczycielem lub lektorem języka niemieckiego
  • mógł w trakcie studiów rozszerzać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Germanistów;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach II stopnia;
  • żałował, że wspaniały czas studiów oraz zarwane niekoniecznie przez naukę noce w niepowtarzalnym mieście dobiegły końca.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski lub język niemiecki
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia hiszpańska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ.
  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Historia literatury iberoamerykańskiej; Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja hiszpańska, Historia Hiszpanii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./hiszp., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku hiszpańskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii hiszpańskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia hiszpańska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK I KULTURA ROSJI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Język i kultura Rosji
  Studia na kierunku filologia, specjalność język i kultura Rosji, kierowane są do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, literaturą i kulturą rosyjską oraz historią Rosji. Kandydaci powinni posiadać zainteresowania filologiczno-językowe, kulturologiczne i historyczne w obszarze studiów. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, kulturę duchową Słowian Wschodnich, wstęp do literaturoznawstwa i językoznawstwa, realioznawstwo obszaru rosyjskiego, translatorykę praktyczną. Na roku trzecim student wybiera seminarium o problematyce literaturoznawczej lub kulturologicznej. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Rosji. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego.
  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość zatrudnienia w redakcjach czasopism, wydawnictwach, mediach, turystyce, przedsiębiorstwach gospodarczych, instytucjach kulturalnych, muzeach, bibliotekach oraz służbach granicznych. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język i kultura Rosji decyduje kolejność rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - Kultura Rosji i narodów sąsiednich
  Studia na kierunku filologia, specjalność kultura Rosji i narodów sąsiednich, kierowane są do osób zainteresowanych językami, literaturą oraz kulturą Słowian Wschodnich. Kandydaci powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język ukraiński lub białoruski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego.
  Program studiów pierwszego stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, historię Rosji, historię Ukrainy, historię Białorusi, kulturę duchową Słowian Wschodnich, realioznawstwo obszaru języka rosyjskiego, kulturę ukraińską, kulturę białoruską, historię filozofii, wstęp do literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturologii.
  Ponadto, w ramach opcji studenci mogą uczęszczać na lektorat języka litewskiego i zapoznać się z szeroko rozumianą kulturą Litwy i Estonii oraz problemami współczesnego Kaukazu. Na roku trzecim student wybiera specjalizację rosjoznawczą, ukrainoznawczą lub translatologiczną. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o językach, literaturze i kulturze Słowian Wschodnich.
  Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku  kultura Rosji i narodów sąsiednich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - ARABISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia orientalna - arabistyka
  Studia przeznaczone są dla osób charakteryzujących się zdolnościami językowymi, zainteresowanych różnorodną tematyką dotyczącą krajów arabskich. Ze względu na częste korzystanie podczas studiów z literatury przed­miotu w różnych językach europejskich, wymagana jest znajomość co najmniej jednego z nich.
  Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 12 przed­miotów kierunkowych, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przed­mioty kształcenia ogólnego. Nauce języka, prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.
  Absolwent studiów arabistycznych pierwszego stopnia posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie arabskiego języka literackiego oraz podstawową znajomość jednego z dialektów arabskich. Posiada wiedzę o kulturze, literaturze, historii, polityce i religii krajów arabskich. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w krajach arabskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia orientalna - arabistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia orientalna - arabistyka jest ocena na dyplomie ukończenie studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - INDOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia orientalna - indologia

  Podstawę studiów indologicznych I stopnia w Instytucie Orientalistyki UJ stanowią intensywne kursy hindi oraz sanskrytu. Program obejmuje ponadto m.in. gramatyki opisowe tych języków, zajęcia w zakresie literatury sanskryckiej, literatury hindi, kultury i sztuki, historii, geografii i etnografii, filozofii, współczesnych zagadnień społecznych oraz ogólne kursy z językoznawstwa i literaturoznawstwa.

  Studia indologiczne II stopnia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych i rozwijanie umiejętności badawczych. Studenci wybierają język główny (hindi-urdu lub sanskryt) oraz drugi język indyjski, np. tamilski (przedstawiciel rodziny języków drawidyjskich, używanych na południu Indii). Obok zajęć językowych program obejmuje m.in. kurs filozofii indyjskiej oraz zajęcia w zakresie tradycji literackich i religijnych Azji Południowej.

  Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Indologów UJ. Członkowie Koła organizują konferencje, obozy naukowe, pokazy filmów, warsztaty, spotkania z naukowcami, tłumaczami czy dyplomatami. Jedną z ważniejszych inicjatyw Koła są organizowane corocznie w maju Dni Indyjskie w Krakowie, których celem jest popularyzowanie wiedzy naukowej o Indiach i innych krajach regionu Azji Południowej.

  Studenci indologii mogą korzystać z wyjazdów stypendialnych do czołowych ośrodków indyjskich (w ramach programów ICCR i ECAF) oraz europejskich w ramach programu Erasmus (m.in. do Włoch, Austrii, Norwegii, Holandii). Studenci II stopnia mają również możliwość wyjazdu na fundowane przez rząd indyjski roczne stypendia językowe w Kendriya Hindi Sansthan w Agrze.

  Znajomość języków indyjskich, wsparta pogłębioną wiedzą na temat kultury subkontynentu indyjskiego i Azji Południowej daje absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia w firmach współpracujących z Indiami, dyplomacji, mediach, turystyce, organizacjach humanitarnych, straży granicznej itp.

  Więcej: www.indologia.io.filg.uj.edu.pl

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia orientalna - indologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia orientalna - indologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - IRANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia orientalna - iranistyka
  Studia iranistyczne obejmują łącznie 2370 godz. dydaktycznych, w tym 2070 godz. przed­miotów kierunkowych i 300 ogólnych (historia filozofii, wstęp do języko­znawstwa i literaturo­znawstwa). Podstawą studiów jest teoretyczna i praktyczna znajomość języka nowoperskiego (farsi) w jego formie klasycznej i kolokwialnej (także język perskich mediów).
  Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektora – native speakera; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci poznają też drugi język nowoirański (paszto, kurdyjski, osetyjski, dari lub tadżycki) oraz podstawy języka awestyjskiego, staroperskiego i średnioperskiego (pahlawi).
  Przedmioty literackie obejmują przegląd literatur staro- i średnioirańskich (jeden semestr) oraz kurs klasycznej i współczesnej literatury nowoperskiej (wykład i lektura tekstów – po 3 semestry). Kładziemy nacisk na kulturę i realia świata irańskiego (wykłady: historia Iranu, religie Iranu, islam w Iranie, tradycje kulturowe świata irańskiego, geografia i etnografia Iranu). Na roku III ćwiczenia przekładowe (2 semestry) pozwalają studentom opanować podstawy praktycznych umiejętności translatorskich.
  Oferta programowa poszerzana jest w miarę możliwości o wykłady monograficzne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu licencjata jest zaliczenie wymaganych pisemnych prac seminaryjnych i złożenie egzaminu końcowego.
  Absolwent studiów iranistycznych pierwszego stopnia posiada wiedzę o języku perskim, jego historii i gramatyce, klasycznej literaturze perskiej oraz kulturze Iranu (społeczeństwie, religii, historii, podstawowych zagadnieniach ekonomiczno-politycznych).
  Absolwent posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka perskiego oraz bierną znajomość drugiego języka irańskiego (paszto, kurdyjskiego, tadżyckiego lub osetyjskiego). Może podejmować pracę wymagającą dobrej znajomości tych języków oraz znajomości literatury, historii i kultury Iranu np. pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, turystyce.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia orientalna - iranistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia orientalna - iranistyka jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - JAPONISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia orientalna - japonistyka
  W procesie dydaktycznym główny nacisk położony jest na praktyczną naukę języka japońskiego (łącznie 720 godzin) oraz inne przed­mioty filologiczne jak: nauka pisma japońskiego, gramatyka historyczna i opisowa współczesnego jęz. japońskiego, lektura tekstów japońskich, klasyczna i współczesna literatura japońska, kultura i geografia Japonii, elementy literatury chińskiej i koreańskiej. Na III roku studiów program przewiduje również praktyczną naukę drugiego języka dalekowschodniego – chińskiego.
  Trzyletnie studia pierwszego stopnia w zakresie japonistyki mają zapewnić absolwentom znajomość współczesnego języka japońskiego w stopniu wystarczającym do ubiegania się o stypendia z różnych fundacji japońskich oraz szczegółową wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury i literatury japońskiej.
  Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach wymagających znajomości japońskiego obszaru kulturowego, w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – na stanowiskach wymagających znajomości języka japońskiego w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym, jako tłumacze lub asystenci językowi w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy i agencjach turystycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia orientalna - japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia orientalna - japonistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - SINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia orientalna - sinologia
  Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Nauka języka chińskiego to odkrywanie nowych – w dosłownym sensie – odległych horyzontów, poznawanie języka i pisma, nabywanie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie współczesną chińszczyzną. Osoby uzdolnione językowo, którym nauka języków obcych i poznawanie obcych kultur sprawiają przyjemność, znajdą na tym kierunku odpowiedzi na pytania w zakresie komunikacji miedzykulturowej, której podstawą jest świetna znajomość języka chińskiego i kultury.
  Program studiów ułożony jest tak, aby studenci mogli, rozpoczynając naukę języka od „zera”, opanować go na poziomie B2. Narzędziem podstawowym jest duża łączna liczba godzin w toku studiów przeznaczona na zajęcia językowe, aktywizujące zdobytą wiedzę językową. Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej.
  Możliwe jest uzyskanie rocznego stypendium w Chinach lub na Tajwanie, zgodnie z oficjalną ofertą stypendialną dla studentów, oraz skorzystanie z wakacyjnych ofert kursów uniwersytetów Chin i Tajwanu, zgodnie z ich ofertą i stypendiami.
  Studia oferują:
  • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze wybranych języków;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego;
  • Dla wybranych specjalności: wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych lub glottodydaktycznych;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
  • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej.
  Absolwent sinologii będzie umiał porozumiewać się w języku chińskim w mowie na poziomie B2, czytać ze zrozumieniem ogólne teksty odpowiednie do wskazanego poziomu, zapisane w znakach uproszczonych (stosowanych w ChRL) i tradycyjnych (używanych na Tajwanie).
  Będzie znał konwencję zachowań werbalnych i niewerbalnych warunkujących poprawną komunikację w chińskim kręgu kulturowym. Jego wiedza o Chinach i zdobyte umiejętności będą dobrym fundamentem do kontynuacji w przyszłości studiów sinologicznych na poziomie magisterskim, pogłębiających znajomość zagadnień związanych z Chinami i wypracowanie wysokich, profesjonalnych kompetencji językowych.
  Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentowi wejść na rynek pracy w różnego rodzaju firmach chińskich w Europie i polskich/europejskich współpracujących z chińskimi i tajwańskimi kontrahentami. Coraz szersze kontakty kulturalne i oferty turystyczne wiążą się z rosnącym zapotrzebowaniem na osoby znające język chiński. Nie bez znaczenia jest równoczesna tutaj dobra znajomość któregoś języka europejskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia orientalna - sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia orientalna - sinologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ORIENTALNA - TURKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia orientalna - turkologia
  W wymiarze godzin nauczania program studiów turkologicznych pierwszego stopnia obejmuje 2460 godzin, w tym 2100 godzin przed­miotów podstawowych i kierunkowych (m.in. praktyczna nauka jęz. tureckiego, gramatyka opisowa jęz. tureckiego, kultura ludów tureckich, historia Turcji, wprowadzenie do islamu, literatura turecka) oraz 360 godzin przed­miotów kształcenia ogólnego (m.in. wstęp do języko­znawstwa, literaturo­znawstwa, historia filozofii).
  Absolwent studiów turkologicznych pierwszego stopnia legitymuje się dobrą znajomością w mowie i piśmie tureckiego języka literackiego. Posiada wiedzę o literaturze, historii, kulturze, geografii, polityce i religii Turcji oraz podstawową wiedzę o językach, historii, kulturze i polityce innych państw turkojęzycznych.
  Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w Turcji, sektorze usług wymagających znajomości języków i kultur. Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS oraz zdanie przekrojowego egzaminu dyplomowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia orientalna - turkologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia orientalna - turkologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA PORTUGALSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia portugalska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ.
  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka portugalskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I, II, III; Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja Portugalii, Historia Portugalii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./port., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku portugalskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii portugalskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia portugalska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia portugalska jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w zakresie dowolnej filologii, języka obcego lub językoznawstwa.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia rosyjska
  Studia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, kierowane są do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, literaturą i kulturą rosyjską oraz historią Rosji. Kandydaci na filologię rosyjską powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język ukraiński lub białoruski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego.
  Program studiów obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, historię Rosji, kulturę duchową Słowian Wschodnich, historię filozofii, wstęp do literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i filologii słowiańskiej, ćwiczenia translatoryjne. Na roku trzecim student wybiera specjalizację literaturoznawczą, językoznawczą, kulturologiczną lub translatologiczną. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Rosji. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA RUMUŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia rumuńska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ.
  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka rumuńskiego I, II, III – , Prakt. nauka j. francuskiego, Prakt. nauka III języka rom., folklor/Historia literatury I, Historia literatury IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa Ia, Ib, II, Cywilizacja Rumunii, Historia Rumunii, Współczesne społeczeństwo Rumunii, Geografia gospodarcza i turystyczna Rumunii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Historia języka, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Absolwent filologii rumuńskiej I stopnia posiada: biegłą znajomość języka rumuńskiego w mowie i piśmie na poziomie C1, szeroką wiedzę na temat języka, literatury, kultury i historii Rumunii, a także (w mniejszym stopniu) innych krajów romańskich, dobrą znajomość łaciny i języka francuskiego na poziomie B2 oraz trzeciego wybranego języka romańskiego na poziomie A2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują do kontynuacji studiów na filologii rumuńskiej na II stopniu, lub do podjęcia studiów I lub II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii rumuńskiej lub dobra znajomość języka rumuńskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rumuńska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia słowiańska 
  Studia I stopnia
  Studia slawistyczne skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrej sprawności językowej po licencjacie i biegłej po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach, literaturach i społeczeństwach poszczególnych krajów słowiańskich. Oprócz języków modułów specjalizacji (bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, serbskiego, słowackiego) studenci uczą się również drugiego języka słowiańskiego (np. słoweńskiego lub macedońskiego). Obowiązkowa jest kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, i in.).

  Studia kształcą potrzebnych na rynku pracy specjalistów, którzy są gotowi do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach, korporacjach i firmach, które, ze względu na międzynarodowy charakter swojej działalności, potrzebują pracowników dysponujących bardzo dobrą znajomością języków i kultur zachodnio- i południowosłowiańskich. Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych z Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Serbią i Słowacją oraz w firmach międzynarodowych, które działają na rynku tych krajów.

  Studia II stopnia

  Studia slawistyczne skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrej sprawności językowej po licencjacie i biegłej po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach, literaturach i społeczeństwach poszczególnych krajów słowiańskich. Oprócz języków modułów specjalizacji (bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, serbskiego, słowackiego) studenci uczą się również drugiego języka słowiańskiego (np. słoweńskiego lub macedońskiego). Obowiązkowa jest kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, i in.).

  Studia kształcą potrzebnych na rynku pracy specjalistów, którzy są gotowi do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach, korporacjach i firmach, które, ze względu na międzynarodowy charakter swojej działalności, potrzebują pracowników dysponujących bardzo dobrą znajomością języków i kultur zachodnio- i południowosłowiańskich. Absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych z Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Serbią i Słowacją oraz w firmach międzynarodowych, które działają na rynku tych krajów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  Studia mogą podjąć osoby, które posiadają maturę (polską nową maturę, polskie świadectwo dojrzałości - czyli tzw. starą maturę zdawaną przed 2005 rokiem), International Baccalaureate, European Baccalaureate. Studia mogą również podjąć osoby posiadające inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

  Wynik rekrutacji obliczany jest na podstawie wyników z matury z języka polskiego i języków obcych.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych.

  Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia.

  Wynik rekrutacji obliczany jest na podstawie oceny na dyplomie (50%) i rozmowy kwalifikacyjnej (50%). Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza kompetencje językowe kandydata oraz wiedzę ogólną (zainteresowania) o kraju wybranego modułu (języka specjalizacji) określone programem studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA SZWEDZKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia szwedzka
  Jeśli chcesz studiować filologię szwedzką, musisz choć "troszkę" interesować się dziedzinami humanistycznymi i oczywiście mieć talent do nauki języków. Jeśli "wszedłeś na tę stronę i czytasz tę informację", to znaczy, że najprawdopodobniej tak jest.
  Na studiach nauczysz się języka szwedzkiego (praktyczna nauka języka szwedzkiego) oraz zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji. 
  Oprócz tego usłyszysz i przeczytasz o zagadnieniach dotyczących również innych krajów skandynawskich i ich miejscu w kulturze Europy. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na III roku będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku.
  Jednocześnie będziesz uczył się drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym – języka niemieckiego. Pod koniec studiów zdasz bez problemu egzamin z niemieckiego na poziomie B2. Damy Ci też możliwość wyjazdu na stypendia do Szwecji, które ufundują dla Ciebie Instytut Szwedzki albo inne szwedzkie organizacje.
  Dyplom ukończenia studiów będziesz miał w kieszeni, kiedy zaliczysz wymagane w programie kursy, napiszesz pracę licencjacką i zdasz egzamin licencjacki. Kończąc 6-semestralną filologię szwedzką (studia pierwszego stopnia) na UJ będziesz:
  • doskonale znał w mowie i piśmie dwa języki obce: język szwedzki (poziom C1) i niemiecki (poziom B2);
  • znał język, literaturę, kulturę i realia Szwecji;
  • znał tajniki kultury skandynawskiej;
  • umiał praktycznie zastosować zdobytą wiedzę w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego, np. rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz dostarczać informacje w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczyć w pracy zespołowej zachowując zasady etyczne;
  • mógł organizować wydarzenia / eventy życia kulturalnego w Polsce i Szwecji;
  • mógł pracować w redakcjach czasopism i wydawnictw, branży turystycznej i wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka szwedzkiego i niemieckiego, np. w firmach skandynawskich współpracujących z polskimi przedsiębiorstwami;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach II stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia szwedzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wybory spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia szwedzka jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz ocena z dyplomu ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
  Studia na kierunku filologia, specjalność filologia ukraińska, kierowane są do osób zainteresowanych językiem ukraińskim, literaturą i kulturą ukraińską oraz historią Ukrainy. Kandydaci na filologię ukraińską powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne.
  Studia filologiczne I stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach II stopnia. W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka ukraińskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język rosyjski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego.
  Program studiów I stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka ukraińskiego, język prawa i biznesu, historię literatury ukraińskiej, historię Ukrainy, kulturę duchową Słowian Wschodnich, historię filozofii, wstęp do literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i filologii słowiańskiej, translatorykę.
  Na roku trzecim student wybiera specjalizację literaturoznawczą lub językoznawczą. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Ukrainy.
  Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka ukraińskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka ukraińskiego. Ponadto wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ukraińska z językiem rosyjskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ukraińska z językiem rosyjskim jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA WĘGIERSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia węgierska
  W ciągu 6 semestrów studiów student realizuje przed­mioty obligatoryjne: praktyczna nauka języka węgierskiego, wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej z elementami poetyki, zarys historii kultury Węgier, gramatyka kontrastywna, historia filozofii, wstęp do języko­znawstwa ogólnego, łacina – lektorat, estoński – lektorat, technologia informacyjna, historia Węgier, gramatyka opisowa, historia literatury węgierskiej XIX wieku, historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej, seminarium licencjackie, uzyskując 162 punkty ECTS – wedle własnych zainteresowań uzupełnia 18 punktów ECTS (min. 150 godzin wybranych zajęć z oferty UJ). W ramach III roku studiów student wybiera 3 przed­mioty specjalistyczne w zakresie nauki języka:
  • biznes i prowadzenie spraw biurowych,
  • turystyka i gastronomia,
  • religia i kościoły,
  • technika,
  • informatyka i telekomunikacja,
  • slang,
  • kultura (film, teatr, literatura, rynek wydawniczy).
  Absolwent 3–letnich studiów hungarystycznych pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata; posiada podstawową wiedzę o języku, historii, kulturze i literaturze współczesnej Węgier. Biegle włada językiem węgierskim w mowie i piśmie, na podstawowym poziomie zna także inny język ugrofiński – estoński. Zna elementarne lingworealie i specyficzne zwyczaje węgierskiej komunikacji kulturowej.
  Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w firmach usługowych i handlowych, turystyce, w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz w dziedzinach, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka węgierskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C ECL; w KFW UJ prowadzone są egzaminy w systemie ECL). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa (w ramach studiów magisterskich). Osoby uzyskujące dobre wyniki w nauce mają możliwość uzyskania stypendiów wyjazdowych na Węgry.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia węgierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia węgierska jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz ocena z dyplomu ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia włoska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ.
  Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka włoskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja włoska, Historia Włoch, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./wł., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. 
  Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku włoskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii włoskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN JOINT MASTER`S PROGRAMME IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia angielska z językiem niemieckim to studia humanistyczne, językowe, dzięki którym poznasz bogaty, fascynujący i zaskakujący świat zarówno krajów anglosaskich, jak i niemieckojęzycznych, osiągniesz biegłą znajomość języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie; to studia, dzięki którym zgłębisz tajniki języka angielskiego i niemieckiego, literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych; to studia, które dadzą Ci możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej, pragmatyki, tłumaczenia, analizy i interpretacji tekstów, które rozwiną Twoją świadomość językową i umiejętności językowe w języku angielskim i niemieckim.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski lub język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - Filologia angielska z językiem niemieckim jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Nasza propozycja: jedne studia – dwa języki! Wybierając ten kierunek nauczysz się biegle władać językiem niemieckim i językiem angielskim. Oprócz tego poznasz literaturę, historię i rozwój kulturalny niemieckiego i angielskiego obszaru językowego. Ukończenie studiów wymaga zdobycia 180 punktów ECTS. Z tego aż 54 zdobędziesz w ramach zajęć opcjonalnych, wybranych indywidualnie, stosownie do twoich zainteresowań. Na koniec studiów napiszesz jeszcze pracę licencjacką oraz zdasz egzamin licencjacki, dzięki czemu zdobędziesz tytuł licencjata.

  Indywidualizacja programu

  W ramach poszczególnych modułów oferujemy zajęcia opcjonalne w ramach praktycznej nauki języka. Natomiast na zajęciach opcyjno-projektowych wspieramy twoją kreatywność oraz pracę samodzielną lub zespołową w kooperacji z firmami i instytucjami spoza UJ. Uczestnicząc w zajęciach do wyboru pogłębisz wiedzę z zakresu:

  • krajoznawstwa (jeżeli interesują cię aspekty polityczno-gospodarcze, społeczno-kulturalne i inne);
  • literaturoznawstwa (jeżeli fascynują cię analiza utworów i metodologia badań literackich);
  • językoznawstwa (jeżeli ciekawią cię istota, budowa i rozwój języka);
  • pedagogiki i dydaktyki (jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia nauczycielskie);
  • praktycznej znajomości języka (jeżeli chcesz jeszcze częściej używać języka w praktyce).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski lub język polski
  • Język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - filologia germańska z językiem angielskim jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK ROSYJSKI W TŁUMACZENIACH SPECJALISTYCZNYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI HUMANISTYCZNE   REKRUTACJA

  Absolwenci studiów doktoranckich ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa znajdują zatrudnienie przede wszystkim jako pracownicy naukowi na wyższych uczelniach w kraju i za granicą, w instytucjach naukowo-badawczych, placówkach dyplomatycznych, szkołach średnich, muzeach itp.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZEKŁAD LITERACKI Stopień: II REKRUTACJA

  Studia stacjonarne II stopnia, przekład literacki mogą podjąć kandydaci legitymujący się bardzo dobrą znajomością wybranego języka obcego, kochający literaturę i władający dobrze językiem polskim. Dają one możliwość doskonalenia znajomości języka obcego i przygotowują do pracy w charakterze tłumacza literatury lub krytyka przekładu. Student poszerza swoją wiedzę na temat literatury i kultury obszaru wybranego języka, równocześnie w czasie specjalistycznych kursów otrzymuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki przekładu i działania tłumacza.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Przekład literacki jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRZEKŁADOZNAWSTWO Stopień: II REKRUTACJA

  Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku przekładoznawstwo, przygotowują w praktyczny sposób i z wykorzystaniem technologii komputerowych do wykonywania zawodu tłumacza pisemnego (szerokiej gamy tekstów, w tym tekstów specjalistycznych), audiowizualnego (w tym audiodeskrypcji) oraz ustnego (przekład konsekutywny i symultaniczny) w zakresie trzech języków: polskiego i dwóch języków obcych.

  Ich celem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, zajęcia w trybie telewspółpracy i wideo-konferencji, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Przekładoznawstwo jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

Rafał Ocena

Studiuję Filologię włoską, bo szalenie interesują mnie Włochy i wszystko co z nimi związane, począwszy od literatury po piłkę nożną. Chcą poznać każdy szczegół dotyczący tego kraju musiałem wybrać uczelnię, dzięki której dowiem się niemal wszystkiego. Właśnie dlatego wybrałem naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim

Edyta Ocena

Węgry interesowały mnie niemal od zawsze, dlatego chciałam poznać je jak najbliżej, a potem wyjechać, kto wie na jak długo. Wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego był dla mnie oczywistym. Na tej uczelni znalazłam to, czego szukałam odnośnie kształcenia wyższego

Milena Ocena

Na Uniwersytecie Jagiellońskim znalazłam to, czego chciałam, czyli kierunek o nazwie Filologia rumuńska. Na tej uczelni każdy znajdzie dziedzinę, w której chce się rozwijać.

Filip Ocena

Studiuję Filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo Rosja to moja pasja, punkt największych zainteresowań a także miejsce, do którego bardzo chciałbym pojechać i zwiedzić wzdłuż i wszerz.

Mariusz Ocena

Zawsze interesowała mnie Portugalia i wszystko co z nią związane; począwszy od muzyki fado po literaturę i sport. Dlatego studiuję Filologię portugalską na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby wiedzieć jeszcze, jeszcze więcej

Ewelina Ocena

Język polski to najpiękniejszy język na świecie i zgłębianie jego zasad sprawia ogromną przyjemność. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim dają ogromną satysfakcję

Oliwia Ocena

Niemal od zawsze marzę o podróży do Chin, gdyż szalenie interesuje mnie kultura tego kraju. Aby dowiedzieć się jak najwięcej i zostać ekspertem, wybrałam studia na najlepszej polskiej uczelni, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim.

Gabrysia Ocena

Studia to rozwijanie pasji i zainteresowań. Dlatego należy wybierać najlepsze do tego miejsca. Ja wybrałam Uniwersytet Jagielloński.

Szymon Ocena

Nauka na Uniwersytecie Jagiellońskim to czas aktywnie spędzony, wypełniony ciekawymi zajęciami. Każdego polecam tę uczelnie. To najlepsze miejsce do zdobywania wykształcenia.

Paulina Ocena

Uniwersytet Jagielloński to najlepsza opcja na zdobycie solidnego wykształcenia.

Marcelina Ocena

Studia na Filologii hiszpańskiej to podróż. Możliwość zagłębienia się w sztukę, obyczaje, kulturę. Niesamowita sprawa dla ciekawych świata. Jeśli ktoś lubi taką dziedzinę, powinien udać się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, najlepszej uczelni w kraju.

Patrycja Ocena

Bardzo zależało mi na tym, aby studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Było to po prostu moje marzenie. Udało się je spełnić i wiem, że to był najlepszy wybór

Tomek Ocena

Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia w Polsce i studiowanie na niej jest prawdziwym wyzwaniem. Ale to przecież dobrze. Przez wysoki poziom kształcenia zdobędę świetne kwalifikacje.