ul. Bankowa 14

40-007 Katowice

Tel.: 32 359 15 50

Fax: 32 359 23 03

e-mail: dziekanat@mfc.us.edu.pl

http://www.wmfch.us.edu.pl/

ul. Bankowa 14

40-007 Katowice

Tel.: 32 359 15 50

Fax: 32 359 23 03

e-mail: dziekanat@mfc.us.edu.pl

http://www.wmfch.us.edu.pl/

 • BIOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biofizyka
  Rynek pracy, jaki otwiera się po ukończeniu tego kierunku studiów, jest bardzo szeroki - od placówek medycznych po instytucje ochrony środowiska. A kształcenie w zakresie biofizyki oferują tylko trzy uczelnie w Polsce!  Biofizyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy łączącą biologię, fizykę, chemię i matematykę. Pod koniec czwartego semestru studiów wybiera się jedną z dwóch specjalności: biofizykę molekularną lub bioelektronikę. Dla specjalności bioelektronika plan studiów przewiduje blok następujących przedmiotów specjalistycznych: mikrobiologię, termodynamikę procesów biologicznych, fizykę atomów i cząsteczek, krystalochemię, bioinformatykę, elektronikę analogową i cyfrową. Biofizyka molekularna natomiast obejmuje podstawy modelowania molekularnego, metody eksperymentalne w biofizyce molekularnej, genetykę molekularną oraz spektroskopię atomową i molekularną. Absolwent uzyskuje zatem wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym -w komórkach żywych, jak również profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, kwantowej, krystalochemii białek, biochemii oraz informatyki pozwalającej na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. 
  Na II stopniu kształcenia proponujemy kontynuację specjalności biofizyka molekularna, a także nowe specjalności: biofizyka leków i optyka biofizyczna, które adresowane są nie tylko do absolwentów kierunku biofizyka, ale również do kończących fizykę medyczną, inżynierię biomedyczną, biotechnologię i chemię (szczególnie specjalność chemia leków). Zajęcia na kierunku biofizyka odbywają się w znakomicie wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę badawczą Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka z astronomią 
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biofizyka jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Chemia
  Kierunek chemia jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Absolwenci kierunku CHEMIA posiadają dobrze ugruntowaną wiedzę z dziedziny nauk chemicznych oraz  szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyskują  dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach. Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem. 
  Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. Kierunek chemia posiada także międzynarodową akredytację Eurobachelor i Euromaster, dzięki którym dyplomy naszych absolwentów są uznawane przez inne uczelnie Unii Europejskiej. 
   
  Perspektywy zawodowe:
  Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych i firmach związanych z farmacją, chemią,  biochemią oraz medycyną, jak również w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska czy badaniami  zakresu kryminalistyki.
  Chemia  I stopień
  Specjalności: 
  • Chemia stosowana
  • Chemia leków
  • Chemia informatyczna
  • Chemia środowiska
  Chemia II stopień
  • Specjalności: 
  • Chemia w zakresie chemii podstawowej
  • Chemia leków
  • Chemia informatyczna
  • Chemia środowiska
  • Chemia sądowa
  • Chemia budowlana (3 semestry, po studiach inżynierskich)
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Ekonofizyka
  Ekonofizyka to interdyscyplinarna gałąź nauki stosująca metody fizyki i matematyki do badania problemów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Program kształcenia obejmuje szerokie przygotowanie w zakresie nauk ekonomicznych, matematycznych, informatycznych i społecznych przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy w stronę zastosowań praktycznych. Studenci, oprócz poznania podstaw fizyki, matematyki, informatyki i ekonomii, uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, teorii gier, ekonomii i statystyki ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne aspekty i zastosowania. Są przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych złożonych między innymi z finansistów i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, jak również przemysłu i usług oraz do spełniania roli ekspertów w zakresie: systemów zarządzania jakością, finansów i ryzyka różnego typu, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, analizy statystycznej, organizacji aukcji i przetargów, przygotowania i obsługi procedur w sytuacjach kryzysowych.
  Perspektywy zawodowe:
  • praca w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcze i audytorskie;
  • administracja publiczna: państwowa i samorządowa;
  • sektor usług i przemysłu (jako specjalista od ryzyka finansowego, ubezpieczeń i innych nietrywialnych zagadnień gospodarczych);
  • po dokonaniu samodzielnych uzupełnień o wymagane aspekty prawnej regulacji rynków finansowych, można przystąpić do egzaminu maklerskiego, doradcy inwestycyjnego i finansowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka z astronomią
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonofizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Fizyka
  Studia na kierunku fizyka pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także z matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Studenci poznają m.in. mechanikę kwantową, elektrodynamikę, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową, fizykę cząstek elementarnych, fizykę molekularną, astrofizykę, doświadczalne metody badawcze, nanofizykę. Specjalność nauczycielska przygotowuje do pracy w szkołach wszystkich typów z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i informatyki. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby nauki oraz różnych działów gospodarki, gdyż Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami studenckimi oraz pracowniami komputerowymi. Absolwenci specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie otrzymują dwa dyplomy magisterskie: polski i francuski. Specjalność Theoretical Physics została utworzona dla pasjonatów fizyki z myślą o przygotowaniu absolwentów, którzy m.in. mogą uczestniczyć w teoretycznym opracowaniu wyników „wielkich" eksperymentów np. LHC w Genewie.
  Perspektywy zawodowe:
  • praca w laboratoriach naukowych szkół wyższych i placówkach PAN;
  • praca w przemyśle (m.in. farmaceutycznym, elektronicznym, związanym z nowoczesnymi technologiami i inżynierią materiałową) oraz instytucjach jego zaplecza naukowo-technicznego;
  • praca w instytucjach rządowych: ochrona środowiska, sektor energetyczny, komunikacja, obrona narodowa;
  • praca w instytucjach naukowych na całym świecie;
  • zawód nauczyciela z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i informatyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka i astronomia
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Fizyka medyczna
  Fizyka medyczna stworzona została z myślą o szerszym wprowadzaniu osiągnięć współczesnej fizyki w świat medycyny. Studenci uzyskają odpowiednie kwalifikacje do stosowania tych nowoczesnych metod w ośrodkach onkologicznych oraz innych placówkach służby zdrowia. Coraz częściej w nowoczesnej diagnostyce i terapii medycznej wykorzystuje się m.in. różne metody spektroskopowe, rezonans magnetyczny, promieniowanie rentgenowskie, jądrowe, a także niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o różnej częstości. Plan studiów obejmuje blok przedmiotów podstawowych z fizyki i matematyki oraz bloki przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z medycyny, fizyki i biologii. Na I stopniu studiów wybór jednej z trzech oferowanych specjalności następuje po drugim roku, natomiast na II stopniu - w trakcie pierwszego semestru. Studenci poznają metody fizyczne stosowane w biologii, medycynie, diagnostyce i terapii, a także podstawy inżynierii materiałowej w medycynie i budowę aparatury medycznej. Nabywają praktyczne umiejętności z dozymetrii stosowanej w ochronie radiologicznej, uczą się planowania leczenia z zastosowaniem różnych źródeł promieniowania. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii w Gliwicach. Część zajęć praktycznych odbywa się w szpitalach specjalistycznych.
  Perspektywy zawodowe:
  • zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia;
  • praca w ośrodkach onkologicznych;
  • prowadzenie badań naukowych (opracowywanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu polepszanie skuteczności diagnozowania i terapii);
  • praca w firmach farmaceutycznych;
  • zatrudnienie w firmach wprowadzających na rynek nowoczesną aparaturę medyczną. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka i astronomia
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Informatyka stosowana
  Naczelnym paradygmatem nauczania na kierunku informatyka stosowana będzie solidne opanowanie podstaw, zarówno programowania, jak i wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Kursy programowania, które będą integralną częścią systemowego kształcenia, mającego na celu nauczenie samodzielnego rozwiązywania problemów z użyciem komputera.
  Pragniemy, aby absolwent informatyki stosowanej był informatykiem, który zna: kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz ma szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych, w tym o systemach wbudowanych, posiada podstawową wiedzę z nauk matematyczno - przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych. W przeciwieństwie do absolwentów kształconych na kierunkach informatyka, absolwenci informatyki stosowanej będą dysponowali nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. Część wykładowców to najwyższej klasy specjaliści w naukach matematycznych i fizycznych. Student podczas studiów będzie miał kontakt z nowoczesnymi laboratoriami i badaniami prowadzonymi w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Liczne wykłady specjalistyczne, których tematyka będzie dostosowywana dynamicznie do potrzeb studentów, będą znacznie poszerzały horyzonty absolwenta. W ramach studiów nacisk będzie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą mieli kwalifikacje, by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych, czy analityk do spraw IT.
  Perspektywy zawodowe:
  • absolwent uzyska kompetencje w zakresie programowania, ze szczególnym uwzględnieniem programowania aplikacji mobilnych oraz systemów wbudowanych,
  • będzie samodzielnie realizował projekty programistyczne;
  • administrował bazy danych i serwery internetowe;
  • projektował i administrował serwisami WWW
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Matematyka
  Matematyka jest wykładana w Uniwersytecie Śląskim od początku jego istnienia. Obecnie prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Ponadto kształcimy na studiach stacjonarnych III stopnia, czyli studiach doktoranckich. Instytut Matematyki ma prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Studia matematyczne I i II stopnia oferowane są w zakresie kilku specjalności. Podstawowy program każdej z nich zapewnia gruntowną i wszechstronną wiedzę matematyczną. Na studiach I stopnia od drugiego semestru prowadzone są zajęcia kierunkowe i specjalistyczne. Pozwalają one opanować: narzędzia matematyczne i informatyczne służące do modelowania i analizowania danych ekonomicznych oraz prognozowania zjawisk finansowych i gospodarczych (matematyka w finansach i ekonomii); konstruowanie oprogramowania i algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne oraz projektowanie baz danych i zarządzanie danymi (matematyczne metody informatyki); działania w obszarach inżynierii matematycznej oraz metody optymalizacyjne przy planowaniu i zarządzaniu produkcją (modelowanie matematyczne). Na studiach II stopnia dodatkowo można opanować: metody matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie (bio-matematyka); metody konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych (matematyka przemysłowa).  Na studiach obu stopni specjalności nauczycielskie przygotowują do nauczania matematyki oraz zajęć komputerowych w szkołach różnego szczebla, natomiast absolwent specjalności teoretycznej przygotowany jest do dalszego kształcenia się na poziomie doktorskim oraz podjęcia pracy badawczej w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowych. Studia matematyczne w Uniwersytecie Śląskim dają szerokie możliwości na rynku pracy. Połączenie gruntownej wiedzy matematycznej, wspartej znajomością narzędzi informatycznych, z wiedzą specjalistyczną powoduje, że nasz absolwent jest dobrze wykwalifikowany, a przy tym potrafi elastycznie dopasować się do warunków charakterystycznych dla konkretnego zawodu oraz stanowiska. Naszych absolwentów wyróżnia też umiejętność szybkiego uczenia się, przekwalifikowania oraz adaptacji do zmieniających się warunków pracy.
  Perspektywy zawodowe:
  • praca w instytucjach wykorzystujących zaawansowane metody matematyczne i informatyczne;
  • nauczanie matematyki i zajęć komputerowych w szkołach różnego szczebla;
  • praca w sektorze finansów i bankowości;
  • zatrudnienie na giełdzie papierów wartościowych i w towarzystwach ubezpieczeniowych;
  • praca w firmach wykorzystujących teleinformatykę;
  • praca w firmach audytoryjnych i konsultingowych;
  • zatrudnienie w obszarze badań innowacyjnych;
  • praca naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym;
  • praca w instytutach i placówkach naukowo-badawczych;
  • praca w centrach wdrażających nowe technologie;
  • zatrudnienie w zakładach przemysłowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIKRO I NANOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 7 semestrów, kończą się zrealizowaniem pracy inżynierskiej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Podstawowy cel nauczania na pierwszym stopniu studiów na kierunku Mikro i nanotechnologia to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu podstaw nanotechnologii oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie jej zastosowań.
  Absolwent kierunku studiów Mikro i nanotechnologia posiada interdyscyplinarną wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczenej nanotechnologii. Ponadto, absolwent zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni go to pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada również praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii.  Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach o profilu nanotechnologicznym. Umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak informatyka czy inżynieria materiałowa.
  Po studiach pierwszego stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia o profilu nanotechnologicznym lub pokrewnych takich jak inzynieria materiałowa, nanofizyka czy informatyka.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka z astronomią 
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna, biofizyka albo inne pokrewne.

  Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

   Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Technologia chemiczna
  Kierunek technologia chemiczna jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Absolwenci kierunku technologia chemiczna posiadają dobrze ugruntowaną wiedzę zarówno z dziedziny chemii jak i z zakresu technologii chemicznej. W trakcie studiów studenci zapoznają się m. in. z zagadnieniami chemii materiałów, nanomateriałów i materiałów specjalnego przeznaczenia 
  (dla optoelektroniki i medycyny), nanotechnologiami i technologiami wytwarzania kryształów, transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym, zarządzaniem jakością produkcji, a także z nowoczesną syntezą organiczną i nieorganiczną.
  Elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (6 tygodni), która ma na celu rozwijanie, sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera, zapoznanie się ze środowiskiem przyszłych pracodawców i różnymi aspektami pracy zawodowej. Dodatkowo, umiejętności inżynierskie kształtujemy poprzez realizację odpowiednio dobranych zajęć w ramach studiów (np. projekt technologiczny, projekt inżynierski, zajęcia o charakterze praktycznym). 
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent studiów inżynierskich kierunku technologia chemiczna znajdzie pracę w przemyśle chemicznym oraz innych pokrewnych działach przemysłu na stanowisku kontroli procesów technologicznych, organizacji i planowania produkcji; w placówkach badawczych zajmujących się wytwarzaniem materiałów o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych. Może również pracować jako projektant procesów technologicznych lub jako chemik analityk w laboratoriach przemysłowych zajmujących się kontrolą procesów i kontrolą jakości. 
  I stopień technologia chemiczna
  Specjalności: 
  • Technologia nieorganiczna i organiczna
  • Zielona chemia i czyste technologie
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • THEORETICAL PHYSICS Stopień: II REKRUTACJA

  Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Praca magisterska może być przygotowana z klasycznej tematyki związanej z teorią ciała stałego, teorią pola i cząstek elementarnych czy astrofizyką, ale także z nanofizyki czy informatyki kwantowej. Student uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych z zakresu różnych obszarów fizyki teoretycznej.

  Podstawowy cel nauczania to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, więc polscy studenci dodatkowo uzyskają wiedzę na temat angielskiej terminologii fizycznej i nabywają praktyki w posługiwaniu się językiem angielskim. Aspekt czynnego korzystania z języka angielskiego będzie szczególnie wyraźny podczas ćwiczeń i seminariów. Praktycznym sprawdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście fizyki będzie przygotowanie i obrona w tym języku pracy magisterskiej.

  Absolwent będzie przygotowany do samodzielności i twórczego rozwiązywania problemów, co stanowi podstawę do podjęcia studiów doktoranckich z fizyki teoretycznej. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego będzie miał większą szansę na kontynuowanie studiów na zagranicznych uczelniach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Theoretical physics jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Krzysiek Ocena

Matematyka to królowa nauk, więc trzeba ją studiować na dobrej uczelni. Uniwersytet Śląski. Nic dodać, nic ująć

michał Ocena

Studiowanie Fizyki technicznej na Uniwersytecie Śląskim to stawianie pierwszych kroków na ścieżce zawodowej.

paulina Ocena

Największym plusem studiowania na Uniwersytecie Śląskim jest możliwość obcowania i uczenia się od doświadczonych praktyków. Na przykład, na Fizyce medycznej, zajęcia prowadzą pracownicy znaczących instytutów, oraz centrów medycznych.

Kuba Ocena

Świat fizyki to świat pasjonujący, który co chwilę zadaje nowe pytanie. Bardzo fajnie jest być częścią tego świata. Wszystkim zainteresowanym tą dziedziną, polecam studia na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj się dzieje

błażej Ocena

Studia na Uniwersytecie Śląskim to przygotowanie do pracy w roli specjalistów. Przykładem jest nowoczesny kierunek Ekonofizyka, których w całej gamie kierunków na uczelni nie brakuje

Adrian Ocena

Chemia to taka dziedzina, której prawdziwe uroki poznaje się dopiero na studiach. Warto było przejść przez chemię w liceum, która nie należy do najciekawszych, by potem odkryć ją na nowo na Uniwersytecie Śląskim. Każdemu, kto chce studiować tę arcyciekawą naukę, polecam studia na tej uczelni.

Ola Ocena

Uniwersytet Śląski to świetna uczelnia, a jego oferta edukacyjna przekonała mnie od razu. Najlepszym dowodem na to może być fakt, że na studia przyjechałam z Bielska- Białej.

jan Ocena

super uczelnia