Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm

 • ANGLISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Anglistyka
  Anglistyka specjalność nauczycielska przygotowuje do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego w pierwszym rzędzie w instytucjach MEN, szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia i doszkalania językowe. Kierunek oferuje wysoce specjalistyczne kształcenie dyplomowe (w postaci seminarium i towarzyszącego mu otoczenia kształceniowego) z zakresu filologii, historii, kulturoznawstwa, politologii, socjologii i medioznawstwa oraz umiejętności praktyczne w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji polsko-angielskich, czy polsko-amerykańskich. Proces dydaktyczny obliczony jest na kształtowanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: językoznawstwo (m.in. fonetyka, morfo-składnia, semantyka), literaturoznawstwo (m.in. literatura brytyjska, literatura amerykańska), kulturoznawstwo i historia (m.in. historia i kultura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych), oraz dydaktyka nauczania języka angielskiego jako obcego.
  Sylwetka absolwenta
  Po ukończeniu studiów absolwent kierunku anglistyka specjalność nauczycielska posiada usystematyzowaną rozległą wiedzy z zakresu historii, języka, literatury i kultury angielskiej, pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego, gruntowne przygotowanie nauczycielskie (psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyczne) do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacji szkolnej (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub na wszystkich etapach edukacji szkolnej (w przypadku studiów drugiego stopnia), oraz potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w przypadku studiów pierwszego stopnia i C2 w przypadku studiów drugiego stopnia) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 i B2+ po zakończeniu studiów odpowiednio pierwszego i drugiego stopnia).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Anglistyka jest tytuł absolwenta kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim obejmującej wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie można uzyskać 45 punktów.

   

 • APPLIED LINGUISTICS (ENGLISH - RUSSIAN) Stopień: I REKRUTACJA

  The studies in Applied Linguistics in English and Russian are designed to train translators and teachers in the two languages. Bidirectional character of the studies, which is reflected in parallel education, also allows students to acquire skills and qualifications to teach and translate in both English and Russian after graduation.

  The studies in Applied Linguistics train highly qualified specialists in the field of the translation, linguistics, learning of foreign language and intercultural mediation. In addition to practical knowledge of the two foreign languages, students acquire the knowledge of general linguistics and the theory of communication, the knowledge of structures and cultures of the Polish,English and Russian languages. The block of the theoretical subjects include: glottodidactics, translation studies, linguistics, language communication and other. The scope of study also includes sociolinguistics, media language, pragmatics of cross-cultural communication issues.

  The  character of applied linguistics studies meets the needs of  the European labour marketin the new EU area where bilingual specialists in the field of comparative linguistic, intercultural communication, interpreting and translations of specialized texts, and teaching two European languages are urgently sought. Considering the high level of specialization, which distinguishes them from the narrow range of skills of the students graduating from other philologies, they are able to respond to any challenges of the market to meet its demands and in that way to be effectively competitive.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Applied linguistics (English- Russian) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język rosyjski

  Dowiedz się więcej

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Archeologia
  Archeologia to dyscyplina naukowa, której obszarem badań są dzieje kultury ludzkiej w pradziejach i w okresie wczesnohistorycznym. Za pomocą źródeł archeologicznych dąży do rekonstrukcji kultury ludzkiej we wszystkich jej aspektach: materialnym, gospodarczym, społecznym, duchowym, a także bada interakcje człowiek - środowisko naturalne - w perspektywie chronologicznej, według schematów periodyzacyjnych. Archeologia jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniająca różne konteksty badawcze, m.in.: środowiskowy (geomorfologiczny, geologiczny, petrograficzny, gleboznawczy), fizykochemiczny (metody ustalania precyzyjnej chronologii i specjalistyczne analizy źródeł), biologiczny (antropologia fizyczna i historyczna), socjologiczny (rekonstrukcja procesów społecznych) i historyczny w odniesieniu do młodszych okresów zainteresowania archeologii (historyczny kontekst źródeł archeologicznych, historia sztuki i historia architektury). Studia I stopnia mają za zadanie umożliwić studentowi zdobycie podstawowej wiedzy o pradziejach i okresie wczesnohistorycznym Polski na tle Starego Świata. Opanowanie periodyzacji i chronologii oraz metod stosowanych w zakresie datowania względnego i absolutnego oraz właściwej tej dyscyplinie naukowej terminologii. Opanowanie metodyki pozyskiwania źródeł archeologicznych w trakcie badań terenowych. Nabycie podstawowej wiedzy o specyfice źródeł archeologicznych, ich identyfikacji, dokumentacji, metodach opracowania i interpretacji. Zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru archeologii i możliwości wynikających ze współpracy z innymi naukami. Przyswojenie podstawowej wiedzy o konserwatorstwie i muzealnictwie archeologicznym.
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku archeologia uzyskuje zawodowe wykształcenie w zakresie umiejętności „technika wykopaliskowego” i laboranta muzealnego. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej archeologii, którą jest w stanie stosować w praktyce. Ma wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dyscyplinami humanistycznymi, przyrodniczymi i naukami ścisłymi, posiada umiejętność jej integrowania i zastosowania. Zaznajomił się z warsztatem metodycznym i metodologicznym studiowanej dyscypliny. Jest przygotowany do pracy w terenie i opracowywania wyników pod nadzorem kierownika badań. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć pracę w: placówkach muzealnych i kulturalnych, urzędach konserwatorskich oraz firmach archeologicznych. Dyplom licencjata upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest konkurs ocen na dyplomach studiów wyższych.

   

 • ARCHITEKTURA INFORMACJI Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Architektura informacji kładzie ogromny nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego, a także zachowań i potrzeb użytkowników informacji. Kierunek ten stara się zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze rynku pracy, dając absolwentom szansę zdobycia przydatnej wiedzy oraz interesującej pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożnego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
  Absolwent zyskuje przygotowanie historyczno-humanistyczne, archiwistyczne oraz w zakresie records management. Oznacza to, że uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dokumentacją we wszelkich organizacjach (instytucje, urzędy, przedsiębiorstwa, firmy, itp.) – na etapach jej powstawania i obiegu, następnie archiwizowaną czasowo, wreszcie przechowywaną wieczyście w archiwach historycznych. Chodzi zatem o pełen cykl życia wszelkich zapisów posiadających wartość informacyjno-dokumentacyjną, które są ­ niezbędnym zasobem i ważną podstawą działalności dla każdej publicznej czy prywatnej organizacji, a także cenną częścią narodowego dziedzictwa kulturowego. Program studiów obejmuje przedmioty: archiwistyczne, dotyczące współczesnych modeli zarządzania dokumentacją (records management) oraz historyczne. Zapoznanie z kontekstem narastania i funkcjonowania wszelkich typów dokumentacji (także elektronicznej) umożliwiają zajęcia z podstaw nauk o informacji, organizacji, administracji, a także poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym (ICT) oraz podstawom prawnym postępowania z dokumentacją. Po pierwszym roku studiów należy wybrać jedną z dwóch specjalności: archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną (records management) Absolwent zdobędzie wszechstronną wiedzę o roli dokumentacji w przeszłości i we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz w gospodarce opartej na wiedzy. Zostanie przygotowany do profesjonalnej pracy z wszelkimi dokumentami (od średniowiecznych pergaminów po cyfrowe z XXI w.) oraz innymi zapisami, które były, są i będą niezbędnym narzędziem władzy, administracji oraz wszelkiego zarządzania i kierowania. Powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu archiwistyki i records management.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • BAŁKANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Bałkanistyka
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Bałkanistyka mają profil filologiczno-kulturowy i historyczny. Program studiów obejmuje przedmioty prezentujące kulturę, literaturę, historię i realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów, lektoraty słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich: język bułgarski (na poziomie C1) i do wyboru: chorwacki, grecki, serbski lub rumuński (na poziomie B1) oraz języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2). Absolwenci kierunku Bałkanistyka uzyskują możliwości zatrudnienia m.in. w biurach tłumaczeniowych, redakcjach gazet i czasopism, filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich firmach na Bałkanach, w agencjach turystycznych, firmach z branży outsourcingu, w ośrodkach etnograficznych, instytucjach przemysłu kreatywnego, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach i in.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałkanistyka brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   

   

 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek E-edytorstwo i techniki redakcyjne
  Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach czy specjalnościach związanych z edytorstwem). Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich. Posiada umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się (samokształcenia). Może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np. w bibliotekach, domach kultury, księgarniach).
  Dostępne specjalności:
  • E-edytorstwo w nowych mediach: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: kulturowych kontekstów funkcjonowania nowych mediów; procesów konwergencji w mediach cyfrowych; tworzenia e-podręczników i e-booków; redagowania i projektowania witryn internetowych oraz komunikatów audiowizualnych; przygotowania tekstów użytkowych przeznaczonych do rozpowszechnienia w cyberprzestrzeni; tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych; zasad e-learningu.
  • Wydawnictwo: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: funkcjonowania wydawnictwa i firm pokrewnych; zarządzania dokumentami oraz informacją; projektowania i przygotowywania do druku publikacji zwartych i ciągłych; copywritingu; komunikacji interpersonalnej; PR i marketingu wydawniczego. Wymienione umiejętności pozwalają na samodzielne redagowanie: książek, czasopism, pism użytkowych. W szczególności służą: redagowaniu tekstów naukowych (w tym: sporządzania bibliografii i przypisów) i popularnonaukowych; przygotowaniu do rozpowszechnienia (i do różnych innych form rozpowszechniania) tekstów użytkowych; zgodnemu z zasadami edytorstwu tekstów literackich (od staropolskich do współczesnych).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ENGLISH STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek English Studies
  The programme of English Studies equips students with:
  • solid and organized knowledge within linguistics, literary studies, and culutural studies,
  • specialized knowledge of selected diploma modules (300 hours each)
  • good command of English (the competence level equal to C1 according to Common European Framework of Reference for Languages, and of a Western European language (B2 level according to Commom European Framework of Reference for Languages),
  • preparing students for work in professions that require high humanistic qualifications.
  A graduate in English Studies, on the basis of respect for history, traditions, multiculturalism, ethnic and religious diversity, is ready to work as a literary critic; a linguist expert; an analyst and a commentator of political, cultural, and social life in English - speaking countries; a journalist and editor in journals, newspapers, and mass media; an advisor in international organizations, offices, and companies related to English - speaking countries; on the service market that requires a good command of the English language, culture, and reality, such as translation offices, international organizations, customs or tourist offices.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyniku z egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Filologia polska
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną, a także podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanym z tematem pracy licencjackiej.
  Specjalności:
  • redaktorsko-medialna: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska lub na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych,
  • edytorska: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np. w bibliotekach, domach kultury, księgarniach),
  • teatrologiczna: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim,
  • logopedyczna: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Potrafi współpracować z nauczycielami, psychologami i pedagogami. Jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego. Ukończenie specjalności nauczycielskiej przygotuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy,
  • nauczycielska: absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4-6) i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych na II etapie kształcenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

 • GERMANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest jedynym kierunkiem studiów językowych w Polsce o profilu praktycznym, przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami, oraz od roku akademickiego 2016/2017 na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy nauczyciela-trenera biznesu. Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez firmy obsługujące przedsiębiorstwa w krajach niemieckojęzycznych, działające na lubelskim rynku pracy.

  Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny program studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny program studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Germanistyka jest ocena z egzaminu dyplomowego lub certyfikatu.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISPANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Student kierunku „Hispanistyka” otrzymuje ofertę kształcenia w ramach dwóch specjalności: „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej”  oraz „nauczycielska”. Absolwenci naszych studiów hispanistycznych są bardzo poszukiwani na rynku pracy lokalnym, regionalnym i krajowym w związku ze stale rosnącą popularnością języka hiszpańskiego w szkolnictwie średnim, a także podstawowym. Istnieje też duże zapotrzebowanie na tłumaczy w różnych sektorach przemysłu ze względu na szerokie kontakty handlowe z krajami hispanojęzycznymi, oraz w sektorze usługowym, szczególnie turystycznym, bowiem Hiszpania jest jednym z krajów najchętniej odwiedzanych przez Polaków nie tylko w sezonie wakacyjnym. Kierunek jest atrakcyjny dla studenta ze względu na wagę światową języka hiszpańskiego, który w chwili obecnej jest drugim językiem na świecie pod względem liczby mówiących nim ludzi (572 mln) i językiem oficjalnym w 20 krajach. Znajomość tego języka stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Absolwent Hispanistyki jest merytorycznie i językowo przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy w sytuacjach komunikacji z obcokrajowcami. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku hiszpańskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny handlu i marketingu, finansów, prawa, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych. Charakteryzuje go znajomość sektora usług turystycznych i posiada odpowiednie umiejętności komunikacyjne, związane z organizacją, strukturą i geografią turystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta mogą zostać wykorzystane zawodowo w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w instytucjach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych a także w mediach i instytucjach związanych z kulturą.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hispanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hispanistyka jest ocena na dyplomie.

   

 • HISTORIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Historia
  Program studiów obejmuje wykłady i konwersatoria z poszczególnych epok, przedmioty związane z warsztatem naukowym historyka, przedmioty fakultatywne oraz składające się na daną specjalność. Absolwent posiada wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu danej specjalności, które pozwolą mu znaleźć się na rynku pracy, a tym samym umożliwią jej podjęcie np. w szkołach, w placówkach kulturalnych, firmach produkujących gry historyczne, wydawnictwach, redakcjach, czy w instytucjach zajmujących się nowoczesnym przekazywaniem wiedzy historycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności nauczycielskiej.
   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Kulturoznawstwo
  Absolwent studiów na kierunku kulturoznawstwo będzie posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające konkurować na rynku pracy zwłaszcza w następujących dziedzinach współczesnej aktywności zawodowej: upowszechnianie kultury, kierowanie instytucjami kulturalnymi, organizowanie działalności artystycznej, edukacja kulturalna pozaszkolna i szkolna, public relations, marketing w zakresie kultury, działalność medialna i reklamowa, krajowa i międzynarodowa (zwłaszcza UE) polityka kulturalna. Stosownie do wybranej specjalności, będzie on kompetentny w ocenie dorobku najważniejszych dyscyplin twórczości, takich jak literatura, film, teatr, muzyka, plastyka czy sztuka użytkowa, ale także przygotowany do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na krytykę zwłaszcza literacką, teatralną i filmową, komunikację międzykulturową i wymianę kulturalną, współpracę międzynarodową na polu kultury, dziennikarstwo, pracę w instytucjach administracji publicznej i organizacjach społecznych w tym zakresie.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot spośród: język polski, filozofia, geografia, historia, historia muzyki lub wiedza o tańcu, historia sztuki, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Lingwistyka stosowana
  Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).
  Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym - z drugiego języka. Języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nauczane są na poziomie kontynuacyjnym, język portugalski nauczany będzie od podstaw. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: tłumaczenia konsekutywne, analiza i przekład tekstu specjalistycznego, przekład tekstów użytkowych, przekład tekstów artystycznych, warsztat zawodowy nauczyciela, nowe media w dydaktyce, dydaktyka kompensacyjna. Szczegółowy program studiów.
  Wykaz specjalności w ramach kierunku:
  • Studia licencjackie, specjalność translatoryczna – W ramach specjalności studenci nabywają podstawy teoretyczne i praktyczne wykonywania zawodu tłumacza. Akcent położony jest na kształcenie praktyczne w zakresie tłumaczeń symultanicznych, specjalistycznych czy artystycznych. Nabycie kompetencji praktycznych w zakresie tłumaczeń umożliwiają także praktyki zawodowe odbywane m. in. w instytucjach publicznych . Podstawą kształcenia jest doskonalenie kompetencji językowo-kulturowej w zakresie dwóch języków obcych. Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji językowych: angielski z francuskim, angielski z hiszpańskim, angielski z niemieckim, angielski z rosyjskim, niemiecki z angielskim. W przygotowaniu jest opcja angielski z portugalskim.
  • Studia licencjackie, specjalność nauczycielska – Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych w zakresie wybranego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.
  • Studia magisterskie, specjalność translatoryczna – W ramach specjalności studenci pogłębiają kompetencję językowo-kulturową w zakresie wybranej opcji językowej oraz kompetencje w zakresie różnych rodzajów translacji. Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji: angielski z francuskim, angielski z niemieckim, angielski z rosyjskim oraz niemiecki z angielskim.
  • Studia magisterskie, specjalność nauczycielska – Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie dwóch języków obcych: angielskiego z francuskim, angielskiego z niemieckim, oraz angielskiego z rosyjskim.
  Po ukończeniu studiów absolwent:
  • opanował biegle dwa języki obce na poziomie C1/C1+;
  • posiada wiedzę zawodową na temat sektora usług tłumaczeniowych;
  • posiada podstawy teoretyczne w zakresie uwarunkowań prawnych zawodu tłumacza oraz technik translacji;
  • potrafi przygotować się do zadania translatorskiego i wykorzystywać w tym celu różne źródła informacji;
  • potrafi wykonywać zawód tłumacza w zakresie różnych typów tłumaczeń pisemnych i ustnych;
  • ma umiejętności w zakresie posługiwania się zapleczem technicznym, jakim dysponuje tłumacz ustny.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: 

  • Język obcy (poziom rozszerzony)
  • Język obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana jest tytuł absolwenta studiów w zakresie lingwistyki stosowanej, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na jedną z oferowanych par językowych o następującym stałym układzie:
  • język angielski z niemieckim,
  • język angielski z rosyjskim,
  • język angielski z francuskim,
  • język niemiecki z angielskim.
  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs wartości wyliczonych z sumy a + b: 
  • średnich ocen ze studiów wyższych na kierunku lingwistyka stosowana
  • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych lingwistyki stosowanej
  W przypadku kandydatów-absolwentów innych uczelni wymagana jest:
  • napisana i obroniona praca dyplomowa (licencjacka);
  • praktyczne opanowanie dwóch języków z przewidzianych programem par na poziomie kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS
  konkurs wartości wyliczonych z sumy 1 + 2:
  • średnich ocen ze studiów wyższych,
  • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
   

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Logopedia z audiologią
  Logopedia z audiologią na UMCS to pierwszy taki kierunek w Polsce, który wyznaczył nowe standardy kształcenia logopedów. Prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszą w kraju placówkę naukową zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, cieszący się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji. Absolwent posługuje się technologią informacyjną w zakresie ogólnym, a także potrafi wykorzystać ją w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zna też język obcy na poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Dodatkowo, kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów, przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego. Absolwent jest zdolny do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego. Jest również przygotowany do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami). Osoba kończąca studia licencjackie jest przygotowana do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej). Kwalifikacje zdobyte na studiach umożliwią zatrudnienie w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), placówkach pomocy społecznej, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych placówkach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, fizyka  i astronomia, matematyka

  Przeprowadzany jest również egzamin oceniający wymowę kandydata. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia z audiologią jest tytuł absolwenta, który ukończył logopedię z audiologią pierwszego stopnia. 
   

 • POLSKO - NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE Stopień: I REKRUTACJA

 • PORTUGALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent studiów licencjackich

  • posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz kultury krajów portugalskojęzycznych;
  • legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury;
  • posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Portugalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

 • PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE Stopień: REKRUTACJA

  Celem studiów:

  • przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

  • doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

  • przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

  Dowiedz się więcej

 • ROMANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Romanistyka
  Na specjalności Romanistyka student, który chce studiować dwa języki romańskie może wybrać specjalizację 1 lub 2. Student, który chce studiować jeden język romański z dodatkową specjalizacją może wybrać specjalizacje numer 3 lub 4.
  • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: język francuski z językiem włoskim (nienauczycielskie).Student podejmuje naukę j. francuskiego jako podstawowego oraz j. włoskiego aby osiagnąć poziom C1 (j. francuski) oraz poziom B2 (j. włoski). Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Francji i Włoch. Studia przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury Francji i Włoch.
  • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: język włoski z językiem francuskim (nienauczycielskie).Student podejmuje naukę j. włoskiego jako podstawowego oraz j. francuskiego aby osiagnąć poziom C1 (j. włoski) oraz poziom B2 (j. francuski). Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Włoch i Francji. Studia przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury Włoch i Francji.
  • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: lingwistyczno-traduktologiczna, język francuski (nienauczycielskie) Student podejmuje naukę języka francuskiego jako podstawowego, osiągając poziom C1 oraz języka włoskiego w formie lektoratu.W trakcie studiów poznaje teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu. Studia przygotowują do pracy tłumacza, m.in. w przedsiębiorstwach zagranicznych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.
  • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: język francuski z dziennikarstwem lub turystyką lub stosunkami europejskimiStudent podejmuje naukę j. francuskiego od poziomu podstawowego aby osiągnąć poziom C1 oraz drugiego języka romańskiego w formie lektoratu. W zależności od wybranej opcji (dziennikarstwo, turystyka, stosunki międzynarodowe), uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy w sektorze usług turystycznych, mediach, administracji, firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi.
  • Filologia, specjalność: Romanistyka, specjalizacja: nauczycielska, język  francuski.Student podejmuje naukę języka francuskiego od poziomu wymagań stawianych na maturze. Zdobywa wiedzę o języku, literaturze i kulturze Francji, a także merytoryczne (dydaktyczne) przygotowanie do nauczania języka francuskiego na II etapie edukacyjnym, czyli w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W trakcie studiów student powinien osiągnąć znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (wg  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Romanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Romanistyka jest posiadanie dyplomu licencjata.

   

  Dowiedz się więcej

 • RUSYCYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Rusycystyka
  Absolwenci Rusycystyki są doskonałymi znawcami języka rosyjskiego (poziom C1), posługują się językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2+), posiadają solidne przygotowanie filologiczne, dysponują wiedzą z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa rosyjskiego.
  • Specjalizacja „Język rosyjski w biznesie”, znajomość drugiego języka słowiańskiego (białoruski, bułgarski lub czeski - poziom B2) pozwala absolwentowi Rusycystyki na zdobycie kwalifikacji, które umożliwią wykonywanie takich zawodów jak tłumacz, pilot wycieczek, wydawca, edytor itp.
  • Specjalizacja „rosjoznawstwo” pozwala absolwentowi Rusycystyki na zdobycie kwalifikacji, które umożliwią wykonywanie takich zawodów jak analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji, doradca w firmach, dziennikarz i ekspert w środkach masowego przekazu.
  • Specjalizacja „białorutenistyka”, wyposażająca absolwenta w wiedzę o kulturze i realiach społeczno-politycznych współczesnej Białorusi, doskonała znajomość języka białoruskiego, umozliwia wykonywanie takich zawodów jak analityk, komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego Białorusi, doradca w firmach, dziennikarze, ekspert w środkach masowego przekazu.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na Rusycystyce lub kierunkach pokrewnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury 
  Technologie cyfrowe w animacji kultury to w Polsce nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących. Studia mają charakter praktyczny, kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Kadra składa się z wybitnych praktyków: pracowników telewizji polskiej, Fundacji Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO,Teatru NN, reżyserów, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także teoretyków specjalizujących się w tematyce nowomedialnej i cyberkulturowej. Kończąc Technologie cyfrowe w animacji kultury, absolwent będzie posiadał:
  • podstawy tworzenia multimediów,
  • podstawy tworzenia stron internetowych i administrowania nimi,
  • podstawy tworzenia cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych,
  • podstawy zdobywania i przetwarzania informacji za pomocą cyfrowych narzędzi,
  • wizualizować treści i diagnozować trendy kulturowe,
  • promować wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów
  • wiedzę w zakresie funkcjonowania kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkulturydjąć pracę:
  • na portalach specjalizujących się w problematyce kulturalnej,
  • social mediach
  • agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
  • nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury,
  • firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym,
  • wydawnictwach i mass mediach
  Więcej: na stronie internetowej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSLACJA KONFERENCYJNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Translacja konferencyjna
  Studia II stopnia prowadzone wspólnie przez Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Instytut Anglistyki UMCS. Kierunek jest oparty na efektach specjalizacji „Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego” realizowanej w latach 2011-2015 na Wydziale Humanistycznym UMCS w ramach projektu EFS „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Dzięki studiom na kierunku Translacja konferencyjna student otrzymuje niezbędne wykształcenie umożliwiające wykonywanie zawodu tłumacza ustnego, konferencyjnego, symultanicznego w zakresie wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Nowoczesny program studiów utworzony został w oparciu o efekty współpracy z pracodawcami i stowarzyszeniami tłumaczy (TEPIS, LST) obejmuje:
  • Moduł translacji specjalistycznej: tłumaczenia dla biznesu i turystyki, sądowe, środowiskowe, symultaniczne,
  • Moduł komunikacji specjalistycznej: praktyczne przygotowanie językowe, warsztaty komunikacji specjalistycznej,
  • Moduł kompetencji jęz. ojczystego: stylistyka i retoryka j. polskiego, emisja głosu i dykcja,
  • Moduł technologii pracy tłumacza: narzędzia informatyczne w pracy tłumacza, warsztat techniczno-medialny,
  • Moduł kompetencji społecznych: wystąpienia publiczne i autoprezentacja, funkcjonowanie tłumacza w otoczeniu społeczno-ekonomicznym,
  • Moduł kształcenia dyplomowego: translatoryka, językoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo
  Sylwetka absolwenta:
  • Posiada wiedzę zawodową z zakresu (i) kształtowania działań translacyjnych w odniesieniu do kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych; (ii) przestrzegania standardów i wymogów jakościowych określonych przez instytucje rynku pracy; (iii) tłumaczenia symultanicznego; (iv) tłumaczenia tekstów użytkowych,
  • Posiada podstawy teoretyczne z zakresu technik tłumaczeniowych, teorii tłumaczenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  • Posiada umiejętności: (i) operowania adekwatną terminologią specjalistyczną; (ii) konstruowania adekwatnych tekstów specjalistycznych; (iii) pozyskiwania wiedzy specjalistycznej; (iv) posługiwania się sprzętem technicznym i oprogramowaniem umożliwiającym lub wspomagającym proces tłumaczenia ustnego; (v) konstruowania własnej oferty rynkowej; (vi) tłumaczenia list dialogowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Translacja konferencyjna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i konkurs ocen na dyplomie.

   

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Tursytyka historyczna
  Dokonujące się w ostatnich dekadach przemiany charakteru turystyki, polegające na odchodzeniu od jej wizji ograniczonej do rekreacji i wypoczynku (na ogół ich biernych form), promują nowy obraz konsumenta tej gałęzi gospodarki. Jawi się on jako homo viator (wędrownik, podróżnik) złakniony wiedzy, pragnący poszerzać swe horyzonty myślowe i poznawać otaczający go świat nie tylko z perspektywy słonecznej plaży. Za tymi zmianami musi postępować reforma systemu kształcenia kadr biznesu turystycznego, w którym istotną rolę powinni odgrywać historycy bezsprzecznie dysponujący szeroką, interdyscyplinarną i wieloaspektową wiedzą. Jej humanistyczna warstwa w połączeniu z praktyczną wiedzą dotyczącą mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki wykreuje równie nowoczesne kadry gotowe do pracy w złożonym biznesie turystycznym. Turystyka historyczna w kształceniu akademickim stanowi naturalne uzupełnienie szerokiej oferty edukacyjnej szkół wyższych w zakresie turystyki. Warto jednak podkreślić wyjątkowość tego kierunku. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na państwowych egzaminach na pilotów i przewodników (najlepiej, jeśli o historii rzetelnie opowiadać będą historycy…) oraz przydatnych w praktyce funkcjonowania tzw. touroperatorów. W efekcie na rynku pracy pojawią się osoby o niemal uniwersalnym przygotowaniu właściwym charakterowi pracy w branży turystycznej. Absolwent studiów I stopnia w zakresie turystyki historycznej uzyskuje wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, zwłaszcza kultury, sztuki, dziejów oraz współczesnych trendów rozwoju turystyki. W trakcie zajęć składa też egzamin na wychowawcę, opiekuna zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży (lub kierownika zorganizowanych form turystyki). Poza tytułem licencjata absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek (za darmo!), które uprawnia do złożenia egzaminu zawodowego w Urzędzie Marszałkowskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język polski, filozofia, geografia, język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka historyczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • UKRAINISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ukrainistyka
  Program kształcenia na kierunku „Ukrainistyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi zakresie języka ukraińskiego (poziom C1 ESOKJ), drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ), uporządkowaną wiedzą filologiczną, znajomością realiów kulturowych Ukrainy oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej, wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej, ogólnej wiedzy o dyscyplinach filologicznych.
  Po ukończeniu studiów absolwent:
  • potrafi swobodnie posługiwać się językiem ukraińskim (poziom C1 ESOKJ), drugim językiem słowiańskim (poziom A2 ESOKJ) oraz językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 ESOKJ);
  • posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Ukrainy, komunikacji interkulturowej oraz umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej;
  • posiada pogłębioną i usystematyzowana wiedzę teoretyczną z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie i w UE;
  • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowe;
  • przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;
  • zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Ukrainy w zróżnicowanym kontekście.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ukrainistyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

marlena Ocena

Studiuję Ukrainistykę na UMCS między innymi dlatego, że tylko na tej uczelni odnalazłam kierunek, który chciałam studiować. To daje mi pewność, że wiedza którą zdobywam jest wartościowa i będę mogła ją wykorzystać w życiu zawodowym

kuba Ocena

UMCS to uczelnia oferująca nowoczesne kształcenie, a świadczy o tym, na przykład, kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury, którego nie ma na żadnej innej uczelni w kraju. Zajęcia prowadzą producenci gier komputerowych, informatycy, graficy komputerowi, czyli szerokie grono praktyków, od których można się bardzo dużo nauczyć i które potrafi zainspirować do prowadzenia własnych działań.

weronika Ocena

Rosja zawsze mnie fascynowała. Począwszy od literatury, muzyki, kończąc na współczesnych problemach polityczno- gospodarczych. Marzy mi się wyjazd do Petersburga, albo do Moskwy. Dzięki studiom na UMCS jestem bliżej realizacji swoich planów

sylwia Ocena

UMCS to jedna z najlepszych uczelni w kraju i nauka tutaj to solidny powód do dumy, a także nadzieje na ciekawą pracę.

monika Ocena

Studiowanie tutaj to ogromny prestiż i przyjemność obcowania z doświadczonymi praktykami. Kierunek prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwo Stosowanego, czyli najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy. To świadczy o tym, że od wykładowców można przejąć bardzo duże pokłady wiedzy.

dominika Ocena

Każdy studiujący Lingwistykę stosowaną na UMCS otrzymuje możliwość wzbogacania swoich umiejętności poprzez ciekawe praktyki. Są one organizowane we współpracy z urzędami, mediami, wydawnictwami, ośrodkami kultury, zatem każdy staje przed szansą organizowania swojego przyszłego zawodowego życia

marta Ocena

Studiowanie Kulturoznawstwa na UMCS to ciekawa przygoda i możliwość pogłębiania wiedzy na różne sposoby, między innymi, przez uczestnictwo w kołach naukowych, których na uczelni jest bardzo wiele

marcelina Ocena

Iberystyka na UMCS to kierunek, po prostu, oczywisty dla każdego, kto jest zakochany w Hiszpanii, lub Portugalii. Tak, jak ja.

krzysiek Ocena

Studia na UMCS dają możliwość udziału w pracach kilku kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, oraz uczestnictwa, na przykład, w grupach rekonstrukcyjnych. Studia to możliwość zagłębiania się w całości wybranej dziedziny

agnieszka Ocena

UMCS to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, liczne koła naukowe sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament pod przyszłą karierę zawodową

basia Ocena

Studiuję na UMCS z dwóch powodów. Po pierwsze, to świetnia uczelnia, jedna z najlepszych w Polsce. Po drugie, uwielbiam Lublin; to wspaniałe miasto.

matylda Ocena

UMCS to jedna z najlepszych uczelni i nauka jest prawdziwym prestiżem. A dlaczego studiuję Architekturę informacji? Bo w czasach tzw. społeczeństwa informacji i wiedzy, pewien porządek w tej materii to nie lada sztuka

robert Ocena

Każdy, kto chciałby studiować Archeologię polecam ten kierunek na UMCS. Oprócz ciekawych zajęć, studenci mogą rozwijać się poprzez uczestnictwo w kole naukowym i brać aktywny udział w pracach terenowych i badawczych, które prowadzone są przez współpracujące z uczelnią firmy archeologiczne i ośrodki naukowe.