Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel.: (+48) (081) 537-27-60

fax: (+48) (081) 537-27-63

e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm

 • ANGLISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Anglistyka

  Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.

  Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Od drugiego roku studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych, kształcąc się w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, lub traduktologii.

  Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim, czytania tekstów w tym języku, oraz zrozumienia zjawisk językowych oraz procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci nabywają wiedzę na temat, literatury, filmu, telewizji, prasy, nowych mediów, polityki i życia codziennego w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach angielskiego obszaru językowego.

  Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • ANGLISTYKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.

  Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego (w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych), kształcąc się intensywnie w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, traduktologii, kulturoznawstwa, lub  medioznawstwa.

  Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika tego języka, czytania i interpretowania złożonych tekstów w tym języku, oraz umiejętności wyjaśniania złożonych procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego.

  Studenci nabywają głęboką wiedzę na temat różnorodnych zjawisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych związanych z życiem w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych z krajami angielskiego obszaru językowego. Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia II stopnia
   
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Archeologia
  Studia I stopnia
  Archeologia (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest:
  • przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa (w myśl zasad zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
  • zapewnienie absolwentowi wiedzy:
   • o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim;
   • o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. 

  Studia II stopnia

  Archeologia (drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów o profilu ogólnouniwersyteckim, którego głównym celem jest:

  • przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa, samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników;
  • opanowanie przez absolwenta warsztatu merytorycznego, metodologicznego i metodycznego niezbędnego do pracy naukowej
  • zapewnienie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranej specjalności

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archeologia polski i powszechna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archeologia pradziejowa
  • Archeologia historyczna

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

  • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest konkurs ocen na dyplomach studiów wyższych.

   

 • ARCHITEKTURA INFORMACJI Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie ekonomii informacji, biznesu informacyjnego, zachowań i potrzeb użytkowników informacji, kierunków rozwoju informacji i form przekazu, architektury różnego rodzaju komunikatów (stron WWW, czasopisma, książki, aktu prawnego itp.).

  Kierunek ten stara się zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze rynku pracy, dając absolwentom szansę zdobycia przydatnej wiedzy oraz interesującej pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych, społecznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Publikowanie cyfrowe i sieciowe
  • Architektura systemów informacyjnych

   


  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

  • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   

  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

   

 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

  Program studiów realizuje nowoczesne koncepcje kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO.

  Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją.

  Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją, które dla współczesnych organizacji stanowią niezbędne narzędzie skutecznego działania. Temu służyły już średniowieczne dokumenty pergaminowe, przechowywane wieczyście w archiwach historycznych.

  Temu służą dzisiaj dokumenty elektroniczne krążące w wirtualnej rzeczywistości systemów informatycznych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia bez użycia systemów komputerowych.

  Tak, np. Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) służy budowaniu elektronicznej administracji polskiego państwa w XXI w. Natomiast systemy typu „Enterprise Content Management (ECM)” umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie zasobami informacyjnymi, bez których zastosowania trudno odnieść większy sukces na rynku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka historyczna
  • Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną
  • Informatyka biurowa i archiwalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka historyczna
  • Informatyka biurowa
  • Zarządzanie dokumentacją współczesną

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik ze studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek E-edytorstwo i techniki redakcyjne
  „E- edytorstwo i techniki redakcyjne” jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Poszczególne moduły projektowanego kierunku poświęcone są różnorodnym aspektom komunikacji i działalności nowych oraz tradycyjnych form edytorstwa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.
  Zostały one skorelowane z segmentami przedmiotów o charakterze językoznawczym, literaturoznawczym oraz kulturoznawczym, które stanowią podstawę wszelkiej działalności edytorskiej.
  Nowatorski program kierunku jest wyraźnie nakierowany na rozwijający się rynek pracy, pozwalający absolwentom na znalezienie zatrudnienia zarówno w istniejących instytucjach wydawniczych, jak również odnalezienie niszy rynkowej i odniesienie sukcesu zawodowego, na przykład we własnych firmach o profilu e-edytorskim, które mogą wspierać potencjał rozwojowy Lublina i regionu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wydawnictwo
  • E-edytorstwo w nowych mediach

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Filologia polska

  Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy ogólnohumanistycznej, a także podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauki o języku i literaturze oraz w zakresie przedmiotów specjalnościowych.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  • Historia literatury polskiej do roku 1918,
  • Wiedza o współczesnym języku polskim,
  • Praktyczna stylistyka – analiza dzieła literackiego,
  • Poetyka z elementami teorii literatury,
  • Tekstologia,
  • Historia literatury polskiej po roku 1918,
  • Język obcy,
  • Gramatyka historyczna języka polskiego,
  • Wiedza o kulturze,
  • Wiedza o komunikacji językowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Redaktorsko-medialna
  • Studium teatralne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Teatrologiczno - filmoznawcza
  • Medioznawcza
  • Wydawnicza

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

 • GERMANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Studia I stopnia

  Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu praktycznym oraz obejmuje studia w zakresie dwóch specjalności, nauczycielskiej i nienauczycielskiej: specjalistyczny język niemiecki. Program studiów specjalności nauczycielskiej jest opracowany zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.  

  Germanistyka ze specjalnością nienauczycielską jest kierunkiem przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, w tym języka branżowego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami.

  Studia II stopnia

  Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny program studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny program studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Specjalistyczny język niemiecki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Specjalistyczny język niemiecki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Germanistyka jest ocena z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISPANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  Student kierunku Hispanistyka I stopnia może wybrać jedną z dwóch specjalności: „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej” lub „nauczycielską”. Absolwenci studiów hispanistycznych są bardzo poszukiwani na rynku pracy lokalnym, regionalnym i krajowym w związku ze stale rosnącą popularnością języka hiszpańskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim.  

  Istnieje też duże zapotrzebowanie na tłumaczy w różnych sektorach przemysłu ze względu na szerokie kontakty handlowe z krajami hispanojęzycznymi, oraz w sektorze usługowym, szczególnie turystycznym, bowiem Hiszpania jest jednym z krajów najchętniej odwiedzanych przez Polaków, nie tylko w sezonie wakacyjnym.

  Kierunek Hispanistyka jest atrakcyjny dla studenta ze względu na wagę światową języka hiszpańskiego, który w chwili obecnej jest drugim językiem na świecie pod względem liczby mówiących nim ludzi (572 mln) i językiem oficjalnym w 20 krajach. Znajomość tego języka stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami.

  Absolwent Hispanistyki jest merytorycznie i językowo przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy w sytuacjach komunikacji z obcokrajowcami. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku hiszpańskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny handlu i marketingu, finansów, prawa, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.

  Charakteryzuje go znajomość sektora usług turystycznych i posiada odpowiednie umiejętności komunikacyjne, związane z organizacją, strukturą i geografią turystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta mogą zostać wykorzystane zawodowo w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w instytucjach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych a także w mediach i instytucjach związanych z kulturą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hispanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hispanistyka jest ocena na dyplomie.

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Historia
  Studia I stopnia
  Trwające 3 lata (6 semestrów) studia licencjackie, kończą się uzyskaniem stopnia licencjata i pozwalają na kontynuację nauki na studiach magisterskich. W trakcie ich trwania student przechodzi kurs historii Polski i dziejów powszechnych od starożytności do współczesności.
  Poza zagadnieniami czysto historycznymi w programie studiów pojawiają się także zajęcia z zakresu multimediów w pracy historyka, podstaw projektowania gier historycznych czy wiedza o muzeach i muzealnictwie. Student zapoznaje się z podstawami warsztatu badawczego historyka, w zależności od wybranej specjalności uzyskuje prawa wykonywania zawodu
  Studia II stopnia
  Kierunek „Historia”, studia magisterskie II stopnia, adresowany jest do tych wszystkich, którzy pragną rozszerzyć nie tylko swoją wiedzę historyczną, ale też tę ogólnohumanistyczną. Student historii będzie miał możliwość zapoznać się z różnymi szkołami historycznymi, które ukształtowały się w przeszłości, także arkanami uprawiania tzw. historii regionalnej. W ciągu dwóch lat studiów nabędzie umiejętności analitycznych, posługiwania się językami obcymi, uzyska dostęp do wiedzy interdyscyplinarnej.
  Osoby będące absolwentami specjalności nauczycielskiej po studiach licencjackich będą mogły kontynuować studia w tym kierunku i nabyć stosowne uprawnienia do zawodu nauczyciela historii w szkołach średnich. Legitymowanie się stopniem magistra historii umożliwia podjęcie dalszych studiów na III stopniu historii (studia doktoranckie)

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwie
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Historia historiografii
  • Regionalizm
  • Blok przedmiotów poświęconych demokracjom i społeczeństwu na przestrzeni dziejów
  • Translatoria językowe i lektoraty

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwa, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności nauczycielskiej.
   

 • INFORMATOLOGIA STOSOWANA Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  Informatologia jest dyscypliną naukową, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji oraz jej dystrybucją., czyli zarządzaniem zasobami informacyjnymi.

  Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych i wyszukiwania informacji, a także pomoże poznać ekonomikę i ekologię informacji, architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowej
  • Cyfrowe zasoby informacji
  • Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej

   

   
  Studia II stopnia
   
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION AND THE WORKPLACE Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  The Programme is designed to provide students with knowledge, skills and competences in the field of intercultural communication. These qualifications are very important and desirable not only in today’s labour market, but also essential for success in educational institutions.

  The Programme is addressed to Polish students who wish to study in English in an international environment and to foreign students who are interested in MA studies in Poland with English as the language of instruction. 

  By participating in the courses, students will acquire knowledge about the cultural diversity of the world, an understanding of multicultural problems in the era of global economic and educational migration, as well as necessary intercultural competences and skills.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia II stopnia
   

  Admission is based on a qualifying interview which is held in English. The purpose of the interview is to evaluate applicant’s scope of interest in a chosen field of study.

  Candidates are requested to attend a qualifying interview. Interviews will be conducted on 12th, 18th and 27th July 2018 at 10 a. m. at the Faculty of Humanities (room 328), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 in Lublin. Candidates who cannot attend the interview in person can take an on-line interview (via Skype) on 27 July 2018.

  In the event there are not enough candidates who meet the entry criteria, additional round of interviews will take place at the beginning of September.

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Kulturoznawstwo

  Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej wybranych dziedzin i obszarów kultury, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Kulturoznawstwo zajmuje się zarówno historią kultury, jak i kulturą współczesną. Z jednej strony ukazuje kulturowe tradycje Polski i innych, wybranych obszarów świata, z drugiej zaś bada i diagnozuje stan dzisiejszej kultury.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Wstęp do kulturoznawstwa, Historia kultury, Antropologia kultury, Socjologia kultury, Teoria kultury, Kultura audiowizualna, Historia sztuki, Wiedza o muzyce, Wiedza o literaturze, Komunikacja kulturowa, Kultura mniejszości narodowych, Współczesne życie kulturalne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Medialna
  • Antropologia i socjologia kultury
  • Krytyka i animacja sztuki
  • Teatrologia i filmoznawstwo
  • Judaistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wielokulturowość w polsce – tradycja i współczesność
  • Zarządzanie w kulturze
  • Antropologia i etnologia
  • Media i kultura popularna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. 
   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Lingwistyka stosowana

  Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

  Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym - z drugiego języka. Języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nauczane są na poziomie kontynuacyjnym, język portugalski nauczany będzie od podstaw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność translatoryczna
  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność translatoryczna
  • Specjalność nauczycielska
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Logopedia z audiologią

  Logopedia z audiologią jest to unikalny kierunek studiów, którego głównym celem jest wykształcenie teoretyczne i praktyczne logopedów i audiologów według najwyższych standardów międzynarodowych. Dużym atutem studiów jest ich profil praktyczny, oznaczający nie tylko ukierunkowanie na zdobywanie umiejętności praktycznych, ale również to, że zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów o bogatym doświadczeniu praktycznym.

  Kierunek jest współprowadzony przez Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (https://www.umcs.pl/pl/katedra-logopedii-i-jezykoznawstwa-stosowanego,17394.html) oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówkę o światowej renomie w zakresie leczenia zaburzeń słuchu (http://whc.ifps.org.pl).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logopedia kliniczna
  • Surdologopedia

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, fizyka  i astronomia, matematyka

  Przeprowadzany jest również egzamin oceniający wymowę kandydata. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia z audiologią jest złożenie wymaganych dokumentów.
   

 • POLSKO - NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

   

 • PORTUGALISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

  W trakcie studiów otrzymuje doskonałe przygotowanie językowe i zawodowe jako tłumacz oraz filolog ze znajomością języków specjalistycznych niezbędną w pracy zawodowej w różnych dziedzinach i sektorach.  W związku z coraz szerszą obecnością w Polsce przedsiębiorstw portugalskich, a także brazylijskich, rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów w komunikacji zawodowej w różnych dziedzinach działalności, co dzięki pragmatycznie opracowanemu programowi studiów  czyni naszych absolwentów konkurencyjnymi  na tym stale rosnącym i perspektywicznym  rynku pracy.

  Kadra pracowników, zarówno naukowo-dydaktycznych, jak i dydaktycznych – wykładowców natywnych, jest dobrze przygotowana do realizowania z powodzeniem programu studiów na wysokim poziomie kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

 • PORTUGALISTYKA: STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent studiów licencjackich

  • posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz kultury krajów portugalskojęzycznych;
  • legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury;
  • posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dowolny język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

 • ROMANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Romanistyka
  Studia I stopnia
  Romanistyka (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego lub włoskiego na poziomie C1, także wiedzy w zakresie przekładu, teorii języka, literaturoznawstwa, historii, cywilizacji i kultury francuskiej/włoskiej oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch.
  Proponowane specjalizacje pozwalają na doskonalenie praktycznej znajomości obydwu języków oraz umożliwiają nabycie podstawowych kompetencji w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych, specjalistycznych i literackich oraz umiejętności specjalistycznej komunikacji w sytuacjach zawodowych. Absolwent specjalności język włoski specjalizacja język francuski osiąga znajomość języka francuskiego na poziomie B2.Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka.
  Studia II stopnia
  Romanistyka (studia drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach I stopnia i uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego na poziomie C2. Studia umożliwiają także dalsze kształcenie w zakresie odmian specjalistycznych języka francuskiego oraz rozwijanie praktycznej umiejętności rozumienia i przekładu  różnych gatunków tekstów (ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych, literackich), a także kontynuację nauki drugiego języka romańskiego (j. włoskiego lub j. hiszpańskiego).
  W zależności od wybranej specjalizacji studia zapewniają zdobycie pogłębionej, uporządkowanej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu lub z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego w odniesieniu do podstawy programowej dla III i IV etapu edukacyjnego

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja tłumaczeniowa
  • Specjalizacja język francuski biznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja tłumaczeniowa
  • Specjalizacja nauczycielska

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Romanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Romanistyka jest posiadanie dyplomu licencjata.

   

  Dowiedz się więcej

 • RUSYCYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Rusycystyka
  Program kształcenia na kierunku „Rusycystyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów, posiadających wysokie kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom C1 ESOKJ), języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”).
  Absolwent ma uporządkowaną wiedzę filologiczną; dysponuje znajomością realiów kulturowych Rosji, Białorusi/Bułgarii/Ukrainy, kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami społecznymi, pozwalającymi mu podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach, zorientowanych na kontakty z Rosją, Białorusią/Bułgarią/Ukrainą oraz w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, a także w sektorze usług turystycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski w biznesie
  • Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego
  • Specjalność tłumaczeniowa

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

  • jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyjskiej/rusycystyki (kryterium podstawowe) lub innych studiówwyższych dla osób posiadających udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury 
  Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją humanistyczną nad współczesną kulturą.
  Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) i pogłębionej wiedzy w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.
  Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury, tj.: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, studio produkujące gry komputerowe Mutated Byte, Fundacja Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Tursytyka historyczna
  Turystyka historyczna jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie na potrzeby biznesu turystycznego kadr świadomych znaczenia historii i dziedzictwa narodowego w kreowaniu atrakcji turystycznych oraz dysponujących wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie rozpoznawania mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki kulturowej.
  Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na egzaminach dla pilotów wycieczek zniesionych po uwolnieniu tego zawodu.
  W zgodzie z logiką tworzenia programu i charakteru zdobywającej wiedzy i umiejętności studia licencjackie kończą się egzaminem potwierdzającym przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy w branży turystycznej a zwłaszcza w roli pilota (wobec tego poza dyplomem ukończenia studiów absolwent może uzyskać odpowiedni certyfikat potwierdzajacy przygotowanie do uprawnienia zawodu!). Z tych powodów spore znaczenie przywiązuje się do nauki języków obcych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • UKRAINISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Lublin - kierunek Ukrainistyka
  Program kształcenia na kierunku „Ukrainistyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi  w zakresie języka ukraińskiego (poziom C1 ESOKJ), języka polskiego, drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ).
  Absolwent ma uporządkowaną wiedzę filologiczną, dysponuje znajomością realiów kulturowych Ukrainy, Polski i drugiego kraju słowiańskiego oraz kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami społecznymi, pozwalającymi mu na podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą, w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego oraz w sektorze usług turystycznych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
  • Język ukraiński w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność tłumaczeniowa

   

  Studia I stopnia

   

  Podczas rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny lub j. polski

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ukrainistyka jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (13)

marlena Ocena

Studiuję Ukrainistykę na UMCS między innymi dlatego, że tylko na tej uczelni odnalazłam kierunek, który chciałam studiować. To daje mi pewność, że wiedza którą zdobywam jest wartościowa i będę mogła ją wykorzystać w życiu zawodowym

kuba Ocena

UMCS to uczelnia oferująca nowoczesne kształcenie, a świadczy o tym, na przykład, kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury, którego nie ma na żadnej innej uczelni w kraju. Zajęcia prowadzą producenci gier komputerowych, informatycy, graficy komputerowi, czyli szerokie grono praktyków, od których można się bardzo dużo nauczyć i które potrafi zainspirować do prowadzenia własnych działań.

weronika Ocena

Rosja zawsze mnie fascynowała. Począwszy od literatury, muzyki, kończąc na współczesnych problemach polityczno- gospodarczych. Marzy mi się wyjazd do Petersburga, albo do Moskwy. Dzięki studiom na UMCS jestem bliżej realizacji swoich planów

sylwia Ocena

UMCS to jedna z najlepszych uczelni w kraju i nauka tutaj to solidny powód do dumy, a także nadzieje na ciekawą pracę.

monika Ocena

Studiowanie tutaj to ogromny prestiż i przyjemność obcowania z doświadczonymi praktykami. Kierunek prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwo Stosowanego, czyli najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy. To świadczy o tym, że od wykładowców można przejąć bardzo duże pokłady wiedzy.

dominika Ocena

Każdy studiujący Lingwistykę stosowaną na UMCS otrzymuje możliwość wzbogacania swoich umiejętności poprzez ciekawe praktyki. Są one organizowane we współpracy z urzędami, mediami, wydawnictwami, ośrodkami kultury, zatem każdy staje przed szansą organizowania swojego przyszłego zawodowego życia

marta Ocena

Studiowanie Kulturoznawstwa na UMCS to ciekawa przygoda i możliwość pogłębiania wiedzy na różne sposoby, między innymi, przez uczestnictwo w kołach naukowych, których na uczelni jest bardzo wiele

marcelina Ocena

Iberystyka na UMCS to kierunek, po prostu, oczywisty dla każdego, kto jest zakochany w Hiszpanii, lub Portugalii. Tak, jak ja.

krzysiek Ocena

Studia na UMCS dają możliwość udziału w pracach kilku kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, oraz uczestnictwa, na przykład, w grupach rekonstrukcyjnych. Studia to możliwość zagłębiania się w całości wybranej dziedziny

agnieszka Ocena

UMCS to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, liczne koła naukowe sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament pod przyszłą karierę zawodową

basia Ocena

Studiuję na UMCS z dwóch powodów. Po pierwsze, to świetnia uczelnia, jedna z najlepszych w Polsce. Po drugie, uwielbiam Lublin; to wspaniałe miasto.

matylda Ocena

UMCS to jedna z najlepszych uczelni i nauka jest prawdziwym prestiżem. A dlaczego studiuję Architekturę informacji? Bo w czasach tzw. społeczeństwa informacji i wiedzy, pewien porządek w tej materii to nie lada sztuka

robert Ocena

Każdy, kto chciałby studiować Archeologię polecam ten kierunek na UMCS. Oprócz ciekawych zajęć, studenci mogą rozwijać się poprzez uczestnictwo w kole naukowym i brać aktywny udział w pracach terenowych i badawczych, które prowadzone są przez współpracujące z uczelnią firmy archeologiczne i ośrodki naukowe.