• BIOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Biologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biologia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu biologii ogólnej oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych oraz objaśnia mechanizmy leżące u podstaw procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji materii. Przedstawia, analizuje i rozwiązuje problemy poznawcze obejmujące podstawowe procesy biologiczne zachodzące w organizmach żywych, funkcjonujących w środowisku naturalnym. Poza wiedzą ogólnobiologiczną każdy absolwent nabywa podstawowych umiejętności analitycznych oraz zawodowych. Potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze w oparciu o prowadzone samodzielnie i w zespole badania laboratoryjne, terenowe oraz studia literaturowe, z uwzględnieniem aspektów etycznych. Dodatkowo dostrzega związek i rolę nauk biologicznych z życiem społeczno-gospodarczym regionu i potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomości konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki. Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem nowożytnym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku biologia posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dyscyplinie biologia, w tym w zakresie biologii ogólnej, molekularnej oraz podstaw ekologii i ochrony przyrody. Interpretuje uwarunkowania różnorodności biologicznej organizmów w kontekście ich filogenezy, środowiska życia i strategii ochrony przyrody. Wykazuje wiedzę specjalistyczną w wybranej dyscyplinie umożliwiającą dostrzeganie istniejących w przyrodzie związków i zależności. Rozpoznaje możliwości różnych podejść metodycznych w planowaniu i wykorzystaniu ich w rozwiązaniu problemu badawczego. Stosuje techniki i narzędzia badawcze z zakresu najnowszych osiągnięć eksperymentalnych, adekwatnie do dyscypliny biologicznej i wykorzystuje umiejętności pracy na najnowszej aparaturze badawczej. Na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności dostrzega związki i zależności w przyrodzie w aspekcie praktycznym. Poza specjalistyczną wiedzą biologiczną, każdy absolwent posiada umiejętności planowania, pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych oraz zna podstawy tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości.
  Możliwości zatrudnienia:
  Studia I stopnia. Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w monitoringu przyrodniczym oraz na stanowisku technicznym w laboratoriach biologicznych i badawczych instytutów naukowych i uczelni wyższych.
  Studia II stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej na płaszczyźnie merytorycznej, etycznej oraz organizacyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, laboratoriach diagnostycznych i środowiskowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w tym również w instytucjach regionalnych związanych z gospodarką morską.
  Kontynuacja nauki:
  Studia I stopnia. Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek Biologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Studia II stopnia. Absolwenci studiów na kierunku Biologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy:
  • Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, język obcy
  • Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka, geografia, informatyka
  • Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski lub wiedza o społeczeństwie
  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym. Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.
   

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  • O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  • Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.
   

 • BIOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - studia doktoranckie na kierunku Biologia
  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia - stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie: biologia. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej (tj. na poziomie wyższym niż na studiach magisterskich), wiedzy biologicznej. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowany jest do pracy badawczej i twórczej, w zamierzeniu ma on bowiem (tzn. oprócz zdobycia zaawansowanej wiedzy) przygotować rozprawę doktorską.
  Wymagania rekrutacyjne


  Studia doktoranckie
   
  Rekrutacja na studia doktoranckie na kierunku Biologia, odbywa się w drodze konkursu. Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:
  • Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji (max 14 pkt):
   • Ocena dostateczna – 6 pkt
   • Ocena dostateczna plus – 8 pkt
   • Ocena dobra – 10 pkt
   • Ocena dobra plus – 12 pkt
   • Ocena bardzo dobra – 14 pkt
  • Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia) Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0 (max. 11 pkt)
  • Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej (max. 30)
  • Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (max. 40 pkt)

  Inne, w szczególności (max. 5 pkt):

  • udokumentowane publikacje naukowe
  • udokumentowana praca w kołach naukowych
  • udokumentowany udział w konferencjach naukowych
  • ponadprogramowe udokumentowane, co najmniej 1-miesięczne praktyki-staże w jednostkach odpowiadających programowi podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmującej doktoranta
  Łącznie:  100 pkt
  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
  • 0 – 50 pkt – ocena niedostateczna
  • 51 –   60 pkt – ocena dostateczna
  • 61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus
  • 71 –   80 pkt – ocena dobra
  • 81 –   90 pkt – ocena dobra plus
  • 91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra
  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów. Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

 • BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Biologiczne podstawy kryminalistyki
  Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki posiada rozszerzoną wiedzę, która umożliwia mu zrozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, jak i w innych laboratoriach wykorzystujących w badaniach analizy molekularne, biometryczne i mikroskopowe, stąd szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone przez różne jednostki Wydziału Biologii US. Dodatkowym atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów. Przez cały okres studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki student nabywa wiedzę dotyczącą sposobu pobierania i zabezpieczenia materiału biologicznego, a także jest kompetentny, aby dobrać właściwą technikę badawczą w zależności od rodzaju materiału, dostępnych metod oraz finansów. Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki wdraża poznane techniki badawcze z dziedziny nauk biologicznych w odpowiednim miejscu pracy i ma świadomość ram prawnych, w jakich może działać. W trakcie dwuletnich studiów magisterskich student uczy się odpowiedzialności za materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku oraz archiwizację danych. Absolwent czyta ze zrozumieniem teksty naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, potrafi wykorzystać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł i prawidłowo zaplanować doświadczenie.
  Możliwości zatrudnienia:
  Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej na płaszczyźnie merytorycznej, etycznej oraz organizacyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych i środowiskowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z badaniem materiału biologicznego, w tym śladów biologicznych.
  Kontynuacja nauki:
  Absolwenci studiów na kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki jest ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  • O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  • Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.
   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia
  Od trzynastu lat na kierunku Biotechnologia kształcimy studentów, realizując ciągle udoskonalany program nauczania. W trakcie studiów licencjackich studenci zdobywają wiedzę z zakresu biologii molekularnej i klasycznej oraz nauk ścisłych i technicznych, poznając dzięki temu zasady funkcjonowania żywych organizmów oraz mechanizmy regulacji zachodzących w nich procesów. Większość zajęć realizowanych na kierunku Biotechnologia to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne oraz korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowców publikujących wyniki swoich prac w światowej klasy czasopismach. Absolwenci kierunku Biotechnologia pracują w laboratoriach, firmach biotechnologicznych lub kontynuują karierę naukową w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i na świecie.
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalającą na opisywanie i wyjaśnianie złożonych procesów zachodzących w żywych organizmach. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty o podstawach biotechnologicznych oraz samodzielnie zinterpretować wyniki wykorzystując do tego celu narzędzia statystyczne. Zna zasady działania i potrafi obsługiwać aparaturę badawczą. Absolwent ma również pogłębioną wiedzą bioinformatyczną i posiada umiejętności jej zastosowania w biotechnologii. Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologii oraz ekonomiczne i organizacyjne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.
  Możliwość zatrudnienia:
  Studia I stopnia. Absolwent pierwszego stopnia studiów kierunku Biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy o charakterze laboratoryjnym, nie wymagającej dodatkowych uprawnień i zaawansowanych umiejętności. Zdobyta wiedza i umiejętności dają również możliwość podjęcia pracy jako przedstawiciel firm o charakterze bio. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.
  Studia II stopnia. Absolwent może zostać zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie wyższe), firmach biotechnologicznych, laboratoriach oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny lub biomedyczny).
  Kontynuacja nauki:
  Studia I stopnia. Zachęcamy wszystkich naszych absolwentów do kontynuowania nauki na Wydziale Biologii na studiach drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia. Każdy absolwent ma również możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na innych kierunkach proponowaniach w ramach szerokiej oferty Wydziału Biologii.
  Studia II stopnia. Absolwenci studiów kierunku Biotechnologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich trzeciego stopnia na kierunku Biologia lub innych podyplomowych, realizowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.
  • Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny
  • Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka, informatyka, geografia
  • Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski lub wiedza o społeczeństwie
  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  • O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  • Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.
   

 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna
  Nowy, unikatowy kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia (drugi taki w Kraju) adresowany jest do szerokiej grupy kandydatów w szczególności z rejonu Pomorza Zachodniego. Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest rozwijanie umiejętności związanych z pracą w laboratoriach stosujących metody i techniki biologii molekularnej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. Zakres tematów realizowanych w ramach studiów Genetyka i biologia eksperymentalna obejmuje, poza podstawowymi prawami nauk biologicznych, rozszerzone zagadnienia związane z genetyką i biologią eksperymentalną ze szczególnym naciskiem na aspekty aplikacyjne. Założone kierunkowe efekty student, podczas toku studiów na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna, będzie realizował głównie w formie zajęć praktycznych Absolwent studiów , trwających 3 lata (6 semestrów), otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu genetyki i biologii eksperymentalnej oraz nowoczesnych metod i specjalistycznej aparatury. Ma również wiedzę z zakresu statystyki i bioinformatyki umożliwiającą obiektywne interpretowanie przebiegu procesów zachodzących na różnych poziomach organizmu. Jest przygotowany do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie pozwalającym na korzystanie z oryginalnych prac naukowych opublikowanych w tym języku. Potrafi planować doświadczenie oraz prawidłowo je wykonywać. Jest przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności oraz rozwiązywania problemów.
  Możliwość zatrudnienia:
  Laboratoria analityczne, diagnostyczne, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, stacje hodowli roślin i zwierząt, przedsiębiorstwa nasienne, jednostki samorządowe, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie.
  Kontynuacja nauki:
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna maja możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim lub innych uczelniach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.
  • Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny
  • Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka, geografia, informatyka
  • Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o społeczeństwie
  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.
   

   

 • MIKROBIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Mikrobiologia
  Absolwent kierunku mikrobiologia – studia pierwszego stopnia posiada wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych zachodzących przy współudziale, czy też z wykorzystaniem mikroorganizmów. Jest kompetentny w zakresie zagadnień przyrodniczych dotyczących wszystkich grup mikroorganizmów, głównie chorobotwórczych dla ssaków. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
  Absolwent kierunku mikrobiologia posiada wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych zachodzących przy współudziale czy też z wykorzystaniem mikroorganizmów. Absolwent mikrobiologii jest kompetentny w zakresie zagadnień przyrodniczych dotyczących wszystkich grup mikroorganizmów, głównie chorobotwórczych dla ssaków. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi mikrobiologii na podejmowanie pracy zarówno w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, jak też w placówkach naukowych, uniwersytetach, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem mikroorganizmów, głównie w zakresie diagnostyki. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie mikrobiologii, uzyskania specjalności mikrobiologii co pozwala mu na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w zakresie mikrobiologii. Jest także przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie organizacji diagnostyki i rozpoznawania chorób zakaźnych, a także podjęcia studiów menadżerskich w zakresie ochrony zdrowia.
  Możliwości  zatrudnienia:
  Studia I stopnia. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi Mikrobiologii na podejmowanie pracy zarówno w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, jak też w placówkach naukowych, uniwersytetach, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem mikroorganizmów, głównie w zakresie diagnostyki.
  Studia II stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Powinien posiadać również umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.
  Kontynuacja nauki:
  Studia I stopnia. Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek Mikrobiologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Studia II stopnia. Absolwenci studiów na kierunku Mikrobiologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.
  • Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny
  • Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka, geografia, informatyka
  • Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski,wiedza o społeczeństwie
  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym. Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.
   

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  • O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  • Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.
   

   

 • OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
  Absolwent kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk: przyrodniczych, matematyczno-technicznych, a także podstawową wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii i podstawowych zasad planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego. Umie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, potrafi planować działania służące poprawie jakości środowiska oraz przyrody i ich ochronie, wykorzystując dostępne rozwiązania techniczne, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma wiedzę o instrumentach i metodach monitoringu środowiska, ochrony środowiska oraz technikach jego odnowy. Absolwent posiada wiedzę na temat funkcjonowania form ochrony przyrody i środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej. Przeprowadza analizy oddziaływania zabiegów i inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie na zagrożone siedliska oraz zagrożone gatunki flory i fauny. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Wykazuje umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, a także umiejętność organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz ma świadomość konieczności dokształcania się w zakresie ochrony środowiska. Studia trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy inżynierskiej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł inżyniera ochrony środowiska.
  Możliwości zatrudnienia:
  Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające mu na podjęcie pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska i przyrody oraz innych jednostkach monitorujących i nadzorujących stan środowiska i przyrody, administracji państwowej i samorządowej, w rolnictwie i rybołówstwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, w parkach narodowych i innych instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska i przyrody.
  Kontynuacja nauki:
  Absolwent studiów inżynierskich może kontynuować naukę na studiach II stopnia magisterskich na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym na dowolnej uczelni w kraju. Uzupełniające studia magisterskie trwają 1,5 roku. Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera ochrony środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy:
  • Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny
  • Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): fizyka, geografia, informatyka
  • Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o społeczeństwie
  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym. Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.
   

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona środowiska
  Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną, rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku w powiązaniu z naukami ścisłymi, technicznymi, rolniczymi i leśnymi. Ma również wiedzę dotyczącą planowania przestrzennego i metodyki badań środowiskowych oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi analizować zjawiska dokonujące się w przyrodzie oraz zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska i przyrody. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska i przyrody zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent ma wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska i przyrody w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Posiada zdolność komunikowania się z wykorzystaniem otoczenia informatycznego i multimedialnego na zróżnicowanym poziomie wiedzy odbiorców. Potrafi rozwiązywać problemy środowiskowe i podejmować decyzje również w sytuacjach niestandardowych w warunkach ograniczonych informacji, organizować pracę w zespole i prezentować jego osiągnięcia.

  Możliwość zatrudnienia:
  Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska i przyrody, w przemyśle, rolnictwie, rybołówstwie, administracji państwowej i samorządowej oraz w innych jednostkach i przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska i przyrody. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich oraz kontynuacji edukacji w sposób samodzielny.
  Kontynuacja nauki:
  Absolwenci studiów na kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru

  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  • O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  • Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.
  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

biolog Ocena

najlepsze studia w Szczecinie