• ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: II REKRUTACJA

  Analityka żywności jest kierunkiem międzyuczelnianym, stanowiącym nową i unikalną w kraju ofertę studiów drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Chemii UAM wspólnie z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych, a także wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

  Atuty kierunku

  • dostęp do wykładowców i laboratoriów obu Uniwersytetów,
  • interdyscyplinarne wykształcenie czyni absolwentów specjalistami w dziedzinie analityki, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności,
  • absolwenci otrzymują, ceniony przez pracodawców, tytuł magistra inżyniera.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku analityka żywności jest średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz  wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Chemia

  Kierunek chemia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej czy też technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych.

  Absolwent kierunku chemia będzie potrafił otrzymywać związki i substancje chemiczne, wykorzystywać różne metody i techniki do ich analizy. Absolwenci będą wiedzieć jak bezpiecznie pracować w laboratorium oraz postępować z odpadami. Ponadto będą posiadać umiejętność interpretacji danych pomiarowych, wyników analiz czy też oszacowania ryzyka.

  W kształceniu studentów wykorzystywane są różne formy dydaktyczne (duży udział zajęć praktycznych). Taki sposób kształcenia umożliwia studentom rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczenia, planowanie dalszej kariery poprzez świadomy wybór specjalności, zajęć czy opiekunów naukowych.

  Atuty kierunku

  Chemia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ każdy student studiów I stopnia jest studentem indywidualnym, który wybiera własną ścieżkę realizowanych przedmiotów.

  Każdy student ma swojego indywidualnego tutora (opiekuna).W trakcie I semestru student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach uzupełniających wiedzę z zakresu szkoły średniej. W trakcie II semestru wraz z tutorem wybiera przedmioty, które będzie realizował w ramach wybranej specjalności. Zapewni mu to zdobycie specjalistycznej wiedzy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczanie chemii i fizyki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Chemia biologiczna
  • Chemia kosmetyczna
  • Chemia materiałowa
  • Chemia ogólna
  • Chemia sądowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku chemia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA APLIKACYJNA Stopień: I REKRUTACJA

  Chemia aplikacyjna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym założeniem jest kształcenie studentów z zakresu chemii z nastawieniem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Zadania te realizowane są poprzez rozwijanie umiejętności pracy studenta w laboratorium chemicznym, między innymi w ramach różnych projektów, także badawczych, czy praktyk studenckich.

  Nazwa kierunku w pełni oddaje zakres materiału i wiedzy jaką będą mogli przyswoić studenci wybierający ten kierunek. Poza ogólną wiedzą chemiczną i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do samodzielnej pracy w laboratorium, szczególny nacisk położony jest na aspekty związane charakterem inżynieryjnym - także w jego specjalistycznej odmianie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia aplikacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA MATERIAŁOWA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek chemia materiałowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych, umiejętności przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego, znajomości nowych materiałów, umiejętności kontroli właściwości tych materiałów, znajomości podstawowych technologii chemicznych w zakresie materiałów, umiejętności doboru stosowanych metod pod kątem oddziaływania na środowisko, znajomości gospodarki odpadami chemicznymi, umiejętności badań materiałów metodami instrumentalnymi, znajomości metod badania struktury krystalicznej, umiejętności w zakresie projektowania materiałów z zadanych właściwościach, znajomości transportu masy i energii na poziomie molekularnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CHEMISTRY Stopień: II REKRUTACJA

  Międzynarodowe dwuletnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim. Dla 20 studentów zagranicznych przewidziane jest wsparcie finansowe w formie stypendium. Dla studentów zagranicznych prowadzony będzie intensywny kurs języka polskiego, a dla studentów polskich kurs języka angielskiego.

  W programie studiów prowadzone będą zajęcia laboratoryjne i wykłady w języku angielskim przez wykładowców polskich i zagranicznych. Po pierwszym roku studiów zorganizowana będzie szkoła letnia w trakcie której przeprowadzone będą warsztaty i wykłady z wybranych zagadnień chemicznych.

  Atuty kierunku

  Kadra dydaktyczna z wiodących ośrodków naukowych w Hiszpanii, Japonii, Włoch, Wielkiej Brytanii. Internacjonalny charakter studiów oparty na rekrutacji studentów z różnych krajów świata. Urozmaicony program studiów. Obowiązkowe kursy języka polskiego i angielskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemistry jest ranking ocen na dyplomach ukonczenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Krzysiu Ocena

duża ilość nauki, lecz profesjonalne podejście wykładowców daje możliwość ukończenia studiów

Studentka Ocena

SUper

załamanystudent Ocena

Przyprawia o załamanie, brak snu, dużo nerwów. Na tym wydziale "łatwy semestr" kończy się na 1 roku

Student Ocena

Nie polecam. Wszystko zależy od szczęścia na kogo trafisz. Wydział chemii organicznej..

M.M Ocena

Świetny!

Anna Ocena

Najlepsza uczelnia w Polsce!