Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

15.01.2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

Dla uczniów, którym nauka kończy się w semestrze wiosennym 2023 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony 23 maja 2023 r., a egzamin w terminie dodatkowym - 12 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Język polski, poza matematyką i językiem obcym nowożytnym, to przedmiot obowiązkowy na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin ten ma sprawdzić wiedzę uczniów na koniec szkoły podstawowej, tym samym – jest to najważniejszy test, do którego podchodzą uczniowie. Punkty z tego egzaminu są później brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, ile będzie trwał, a także ile punktów będzie mógł uzyskać uczeń.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 23 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Tym samym ten egzamin rozpocznie "trzydniowy maraton" egzaminów ósmoklasisty. Drugiego dnia odbędzie się egzamin z matematyki, natomiast trzeciego – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się także w terminie dodatkowym, dla uczniów, którzy nie mogli go napisać w terminie głównym. Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym z języka polskiego odbędzie się 12 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z języka polskiego z zakresu szkoły podstawowej.

W roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku zmieni się lista lektur obowiązkowych.

Lista lektur w zadaniach na egzaminiie ósmoklasisty w 2023 roku:

 

Uczeń może jednak odwołać się też do lektur zawartych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych:

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego
 • wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Dowiedz się więcej

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Jak napisać charakterystykę i opis postaci

Jak napisać opowiadanie

Jak napisać ogłoszenie

Ile będzie zadań z języka polskiego

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w pierwszej części arkusza uczeń będzie miał do rozwiązania około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W części II arkusza uczeń będzie musiał napisać wypracowanie (temat do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie).

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut, czyli dwie godziny zegarowe. Jest to czas, jaki uczeń może wykorzystać na rozwiązanie zadań zamkniętych, a także napisanie wypracowania.

W niektórych przypadkach Centralna Komisja Egzaminacyjna pozwala na wydłużenie czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego do 180 minut. Dzieje się tak w określonych przypadkach i dotyczy uczniów, którzy mają:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza (w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych)
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (wydawana jest uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej).

dowiedz się więcej 

czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Łącznie uczeń na egzaminie ósmoklasisty może uzyskać 45 punktów. Liczy się jednak każdy zdobyty punkt, ponieważ to właśnie on może zdecydować o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej. Warto wspomnieć o tym, że w 2022 roku był z tym dość duży problem w całej Polsce, a progi punktowe były naprawdę wysokie.

dowiedz się więcej

Jak się liczy punkty i jak zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

jak liczyć punkty i jakie zmiany w rekrutacji do szkół średnich

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Uczeń nie może nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, ma jednak obowiązek, by do niego podejść. Nie musi uzyskać jednak żadnej określonej liczby punktów. Należy pamiętać, że punkty z egzaminu ósmoklasisty mają znaczenie podczas rekrutacji do szkoły średniej, więc mimo tego, że uczeń nie może nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, to nie powinien on go lekceważyć.

Im mniej punktów uczeń zdobędzie – tym ma mniejsze szanse na dostanie się do dobrego liceum. Ważne jest również to, że egzaminu ósmoklasisty nie można poprawić, podchodzi się do niego tylko raz.

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Uczeń na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego może wnieść jedynie długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Podczas egzaminu ósmoklasista ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i zakaz korzystania z takich urządzeń w sali podczas egzaminu. W innym przypadku – egzamin może zostać unieważniony. Ósmoklasista nie powinien także wnosić na salę przedmiotów "na szczęście" – figurek, maskotek, etc.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zostaną opublikowane 3 lipca 2023 roku. Tego samego dnia uczniowie poznają też swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty z innych przedmiotów, natomiast 6 lipca będą mogli odebrać ze szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Oznacza to, że ósmoklasiści będą musieli czekać na swoje wyniki ponad miesiąc. Po tym czasie rozpocznie się rekrutacja do szkoły średniej, a zdobyte punkty zdecydują o tym, do jakiej placówki dostanie się uczeń.

Średnie wyniki na egzaminie ósmoklasisty 2022

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego to 60 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudny - opinie zdających w latach ubiegłych

W 2022 roku uczniowie byli zdania, że egzamin ósmoklasisty z języka polskiego nie był trudny. "Nie był szczególnie trudny", "Ale proste", "Dziwnie łatwe", "To było tak proste, po co ja się stresowałam" – to jedne z wypowiedzi uczniów, którzy przystępowali do tego egzaminu w roku ubiegłym. Uczniowie zgodnie twierdzili, że egzamin z języka polskiego w 2022 roku był wręcz banalny.

W 2021 roku po egzaminie ósmoklasisty dominowały opinie uczniów, którzy twierdzili, że egzamin był raczej trudny: "Aż mną wstrząsnęło jak zobaczyłam pana Tadeusza" – brzmi komentarz jednej z uczennic na Twitterze. "Myślę, że CKE sobie z nas żarty zrobiło" – napisał kolejny uczeń. Oznacza to, że nie da się przewidzieć, czy w danym roku egzamin ten będzie trudny, czy łatwy.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Jakie są wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku?

Ogólne wymagania egzaminacyjne na egzaminie ośmioklasisty z języka polskiego:

l. Kształcenie literackie i kulturowe.

 1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
 2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
 3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
 5. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
 6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).

 

II. Kształcenie językowe

 1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
 2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.
 3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 4. Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.
 5. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

 

III. Tworzenie wypowiedzi

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.
 2. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy).
 3. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.
 4. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej.
 5. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

 

IV. Samokształcenie

 1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
 3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu