Jak się liczy punkty i jak zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

Jak się liczy punkty i jak zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

Jak się liczy punkty i jak zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

17.01.2023

Jak się liczy punkty do szkoły średniej(liceum, technikum) i jak zdobyć dodatkowe punkty

Każdy ósmoklasista musi wybrać szkołę średnią. W procesie rekrutacji okazuje się, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły i klasy. Żeby to się stało – musi on uzyskać odpowiednią ilość punktów. Wymagane punkty do liceum są obliczane na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty, ale też ocen na świadectwie oraz innych aktywności. W tym artykule dowiesz się, jak się liczy punkty do liceum. Ta wiedza przyda się każdemu uczniowi, który kończy szkołę podstawową.

Szkołę średnią, do której będzie chciał dostać się ósmoklasista, warto wybrać już kilka miesięcy przed egzaminem ósmoklasisty. Wtedy uczeń będzie mógł odpowiednio wcześnie zacząć przygotowania do osiągnięcia swojego celu, czyli nauki w danej placówce.

Każda szkoła indywidualnie ustala próg punktacji, czyli własną punktację, po której osiągnięciu uczniowie są przyjmowani w szeregi uczniów danej szkoły i klasy. Kandydat musi więc wcześniej wiedzieć, ile mniej więcej punktów będzie musiał zdobyć na egzaminie ósmoklasisty, z ocen na świadectwie i innych osiągnięć, by dostać się do konkretnej szkoły. Warto pamiętać o tym, że w najpopularniejszych placówkach na jedno miejsce może przypadać nawet kilku uczniów, a progi punktowe z roku na rok rosną.

Ile maksymalnie można mieć punktów do szkoły średniej (liceum, technikum)?

Z pewnością każdy uczeń zastanawia się, ile maksymalnie punktów można zdobyć w procesie rekrutacji do szkoły średniej (liceum i technikum). Każdy uczeń może zdobyć maksymalnie 200 punktów. Połowę tych punktów ósmoklasista może uzyskać tylko za wyniki egzaminu ósmoklasisty. Z kolei na drugie 100 punktów składają się oceny na świadectwie, a także szczególne osiągnięcia ucznia i dodatkowe aktywności (na przykład prospołeczne).

 

Na całość punktów, jaką można uzyskać z egzaminu ósmoklasisty składają się:

 • wyniki na świadectwie – oceny przelicza się z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, oraz dwa wybrane przedmioty za które uczeń dostaje punkty podczas ubiegania się o przyjęcie do konkretnej klasy w liceum.

 • Szczególne osiągnięcia – uczeń może zdobyć punkty na przykład za sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

 • Uczestnictwo w wolontariacie – taka działalność również jest brana pod uwagę w procesie rekrutacji i przyznawane są za nią dodatkowe punkty.

Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty

Podczas rekrutacji do szkoły średniej (ponadpodstawowej) za wyniki z egzaminu ósmoklasisty możemy uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wyniki egazminu ósmoklasisty podawane są w procentach, które mnożymy przez 0,35 lub 0,3 zgodnie z:

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalna liczba punktów: 100

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3   = 30 pkt

 

Zobacz także

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego 2023

egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego 2023

Jak obliczyć punkty za świadectwo

Podczas rekrutacji do szkoły średniej (ponadpodstawowej) za świadectwo możemy uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do obliczania punktów za świadectwo bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły, a także punkty za specjalne osiągnięcia.

Punkty za świadectwo

maksymalna liczba punktów: 100

ocena z języka polskiego

18 pkt

ocena z matematyki

18 pkt

ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt

ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

 

Jak obliczyć punkty za oceny na świadectwie:

 • celujący (6) – 18 punktów,
 • bardzo dobry (5) – 17 punktów,
 • dobry (4) – 14 punktów,
 • dostateczny (3) – 8 punktów,
 • dopuszczający (2) – 2 punkty.

Rekrutacja do szkoły średniej (liceum, technikum) - punkty za dodatkowe osiągnięcia

To, że uczeń może dostać punkty za oceny na świadectwie lub punkty z egzaminu ósmoklasisty, każdemu wydaje się oczywiste. Problem pojawia się jednak z dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do szkoły średniej. To, za co dokładnie są przyznawane, dla niektórych uczniów może być dość niezrozumiałe.

Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać za wybitne osiągnięcia w konkursach, które są organizowane przez kuratoria na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Ale to nie jedyna możliwość: doceniane są także osiągnięcia artystyczne oraz sportowe, które są ujęte w rozporządzeniu MEN. Jest tam również podana konkretna ilość punktów, jaką uczeń może zdobyć za dane osiągnięcie.

Na tym jednak nie koniec: ósmoklasista może też uzyskać dodatkowe punkty (tak ważne w procesie rekrutacji) za działania w wolontariacie. Forma takich działań może być różna, na przykład: pomoc w fundacjach, schroniskach dla zwierząt, ale także samorządzie szkolnym. Informacja o tym musi znaleźć się na świadectwie ucznia kończącego szkołę podstawową

 

Zobacz także

 

Czym kierować się przy wyborze szkoły średniej

Jaki profil wybrać w liceum

Jakie jeszcze zmiany czekają ósmoklasistów?

Choć początkowe plany rządzących zakładały, że egzamin ósmoklasisty będzie składał się z czterech część, teraz wiadomo jednak, że uczniowie w 2023 roku przystąpią tylko do trzech części egzaminu ósmoklasisty, a mianowicie – do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Nie będzie dodatkowego przedmiotu spośród następujących: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Podobnie jak w roku poprzednim egzamin ósmoklasisty w 2023 roku będzie przeprowadzany na podstawie wyodrębnionych wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w latach poprzednich przed pandemią koronawirusa – bazując na podstawie programowej nauczania.

Kolejną zmianą jest również fakt, że uczniowie za szczególne osiągnięcia mogą uzyskać maksymalnie 18 punktów. Zmianą jest także przesunięcie terminu ósmoklasisty z kwietnia na maj. Co za tym idzie - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (które wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) nie będzie wydawane razem ze świadectwem ukończenia szkoły, tylko później.

Czytaj dalej zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Jak wygląda rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej uczeń musi ściśle przestrzegać obowiązujących terminów (można je znaleźć na stronie internetowej danego województwa). Zależą one od regionu, w którym znajduje się placówka, do której ósmoklasista chce się dostać. Opóźnienie lub przeoczenie tych terminów może mieć fatalne skutki i przekreślić pragnienia o uczeniu się w wybranej przez siebie szkole.

Poszczególne etapy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej obejmują:

 • wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru.
 • publikację list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 • uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
 • opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
 • rekrutację uzupełniającą.

Czym kierować się przy wyborze szkoły średniej?

Uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową, poza stresowaniem się swoimi ocenami i wynikami z egzaminu ósmoklasisty stają przed jedną, bardzo trudną i poważną decyzją, a jest nią mianowicie wybór szkoły średniej. Co więc należy wziąć pod uwagę, wybierając szkołę średnią?

Przede wszystkim swoje plany na przyszłość i to, czy dana placówka realizuje spójny program z naszymi dalszymi zamiarami. Warto skupić się na nauce przedmiotów, które będą potrzebne, by dostać się na wymarzone studia. Duże znaczenie przy wyborze szkoły mają także zainteresowania ucznia. Jeśli np. ósmoklasista interesuje się programowaniem – warto poszukać odpowiedniego technikum.

Wybierając szkołę, uczeń powinien wziąć pod uwagę również:

 • poziom nauczania w danej placówce,
 • to, czy nasze zainteresowania są zgodne z profilem szkoły,
 • opinie innych uczniów o szkole
 • lokalizację szkoły,
 • to, czy są w niej realizowane dodatkowe zajęcia lub projekty. 

 

Sprawdź 

Kiedy egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem:

 • 23 maja 2023 (wtorek) - język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 24 maja 2023 (środa) - matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język angielski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język francuski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język hiszpański, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język niemiecki, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język rosyjski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut
 • 25 maja 2023 (czwartek) - język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Zobacz harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia