ul. Bankowa 14 

40-007 Katowice 

Tel.: 32 359 1712 

e-mail: wnst@us.edu.pl 

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/ 

ul. Bankowa 14 

40-007 Katowice 

Tel.: 32 359 1712 

e-mail: wnst@us.edu.pl 

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/ 

 • BIOFIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów biofizyka

  Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii.

  Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę o procesach fizycznych i chemicznych zachodzących w komórkach i tkankach,  a także profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk na poziomie molekularnym. Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne zachodzące w komórkach. W przypadku specjalności optyka okularowa z elementami optometrii nacisk nałożony jest na optykę falową i geometryczną, optykę fizjologiczną, optykę okularową oraz podstawy optometrii, czyli refrakcję czy widzenie obuoczne.

  Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, wyposażonym w ponad 20 pracowni biofizycznych, 10 pracowni fizycznych, trzy pracownie chemiczne i biochemiczną, pracownie komputerowe. Dodatkowo zajęcia z optyki okularowej z elementami optometrii odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych pracowni dydaktycznych (optyki geometrycznej, fizycznej, badania wzroku, widzenia obuocznego i VT, pomocy wzrokowych dla słabowidzących, kontaktologii, obróbki soczewek okularowych).

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Biofizyka trwają 6 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata biofizyki.

  Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Bioelektronika
  • Optyka okularowa z elementami optometrii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Biofizyka leków
  • Optometria

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów chemia

  Studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz z biologii. Obok przedmiotów obowiązkowych typowych dla kierunku istnieje  możliwość wyboru indywidualnych ścieżek dydaktycznych.

  W trakcie nauczania studenci prowadzą badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, poznają sposoby analizy materiałów z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, takich jak np. chromatografia czy spektroskopia. Studenci mogą realizować swoje zainteresowania uczestnicząc już od pierwszego roku w badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz biorąc aktywny udział w pacach koła naukowego.

  Istotnym elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (4 tygodnie), której celem jest rozwijanie, sprawdzenie, oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta podczas studiów. Ponadto praktyki te pozwalają studentom poznać aktualne potrzeby zawodowe rynku pracy, środowisko przyszłych pracodawców oraz różne aspekty pracy zawodowej.

  Studenci uzyskują odpowiednie kompetencje, niezbędne na rynku pracy również dzięki dodatkowym zajęciom, prowadzonym w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowym i międzynarodowym programom wymiany studentów MOST i Erasmus+.

  W ramach prowadzonych zajęć analizowane są także kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, ich komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Chemia trwają 6 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata chemii.

  Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Chemia o trwają 4 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra chemii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia informatyczna
  • Chemia leków
  • Chemia sądowa
  • Chemia stosowana
  • Chemia środowiska
  • Chemia budowlana

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów computer science

  The Faculty of Science and Technology offers Master’s degree studies in Computer Science, which duration is 3 semesters. The graduate, exhibiting special proficiency in IT knowledge, used both in theoretical and practical aspects, is prepared to undertake a profession in the field of IT in various industries.

  The Faculty of Science and Technology offers an MSc in Computer Science programme which aims at educating a graduate especially proficient in IT knowledge, both theoretically and practically. The Faculty enhances relations between education, research and economy within the frame of a knowledge triangle.

  A wide range of subjects to choose from gives students possibilities of creating such an educational path, which corresponds to the students’ scientific interests and professional plans. It fulfills the strategy assumptions, which put a special emphasis on improving the programs flexibility. Special attention in creating this educational program was also paid to the co-operation with various IT companies and their needs, which goal is to build a system of innovative education. Thanks to such practices, the graduate is competitive at the labour market.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka. Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów fizyka

  Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem. Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się w zgodzie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.

  Studia na kierunku Fizyka pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także z matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Studenci poznają m.in. mechanikę kwantową, elektrodynamikę, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową, fizykę cząstek elementarnych, fizykę molekularną, astrofizykę, doświadczalne metody badawcze, nanofizykę.

  Studia II stopnia na kierunku Fizyka prowadzone są w języku polskim i angielskim (specjalność Fizyka: Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie) oraz w całości w języku angielskim (specjalność Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana).

  Dodatkowo absolwenci specjalności Fizyka: nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie otrzymują dwa dyplomy magisterskie: polski i francuski.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka trwają 6 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata fizyki. 

  Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka ogólna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie)
  • Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana **(fundamental and applied physics)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna. Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów fizyka medyczna

  Plan studiów obejmuje blok przedmiotów matematyczno-fizycznych z laboratoriami oraz bloki przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z zakresu medycyny i biologii. Studenci poznają m. in. metody fizyczne stosowane w biologii i medycynie, zarówno w diagnostyce jak i w terapii, a także podstawy inżynierii materiałowej w medycynie oraz budowę aparatury medycznej i jej zastosowanie.

  Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej oraz Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, a także Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

  Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku Fizyka medyczna jest przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do spełniania roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia Fizyki Medycznej oraz kierunków pokrewnych.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka Medyczna trwają 7 semestrów, kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki medycznej w zakresie jednej ze specjalności:

  • dozymetria
  • elektroradiologia.

  Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry, a po pierwszym semestrze dokonuje się wyboru specjalności:

  • diagnostyka i obrazowanie medyczne,
  • dozymetria i terapia onkologiczna.

  Każda specjalność kończy się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra fizyki medycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dozymetria kliniczna
  • Elektroradiologia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i obrazowanie medyczne
  • Dozymetria i terapia onkologiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów informatyka

  Studia na kierunku Informatyka, prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych uczą umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki a nie tylko odtwórczego korzystania z gotowych narzędzi. Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania.

  Student poznaje metody projektowania systemów – w tym baz danych – uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych. Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne, ale wymagana jest również kreatywność w zakresie informatyki, czyli zdolność do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji.

  Student zaznajamiany jest z metodami radzenia sobie z problemami złożonymi (trudno-rozwiązywalnymi), z metodami analizy danych, z technikami odkrywania wiedzy czy tworzeniem systemów z bazą wiedzy.

  Kierunek Informatyka posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancje studiowania na najwyższym poziomie oraz pełną możliwość korzystania z wiedzy wykwalifikowanej kadry akademickiej. Dzięki współpracy nawiązanej z firmami z branży IT studia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych to również wiele dodatkowych przedsięwzięć w postaci warsztatów, szkoleń, konferencji, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną nieodzowną na rynku pracy. Na wydziale studenci mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoft oraz Cisco.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika aplikacji webowych i hybrydowych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Programista gier komputerowych
  • Projektowanie aplikacji webowych
  • Sieci komputerowe i urządzenia mobilne
  • Technologie przetwarzania danych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Grafika i wizualizacja komputerowa
  • Inteligentne systemy informatyczne
  • Inżynieria internetu
  • Inżynieria jakości oprogramowania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub kierunku informatyka przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów informatyka stosowana
  Program nauczania kierunku „Informatyka stosowana” jest zorientowany na kształcenie oparte na najnowocześniejszych koncepcjach dydaktycznych zaczerpniętych z najlepszych Uczelni na świecie. Pierwszym językiem programowania dla studenta jest tzw. dynamicznie typowany Python, znacznie ułatwiający interakcję programisty z komputerem, będąc przy tym jednym z bardziej rozpowszechnionych języków w przemyśle.
  Ponadto, program zawiera przedmioty specjalistyczne oparte o różnego rodzaju nowoczesne urządzenia wbudowane. Wpisuje się to w trend określany przez popularne ostatnio formułowanie „Internet of things”. Niemałą rolę odegra tu bogate doświadczenie kadry składającej się z interdyscyplinarnego grona, z matematyków, fizyków i informatyków, którzy mają bogate doświadczenie w praktycznym zastosowaniu powyższych technologii w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów inżynieria biomedyczna

  Inżynieria biomedyczna stanowi połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według WHO (Word Heath Organization) inżynieria biomedyczna obok inżynierii genetycznej ma największy wpływ na postęp współczesnej medycyny. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: informatyka medyczna, bioinformatyka, obrazowanie medyczne, przetwarzanie obrazów, telemedycyna, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, modelowanie 3D i optyka biomedyczna.

  Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego. Absolwentów tego kierunku studiów poszukuje się w firmach produkujących sprzęt i aparaturę medyczną, a także w szpitalach czy klinikach. Można podjąć pracę w jednostkach badawczych i naukowych jak również w miejscach, gdzie sprzedaje się aparaturę medyczną.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna trwają 7 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera inżynierii biomedycznej.

  Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna o trwają 3 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra inżynierii biomedycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka w obrazowaniu medycznym
  • Inżynieria biomateriałów
  • Systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Symulacja i modelowanie systemów biomedycznych
  • Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno- technicznych. Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów inżynieria materiałowa

  Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości.

  Student otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach.

  Ponadto blok przedmiotów specjalistycznych łączący wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki oraz biokompozytów w połączeniu z biologicznymi, fizjologicznymi i społecznymi aspektami poszerza umiejętności praktycznego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa trwają 7 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera inżynierii materiałowej.

  Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa trwają 3 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra inżynierii materiałowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauka o materiałach
  • Biomateriały

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauka o materiałach
  • Biomateriały
  • Materiały funkcjonalne
  • Recykling materiałów
  • Recykling materiałów inżynierskich
  • Kontrola jakości materiałów i wyrobów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno- technicznych. Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów matematyka

  Kierunek Matematyka oferuje studia pierwszego stopnia mające na celu wykształcenie absolwenta zdolnego do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia we wszystkich ośrodkach w kraju i za granicą, bądź też do wykonywania zawodu matematyka w różnych gałęziach globalnej gospodarki wymagających twórczych postaw i silnie rozwijających się osobowości.

  Najwyższą jakość kształcenia zapewnia kadra, która dbając o wciąż wzrastające potrzeby edukacyjne, rzetelnie przekazuje studentom wypracowane w przeszłości myśli i idee matematyczne, a jednocześnie wnosi swój wkład do światowej matematyki prowadząc międzynarodowe badania naukowe wciągając w nie zdolniejszych studentów.

  Personalne zainteresowania studentów oraz dbałość o jakość i istotność kapitału ludzkiego są powodem szybkiej indywidualizacji programu studiów związanej z wyborem specjalności. Oferowane specjalności są dostosowywane do potrzeb rynku pracy i modyfikowane pod kątem innowacyjnego kształcenia i w ramach trójkąta wiedzy: kształcenie - badania naukowe - gospodarka.

  Stacjonarne studia I stopnia i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Matematyka trwają 6 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata matematyki.

  Stacjonarne studia II stopnia i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Matematyka trwają 4 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra matematyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Modelowanie matematyczne
  • Nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
  • Nauczycielska - nauczanie matematyki i chemii
  • Teoretyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Modelowanie matematyczne
  • Nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
  • Teoretyczna
  • Biomatematyka
  • Matematyka przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Nauczycielska - nauczanie matematyki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów.

  Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych.

  Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania materiałów już stosowanych.

  Materials Engineering is an interdisciplinary field of science, which analyses the influence of materials’ chemical and physical structure on their electrical, mechanical, optical, surface, chemical, magnetic and thermal properties as well as on various combinations of those properties. Materials engineering comprises a number of modern physical and chemical research techniques, which may be used to characterise both the structure and properties of materials.

  These techniques aim at studying the influence of structure on materials properties, in particular those, which are practically used in various technologies. This enables working out methods of obtaining materials featuring precisely defined practical properties. These studies influence not only the planned structure of end products but also help to develop effective methods of their production and processing. The research carried out within materials engineering leads to working out new materials, although it is commonly applied also to improve materials already used.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa trwają 7 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera inżynierii materiałowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauka o materiałach
  • Biomateriały
  • Materials science
  • Biomaterials

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku materials science and engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka i astronomia, informatyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów mechatronika

  Studia na kierunku Mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

  Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Mechatronika trwają 7 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera mechatroniki.

  Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Mechatronika trwają 3 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra mechatroniki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn
  • Mikromechatronika
  • Systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie mechatroniczne
  • Układy mikromechatroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem inżyniera/licencjata lub magistra. W przypadku jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIKRO I NANOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunek studiów mikro i nanotechnologia

  Studia na kierunku Mikro i nanotechnologia obejmują wiedzę z zakresu podstaw nanotechnologii oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie jej zastosowań. Nauka pozwala na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczesnej nanotechnologii, a także poznanie różnorodnych zastosowań metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych.

  Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. 

  Absolwent kierunku Mikro i nanotechnologia jest specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Posiada również praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy.

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 7 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera mikro i nanotechnologii.

  Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 3 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra mikro i nanotechnologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mikrotechnologia
  • Nanostruktury funkcjonalne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mikro i nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna, biofizyka, informatyka i informatyka stosowana. Kryterium kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Kierunek Technologia Chemiczna jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Instytut Chemii to rozpoznawalny ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy w kraju i na świecie (w ostatniej kategoryzacji MNiSW Wydział uzyskał kategorię A).

  Studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna mają za zadanie umożliwić studentom nabycie wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności (w tym umiejętności inżynierskich) pozwalających na efektywną pracę w zawodzie inżyniera i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

  Unikatowość kierunku technologia chemiczna w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez:

  • różnego rodzaju formy dydaktyczne (w tym m.in.: zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów),
  • działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (m.in.: wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel),
  • działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, wykładów specjalizacyjnych, itp.),
  • organizację zajęć w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć tych należą m.in.: zagraniczne wizyty studyjne, staże u pracodawców, szkolenia certyfikowane, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii; szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo-społeczne,
  • uczestnictwo w programach ERASMUS+ i MOST umożliwiających zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą,
  • rozwój i sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera oraz zapoznanie go ze środowiskiem przyszłych pracodawców w ramach obowiązkowych, sześciotygodniowych praktyk zawodowych.
  • Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna trwają 7 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera technologii chemicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia nieorganiczna i organiczna
  • Zielona chemia i czyste technologie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opinie (8)

Krzysiek Ocena odpowiedz

Matematyka to królowa nauk, więc trzeba ją studiować na dobrej uczelni. Uniwersytet Śląski. Nic dodać, nic ująć

michał Ocena odpowiedz

Studiowanie Fizyki technicznej na Uniwersytecie Śląskim to stawianie pierwszych kroków na ścieżce zawodowej.

paulina Ocena odpowiedz

Największym plusem studiowania na Uniwersytecie Śląskim jest możliwość obcowania i uczenia się od doświadczonych praktyków. Na przykład, na Fizyce medycznej, zajęcia prowadzą pracownicy znaczących instytutów, oraz centrów medycznych.

Kuba Ocena odpowiedz

Świat fizyki to świat pasjonujący, który co chwilę zadaje nowe pytanie. Bardzo fajnie jest być częścią tego świata. Wszystkim zainteresowanym tą dziedziną, polecam studia na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj się dzieje

błażej Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Śląskim to przygotowanie do pracy w roli specjalistów. Przykładem jest nowoczesny kierunek Ekonofizyka, których w całej gamie kierunków na uczelni nie brakuje

Adrian Ocena odpowiedz

Chemia to taka dziedzina, której prawdziwe uroki poznaje się dopiero na studiach. Warto było przejść przez chemię w liceum, która nie należy do najciekawszych, by potem odkryć ją na nowo na Uniwersytecie Śląskim. Każdemu, kto chce studiować tę arcyciekawą naukę, polecam studia na tej uczelni.

Ola Ocena odpowiedz

Uniwersytet Śląski to świetna uczelnia, a jego oferta edukacyjna przekonała mnie od razu. Najlepszym dowodem na to może być fakt, że na studia przyjechałam z Bielska- Białej.

jan Ocena odpowiedz

super uczelnia