• ANIMACJA KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów animacja kultury

  Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
  • wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
  • planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
  • organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
  • diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzać instytucjami kultury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku animacja kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także katastrofom technicznym i naturalnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Dzięki korzystaniu w toku nauki z obiektów dawnego Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania przestępczości, udoskonalisz sprawność fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Wojskowość i bezpieczeństwo militarne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem rp
  • Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Wojskowość i bezpieczeństwo militarne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem rp
  • Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego,
  • zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
  • interpretacji i stosowania prawa obowiązującego w Polsce,
  • postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
  • prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji, dotyczących różnego rodzaju zagrożeń,
  • organizacji i zabezpieczania imprez masowych,
  • prowadzenia działań mających na celu zapobieganie przestępczości i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Taktyka i technika kryminalistyczna
  • Bezpieczeństwo osób i mienia
  • Administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityk bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Taktyka i technika kryminalistyczna
  • Bezpieczeństwo osób i mienia
  • Administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów edukacja artystyczna

  Studia zapewniają podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i artystyczną. Absolwent uzyskuje umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii plastycznych, co daje szerokie kompetencje zawodowe. Dzięki studiom na tym kierunku zdobędzie również kompetencje w zakresie tworzenia własnego warsztatu artystycznego i metodycznego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

  Nauczysz się:
  • tworzenia zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,
  • łączenia różnych technik plastycznych,
  • organizowania kreatywnych i atrakcyjnych zajęć dla osób w każdym wieku,
  • podstaw psychologii, filozofii i pedagogiki niezbędnych do pracy w obszarze szeroko
  pojętego kształcenia i edukacji.

  Przykładowe przedmioty:
  malarstwo, pedagogika małego dziecka, psychologia rozwoju, rysunek, grafika projektowa, fotografia, modelarstwo, miksmedia, przedsiebiorczość i rynek pracy, poligrafia, rzeźba i modelowanie przestrzenne, chór z emisja głosu, ilustracja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukator i kurator sztuki
  • Nauczyciel przedmiotów artystycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja artystyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna (z kontynuacją studiowanej specjalności). Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MANAGMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów management instytucji publicznych i public relations

  Program studiów przekazywana obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa szanse na nowoczesnym rynku pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • skutecznego kreowania wizerunku osób i instytucji,
  • tworzenia pozytywnego przekazu o sobie,
  • zasad współpracy z mediami,
  • przygotowania materiałów reklamowych i dziennikarskich,
  • podstawowych metod w zarządzaniu personalnym i instytucjonalnym,
  • prezentowania instytucji publicznych w mediach społecznościowych,
  • wystąpień publicznych,
  • interpretowania mowy ciała

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo wizerunkowe i public relations
  • Manager w administracji publicznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kreatywny pr
  • Inżynieria organizacji pozarządowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo wizerunkowe i public relations
  • Manager w administracji publicznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku managment instytucji publicznych i public relations brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów pedagogika
  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. 
  Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie edukacyjne
  • Animacja czasu wolnego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  • Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie edukacyjne
  • Animacja czasu wolnego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  • Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także w wieku senioralnym), w tym osób będących w sytuacji deprywacji, kryzysowej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • umiejętności komunikacji społecznej,
  • diagnozy pedagogicznej,
  • planowania strategii działań opiekuńczych i wychowawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno -filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno -kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. 

  Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów pedagogika resocjalizacyjna

  Studia przygotowują do prowadzenia oddziaływań z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształceniu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Niewątpliwym walorem proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki resocjalizacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • projektować i organizować działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne,
  • diagnozować i prognozować specjalistyczne oddziaływania korekcyjne,
  • identyfikować potrzeby i zasoby osób z zaburzeniami zachowania,
  • rozwiązywać trudności zawodowe,
  • pracować w zespole oraz podejmować współpracę ze środowiskiem  (specjalistami z innych placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym),
  • umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz badawcze,
  • posługiwać metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej,
  • komunikacji społecznej oraz posługiwania warsztatem diagnostycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów politologia

  Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program studiów skierowany do młodych ludzi zainteresowanych polityką, doświadczoną kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Zajrzymy „od kuchni” na scenę polityczną – debaty, sondaże, kampanie, programy, wywiady – dowiesz się jak są realizowane. Na politologii musi być też czas na dyskusję o polityce i aktualnych wydarzeniach politycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • analizowania zjawisk politycznych,
  • prowadzenia kampanii politycznych i społecznych,
  • działania w partiach i organizacjach politycznych
  • przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych,
  • tworzenia ekspertyz dla mediów
  • projektowania polityk administracji rządowej i samorządowej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo polityczne
  • Marketing w administracji i polityce
  • Polityka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Polityka medialna
  • Analityk rynku politycznego
  • International studies

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów praca socjalna

  To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii, umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie jej indywidualnego rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
  • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
  • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
  • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów psychologia
  Program pięcioletnich studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii. Na roku IV i V odbywają się głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Absolwent studiów kierunku psychologia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym psychologii.

  Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruuje nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto rozumie zachowania innych ludzi, emocje i motywacje, ponieważ w trakcie studiów uczy się rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu jednostki, grupy czy społeczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia kliniczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCIAL SCIENCES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów social sciences

  Social Sciences jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim.
  Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności komunikacji. Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych.

  Czas trwania studiów: 6 semestrów

  Przykładowe przedmioty: Social Psychology, Cultural Anthropology, Civil Society and Democracy, Environmental Policy, Digital Societies, International Political Relations, Memory Studies, Maritime and Ocean Sociology.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku social sciences brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów socjologia

  Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych, co pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne. Nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, w tym pracy zespołowej, z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego,
  • rozwiązywać problemy zawodowe, a także gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje dotyczące struktury i rozwoju życia społecznego,
  • wykonywać podstawowe analizy statystyczne za pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektować badania empiryczne z użyciem podstawowych technik badawczych, interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Socjologia zdrowia
  • Socjologia kultury
  • Socjologia stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Badania społeczne (polityka, kultura, rynek)
  • Koordynator i doradca rodziny
  • Socjologia organizacji i zarządzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów socjotechnika i oddziaływanie społeczne

  Socjotechnika i oddziaływanie społeczne to kierunek, którego zadaniem jest wykształcenie osób przygotowanych do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu socjologii, nauk o polityce i psychologii. W trakcie kształcenia student nabędzie umiejętności niezbędnych do ,,rozbrajania” manipulacyjnych i fałszywych przekazów oraz fakenewsów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

  Nauczysz się:
  • analizy socjotechnik oraz różnych sposobów oddziaływania społecznego stosowanego w instytucjach publicznych,
  • rozumieć różne konteksty stosowanych reguł oddziaływania społecznego i wynikające z nich dylematy, kryzysy i konflikty,
  • dostrzegać zależności między różnymi instytucjami społecznymi i politycznymi funkcjonującymi w przestrzeni ogólnokrajowej i międzynarodowej,
  • wykorzystywać wiedzę do krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w różnych kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
  • współdziałać w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na oddziaływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Usatysfakcjonowana Ocena odpowiedz

Studia wymagające nawet dla tych, którzy uważają je za pasję, ale ktoś, kto poważnie myśli o psychologii i odpowiedzialnie podchodzi do przyszłej pracy z człowiekiem, się z tym liczy. Właściwie im wyżej jesteś na roku, tym więcej w Tobie pokory wobec ludzi i zjawisk - ale jeśli tak czujesz, to w porządku, tak powinno być :) To jest taki zawód, że i tak trzeba ciągle się dokształcać, doskonalić, być na bieżąco z osiągnięciami naukowymi. W ciągu 5 lat poznaje się różne gałęzie dziedziny, od biologii mózgu, przez psychopatologię, diagnozę, zachowania grup społecznych. Są niektóre egzaminy, do których z lękiem zaczynasz się uczyć na długo przed sesją i siedzisz po nocach, ale też takie seminaria, które zalicza się praktycznie, realizując projekty lub studia przypadku. Miło wspominam studiowanie na US, wykładowcy ludzcy, towarzystwo sympatyczne (więcej czasu razem powtarzaliśmy lub przygotowywaliśmy się do zaliczeń niż imprezowaliśmy). Seminaria mgr - dużo zależy od promotora, po prostu najlepiej wybrać taką osobę, która zna się na Twoim temacie i wtedy będzie dobrze. Dały mi dobrą bazę teoretyczną pod pracę zawodową (w pracy naprawdę wraca się do notatek i materiałów).