Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

tel. 41 349 62 30,

fax 41 349 62 33

e-mail: wmp@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/wmp

Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

tel. 41 349 62 30,

fax 41 349 62 33

e-mail: wmp@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/wmp

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Biologia
  Absolwent uzyska podstawową, specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz biegłość w wybranej specjalności na poziomie studiów I-go stopnia, pozna reguły rządzące reakcjami biochemicznymi, fizycznymi, które są niezbędne w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych, pozna mechanizmy działania procesów biologicznych na poziomie komórki, organizmu jako całości, zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowych kategorii pojęciowych i terminologicznych dla studiowanego kierunku, przygotowany zostanie do prowadzenia prostych prac badawczych oraz obserwacji terenowych i laboratoryjnych, w przypadku specjalności (B, EiZZP, BzEL), oprócz podstawowej wiedzy biologicznej będzie posiadał rozszerzoną wiedzę na temat różnorodności biologicznej na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym, krajobrazowym, zakresu i tempa przeobrażeń środowiska pod wpływem działalności człowieka, metod badań (geobotaniczne, faunistyczno-ekologiczne, hydrologiczne oraz zarządzania środowiskowego).
  Absolwent specjalności Biologia Medyczna z Elementami Diagnostyki (BMzED) przygotowany zostanie do obsługi aparatury badawczej, do stosowania podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych w biologii doświadczalnej. Pod kierunkiem opiekuna będzie potrafił wykonywać podstawowe zadania i ekspertyzy badawcze typowe dla nauk biologiczno-medycznych oraz doświadczenia i eksperymenty. Będzie przegotowany do działania w ramach nagłego zagrożenia.
  Absolwent specjalności Biologia z Elementami Leśnictwa (BzEL): będzie posiadał znajomość biologii organizmów żyjących w lasach, pozna złożoność, zróżnicowanie i zasady funkcjonowania lasów jako systemów biologicznych, pozna podstawy prawne użytkowania lasów i ochrony ich zasobów przyrodniczych oraz znaczenie ekonomiczne, kulturowe i socjalne lasów, będzie miał wiedzę na temat sposobów gospodarowania lasami, oraz wynikające z nich zagrożenia, będzie miał umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków i organizmów leśnych (grzybów, roślin zarodnikowych i nasiennych, bezkręgowców, kręgowców) w warunkach terenowych i/lub laboratoryjnych, będzie umiał wyróżniać typy lasów i związane z nimi grupy roślin, grzybów i zwierząt, będzie przygotowany do pracy naukowej w dziedzinie biologii lasu i ochrony przyrody lasów, będzie czytał ze zrozumieniem literaturę fachową w języku polskim i angielskim i krytycznie interpretował przedstawiane tezy, będzie posiadał umiejętność planowania i prowadzenia obserwacji i eksperymentów oraz będzie właściwie analizował, interpretował i prezentował wyniki badań, będzie potrafił przygotowywać ekspertyzy z zakresu biologii lasu i ochrony ich przyrody, będzie aktywnie wykorzystywał zdobytą wiedzę o lasach do propagowania ich roli w społeczeństwie. Po ukończeniu studiów I-go stopnia absolwent będzie wykazywał się przedsiębiorczością w myśleniu i działaniu, będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Absolwent będzie miał możliwość kontynuacji studiów na II stopniu na każdej uczelni wyższej prowadzącej dany kierunek studiów. Absolwent studiów I-go stopnia będzie przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia pracy w instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska takich jak: oczyszczalnie ścieków, parki narodowe, parki krajobrazowe, proekologiczne placówki rządowe i pozarządowe, laboratoria Inspekcji Ochrony Środowiska, instytucje związane z edukacją ekologiczną, w mediach, w placówkach administracji państwowej i samorządowej związanej z ochroną przyrody i leśnictwem. Ponadto Absolwent specjalności BMzED zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki medycznej, w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej i diagnostycznej, w Sanepidzie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia lub geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Biotechnologia
  Absolwent kierunku Biotechnologia jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Chemia
  Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji oraz szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Specjalność analityka środowiska: przygotowuje studentów do pracy w laboratoriach zajmujących się analizami próbek środowiskowych oraz w innych jednostkach organizacyjnych, takich jak: laboratoria Inspekcji Ochrony Środowiska, laboratoria SANEPIDU, laboratoria przy zakładach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, stacje monitoringu, wydziały ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej.
  Specjalność analiza chemiczna: studenci po ukończeniu studiów są przygotowani do pracy w specjalistycznych laboratoriach chemicznych, biochemicznych i ochrony środowiska (np. Hydrogeotechnika Kielce, Browar „Belgia” czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - WIOŚ). W trakcie studiów zapoznają się z nowoczesnymi metodami analizy chemicznej takimi jak np. chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektralne i elektrochemiczne metody analityczne.
  Specjalność chemia kosmetyczna: absolwenci kierunku chemia ze specjalnością chemia kosmetyczna będą przygotowani do pracy w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, jako specjaliści w opracowywaniu receptur, kontroli jakości i badań nowych produktów. Pełnić będą mogli funkcje ekspertów w ocenie bezpieczeństwa stosowania poszczególnych kosmetyków, współpracując z państwowymi organami kontroli jakości (Sanepid, PIH, GIS). Także w działach dystrybucji branży kosmetycznej w charakterze konsultantów i doradców.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • DATA ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  Wzrastająca rola procesu globalnej informatyzacji w aspekcie społecznym stawia nowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego, które winno przygotowywać kadry profesjonalnie przygotowane do efektywnego wykorzystania pojawiających się ciągle nowych, bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych. Jednocześnie nieustanny rozwój mocy obliczeniowych i pojemności pamięci stosowanych w technologiach informatycznych, zmusza do szybkiego, efektywnego analizowania dużych zbiorów danych, mających wielkie znaczenie praktyczne. W ostatnich latach ukształtowała się nowa specjalność, inżynieria danych (ang. Data Science), która na świecie jest uważana zgodnie za dominującą profesję XXI wieku. Również w Polsce, jak podaje raport MNiSW, ten nowy kierunek kształcenia cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży wybierającej inżynierię danych jako najbardziej perspektywiczny kierunek studiów

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Data engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Fizyka
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Umie gromadzić przetwarzać oraz przekazywać informacje. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwent fizyki o specjalności fizyka z informatyką będzie mógł pracować jako nauczyciel fizyki i informatyki, a także jako fizyk specjalista w badaniach podstawowych i aplikacyjnych.
  Po ukończeniu kierunku fizyka o specjalności fizyka medyczna absolwenci, jako specjalistyczna kadra fizyków medycznych, są przygotowani do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny, w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ich wykształcenie pozwoli im pełnić rolę zarówno partnerów lekarzy, jak również podejmować decyzje dotyczące fizycznych aspektów praktyki medycznej. Absolwenci studiów na specjalności fizyka medyczna będą mogli również spełniać rolę ekspertów w systemach zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Fizyka techniczna
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, oparta na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Przedmioty specjalnościowe w zakresie realizowanej specjalności Informatyka Stosowana rozszerzają kwalifikacje absolwenta i znacznie uatrakcyjniają rynkowo jego sylwetkę, Umiejętności w zakresie zastosowań narzędzi i technologii informatycznych, właściwego wykorzystania systemów komputerowych, oraz szerokie spektrum kwalifikacji w dziedzinie informatyki stosowanej uatrakcyjniają znacznie sylwetkę absolwenta oraz podnoszą istotnie poziom jego kwalifikacji zawodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Geografia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda–człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent jest przygotowany do: pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną; pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (geografia z przyrodą, geografia z historią). Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Informatyka
  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka i specjalności Technologie informatyczne powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę  i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą  niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i stosowania nowych rozwiązań technologicznych jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent specjalności technologie informatyczne będzie osobą kompetentną w zakresie projektowania i administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych,  programowania,  pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem zmian w takich branżach jak teleinformatyka, jak również realizacji zadań ogólnych typowych dla absolwentów kierunku informatyka.
  Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, specjalność Teleinformatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę  i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Wzrastająca rola procesu globalnej informatyzacji w aspekcie społecznym stawia nowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego, które winno przygotowywać kadry profesjonalnie przygotowane do efektywnego wykorzystania pojawiających się ciągle nowych, bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych. Jednocześnie nieustanny rozwój mocy obliczeniowych i pojemności pamięci stosowanych w technologiach informatycznych, zmusza do szybkiego, efektywnego analizowania dużych zbiorów danych, mających wielkie znaczenie praktyczne. W ostatnich latach ukształtowała się nowa specjalność, inżynieria danych (ang. Data Science), która na świecie jest uważana zgodnie za dominującą profesję XXI wieku. Również w Polsce, jak podaje raport MNiSW, ten nowy kierunek kształcenia cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży wybierającej inżynierię danych jako najbardziej perspektywiczny kierunek studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Data engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych, abstrakcyjnego myślenia, przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi do rozwiązania problemów matematycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. Posiada wysokie kompetencje społeczne. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent studiów na kierunku Matematyka o specjalności Nauczanie matematyki przygotowany jest do pracy w szkołach podstawowych w charakterze nauczyciela matematyki. Oprócz merytorycznej wiedzy matematycznej posiada umiejętności umożliwiające mu organizowanie procesu dydaktycznego na II etapie edukacyjnym, indywidualizację nauczania (w tym: rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, diagnozowanie trudności uczniów o niskich umiejętnościach), prawidłowe komunikowanie się w relacjach interpersonalnych (zwłaszcza z uczniami i rodzicami), rozwiązywanie problemów wychowawczych i prowadzenie ewaluacji pracy dydaktycznej i wychowawczej.
  Absolwent studiów na kierunku Matematyka o specjalności Zastosowania matematyki jest przygotowany do podjęcia pracy w działach analiz lub w działach przetwarzania danych przedsiębiorstw, instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, etc.) oraz urzędów na krajowym i zagranicznym rynku pracy.
  Absolwent studiów na kierunku Matematyka o specjalności Analiza danych jest przygotowany do podjęcia pracy w urzędach statystycznych, jak również w działach analiz przedsiębiorstw, instytucji finansowych, urzędów państwowych i samorządowych. Posiada znajomość metod baz danych, statystyki i ekonometrii oraz potrafi stosować te metody z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Ochrona środowiska
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, instytucjach wdrażających zintegrowany system zarządzania środowiskowego w kraju i UE, przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ponadto w ramach specjalności zarządzanie środowiskowe student po spełnieniu wymogów programowych będzie miał prawo przystąpienia do egzaminu państwowego, który pozwoli na uzyskanie certyfikatu kompetencyjnego nadawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji „ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO”. Certyfikat ten jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

 • ROLNICTWO EKOLOGICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studenci kierunku rolnictwo ekologiczne poznają technologię produkcji roślinnej przy zastosowaniu metod wyłącznie ekologicznych. Studia dają wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu: zasad i metod produkcji, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko. Rosnące zapotrzebowanie na produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego powoduje, że potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie. Eko-rolnictwo stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie, w szczególności w Unii Europejskiej. Rolnictwo ekologiczne to studia dla osób pragnących prowadzić gospodarstwo agroturystyczne lub wprowadzać nowoczesne techniki upraw ekologicznych i produktów rolnych. Ukończeniu studiów zapewni wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie ekologicznym, obejmującym produkcję roślinną i zwierzęcą, ochronę środowiska i biologię, ale także w działach współpracujących: ogrodnictwie czy przemyśle spożywczym.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Turystyka i rekreacja
  Propozycja Instytutu Geografii UJK jest odpowiedzią dla wszystkich „niepokornych” szukających kierunku łączącego pasję z zapotrzebowaniem obecnego rynku pracy. W ciągu 6 semestrów nauki będzie okazja do zdobycia ugruntowanej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozumienia problemów współczesnej turystyki i rekreacji, rozpoznawania zjawisk oraz identyfikowania ich mocnych i słabych stron. W trakcie studiów żacy zdobędą także umiejętności w organizacji i samodzielnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jak również dzięki konsultacjom kształcenia zawodowego z pracodawcami – pracy w złożonym systemie organizacyjnym. Nie obce im będzie rozumienie potrzeb i zachowań ludzkich znajdujących odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej, organizacji i obsługi różnych przedsięwzięć. W ramach ćwiczeń studenci będą przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla konkretnych grup odbiorców, będą uczyć się efektywnej komunikacji interpersonalnej, w tym fachowej obsługi klientów oraz profesjonalnego posługiwania się dwoma językami obcymi (jednym na poziomie samodzielności B2 i drugim na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz porozumiewania się językiem specjalistycznym w działalności zawodowej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, dotyczących fundamentów zdrowia środowiskowego, opartych o zagadnienia z zakresu nauk medycznych (propedeutyka medycyny, toksykologia, epidemiologia) oraz nauk przyrodniczych (biochemia, ekologia i mikrobiologia, fizyka i chemia środowiska). Program studiów uwzględnia niezbędne proporcje przedmiotów z zakresu nauk medycznych oraz przyrodniczych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę do dalszego kształcenia specjalistycznego. Ponadto, program studiów został uzupełniony o moduły z zakresu prawa (podstawy prawa, prawo ochrony środowiska i ochrony pracy) i zarządzania (zarządzanie, instrumenty zarządzania środowiskiem i bhp). Podczas procesu kształcenia student zapoznaje się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń tj. hałasu, gazów i pyłów. Kształcenie praktyczne realizowane jest w dwóch formach – jako zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) i praktyki. Obie formy kształcenia praktycznego mają na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności przekazanych w toku teoretycznych zajęć dydaktycznych. Praktyki pozwalają również na poznanie specyfiki pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz kształtowania postawy zawodowej, a tym samym przygotowania studentów do pracy.

  Program studiów był konsultowany ze specjalistami z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych zarówno w środowisku gospodarczym, jak i naukowym. Jest on modyfikowany i dostosowywany do potrzeb rynku pracy oraz preferencji studentów.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie środowiskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Biologia lub chemia

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Oskar Ocena

Uniwersalność matematyki daje duże możliwości rozwoju w wielu dziedzinach, a oferta tego wydziału była bardzo atrakcyjna!

Kamil Ocena

Nigdy nie byłem przekonany do studiowania fizyki technicznej, ale wykładowcy przekonali mnie do tego i cieszę się, że mogę tutaj studiować. Polecam

Łukasz Ocena

Studiuję turystykę i rekreację i ilość zajęć praktycznych jest bardzo duża, więc studia nie są nudne i mało atrakcyjne

Janek Ocena

Porównując różne uczelnie to właśnie ten uniwersytet jest jednym z lepszych! ;)