ul. IX Wieków Kielc 19a, 

25-516 Kielce

Tel.: +48 41 349 69 11

Fax.: +48 41 349 69 16

ul. IX Wieków Kielc 19a, 

25-516 Kielce

Tel.: +48 41 349 69 11

Fax.: +48 41 349 69 16

 • DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Jak jeść smacznie, ale zdrowo? Jak wiadomo zazwyczaj to, co jest smaczne – nie jest zdrowe i na odwrót. Potrawy zdrowe – nie kojarzą nam się z ucztą dla podniebienia. A może się mylimy? 
  Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak komponować dietę, jakie są składniki pokarmowe potraw i co się dzieje z tymi składnikami w organizmie. Jakie są wymagania żywieniowe człowieka. Co jest ważne w odżywianiu w czasie choroby. Dietetyka była i staje się ponownie jedną z głównych gałęzi medycyny.
  W Europie Federacja Dietetyków przyjęła definicję dietetyka jako osoby „(…) z kwalifikacjami żywienia i dietetyki uznawanymi przez władze państwowe. Dietetyk stosuje naukę o żywieniu tak w żywieniu jak i w edukowaniu ludności w zdrowiu i chorobie.”

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Dowolny przedmiot zdany na maturze

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Fizjoterapia
  Absolwenci studiów licencjackich uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowią¬zującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nad¬rzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kon¬trolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Dowolny przedmiot zdany na maturze

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Lekarski
  Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego , a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu  lekarza uprawniające do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych  i akademickich, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz  klinikach wyższych uczelni medycznych. Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie  kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych,  a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Kosmetologia
  Absolwent kierunku Kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji i marketingu kosmetyków, podstaw ekonomiki i prawa. Posiada umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia potrafi wykonać różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne zarówno przy zastosowaniu tradycyjnych akcesoriów, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych  o  pełnym  zakresie  usług  oraz  współpracy  z lekarzem  dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Posiada umiejętność planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą. Potrafi prawidłowo odczytać  skład  kosmetyku  i ustalić  jego  zastosowanie.  Zna  język  obcy  i  posługuje  się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Odbył praktykę w gabinecie kosmetycznym w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej. Jednocześnie należy dostrzec, że od absolwentów kierunku kosmetologia, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw wpisujących się w obszar nauk społecznych i humanistycznych. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne. Absolwent kierunku Kosmetologia zna dzieje estetyki jako dyscypliny filozoficznej oraz jej powiązania z innymi gałęziami nauk. Ważnym zagadnieniem w pracy kosmetologa jest kwestia etyki zawodowej. Kosmetolog jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje a przynależne innym grupom zawodowym, np. lekarzom dermatologom, lekarzom medycyny estetycznej, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Dowolny przedmiot zdawany na maturze

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest ocena na dyplomie. 

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Pielęgniarstwo 
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Biologia lub chemia
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Położnictwo
  Absolwent studiów licencjackich posiada ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent posiada umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny; kobiety ciężarnej; kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwent jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Biologia lub chemia
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Ratownictwo medyczne
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot zdawany na maturze
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Wychowanie fizyczne
  Po ukończeniu studiów i wybraniu jednej ze specjalności, absolwent może pracować w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzić zajęcia ruchowe w przedszkolu oraz dodatkowo prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i odnowy biologicznej w zależności od wybranej specjalności. Jako instruktor może pracować w klubie sportowym, ośrodkach odnowy biologicznej, a także w innych instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności, właściwych dla danego obszaru kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych (o zdrowiu, o kulturze fizycznej) oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń i praktyk studenckich a w tym:
  • wiedzę merytoryczną z zakresu techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
  • podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz ruchowe w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych,
  • podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, miejsca wychowania fizycznego w kulturze fizycznej oraz kultury fizycznej w kulturze globalnej,
  • indywidualizowania zadań i metod kształcenia w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • samodzielnego planowania aktywnych form turystyki oraz imprez rekreacyjnych, organizowania, prowadzenia i sędziowania zawodów sportowych,
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć dydaktycznych i pracy wychowawczej w placówce oświatowej,
  • umiejętność oceny rozwoju fizycznego ucznia,
  • podstawową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego, ochrony środowiska oraz kreowania zachowań prozdrowotnych,
  • potrzebę kształtowania postaw prozdrowotnych i prosomatycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Dowolny przedmiot zdawany na maturze
  Przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności sportowych z gimnastyki i dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin:
  • piłka siatkowa
  • koszykówka
  • piłka nożna
  • piłka ręczna
  Kandydaci posiadający klasę mistrzostwa międzynarodową, klasę mistrzowską lub I klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych otrzymując maksymalną liczbę punktów.
   

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Zdrowie publiczne
  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (6)

Kix Ocena

Dużo wiedzy i umiejętności praktycznych, od samego początku studiowania na kierunku lekarskim. Nigdy nikt nas nie "olewał" . Jak ktoś się naprawdę przykłada i chce, ma szanse naprawdę dużo się nauczyć, bo jest od kogo.

Olgierd Ocena

Zawsze fascynowało mnie zdrowe odżywianie, które w połączeniu z moją pasją sprawia, że mogę dalej się rozwijać, wybór był prosty Dietetyka na najlepszej uczelni w kraju!

Sławek Ocena

Pięć lat, które tutaj spędziłem to jedne z najlepszych, a wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala mi na pracę w zawodzie ;)

Hela Ocena

Dużo zajęć praktycznych umożliwia dobre przygotowanie się do rozpoczęcia kariery ;)

Kasia Ocena

Bardzo polecam ten Wydział

Łukasz Ocena

Bardzo profesjonalne podejście wykładowców do studentów, które umila studiowanie ciężkiego kierunku jakim jest kierunek lekarski!