ul. IX Wieków Kielc 19a, 

25-516 Kielce

Tel.: +48 41 349 69 11

Fax.: +48 41 349 69 16

ul. IX Wieków Kielc 19a, 

25-516 Kielce

Tel.: +48 41 349 69 11

Fax.: +48 41 349 69 16

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów dietetyka

  Zasadniczym celem uczenia się na kierunku dietetyka jest zatem przygotowanie wykwalifikowanych kadr współodpowiedzialnych za zdrowie jednostki oraz grup ludności, dbających o poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych funkcjonujących w ochronie zdrowia.

  Profil studiów dla kierunku należy określić jako praktyczny, ponieważ znaczną część zajęć stanowi nabywanie umiejętności podczas kształcenia praktycznego w zakładach opieki zdrowotnej i zakładach żywienia zbiorowego, stanowiących zasadnicze miejsca pracy dietetyka. Zajęcia o charakterze praktycznym realizowane będą przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów fizjoterapia
  Celem kształcenia na kierunku fizjoterapia jest podnoszenie jakości życia w odniesieniu do możliwości ruchowych pacjenta/klienta, uwzględniając takie sfery oddziaływań jak: promowanie, prewencję, terapię/interwencję terapeutyczną, usprawnianie oraz rehabilitację.
  Zakres oddziaływań obejmuje zapewnienie usług w sytuacjach, gdy sprawność ruchowa oraz funkcjonowanie są zagrożone poprzez proces starzenia się, doznane urazy, choroby, różnorodne zaburzenia oraz warunki lub czynniki środowiskowe. Oddziaływania te mają na celu zapewnienie dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia wspólne Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów kierunek lekarski
  Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego , a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.
  Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.
  Absolwent kierunku lekarskiego: - posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie, - posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, - potrafi skutecznie udzielać pierwszej pomocy oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia i podejmować adekwatne interwencje lekarskie, - posiada zdolność przeprowadzenia procesów analizy i syntezy w ocenie funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie, - potrafi nawiązać i utrzymać pożądane pod względem etycznym , społecznym i prawnym relacje z podopiecznym, we własnej grupie zawodowej oraz z osobami współpracującymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów kosmetologia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.

  Ponadto nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia. Absolwent uzyskuje przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli zawodowej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej w gabinetach kosmetologicznych o pełnym zakresie świadczonych usług.

  Współcześnie absolwent studiów wyższych z zakresu kosmetologii to specjalista, zajmujący się poprawą i przywracaniem urody, a także promowaniem zdrowego stylu życia. Kosmetolog posiada szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę, a także umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał wiedzę z zakresu:

  • rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
  • etiologii, patomechanizmu, objawów klinicznych, przebiegu i sposobu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
  • uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
  • funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • zasad promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  • zastosowania modeli opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
  • etyki, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu pielęgniarki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów, ranking ocen oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat położnictwa magister położnictwa magister położnictwa
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów położnictwo
  Absolwent studiów licencjackich posiada ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.
  Absolwent posiada umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny; kobiety ciężarnej; kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium.
  Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwent jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej.
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie, ranking ocen oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów ratownictwo medyczne
  Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych, nauk klinicznych oraz nauk behawioralnych i społecznych. Posiada także umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobą dorosłym i dzieciom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
  Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza; zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach ochrony zdrowia, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), Zespołach Ratownictwa Medycznego, izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, służbach ratowniczych w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,Policji,Straży Granicznej; w zintegrowanych dyspozytorniach medycznych, centrach powiadamiania ratunkowego; w organizacjach zajmujących się zabezpieczeniem medycznym imprez w tym imprez masowych; w ochotniczych organizacjach ratowniczych; w transporcie sanitarnym oraz w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; Absolwent ratownictwa medycznego studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów wychowanie fizyczne
  Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwych dla danej dziedziny kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone będą zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ten model kształcenia zapewnia połączenie wiedzy ogólnej, teoretycznej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  - sprawdzian uzdolnień - konkurs świadectw

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie oraz ranking ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Kielcach - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek studiów zdrowie publiczne
  Podstawowym celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje niezbędne do kształtowania polityki zdrowotnej, planowania, wdrożenia, monitorowania oraz oceny skuteczności interwencji prozdrowotnych w zakresie wykonawczym, jak również posiadających podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia. Podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania stanowią właściwy punkt wyjścia do ich podnoszenia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opinie (7)

Jaodwiga Ocena odpowiedz

w obecnej rekrutacji na kierunek lekarski jest jakies przekłamanie w progach punktowych. Od soboty tj 5 wrzesnia br lista chetnych pomniejszyła sie o ponad 35 osób a progi punktowe ani drgęły już w dniu 5 wrzesnia był spadek osób rekrutujacych a prog punktowy wzrósł o około 2 punkty jakos dziwnie to sie dzieje ze lista kandydatów sie przesuwa do tułu a progi punktowe rosna może ktos zwróvi na to konkretna uwagę ??? Pozdrawiam zainteresowana Jagoda

Kix Ocena odpowiedz

Dużo wiedzy i umiejętności praktycznych, od samego początku studiowania na kierunku lekarskim. Nigdy nikt nas nie "olewał" . Jak ktoś się naprawdę przykłada i chce, ma szanse naprawdę dużo się nauczyć, bo jest od kogo.

Olgierd Ocena odpowiedz

Zawsze fascynowało mnie zdrowe odżywianie, które w połączeniu z moją pasją sprawia, że mogę dalej się rozwijać, wybór był prosty Dietetyka na najlepszej uczelni w kraju!

Sławek Ocena odpowiedz

Pięć lat, które tutaj spędziłem to jedne z najlepszych, a wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala mi na pracę w zawodzie ;)

Hela Ocena odpowiedz

Dużo zajęć praktycznych umożliwia dobre przygotowanie się do rozpoczęcia kariery ;)

Kasia Ocena odpowiedz

Bardzo polecam ten Wydział

Łukasz Ocena odpowiedz

Bardzo profesjonalne podejście wykładowców do studentów, które umila studiowanie ciężkiego kierunku jakim jest kierunek lekarski!