Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Archeologia
  Jeśli interesujesz się historią i chcesz samodzielnie odkrywać jej ślady i pozostałości – wybierz archeologię. Te studia dadzą Ci obszerną wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in.: gatunku ludzkiego od czasu pojawienia się pierwszych ludzi aż po czasy nowożytne; metod analizy i interpretacji wytworów kultury ludzkiej; znaczenia dziedzictwa kultury materialnej człowieka, także dla współczesnych. Poznasz także w podstawowym zakresie dziedziny współpracujące z archeologią (m.in. naukę o Ziemi, antropologię, socjologię i informatykę). Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią Ci poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia) jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS). Nauczysz się także, jak naukowo opracowywać artefakty (źródła archeologiczne). Na studiach drugiego stopnia możesz wybierać spośród specjalności: archeologia Barbaricum, archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądownicza, archeologia epoki brązu, archeologia epoki kamienia, archeologia Nowego Świata, archeologia prowincji rzymskich, archeologia średniowiecza, numizmatyka (nowa specjalność od 2014/2015). Po studiach będziesz mógł podjąć pracę na stanowiskach technicznych podczas prac wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych w muzeach, służbach konserwatorskich i firmach zajmujących się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest ocena na dyplomie.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
  Ten kierunek studiów jest przeznaczony dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę, że historia decyduje o naszej teraźniejszości i tożsamości. Wszelkie ślady działalności człowieka są cennymi, ale nieodnawialnymi zasobami kulturowymi i gospodarowanie nimi wymaga szczególnego profesjonalizmu i wiedzy fachowej. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Poznasz także historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawową wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci znajdą pracę w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwem kulturowym, biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych, ośrodkach kultury oraz różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną zabytków.
  Absolwent specjalności zawodowej gospodarowanie dziedzictwem kulturowym zdobędzie niezbędną wiedzę dotycząca zarządzania dziedzictwem kultury materialnej. Pozna elementy składające się na krajobraz kulturowy, zdobędzie umiejętność jego analizy, będzie umiał przeprowadzić jego inwentaryzację i ocenić wartość. Zapozna się z najważniejszymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie ochrony zabytków w Europie i w Polsce. Zdobędzie umiejętności rozumienia strategii i form ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z administracją samorządową, instytucjami kulturalnymi i lokalnymi liderami. Zapozna się teoretycznie i praktycznie z metodami inwentaryzacji zabytków przemysłu i techniki. Ponadto zdobędzie fachową wiedzę z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a dzięki temu będzie mógł być kompetentnym pracownikiem w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa cywilizacyjnego.
  Absolwent specjalności zawodowej turystyka historyczna zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu historii turystyki, która umożliwi mu lepsze rozumienie potrzeb człowieka również w aspekcie historycznym. Przede wszystkim jednak pozna rodzaje turystyki i zostanie wprowadzony w zagadnienia jej wykorzystania jako formy przedsiębiorczości. W tym zakresie pozna istotne elementy pracy organizatora turystyki, a więc zdobędzie umiejętność wyboru środka transportu i obliczenia jego kosztów. Absolwent tej specjalności nabędzie też praktyczne umiejętności pozyskiwania środków UE z puli przeznaczonej na promocję regionu. Podczas zajęć warsztatowych nabędzie umiejętność wypełniania wniosków o przydział środków unijnych. Pozna także metody promocji regionu. Zdobędzie wiedzę o wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla celów turystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych. Absolwent zostanie także wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki czasu wolnego ułatwiającą mu planowanie imprez z zakresu promocji i gospodarowania dziedzictwem kulturowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa
  Etnologia to studia o człowieku i jego kulturze. Podczas nich dowiesz się, jak działa kultura, zrozumiesz wiele zachowań ludzkich i poznasz ich źródła. Odkryjesz także bogactwo kultur całego świata. Na tym kierunku zgłębisz wybrane zagadnienia z filozofii powszechnej, socjologii ogólnej, logiki i językoznawstwa. Wiedzę ogólną uzupełnią przedmioty z zakresu nauk pokrewnych (m.in. kultura w pradziejach) oraz specjalistyczne, m.in.: historia etnologii, historia etnografii Polski i Europy, sztuka ludowa, folklorystyka i antropologia współczesności, muzealnictwo etnograficzne, antropologia rodziny. Etnograficzne badania terenowe uzupełnią wiadomości teoretyczne i pozwolą Ci na szersze spojrzenie na wiele zagadnień. Studia przygotują Cię do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych i w mediach. Pracować możesz także w instytucjach i firmach, w których prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN CULTURES Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek European cultures
  The undergraduate program aims at equipping students with both theoretical knowledge about the past and origins of European cultures and conceptual tools to analyse cultural phenomena of nowadays societies. Flexibly organized set of courses (only few are obligatory, most of them elective by students) may present in synthetic picture of cultural diversity of the Continent. Students will learn consequences caused by cultural phenomena for past and contemporary social life in Europe. Consequences, which were and are visible in various sphere of life: starting with everyday life, through economy, psychological background of social movements, up to political and administrative systems. Lectures focus on universal laws and manifestations of cultural life of human societies but with a clear emphasis on specific elements of European past and present day situation. Students will be invited to make a common journey through European cultural heritage to learn how to analyse and understand not only the meaning of fine arts' objects, but mostly social phenomena based upon cultural relations. Therefore the proposed curriculum of study is focused on analysis of communication systems, values' transfer mechanisms, meaning of symbolic structures used in both everyday life and politics, cultural and political history seen as an impulse for change in social life etc. Participation in the program should strengthen students' knowledge of European culture and civilisations in context of social life and social needs. Our students will have an unique opportunity to attend the interdisciplinary course, consisted of lectures and seminars of ancient archaeology, cultural studies, history of art, history of Poland and Europe, social psychology, cultural and classical pedagogy and others. After completing studies students can be able to translate different cultural codes of communications, organize cooperation between members of societies of different European cultures and promote understanding of cultural differentiation in social life as the only way to peaceful development in nowadays world.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European cultures brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

   

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Historia
  Jeśli chcesz poznać przeszłość i zrozumieć, jaki ma wpływ na teraźniejszość, wybierz studia historyczne. Podczas studiów gruntownie poznasz historię Polski i historię powszechną oraz warsztat pracy historyka. By pełniej zrozumieć kontekst wydarzeń historycznych, ale także sprawniej analizować współczesne zjawiska, wiedzę z zakresu polityki uzupełnią wiadomości z dziedziny gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności. Specjaliści prowadzący zajęcia nauczą Cię nie tylko prowadzenia pracy badawczej, ale pomogą także kształtować postawę otwartości i samodzielności w rozwiązywaniu problemów badawczych. Szeroki wybór specjalności umożliwi Ci odnalezienie przyszłej drogi zawodowej i określenie własnych predyspozycji. Dostępne na kierunku specjalności: amerykanistyka; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka konserwatorska; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, regionalistyka; dokumentalistyka konserwatorska; dokumentalistyka konserwatorska, regionalistyka oraz specjalizacje nauczycielskie. Jako absolwent pracę znajdziesz w muzealnictwie, mediach, wydawnictwach, archiwach oraz szeroko pojętej administracji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH Stopień: II REKRUTACJA

  Na historii cywilizacji śródziemnomorskich II stopnia zdobędziesz  wszechstronną wiedzę o krajach basenu morza śródziemnego i dowiesz się, jak ją wykorzystać.

  Program studiów obejmuje różnorodne zajęcia dotyczące krajów śródziemnomorskich, możliwość nauki języków antycznych, w tym hebrajskiego oraz doskonalenia języka nowożytnego z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii, a także obowiązkowe praktyki studenckie w wymiarze 60 godzin, które organizowane będą w porozumieniu z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

  Co po studiach

  Zdobycie wiedzy o świecie śródziemnomorskim stanowić będzie przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w bibliotekach, szkołach, uczelniach, instytucjach kultury, muzeach, mediach jak i w prężnie rozwijającej się branży turystycznej i hotelarskiej, jako animatorów wycieczek do krajów śródziemnomorskich. Absolwent będzie mógł także znaleźć pracę w obszarze nauki i edukacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia cywilizacji śródziemnomorskich jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Historia sztuki
  Studia na historii sztuki dadzą Ci pełną wiedzę o historii sztuki oraz wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Podczas studiów nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Wiedzę teoretyczną uzupełnisz praktyką podczas objazdów zabytkoznawczych i letnich obozów inwentaryzacyjnych, gdzie nauczysz się opisu i  dokumentacji dzieła sztuki. Program studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań, a część zajęć odbywa się m.in. w galeriach i muzeach.  Zatrudnienie znajdziesz w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Historia w przestrzeni publicznej
  Historia w przestrzeni publicznej (public history) zajmuje się wszelkimi przejawami funkcjonowania historii poza edukacją formalną, w tym poza historią akademicką. Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje na uczelniach zagranicznych, gdzie ostatnio cieszy się zwiększonym zainteresowaniem, tymczasem w Polsce jest to kierunek unikatowy i pionierski. Historię w przestrzeni publicznej (public history) cechuje interdyscyplinarność. Łączy ona historię i badania historyczne z takimi dyscyplinami, jak psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja), medioznawstwo, oraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu edytorstwa, technologii informacyjnej, retoryki i in. Absolwent studiów w zakresie historii w przestrzeni publicznej (public history) będzie posiadał wiedzę nie tyle na temat samej przeszłości (co jest domeną historyków), ile na temat funkcjonowania wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej oraz metod wpływania na owo funkcjonowanie. Będzie potrafił w sposób świadomy i kompetentny pozyskiwać, przechowywać, opracowywać i upowszechniać dziedzictwo przeszłości oraz badać, w jaki sposób czynią to inni. Pozwoli mu to szukać zatrudnienia u osób i instytucji zaangażowanych w zachowywanie, kształtowanie i upowszechnianie pamięci o przeszłości, a związanych z działalnością w obszarze: polityki historycznej (potencjalne grupy pracodawców: partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe), pozaszkolnej edukacji historycznej (domy kultury, biblioteki, instytucje samorządowe takie jak Ośrodek Pamięć i Przyszłość, instytucje państwowe takie jak IPN), styku historii i sztuki (muzea, skanseny, zespoły twórców, np. eksperci dla filmów, gier czy imprez o tematyce historycznej), styku historii i mediów (wydawnictwa, prasa, szczególnie tzw. nowe media, portale internetowe, kanały tematyczne), archiwistyki i oral history (prywatni zleceniodawcy, instytucje samorządowe) oraz współpracy międzynarodowej (instytucje europejskie).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Na tym kierunku poszerzysz wiedzę z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, komunikacji międzykulturowej oraz relacji społecznych, a także rozwiniesz swoje umiejętności analityczne, miękkie oraz zarządzania projektami międzynarodowymi.

  ISE są wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (CSNE).

  Cechą charakterystyczną ISE jest ich kameralność i indywidualne podejście do studenta. W trakcie studiów to Ty będziesz decydował o swoim zaangażowaniu w liczne przedsięwzięcia podejmowane przez CSNE, takie jak: organizacja szkół letnich, debat oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Od Ciebie będzie również zależało, czy będziesz skorzystasz z możliwości odbycia zagranicznych praktyk studenckich i staży na partnerskich uniwersytetach m.in. w Monachium, Dreźnie, Lipsku, Padwie czy Brukseli oraz wziąć udział w międzynarodowych warsztatach naukowych.

  ISE dadzą Ci szansę na rozwinięcie Twojej znajomości języków obcych. Będziesz miał możliwość studiowania przedmiotów w języku angielskim, a także nauki dwóch języków obcych oraz wyjazdów zagranicznych, m.in. w ramach programu Erasmus+.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Kulturoznawstwo
  Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów humanistycznych skoncentrowanym na poznawaniu kultury oraz na krytycznej refleksji nad jej zjawiskami. Wyniesiona ze studiów wiedza o przejawach i wytworach kultury, jak też nabyte zdolności intelektualne dają absolwentom możliwość wyboru różnych ścieżek zawodowych. Kompetencje pomocne w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów, jakie napotykamy dziś w sferach życia artystycznego, społecznego, ekonomicznego czy politycznego predysponują studentów do podejmowania pracy nie tylko w instytucjach kulturalnych i w szeroko pojętym przemyśle kreatywnym, ale też w administracji państwowej oraz organizacjach pożytku publicznego Po studiach znajdziesz pracę w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MILITARIOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Militarioznawstwo
  Kształcenie na kierunku militarioznawstwo ma służyć przekazaniu studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji, dających możliwość orientacji w pełnym spectrum zagadnień związanych z przeszłością militarną. Jest to założenie wyraźnie odróżniające ten kierunek studiów od bezpieczeństwa narodowego czy wojskoznawstwa. Kształcenie na kierunku militarioznawstwo koncetrować się będzie na przekazywaniu wszechstronnej wiedzy na temat przeszłości i dziedzictwa militarnego, połączonej z umiejętnościami jej promocji i popularyzacji. Program studiów zakłada kształcenie w zakresie szeroko rozumianej historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp. Program uwzględnia także obszary wiedzy związane z zachowaniem dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie. Kształcenie łączyć będzie kompetencje uzyskiwane przez historyka z nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych i innych ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu historii wojskowości.  Militarioznawstwo stanowi reakcję na możliwości, jakie stwarza na rynku pracy ogromne zainteresowanie różnymi aspektami wiedzy o wojskowości w tym o historii wojskowości oraz wynikające stąd możliwość zawodowego jej upowszechniania. Absolwenci swoje kwalifikacje będą mogli wykorzystywać we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym (organizacja cyklicznych imprez odwołujących się do dziedzictwa związanego historią wojskowości np. festiwali historycznych z udziałem grup rekonstrukcyjnych). Swoje kompetencje będą mogli spożytkować we współpracy z wydawcami czasopism (wysokonakładowych czasopism specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących np. techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia), a także gier o tematyce militarnej, które zwykle wymagają konsultacji fachowej i wsparcia w opracowaniu merytorycznym. Wreszcie przy produkcjach związanych z mediami masowymi, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych, w szczególności dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości. Miejscem pracy absolwentów mogą być także organizacje samorządowe (szczególnie działy promocji i organizacji widowisk) i instytucje kultury (muzea, domy kultury, galerie) zajmujące się promocją i dokumentowaniem przeszłości oraz dziedzictwa regionu z zakresu historii wojskowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Militarioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Muzykologia
  Jeśli interesuje Cię muzyka, chcesz poznać jej historię, teorię, relacje z innymi dziedzinami wiedzy i rolę w kulturze, wybierz muzykologię. Muzykologię będziesz studiować w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznasz jej interdyscyplinarny charakter, zyskasz szerszą perspektywę oraz zdobędziesz ogólną wiedzę z dziedziny humanistyki. Absolwent stacjonarnych, zawodowych studiów licencjackich w zakresie muzykologii otrzyma ogólną orientację w trzech głównych działach współczesnej muzykologii: systematycznym, kulturologicznym i historycznym. Te trzy główne działy dyscypliny uznaje się za konstytutywne we współczesnych systematyzacjach wiedzy o muzyce. Otrzymana formacja intelektualna ma umożliwić licencjatowi poznanie całokształtu problematyki nowoczesnej muzykologii, dające podstawy ewentualnego wybrania jednej ze specjalizacji na poziomie magisterskim.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brany jest pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest ocena na dyplomie ukończena studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Pedagogika
  Pedagogika to nauka o wychowaniu, jeśli więc chcesz pomagać dzieciom w osiągnięciu optymalnego rozwoju, kształtować ich wiedzę o rzeczywistości i przygotowywać je do funkcjonowania w życiu społecznym – wybierz ten kierunek. Podczas studiów poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy), jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie. Nauczysz się także, jak pracować z młodzieżą i dorosłymi i poznasz wiele zagadnień z innych dziedzin humanistycznych (m.in. psychologii, historii i socjologii). Możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów umożliwi ci rozwój zgodny z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami. Po studiach, w zależności od ukończonej specjalizacji, znajdziesz zatrudnienie w szkołach, przedszkolach, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury. Pracy możesz szukać także w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach szkoleniowych, działach personalnych i ds. rozwoju kadry.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych i cieszy Cię każdy kontakt z dziećmi? Jeżeli tak – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

  Na studiach poznasz specyfikę rozwoju dzieci oraz nowoczesne sposoby edukacji najmłodszych, a także zbudujesz warsztat metodyczny, kładący nacisk na sposoby wspierające przyswajanie przez dzieci informacji o środowisku społeczno-przyrodniczym oraz na nauczaniu przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Studia zapewnią Ci solidne przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne.

  Zdobędziesz umiejętności skutecznego rozwiązywania sporów oraz zasad opieki nad dziećmi i zapobiegania problemom. Dodatkowo dowiesz się więcej na temat wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami.

  Jeśli nie wyobrażasz sobie innej pracy niż praca z dziećmi, to pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

  Co po studiach

  Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w przedszkolach oraz w szkolnictwie jako nauczyciel klas 1-3 (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Praca będzie też na Ciebie czekać w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wos

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które chciałyby w sposób świadomy i kompetentny pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną.   Podczas tych studiów zdobędziesz wiedzę niezbędną do diagnozowania osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, będziesz potrafił analizować ich potrzeby i problemy w taki sposób, by móc zaplanować niezbędną im terapię, rehabilitację, edukację i wsparcie. Kadra naukowa uświadomi Ci także, jak ważna jest otwartość na innych, szacunek, wrażliwość na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością, przejawiającego trudności w przystosowaniu, wymagającego profesjonalnej pomocy.   Po studiach będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające diagnozowanie problemów oraz zaburzeń wynikających z niepełnosprawności u dzieci i młodzieży. Nauczysz się także tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i zespołowych planów pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenia działań rehabilitacyjno-terapeutycznych indywidualnych i grupowych. Dowiesz się, jak pomóc włączyć się osobom z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego, jak pracować z ich rodziną i otoczeniem, jak zorganizować środowisko edukacyjne i działania pedagogiczne w sposób sprzyjający włączeniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych do systemu.   Jako absolwent kierunku pedagogika specjalna możesz podjąć pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie. Ukończenie specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uprawnia Cię do pracy w różnego typu instytucjach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (przedszkola, szkoły, ośrodki, centra, poradnie, itp.).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Psychologia
  Psychologia pomoże Ci zrozumieć mechanizmy i prawa rządzące zachowaniami człowieka i jego psychiką. Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Będziesz mógł więc skupić się m.in. na psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, psychopatologii zachowań społecznych lub psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Oprócz rzetelnego przygotowania teoretycznego zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki licznym projektom badawczym oraz Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin i nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć. Pracę znajdziesz jako diagnosta, terapeuta i ekspert zajmujący się problemami osób z grup ryzyka. Dzięki znajomości problemów społecznych w organizacjach i instytucjach użyteczności publicznej miejsca pracy czekają na Ciebie także w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (10)

ewelina Ocena

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

ewelina Ocena

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

Justyna Ocena

Nauki jest dużo. Ale to przecież dobrze, bo kieruje nami chęć pomagania innym i chcemy to robić jak najlepiej, z solidnym bagażem wiedzy i kompetencji. Studia w tym mieście mają także inną zaletę ? Wrocław to piękne miasto.

martyna Ocena

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim to możliwość wyboru ciekawych specjalności, dzięki którym każdy może wybrać idealną dla siebie drogę rozwoju.

mariusz Ocena

Wybierając dla siebie uczelnię chciałem, by prowadzone w niej zajęcia nie były tylko nudnym obowiązkiem. Wszystko poszło po mojej myśli. Uniwersytet Wrocławski to świetna uczelnia, a zajęcia są naprawdę bardzo ciekawe i wciągające

adrian Ocena

Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Wrocławskim.

szymon Ocena

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w tym kraju i studiowanie na niej to duży powód do dumy

Monika Ocena

Uniwersytet Wrocławski to miejsce, w którym każdy może podążać własną ścieżką. Tutaj liczy się indywidualność, swoboda myślenia, pomysłowość. Właśnie za te cechy najbardziej cenię tę uczelnię

mariusz Ocena

Bardzo fajne jest odkrywanie przeszłości. To niezwykle wciąga. Polecam wszystkim miłośnikom historii. A studia na Uniwersytecie Wrocławskim pokażą i dokładnie nauczą jak to robić, aby było najbardziej efektywne

studentka edims Ocena

Super