ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia angielska:  nauczycielska

  Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze.

  Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i, uzyskując tytuł licencjata, jest on przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

  Filologia angielska: translacja (tylko studia stacjonarne)

  Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej).

  Absolwenci posiadają dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz wybranych języków specjalistycznych.

  Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  specjalizacji  translacji  otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych. 

  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej  w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji  w  kulturze  i  realiach  krajów  obszaru  anglojęzycznego.

  Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i  piśmie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  specjalistycznych  kompetencji translacyjnych w  zakresie  tłumaczenia  z  wykorzystaniem  specjalistycznych narzędzi Informatycznych.

  Filologia angielska: translacja z językiem biznesu (tylko studia stacjonarne)

  Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. 

  Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translacja
  • Translacja z językiem biznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Tłumaczeniowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu o profilu ogólnoakademickim włada językiem hiszpańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa.

  Absolwent potrafi tworzyć teksty ekonomiczne w języku hiszpańskim i prowadzić negocjacje handlowe w tym języku. Potrafi też tłumaczyć teksty ekonomiczne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie). Jest dynamiczny, komunikatywny, kreatywny, potrafi pracować w zespole.

  Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do pracy w charakterze asystenta lub tłumacza w korporacjach międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami hiszpańskojęzycznymi. Studia o specjalizacji język biznesu mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego rodzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi.

  Absolwent jest również wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wyda­wnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hiszpański język biznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa z językiem angielskim

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczeniowa z językiem angielskim

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia hiszpańska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia polska: nauczycielska

  Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

  Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

  Filologia polska: projektowanie komunikacji (communication design)

  Absolwent studiów specjalności projektowanie komunikacji (communication design) drugiego stopnia ma odpowiednie dla poziomu studiów przygotowanie w zakresie historii kultury, literatury i języka polskiego oraz teoretyczną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyk komunikacji (historia i teoria mediów; mechanizmy perswazji w komunikacji publicznej; reklama, promocja, PR; projektowanie wizerunku organizacji/instytucji/firmy oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacji komunikacyjnych) oraz umie wykorzystać tę wiedzę w praktyce realizując projekty w zakresie communication design.

  Zna instrumentarium badawcze nauk humanistycznych i społecznych oraz warsztat dziennikarski. Potrafi tworzyć teksty naukowe, publicystyczne, informacyjne i perswazyjne (promocyjne, reklamowe, propagandowe, dziennikarskie).

  Absolwenci tej specjalności mają szansę znaleźć pracę w domach mediowych i agencjach reklamy, działach public relations, agencjach brandingowych, w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i redakcjach portali internetowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Projektowanie komunikacji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Projektowanie komunikacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska, specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce włada wybranym językiem słowiańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury słowiańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa.

  Absolwent jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język czeski/rosyjski

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia słowiańska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

  – teoretycznych podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  – metodyk szczegółowych umożliwiających pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  – pracy z małym dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce ogólnodostępnej
  – podstawowych założeń diagnozy i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

  Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  1. wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych
  2. projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem wiedzy z zakresu metodyk szczegółowych
  3. rozpoznawania prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
   diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” dają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Program studiów zbudowany jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci.

  Uwzględnia szeroki zakres kompetencji nauczyciela. Między innymi w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przygotowani są także do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Polj4ik Ocena

Filologia słowiańska na całkiem dobrym poziomie, bardzo fajni wykładowcy. Uczelnia kameralna, nie było problemów. Polecam!