ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia angielska:  nauczycielska
  Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i, uzyskując tytuł licencjata, jest on przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

  Filologia angielska: translacja (tylko studia stacjonarne)
  Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej). Absolwenci posiadają dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz wybranych języków specjalistycznych. Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  specjalizacji  translacji  otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej  w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji  w  kulturze  i  realiach  krajów  obszaru  anglojęzycznego. Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i  piśmie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  specjalistycznych  kompetencji translacyjnych w  zakresie  tłumaczenia  z  wykorzystaniem  specjalistycznych narzędzi Informatycznych.

  Filologia angielska: translacja z językiem biznesu (tylko studia stacjonarne)
  Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz w zakresie języka biznesu oraz wybranych języków specjalistycznych (medyczny, prawniczy). Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  filologii angielskiej, specjalizacji  translacja z językiem biznesu otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji w  kulturze  i  realiach  krajów  angielskiego obszaru językowego.
  Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem w języku biznesowym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia hiszpańska: hiszpański język biznesu (tylko studia stacjonarne)
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu o profilu ogólnoakademickim włada językiem hiszpańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej
  i hispanoamerykańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa. Absolwent potrafi tworzyć teksty ekonomiczne w języku hiszpańskim i prowadzić negocjacje handlowe w tym języku. Potrafi też tłumaczyć teksty ekonomiczne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie). Jest dynamiczny, komunikatywny, kreatywny, potrafi pracować w zespole. Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do pracy w charakterze asystenta lub tłumacza w korporacjach międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami hiszpańskojęzycznymi. Studia o specjalizacji język biznesu mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego rodzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi. Absolwent jest również wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wyda­wnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego.

  Kompetencje ogólne
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu charakteryzuje się następującymi kompetencjami i umiejętnościami ogólnymi:

  1. zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji,
  2. umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza,
  3. świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie w społeczeństwie opartym na wiedzy,
  4. umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego,
  5. umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do rozwiązywania problemów,
  6. umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
  7. dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

  Kompetencje dziedzinowe
  Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów hispanistycznych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:

  – system języka hiszpańskiego w odniesieniu do wszystkich poziomów opisu,
  – historia języka hiszpańskiego,
  – kultura hiszpańskiego obszaru językowego,
  – literatura hiszpańska i latynoamerykańska,
  – komunikacja międzykulturowa,
  – podstawy przekładoznawstwa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia hiszpańska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności:

  Filologia polska: nauczycielska

  Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

  Filologia polska: projektowanie komunikacji (communication design)

  Absolwent studiów specjalności projektowanie komunikacji (communication design) drugiego stopnia ma odpowiednie dla poziomu studiów przygotowanie w zakresie historii kultury, literatury i języka polskiego oraz teoretyczną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyk komunikacji (historia i teoria mediów; mechanizmy perswazji w komunikacji publicznej; reklama, promocja, PR; projektowanie wizerunku organizacji/instytucji/firmy oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacji komunikacyjnych) oraz umie wykorzystać tę wiedzę w praktyce realizując projekty w zakresie communication design. Zna instrumentarium badawcze nauk humanistycznych i społecznych oraz warsztat dziennikarski. Potrafi tworzyć teksty naukowe, publicystyczne, informacyjne i perswazyjne (promocyjne, reklamowe, propagandowe, dziennikarskie). Absolwenci tej specjalności mają szansę znaleźć pracę w domach mediowych i agencjach reklamy, działach public relations, agencjach brandingowych, w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i redakcjach portali internetowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia słowiańska: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce(tylko studia stacjonarne)
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska, specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce włada wybranym językiem słowiańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury słowiańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa. Absolwent jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje.

  Kompetencje ogólne
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska, specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce charakteryzuje się następującymi kompetencjami i umiejętnościami ogólnymi:
  – zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji,
  – umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza,
  – świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie w społeczeństwie    opartym na wiedzy,
  – umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego,
  – umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do rozwiązywania problemów,
  – umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
  – dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

  Kompetencje dziedzinowe
  Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów slawistycznych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:

  – system wybranego języka słowiańskiego,
  – historia wybranego języka słowiańskiego,
  – kultura słowiańskiego obszaru językowego,
  – literatury słowiańskiego obszaru językowego,
  – komunikacja międzykulturowa.

  Ponadto absolwent posiada następujące kompetencje dziedzinowe związane ze specjalizacją język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce:

  – umiejętność tworzenia tekstów z zakresu biznesu i turystyki w wybranym języku słowiańskim,
  – umiejętność komunikacji biznesowej (w tym prowadzenia negocjacji handlowych) w wybranym języku słowiańskim,
  – umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych z wybranego języka słowiańskiego na język polski i odwrotnie,
  – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu biznesu i turystyki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia słowiańska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” dają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Program studiów zbudowany jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci. Uwzględnia szeroki zakres kompetencji nauczyciela. Między innymi w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przygotowani są także do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Polj4ik Ocena

Filologia słowiańska na całkiem dobrym poziomie, bardzo fajni wykładowcy. Uczelnia kameralna, nie było problemów. Polecam!