ul. Bankowa 14 

40-007 Katowice 

Tel.: 32 359 1712 

e-mail: wnst@us.edu.pl 

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/ 

ul. Bankowa 14 

40-007 Katowice 

Tel.: 32 359 1712 

e-mail: wnst@us.edu.pl 

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/ 

 • BIOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii. Stacjonarne studia I stopnia na kierunku biofizyka trwają 6 semestrów, kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
  Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej, w tym optyki oraz medycyny, chemii oraz z biologii. Wykłady połączone z laboratoriami umożliwiającymi prowadzenie eksperymentów, a tym samym połączenie wiedzy i praktyki, co znacząco ułatwia zrozumienie związków między teorią i doświadczeniem, a także między poszczególnymi dziedzinami nauki.
  Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę o procesach fizycznych i chemicznych zachodzących w komórkach i tkankach,  a także profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk na poziomie molekularnym.
  Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne zachodzące w komórkach. W przypadku specjalności optyka okularowa z elementami optometrii nacisk nałożony jest na optykę falową i geometryczną, optykę fizjologiczną, optykę okularową oraz podstawy optometrii, czyli refrakcję czy widzenie obuoczne. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Bioelektronika
  • Optyka okularowa z elementami optometrii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Biofizyka leków
  • Optometria

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka z astronomią 
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biofizyka jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku chemia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz z biologii. Obok przedmiotów obowiązkowych typowych dla kierunku istnieje  możliwość wyboru indywidualnych ścieżek dydaktycznych.

  W bogatej ofercie zajęć obieralnych znajduje się m.in.: Chemia leków, Chemia organiczna i bioorganiczna, Chemia nieorganiczna i strukturalna, Chemia fizyczna i elektrochemia, Analityka chemiczna; Chemia polimerów i materiałów ceramicznych, Chemia materiałów luminescencyjnych oraz Chemia obliczeniowa.

  W trakcie studiów studenci prowadzą badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, poznają sposoby analizy materiałów z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, takich jak np. chromatografia czy spektroskopia. Studenci mogą realizować swoje zainteresowania uczestnicząc już od pierwszego roku w badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz biorąc aktywny udział w pacach koła naukowego.

  Istotnym elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (4 tygodnie), której celem jest rozwijanie, sprawdzenie, oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta podczas studiów. Ponadto praktyki te pozwalają studentom poznać aktualne potrzeby zawodowe rynku pracy, środowisko przyszłych pracodawców oraz różne aspekty pracy zawodowej.

  Studenci uzyskują odpowiednie kompetencje, niezbędne na rynku pracy również dzięki dodatkowym zajęciom, prowadzonym w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowym i międzynarodowym programom wymiany studentów MOST i Erasmus+.

  W ramach prowadzonych zajęć analizowane są także kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, ich komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia stosowana
  • Chemia leków
  • Chemia sądowa
  • Chemia informatyczna
  • Chemia środowiska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra na odpowiednim kierunku należącym do dziedziny nauk chemicznych, biologicznych, nauk rolniczych lub na pokrewnych kierunkach z dziedziny nauk fizycznych, technicznych i nauk o Ziemi.

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu)  stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • COMPUTER SCIENCE Stopień: II REKRUTACJA

  The Faculty of Science and Technology offers Master’s degree studies in Computer Science, which duration is 3 semesters. The graduate, exhibiting special proficiency in IT knowledge, used both in theoretical and practical aspects, is prepared to undertake a profession in the field of IT in various industries.

  The Faculty of Science and Technology offers an MSc in Computer Science programme which aims at educating a graduate especially proficient in IT knowledge, both theoretically and practically. The Faculty enhances relations between education, research and economy within the frame of a knowledge triangle.

  A wide range of subjects to choose from gives students possibilities of creating such an educational path, which corresponds to the students’ scientific interests and professional plans. It fulfills the strategy assumptions, which put a special emphasis on improving the programs flexibility. Special attention in creating this educational program was also paid to the co-operation with various IT companies and their needs, which goal is to build a system of innovative education. Thanks to such practices, the graduate is competitive at the labour market.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science jest średnia ze studiów oraz ocena z testu kwalifikacyjengo.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku fizyka pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także z matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Studenci poznają m.in. mechanikę kwantową, elektrodynamikę, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową, fizykę cząstek elementarnych, fizykę molekularną, astrofizykę, doświadczalne metody badawcze, nanofizykę. 
  Specjalność nauczycielska przygotowuje do pracy w szkołach wszystkich typów z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i informatyki. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby nauki oraz różnych działów gospodarki, gdyż Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami studenckimi oraz pracowniami komputerowymi. 
  Absolwenci specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie otrzymują dwa dyplomy magisterskie: polski i francuski. Specjalność Theoretical Physics została utworzona dla pasjonatów fizyki z myślą o przygotowaniu absolwentów, którzy m.in. mogą uczestniczyć w teoretycznym opracowaniu wyników „wielkich" eksperymentów np. LHC w Genewie.
  Perspektywy zawodowe:
  • praca w laboratoriach naukowych szkół wyższych i placówkach PAN;
  • praca w przemyśle (m.in. farmaceutycznym, elektronicznym, związanym z nowoczesnymi technologiami i inżynierią materiałową) oraz instytucjach jego zaplecza naukowo-technicznego;
  • praca w instytucjach rządowych: ochrona środowiska, sektor energetyczny, komunikacja, obrona narodowa;
  • praca w instytucjach naukowych na całym świecie;
  • zawód nauczyciela z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i informatyki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka ogólna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne
  • Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka i astronomia
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka Medyczna trwają 7 semestrów, kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki medycznej w zakresie jednej ze specjalności: dozymetria lub elektroradiologia. Po drugim i trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki w placówkach służby zdrowia. Plan studiów obejmuje blok przedmiotów matematyczno-fizycznych z laboratoriami oraz bloki przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z zakresu medycyny i biologii.

  Studenci poznają m. in. metody fizyczne stosowane w biologii i medycynie, zarówno w diagnostyce jak i w terapii, a także podstawy inżynierii materiałowej w medycynie oraz budowę aparatury medycznej i jej zastosowanie. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej oraz Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, a także Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

  Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku Fizyka medyczna jest przygotowanie fizyków do pracy w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników) oraz do spełniania roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia Fizyki Medycznej oraz kierunków pokrewnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dozymetria kliniczna
  • Elektroradiologia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i obrazowanie medyczne
  • Dozymetria i terapia onkologiczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka i astronomia
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Informatyka, prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych uczą umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki a nie tylko odtwórczego korzystania z gotowych narzędzi. Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania.

  Student poznaje metody projektowania systemów – w tym baz danych – uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych. Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne, ale wymagana jest również kreatywność w zakresie informatyki, czyli zdolność do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji.

  Student zaznajamiany jest z metodami radzenia sobie z problemami złożonymi (trudno-rozwiązywalnymi), z metodami analizy danych, z technikami odkrywania wiedzy czy tworzeniem systemów z bazą wiedzy.

  Kierunek Informatyka posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancje studiowania na najwyższym poziomie oraz pełną możliwość korzystania z wiedzy wykwalifikowanej kadry akademickiej. Dzięki współpracy nawiązanej z firmami z branży IT studia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych to również wiele dodatkowych przedsięwzięć w postaci warsztatów, szkoleń, konferencji, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną nieodzowną na rynku pracy. Na wydziale studenci mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoft oraz Cisco.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika aplikacji webowych i hybrydowych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Programista gier komputerowych
  • Projektowanie aplikacji webowych
  • Sieci komputerowe i urządzenia mobilne
  • Technologie przetwarzania danych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika i wizualizacja komputerowa
  • Inteligentne systemy informatyczne
  • Inżynieria internetu
  • Inżynieria jakości oprogramowania
  • Modelowanie i analiza danych
  • Projektant gier komputerowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Grafika i wizualizacja komputerowa
  • Inteligentne systemy informatyczne
  • Inżynieria internetu
  • Inżynieria jakości oprogramowania

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka wymagane jest złożenie dokumentów.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena z testu kwalifikacyjnego oraz średnia ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Program nauczania kierunku „Informatyka stosowana” jest zorientowany na kształcenie oparte na najnowocześniejszych koncepcjach dydaktycznych zaczerpniętych z najlepszych Uczelni na świecie. Pierwszym językiem programowania dla studenta jest tzw. dynamicznie typowany Python, znacznie ułatwiający interakcję programisty z komputerem, będąc przy tym jednym z bardziej rozpowszechnionych języków w przemyśle.
  Ponadto, program zawiera przedmioty specjalistyczne oparte o różnego rodzaju nowoczesne urządzenia wbudowane. Wpisuje się to w trend określany przez popularne ostatnio formułowanie „Internet of things”. Niemałą rolę odegra tu bogate doświadczenie kadry składającej się z interdyscyplinarnego grona, z matematyków, fizyków i informatyków, którzy mają bogate doświadczenie w praktycznym zastosowaniu powyższych technologii w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria biomedyczna stanowi połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według WHO (Word Heath Organization) inżynieria biomedyczna obok inżynierii genetycznej ma największy wpływ na postęp współczesnej medycyny. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: informatyka medyczna, bioinformatyka, obrazowanie medyczne, przetwarzanie obrazów, telemedycyna, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, modelowanie 3D i optyka biomedyczna.

  Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego. Absolwentów tego kierunku studiów poszukuje się w firmach produkujących sprzęt i aparaturę medyczną, a także w szpitalach czy klinikach. Można podjąć pracę w jednostkach badawczych i naukowych jak również w miejscach, gdzie sprzedaje się aparaturę medyczną.

  W ramach czterech pierwszych semestrów studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii. Pod koniec drugiego roku studiów studenci wybierają dalsze kształcenie realizowane w trzech kolejnych semestrach nauki spośród proponowanych specjalności: informatyka w obrazowaniu medycznym, inżynieria biomateriałów, systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka w obrazowaniu medycznym
  • Systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  •  matematyki, informatyki, fizyki, chemii albo biologii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są na dwóch specjalnościach: nauka o materiałach oraz biomateriały. Student otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach.

  Ponadto blok przedmiotów specjalistycznych łączący wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki oraz biokompozytów w połączeniu z biologicznymi, fizjologicznymi i społecznymi aspektami poszerza umiejętności praktycznego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii.

  Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

  Studia II stopnia trwają 3 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauka o materiałach
  • Biomateriały
  • Materiały funkcjonalne
  • Recykling materiałów inżynierskich
  • Kontrola jakości materiałów i wyrobów

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę przedmioty maturalne zdawane przez kandydata.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub też wykonywać zawód matematyka. W szczególności absolwent kierunku Matematyka:
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
  • posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych i dokonywania złożonych obliczeń;
  • potrafi przedstawiać treści matematyczne w mowie i piśmie;
  • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
  • posługuje się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych;
  • zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu wybranej specjalności;
  • posiada umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej;
  • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Modelowanie matematyczne
  • Nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
  • Teoretyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Modelowanie matematyczne
  • Nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
  • Teoretyczna
  • Biomatematyka
  • Matematyka przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Matematyczne metody informatyki
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Nauczycielska - nauczanie matematyki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów.

  Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania materiałów już stosowanych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauka o materiałach
  • Biomateriały
  • Materials science
  • Biomaterials

   


  Studia I stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

  Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn
  • Mikromechatronika
  • Systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie mechatroniczne
  • Układy mikromechatroniczne

   


  Studia I stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj.: suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

  W przypadku jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

  Dowiedz się więcej

 • MIKRO I NANOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 7 semestrów, kończą się zrealizowaniem pracy inżynierskiej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Podstawowy cel nauczania na pierwszym stopniu studiów na kierunku Mikro i nanotechnologia to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu podstaw nanotechnologii oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie jej zastosowań.

  Absolwent kierunku studiów Mikro i nanotechnologia posiada interdyscyplinarną wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczenej nanotechnologii. Ponadto, absolwent zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni go to pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN.

  Absolwent posiada również praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. 

  Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach o profilu nanotechnologicznym. Umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak informatyka czy inżynieria materiałowa.
  Po studiach pierwszego stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia o profilu nanotechnologicznym lub pokrewnych takich jak inzynieria materiałowa, nanofizyka czy informatyka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mikrotechnologia
  • Nanostruktury funkcjonalne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Fizyka i astronomią 
  • Informatyka
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna, biofizyka albo inne pokrewne.

  Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

   Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Unikatowość kierunku technologia chemiczna w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez:
  • różnego rodzaju formy dydaktyczne (w tym m.in.: zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów),
  • działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (m.in.: wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel),
  • działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, wykładów specjalizacyjnych, itp.),
  • organizację zajęć w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć tych należą m.in.: zagraniczne wizyty studyjne, staże u pracodawców, szkolenia certyfikowane, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii; szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo-społeczne,
  • uczestnictwo w programach ERASMUS+ i MOST umożliwiających zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą,
  • rozwój i sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera oraz zapoznanie go ze środowiskiem przyszłych pracodawców w ramach obowiązkowych, sześciotygodniowych praktyk zawodowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zielona chemia i czyste technologie
  • Technologia nieorganiczna i organiczna

   


  Studia I stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości z jednego, z przedmiotów maturalnych: chemii, biologii, matematyki lub fizyki.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • THEORETICAL PHYSICS Stopień: II REKRUTACJA

  Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów.

  Praca magisterska może być przygotowana z klasycznej tematyki związanej z teorią ciała stałego, teorią pola i cząstek elementarnych czy astrofizyką, ale także z nanofizyki czy informatyki kwantowej. Student uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych z zakresu różnych obszarów fizyki teoretycznej.

  Podstawowy cel nauczania to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, więc polscy studenci dodatkowo uzyskają wiedzę na temat angielskiej terminologii fizycznej i nabywają praktyki w posługiwaniu się językiem angielskim.

  Aspekt czynnego korzystania z języka angielskiego będzie szczególnie wyraźny podczas ćwiczeń i seminariów. Praktycznym sprawdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście fizyki będzie przygotowanie i obrona w tym języku pracy magisterskiej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Theoretical physics

   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

  Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Krzysiek Ocena

Matematyka to królowa nauk, więc trzeba ją studiować na dobrej uczelni. Uniwersytet Śląski. Nic dodać, nic ująć

michał Ocena

Studiowanie Fizyki technicznej na Uniwersytecie Śląskim to stawianie pierwszych kroków na ścieżce zawodowej.

paulina Ocena

Największym plusem studiowania na Uniwersytecie Śląskim jest możliwość obcowania i uczenia się od doświadczonych praktyków. Na przykład, na Fizyce medycznej, zajęcia prowadzą pracownicy znaczących instytutów, oraz centrów medycznych.

Kuba Ocena

Świat fizyki to świat pasjonujący, który co chwilę zadaje nowe pytanie. Bardzo fajnie jest być częścią tego świata. Wszystkim zainteresowanym tą dziedziną, polecam studia na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj się dzieje

błażej Ocena

Studia na Uniwersytecie Śląskim to przygotowanie do pracy w roli specjalistów. Przykładem jest nowoczesny kierunek Ekonofizyka, których w całej gamie kierunków na uczelni nie brakuje

Adrian Ocena

Chemia to taka dziedzina, której prawdziwe uroki poznaje się dopiero na studiach. Warto było przejść przez chemię w liceum, która nie należy do najciekawszych, by potem odkryć ją na nowo na Uniwersytecie Śląskim. Każdemu, kto chce studiować tę arcyciekawą naukę, polecam studia na tej uczelni.

Ola Ocena

Uniwersytet Śląski to świetna uczelnia, a jego oferta edukacyjna przekonała mnie od razu. Najlepszym dowodem na to może być fakt, że na studia przyjechałam z Bielska- Białej.

jan Ocena

super uczelnia