Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

ul. Tuwima 15,

80-210 Gdańsk

Tel.: (58) 349 1216

Fax: (58) 349 1249

E-mail: dwnoz@gumed.edu.pl

http://gumed.edu.pl/380.html

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Tuwima 15,

80-210 Gdańsk

Tel.: (58) 349 1216

Fax: (58) 349 1249

E-mail: dwnoz@gumed.edu.pl

http://gumed.edu.pl/380.html

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dietetyka
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Dietetyka jest nauką cieszącą się rosnąca popularnością. Prestiż i zaufanie społeczne do dietetyków stale wzrasta. Wykwalifikowany dietetyk podpowiada jak wspomóc organizm prawidłowym żywieniem od narodzin do później starości, w okresie ciąży i laktacji, podczas uprawiania sportu, a także w chorobie. 
  Adepci nabywają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii chorób żywieniowo-zależnych w oparciu o Evidence-Based Nutrition. Studenci są przygotowywani do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, a także organizowania żywienia zbiorowego i leczniczego.  Podczas trwania edukacji zwraca się szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Student jest przysposabiany do pracy z ludźmi chorymi i zdrowymi. Kwalifikacje podnoszone są podczas zajęć praktycznych w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomicy społecznej czy w placówkach szkolno-wychowawczych. Ponadto student nabywa umiejętności: 
  • rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia i otyłości, 
  • opracowywania indywidualnych programów dietetycznych dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę, 
  • zastosowania odpowiedniej diety w danej jednostce chorobowej, 
  • zastosowania odpowiedniej suplementacji i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zależności od stanu zdrowia, 
  • oceny zapotrzebowania na składniki odżywcze, 
  • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, 
  • prowadzenia edukacji żywieniowej, 
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny będzie sprawdzał wiedzę z przedmiotów: anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc, promocja zdrowia, etyka, psychologia, informatyka, dietetyk.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Elektroradiologia
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Kierunek kształci przyszłych operatorów sprzętu medycznego w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz pracowni elektromedycznych, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej, jak również w inspekcji ochrony radiologicznej.
  Absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach radiologii przy obsłudze aparatów rentgenografii tradycyjnej, jak również skanerów tomografii komputerowej, tomografii jądrowego rezonansu medycznego, gammakamery medycyny nuklearnej, przyspieszaczy liniowych w radioterapii. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię i fizjologię człowieka etc., ale przede wszystkim zasady obsługi sprzętu radiologicznego, radioterapeutycznego i diagnostyki radioizotopowej, przepisy ochrony radiologicznej oraz kwantum wiedzy z zakresu zdrowia publicznego wystarczające do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne. Po dyplomie mogą podchodzić do egzaminu na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej klasy R i S. Niektórzy studenci/absolwenci wybierają równolegle studia fizyki medycznej lub niestacjonarne studia II stopnia elektroradiologii w innych uczelniach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizjoterapia
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Fizjoterapia stanowi jeden z elementów postępowania w dziedzinie ochrony zdrowia, jest to medyczny kierunek związany z likwidacją lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku fizjoterapii uzyskuje przygotowanie zawodowe poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki fizjoterapeutycznej, planowania i prowadzenia działań z fizykoterapii, kinezyterapii i masażu leczniczego oraz działań fizjoprofilaktycznych polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności. Na kierunku fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktycznego zastosowania z zakresu nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, biochemia etc.), przedmiotów kierunkowych: fizjoterapia ogólna, kinezjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i terapia manualna oraz przedmiotów klinicznych (fizjoterapia w ortopedii, neurologii, reumatologii, w chorobach wewnętrznych oraz innych specjalnościach medycznych). Student ma szansę doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy na licznych zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych dobranych do indywidualnych zainteresowań. Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w studenckich konferencjach naukowych oraz w ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej. Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku fizjoterapii jest wykształcenie dysponujących szeroką wiedzą merytoryczną i praktyczną fachowców – fizjoterapeutów. Absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Ukończenie studiów licencjackich daje szansę na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia – magisterskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pielęgniarstwo
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Absolwent posiada podstawową wiedzę z obszaru nauk medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, wzbogaconą o przykłady praktycznego jej wykorzystania, na takim poziomie aby w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, mógł wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza, a także był przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra. Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie: 
  • Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez: rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samo opieki. Ponadto przestrzega zasad etyki zawodowej, współpracuje z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie. Posiada kompetencje do organizowania i podtrzymywania bezpiecznego środowiska opieki i pracy, dokumentowania wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki. 
  • Promocji i edukacji zdrowotnej przez: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia. Absolwent posiada doświadczenie w uczestniczeniu w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych. 
  • Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez: współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu. 
  • Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest ocena z egzaminu licencjackiego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Położnictwo
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Absolwent posiada podstawową wiedzę z obszaru nauk medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa i ginekologii, wzbogaconą o przykłady praktycznego jej wykorzystania, na poziomie optymalnym do wykonywania zawodu położnej/położnego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym: szpitalach, specjalistycznej, ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent współdziała w zespole interdyscyplinarnym pionu opieki nad matką i dzieckiem, propaguje zachowana prozdrowotne i styl życia wspierający zdrowie. Ponadto absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.
  Absolwent posiada: 
  • wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, 
  • umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, 
  • umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, 
  • umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, 
  • umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, 
  • umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, 
  • umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 
  • umiejętność opieki nad matką i monitorowania przebiegu okresu poporodowego, 
  • umiejętność badania noworodków i opiekę nad nimi, 
  • umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnitwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z egzaminul licencjackiego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 5 lat.Celem kształcenia na kierunku Psychologia Zdrowia jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Ukończenie tych studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielanie odpowiedniej pomocy. Absolwent nauczy się odpowiednio dobierać i posługiwać narzędziami, które pozwolą na umiejętne diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Będzie również dysponował odpowiednią wiedzą z obszaru metodologii badań psychologicznych i rzetelnego prowadzenia badań naukowych. Duży nacisk zostanie położony na znaczenie rozwoju w ciągu całego życia, empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności jako podstawy nawiązania kontaktu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Ratownictwo medyczne
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do udzielania szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia, w wypadkach i katastrofach, w szczególności pomocy w zachowaniu przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Studia obejmują przedmioty ogólne oraz anestezjologię, chirurgię urazową, neurotraumatologię, medycynę ratunkową, medycynę katastrof, ratownictwo specjalistyczne i in. Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej: oddziałach ratunkowych, placówkach pogotowia ratunkowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zdrowie publiczne
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Studia I stopnia przygotowują do podejmowania działań z zakresu ogólnej promocji zdrowia, zapobiegania chorobom oraz ochrony zdrowia przed szkodliwymi czynnikami. Dzięki studiom absolwenci potrafią skutecznie mobilizować społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i efektywnie się komunikować zarówno ze społeczeństwem jak i innymi grupami zawodowymi systemu zdrowia. Poza tym jednak, każdy student ma w czasie studiów możliwość wyboru specjalności, która najlepiej odzwierciedla indywidualne zainteresowania oraz predyspozycje. Wybór specjalności odbywa się na początku II roku studiów, w czasie gdy wszyscy studenci są już zapoznani z podstawami nauk o zdrowiu oraz specyfiką działań z zakresu zdrowia publicznego. W ramach studiów I stopnia dostępne są dwie specjalności – „Opieka długoterminowa z elementami telemedycyny” oraz „Koordynacja świadczeń medycznych z elementami E-zdrowia”. Obie specjalności wychodzą naprzeciw zmieniającym się wyzwaniom współczesnego systemu zdrowia oraz obserwowanym trendom demograficznym związanym ze starzeniem się społeczeństwa. W ramach pierwszej specjalności absolwenci pozyskają kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania procesem opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, ze szczególnym uwzględnieniem procesu leczenia realizowanego przez różnych specjalistów w domu chorego – przy zaangażowaniu rodziny, pracowników socjalnych oraz zdalnego monitorowania stanu pacjenta (telemedycyna). W ramach drugiej specjalności absolwenci uczą się skutecznie koordynować proces realizacji i finansowania świadczeń medycznych z wykorzystaniem narzędzi IT. Nabywają także umiejętności potrzebne do zarządzania bazami danych i ich wykorzystywania w procesie realizacji świadczeń medycznych. Absolwenci obu specjalności są aktualnie poszukiwanymi na rynku pracy. W czasie studiów studenci będą mieli okazję nabywać zarówno wiedzę jak i konkretne umiejętności, pozyskiwane w czasie zajęć praktycznych, ćwiczeń i praktyk studenckich. Gwarantujemy możliwość odbycia praktyk w wielu instytucjach, których działania są spójne z programem studiów, m.in. w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy czy Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, Narodowym Funduszu Zdrowia i wielu innych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, język obcy, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu licencjackiego. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zdrowie środowiskowe
  Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Studia I stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, dotyczących fundamentów zdrowia środowiskowego, opartych o zagadnienia z zakresu nauk medycznych (propedeutyka medycyny, toksykologia, epidemiologia) oraz nauk przyrodniczych (biochemia, ekologia i mikrobiologia, fizyka i chemia środowiska). Program studiów uwzględnia niezbędne proporcje przedmiotów z zakresu nauk medycznych oraz przyrodniczych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę do dalszego kształcenia specjalistycznego. Ponadto, program studiów został uzupełniony o moduły z zakresu prawa (podstawy prawa, prawo ochrony środowiska i ochrony pracy) i zarządzania (zarządzanie, instrumenty zarządzania środowiskiem i bhp). Podczas procesu kształcenia student zapoznaje się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń tj. hałasu, gazów i pyłów. Kształcenie praktyczne realizowane jest w dwóch formach – jako zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) i praktyki. Obie formy kształcenia praktycznego mają na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności przekazanych w toku teoretycznych zajęć dydaktycznych. Praktyki pozwalają również na poznanie specyfiki pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz kształtowania postawy zawodowej, a tym samym przygotowania studentów do pracy. Program studiów był konsultowany ze specjalistami z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych zarówno w środowisku gospodarczym, jak i naukowym. Jest on modyfikowany i dostosowywany do potrzeb rynku pracy oraz preferencji studentów. 
  Absolwent studiów I stopnia kierunku zdrowie środowiskowe jest przygotowany do pracy w:
  • administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej), 
  • jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią, 
  • firmach produkcyjnych: specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, 
  • firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego, 
  • szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego, 
  • jednostkach naukowo – badawczych, 
  • innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie środowiskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka,  matematyka, język obcy, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie środowiskowe jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena z egzaminu licencjackiego.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Student fizjoterapii Ocena

Studia na kierunku fizjoterapii zgodnie z nowa ustawa od zeszłego roku są tylko i wyłącznie jednolite magisterskie, a nie dwustopniowe.