ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia przekazują wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie, o  dziennikarstwie oraz kreowaniu wizerunku. Przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Uczą umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, a także sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa w prasie, mediach audiowizualnych oraz z dziedziny funkcjonowania działów agencji PR, designu i reklamy. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów.

 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe
  Istotą kierunku jest nacisk na zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z pracą dziennikarza w obszarze międzynarodowym: w charakterze korespondenta, ewentualnie pracownika polskich mediów, który zajmuje się przede wszystkim wydarzeniami w innych krajach. Ważnym aspektem studiów jest kształcenie językowe. Język angielski powinien zostać opanowany przez wszystkich studentów na poziomie min. B2/B2+, drugi język obcy na poziomie min. B2. Ponadto program kształcenia przewiduje pogłębienie wiedzy na temat kultury oraz mediów kraju wybranego języka.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka

   

 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
  Filmoznawstwo pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu: współczesnego kina światowego i polskiego, historii filmu światowego i polskiego, rodzajów i gatunków filmowych (fabuła, dokument, animacja, reklama), teorii kina i kultury audiowizualnej, prawa autorskiego, prawnych i ekonomicznych aspektów organizacji produkcji filmowej. Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności w zakresie podstaw: analizy tekstu audiowizualnego, warsztatu filmowego, organizacji i animacji kultury filmowej, projektowania wydarzeń filmowych oraz dystrybucji i promocji filmu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia angielska
  Ukończenie studiów w zakresie Filologii angielskiej daje absolwentom szereg możliwości odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Dzięki urozmaiconej ofercie dydaktycznej studia te przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w wielu sektorach. Poniższa lista przykładowych zawodów wykonywanych przez naszych absolwentów oczywiście nie wyczerpuje licznych możliwości jakie daje ukończenie studiów filologii angielskiej:
  • nauczyciel,
  • tłumacz,
  • konsultant metodyczny,
  • edytor,
  • dziennikarz,
  • researcher,
  • ekspert do spraw krajów anglojęzycznych (w zakresie doradztwa w sprawach kultury, polityki, gospodarki),
  • wykwalifikowany pracownik w branży kultury i mediów,
  • asystent zarządu firm z kapitałem zagranicznym,
  • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
  • Język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

  Studia II stopnia
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie dyplomu ukończenia studiów oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia germańska
  Studia na kierunku filologia germańska oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Rozwijają umiejętności językowe, przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w szkolnictwie, w biurach tłumaczy, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach oraz w innych instytucjach kultury, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż FILOLOGIA GERMAŃSKA wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

  W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

   

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

  Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA przewidują intensywne kształcenie z zakresu dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego, a także pogłębienie wiadomości i praktycznych umiejętności z traduktologii oraz dydaktyki języka hiszpańskiego. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność Amerykanistyka filologiczna związana z językiem angielskim i hiszpańskim w USA oraz specjalistyczne kształcenie metodyczne z zakresu nauczania języka hiszpańskiego w ramach fakultatywnego bloku pedagogicznego

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż FILOLOGIA HISZPAŃSKA wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci filologii hiszpańskiej.

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia hiszpańska z językiem angielskim
  Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związana z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski lub język hiszpański
  • Język polski lub drugi język obcy
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

   

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Oprócz nauki języka łacińskiego i starożytnej greki oferują też naukę języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2019/2020 będzie to język włoski). Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia te kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Mogą być też one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski 
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka

   

  Studia II stopnia
   

  Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

  – kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

  Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

  –kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich dowolnego kierunku lub specjalności; kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy potrzebnej dla osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla kierunku na poziomie licencjatu. 

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia polska
  Filologia polska to kierunek zapewniający uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej. Student zapozna się między innymi z: historią literatury polskiej, literaturą najnowszą, poetyką i retoryką, teorią literatury, praktyczną stylistyką, leksykologią, gramatyką opisową języka polskiego, gramatyką historyczną języka polskiego, historią języka polskiego oraz dialektologią. Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.
  Wymagania rekrutacyjne  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz - w zależności od wyboru specjalności - angielski, niemiecki lub rosyjski/włoski lub hiszpański. W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle dwóch wybranych języków, jednocześnie uzyskując rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych. Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych.

  Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem magisterskim i obroną pracy magisterskiej pisanej w języku francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Przyszli romaniści odbywający przedmiotowe studia magisterskie nabywają wysokich kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie m.in. nauczyciela (pod warunkiem wybrania specjalizacji nauczycielskiej), tłumacza czy konsultanta językowego tj.  opartych nie tylko na biegłej znajomości wyżej wymienionych języków romańskich, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego obszaru językowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska),  wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

  W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

  Konkurs dyplomów. 

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia rosyjska

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata FILOLOGII ROSYJSKIEJ ze specjalnością ogólnofilologiczną z drugim językiem obcym angielskim/ukraińskim lub językiem rosyjskim w turystyce i biznesie. Ukończenie jednej ze specjalności umożliwia znalezienie zatrudnienia w wielu obszarach życia społecznego, w których istnieje potrzeba dobrej znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiego obszaru językowego, m.in w biurach podróży oraz instytucjach branży turystycznej, w przedsiębiorstwach, w biurach tłumaczeń, w instytucjach kultury.

  Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych prowadzone są głównie w języku rosyjskim oraz w języku wybranej specjalności. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka rosyjskiego dla osób zaawansowanych (z maturą z tego języka) oraz od podstaw (grupa początkująca) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego (język angielski lub język ukraiński), blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury, kultury i historii rosyjskiej oraz blok przedmiotów ze dziedziny biznesu i turystyki. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Język obcy
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy
   

   

  Studia II stopnia
   
  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż FILOLOGIA ROSYJSKA, wymagane jest udokumentowanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu dyplomów.

   

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia słowiańska

  Studia na kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA łączą długą tradycję słowianoznawstwa z nowocześnie pojmowaną slawistyką. Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) odbywa się intensywna nauka dwóch kierunkowych języków słowiańskich. Lektoraty prowadzone są zarówno przez native-speakerów, jak i Polaków doskonale znających poszczególne języki. Studia te związane są ponadto z poznawaniem literatury, historii i kultury krajów słowiańskich. Studenci slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim mają także do wyboru kilka specjalizacji o charakterze praktycznym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia

   

  Studia II stopnia

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

  Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

  Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

   

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym. Oferują naukę języka włoskiego od „0” lub w grupie średnio zaawansowanej. Pozwalają zapoznać się z kulturą i cywilizacją Włoch oraz dodatkowym językiem obcym. Kończą się egzaminem licencjackim (praca dyplomowa w formie projektu lub rozprawy) potwierdzającym uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją ogólną i translatorską.

  Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 4 semestry (2 lata). Prowadzone są również w trybie stacjonarnym. Pogłębiają wiedzę z zakresu języka i kultury włoskiej. Z końcem studiów osiągany jest poziom C2 znajomości języka włoskiego ze specjalizacją translatorską lub nauczycielską. Na studiach magisterskich kontynuowana jest także nauka II języka obcego (angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub innych).

  Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w firmach wymagających od pracowników znajomości języka włoskiego, instytucjach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagającym dobrej znajomości języka i kultury włoskiej, np. prywatnych szkołach językowych na wszystkich poziomach.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia

   

  Studia II stopnia
   

  Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej lub dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności.

  W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (np. dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim

  Kompetencje oczekiwane od kandydata

  – znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2;

  – podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii włoskiej);

  – podstawowa orientacja we włoskim życiu kulturalnym i społecznym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka włoskiego.

   

 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informacja w środowisku cyfrowym
  Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym i będzie nadal postępować.
  W ramach kierunku dostępne są specjalności:
  WIRTUALNE INSTYTUCJE KSIĄŻKI: podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa i repozytoria, promocja i marketing na rynku książki
  ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ: ekonomika informacji;  zarządzanie informacją w mediach; infobrokering, audyt informacyjny.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka

   

 • INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: II REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie młodych ludzi do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, przetwarzania informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne. Ponadto student przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim i zaznajamiany ze słownictwem tzw. Business English. Dla kandydatów przewidziano (w razie konieczności ) zajęcia „wyrównawcze” z języka angielskiego w pierwszym semestrze. Studia uzupełnia 60 godzin praktyk.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2. 

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Kulturoznawstwo
  Studia na kierunku Kulturoznawstwie pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej badania naukowe pracowników Instytutu Kultury Współczesnej, program studiów realizuje zasadę jedności nauki i dydaktyki. Dzięki dostarczaniu wiedzy o różnych kulturach, także pozaeuropejskich, uczy otwartości na świat i zasad tolerancji. Istotą programu kształcenia na Kulturoznawstwie jest możliwość wyboru różnych modułów przedmiotów, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Student ma wobec tego możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym.
  Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Absolwenci kulturoznawstwa potrafią: myśleć kreatywnie, elastycznie, krytycznie i analitycznie; poprawnie komunikować się ustnie i pisemnie; samodzielnie organizować swój czas pracy. Przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, mediach, agencjach reklamowych i artystycznych oraz przemysłach kreatywnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (w przypadku matury obcojęzycznej - rodzimy)
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty niewymagane spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.

 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
  Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak Lingwistyka dla biznesu. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
  Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

   

  Warunki rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
   

 • LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ to nowy kierunek studiów II stopnia prowadzony przez Katedrę Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ, który rusza w roku akademickim 2019/2020. Stanowi on kontynuację prestiżowych studiów pierwszego stopnia Lingwistyka dla biznesu.

  Nowe studia magisterskie realizują tzw. trzecią misję uczelni wyższej, czyli odpowiadają na potrzeby dynamicznie zmieniającego się lokalnego rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów w zakresie komunikacji specjalistycznej w języku polskim, angielskim oraz w drugim języku obcym na poziomie C1. Studenci nabywają poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu języków specjalistycznych i międzykulturowej komunikacji w kontekstach instytucjonalnych, których nie uwzględnia program studiów pierwszego stopnia. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w sektorze biznesowym i administracji publicznej, jako pracownicy korporacji, organizacji rządowych i pozarządowych, specjaliści ds. kultury i wymiany międzynarodowej oraz pracownicy administracyjni.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunków: lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana, inne kierunki filologiczne z poświadczoną w suplemencie do dyplomu znajomością języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie min. B2. W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 • LOGOPEDIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logopedia
  Studia na kierunku pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy oraz sposobów ich usuwania a także umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.  Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) znacznie poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia
   
  1. Z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: Logopedia, Logopedia ogólna, Logopedia ogólna i  kliniczna, Logopedia z audiologią
  2. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:
  • konkursu dyplomów – 50%
  • średniej ocen ze studiów, wyliczonej i potwierdzonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniana przy wyliczeniu oceny na dyplomie) – 50%,
  Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów. 

   

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logopedia z audiologią
  Studia na kierunku pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy oraz sposobów ich usuwania a także umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.  Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) znacznie poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Maksymalnie dwa do wyboru: biologia, fizyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • NIEMCOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Niemcoznawstwo
  Niemcoznawstwo jest kierunkiem studiów, który łączy ze sobą elementy filologii germańskiej, kulturoznawstwa i historii, a także w niewielkim wymiarze politologii. Studenci zdobywają szeroką i pogłębioną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego. Nacisk położony jest na znajomość współczesnych problemów, związanych z kulturą, w tym mediami oraz rozwojem politycznym i społecznym Republiki Federalnej, Austrii i Szwajcarii. Ponadto na kierunu szczególna uwaga zwracana jest na umiejętności językowe. Studenci uczą się języka niemieckiego od podstaw oraz doskonalą znajomość języka angielskiego. Wybór jednej z dwóch specjalności pozwala pogłębić umiejętności praktyczne, potrzebne na rynku pracy, związanym z mediami i kulturą lub z pracą w szeroko pojętym biznesie. Dla obu specjalności przewidziane są zajęcia, przygotowujące do pisania projektów. Studia niemcoznawcze pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności, przydatnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w instytucjach kultury, placówkach polsko-niemieckich, fundacjach, redakcjach prasowych, w wydawnictwach, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnościami językowymi, znajomością kultury, mediów i życia politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
  • Język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, drugi język obcy, geografia

   

 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:  historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych. Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w Sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury. Studenci nabywają także podstawowej wiedzy w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w instytucjach kultury i przemysłach kreatywnych (np. muzea, galerie, redakcje czasopism i mediów elektronicznych, studia produkujące gry wideo, agencje reklamowe i PR).

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nowe Media i kultura cyfrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

   

 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu zawodowemu do prowadzenia produkcji teatralnej, organizacji widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Od pierwszego semestru studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kultury (teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych), a także organizują własne wydarzenia artystyczne.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

   

 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek będący efektem międzynarodowej współpracy akademickiej. Jego celem jest wykształcenie wysokich umiejętności z języka sąsiedniego kraju i przekazanie podstawowej wiedzy nt. kultury, historii, ustroju politycznego i gospodarki Polski oraz Niemiec. Polscy studenci III rok studiów spędzają na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie piszą pracę licencjacką, uzyskując w efekcie dyplomy dwóch uczelni. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie jako ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach (przede wszystkim kulturalnych), po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych, wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów, tłumacz (konsekutywny i symultaniczny), tłumacz tekstów fachowych, tłumacz przysięgły, dziennikarz, specjalizujący się w kwestiach polsko-niemieckich.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia Polsko-Niemiecki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
  • Język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej) UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

 • TWÓRCZE PISANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Twórcze pisanie
  TWÓRCZE PISANIE jest innowacyjnym kierunkiem, kształcącym do kreatywnej pracy nad tekstem. Jego program, łączący praktykę warsztatową z teorią, powstał z potrzeby reinterpretacji dyscyplin konserwatywnego literaturoznawstwa jako nauk stosowanych oraz z potrzeb praktyki pisarskiej. Kierunek TWÓRCZE PISANIE edukuje zarówno autorów tradycyjnie pojmowanych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko rozumiane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci są przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych wokół ww. projektów literackich i narracyjnych. Kierunek TWÓRCZE PISANIE podsumowują dwa pojęcia: kreatywność, definiowana jako innowacyjna twórczość uwarunkowana partykularnym kontekstem oraz pisarstwo, rozumiane jako wszelka sensowna twórczość słowna, także sytuująca najszerzej pojmowaną narrację poza tradycyjnym paradygmatem literackości. Kierunek TWÓRCZE PISANIE rozwija warsztat autorów bez anachronicznego dziś podziału na rodzaje literackie, style funkcjonalne, rejestry językowe, media, wreszcie, bez rozdzielania analizy i interpretacji tekstów zastanych od praktyki pisarskiej, redakcyjnej i edycyjnej. Program kierunku kształci studentów poprzez bloki, związane ze sferami społecznego funkcjonowania literackości: m.in. kreację autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji czy uwarunkowania tworzywa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Twórcze pisanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

   

Opinie (30)

Marcelina Ocena

Cały wydział zasługuje na duży plus ze względu na dobrą organizację pracy, szybkie powiadomienie o braku zajęć czy zmianie ich godzin

Adaś Ocena

Skończyłem Filologię Angielską oraz Filologię Włoską na Uniwersytecie Łódzkim. Oba kierunki bez większych zastrzeżeń.

Hania Ocena

Studiuje Kulturoznawstwo i jak dla mnie są to bardzo fajne studia. Niestety większość opinii to: nudne, nudne i bez większych aspiracji. Tak jest jak ktoś wybiera takie studia z przypadku. Są to studia dla osób, które interesują się taką tematyką. Wiadomo, że dla kogoś, kto nie ma nic wspólnego z danym kierunkiem będzie nudno i nieciekawie. Także polecam tylko zainteresowanym :)

Nati Ocena

Studiuje na kierunku Nowe Media, ale zanim taki kierunek wybierzesz zastanów się czy potrafisz pracować w grupie, bo już od 1 roku mamy dużo projektów w wieloosobowych grupach. Widać, że nie wszyscy potrafią w ten sposób działać... kierunek jest OK

Maciek Ocena

Polecam kierunek Nowe Media i Kultura Cyfrowa dla osób wiążących swoją przyszłość np. z agencją reklamową. Bardzo dużo praktycznej wiedzy co w takim zawodzie jest ważnym aspektem, ale oczywiście trzeba posiadać dryg do takiej pracy i mieć bogatą wyobraźnię ;D

Martyna Ocena

jak na wszystkich studiach bardzo ważna jest praktyka, dlatego jak nie załapiesz się na fajne praktyki czy staż to kiepsko. Ja osobiście jestem też wolontariuszką co na pewno pomaga mi nauczyć się praktycznego traktowania pacjenta (Studiuje Logopedie)

Patrycja P. Ocena

Studiuje Logopedie na 2 stopniu. Nie jest to jeszcze do końca ogarnięty kierunek, wiele materiałów powtarza się po studiach licencjackich, ale myślę, że to kwestia czasu i organizacji :-) ale duży plus za same studia I stopnia

kamila Ocena

Zawsze interesował mnie teatr, a także produkcja różnych wydarzeń artystycznych, ale nigdy nie znalazłam możliwości kształcenia się w tym kierunku. Znalazłam ją na Uniwersytecie Łódzkim i był to strzał w dziesiątkę, bo w końcu mogę rozwijać się w tym, co lubię

natalia Ocena

Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa to wiedza obowiązkowa dla człowieka planującego związać się z mediami, albo kulturą. Na zajęciach poznajemy najważniejsze zagadnienia, bez których, po prostu, nie można się obyć w dzisiejszym świecie.

ada Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, aby jak najlepiej przygotować się pełnienia obowiązków. Chcę pomagać, aktywizować, motywować. Bez porządnej wiedzy i umiejętności jest to zupełnie niewykonalne

dagmara Ocena

Logopedia to bardzo ciekawa dziedzina. Warto ją zgłębiać na najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Uniwersytet Łódzki.

milena Ocena

Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to kierunek praktyczny, który pozwala świetnie przygotować się do pracy. Największym walorem tego kierunku jest to, że firmy partnerskie zapewniają warsztaty biznesowe oraz ciekawe praktyki studenckie.

klaudia Ocena

Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.

kinga Ocena

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony

Kamila Ocena

Jeśli jesteś zafascynowany Włochami i dosłownie wszystkim co się z nimi łączy, to nie pozostaje ci nic innego jak wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj dowiesz się, po prostu, wszystkiego i jeszcze będziesz mieć okazję do wyjazdu na wymianę międzynarodową, na przykład do Rzymu, Mediolanu czy Palermo.

Dorota Ocena

Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej

Patrycja Ocena

język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ale nie kiedy studiujesz na Uniwersytecie Łódzkim

Martyna Ocena

Każdy, kto interesuje się literaturą i kulturą niemieckojęzyczną powinien wybrać Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mnie do tego wyboru przekonały liczne specjalności, a zwłaszcza ta, dzięki której rozwijam umiejętności tłumacza.

Kinga Ocena

Zajęcia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to niemal ciągła praktyka. Istotnym elementem zajęć jest praca w oparciu o materiały audiowizualne i multimedialne, a same zajęcia prowadzą także obcokrajowcy. Jeśli chcecie studiować Filologię angielską, to tylko tutaj.

Paulina Ocena

Bardzo mocno polecam Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim wszystkim tym, którzy interesują się kinem i chcą je poznać znacznie, znacznie głębiej.

Sebastian Ocena

Od początku nauki w liceum marzy mi się praca dziennikarza, ale skoncentrowanego na jednym miejscu. Chciałbym być korespondentem i wierzę, że dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim, na Dziennikarstwie międzynarodowym będzie mi znacznie łatwiej osiągnąć cel.

Witek Ocena

Od dawna interesował mnie świat mediów, zatem wybór studiów dziennikarskich był, po prostu, oczywisty. Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają charakter praktyczny i na wszystkich zajęciach zdobywam kolejne umiejętności. Polecam wszystkim, którzy chcieliby związać swoje życie z mediami.

L4B Ocena

Jedyna uczelnia mająca L4B ,chyba. Choć mieszanie wydziałów, i plan to czasem komedia, jednak same zajęcia są ciekawe. Nie da się nudzić.

Bezsensu Ocena

Dziennikarstwo to żart. Przez 5 lat na tym kierunku nie doczekałam się niemal żadnych praktycznych zajęć, wszystko opiera się na suchej teorii, na wiedzy książkowej.. A budynek po 4 latach się sypie! Nie ma gdzie usiąść między zajęciami, nic nie działa, a i koszy na śmieci szukac na próżno.

A.A. Ocena

Dużo teorii, za mało praktyki. Budynek pełen wypas.

Martyna Ocena

Dziennikarstwo jest naprawdę sympatyczne, z roku na rok coraz bardziej się rozkręca i nastawia na konkretną specjalność. Jeżeli jednak chodzi o sam budynek wydziału pozostawia wiele do życzenia, jednak studia polecam z czystym sumieniem!

migdał Ocena

Dziennikarstwo jest naprawdę fajne. Jak się trafi na super wykładowców, to można dowiedzieć się jeszcze ciekawszych rzeczy, niż na wykładach/ćwiczeniach (chociażby rewelacyjna dr Fiołek!). Warto spróbować i samemu się przekonać!

Nana Ocena

Filologia polska na bardzo fajnym poziomie, rzeczywiście wiele można się nauczyć, a większość wykładowców jest bardzo zaangażowana. Specjalizacje świetnie prowadzone, zwłaszcza edytorstwo i glottodydaktyka.

Ila Ocena

Filologia polska też spoko, nie za ciężko a jak trafi się na ten fajniejszy zestaw wykładowców - studia to przyjemność i nawet sesja nie jest straszna ;)

Ola92 Ocena

Dla wszystkich, którzy myślą o studiowaniu germanistyki, naprawdę polecam UŁ. Świetni wykładowcy, wysoki poziom, ciekawe możliwości wyjazdów i wymian studenckich.