ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia przekazują wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie, o  dziennikarstwie oraz kreowaniu wizerunku. Przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Uczą umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, a także sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa w prasie, mediach audiowizualnych oraz z dziedziny funkcjonowania działów agencji PR, designu i reklamy. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
   

 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe
  Istotą kierunku jest nacisk na zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z pracą dziennikarza w obszarze międzynarodowym: w charakterze korespondenta, ewentualnie pracownika polskich mediów, który zajmuje się przede wszystkim wydarzeniami w innych krajach. Ważnym aspektem studiów jest kształcenie językowe. Język angielski powinien zostać opanowany przez wszystkich studentów na poziomie min. B2/B2+, drugi język obcy na poziomie min. B2. Ponadto program kształcenia przewiduje pogłębienie wiedzy na temat kultury oraz mediów kraju wybranego języka.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

   

 • FILMOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filmoznawstwo
  Filmoznawstwo pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu: współczesnego kina światowego i polskiego, historii filmu światowego i polskiego, rodzajów i gatunków filmowych (fabuła, dokument, animacja, reklama), teorii kina i kultury audiowizualnej, prawa autorskiego, prawnych i ekonomicznych aspektów organizacji produkcji filmowej. Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności w zakresie podstaw: analizy tekstu audiowizualnego, warsztatu filmowego, organizacji i animacji kultury filmowej, projektowania wydarzeń filmowych oraz dystrybucji i promocji filmu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Niewymagane: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, wiedza o tańcu 

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia angielska
  Ukończenie studiów w zakresie Filologii angielskiej daje absolwentom szereg możliwości odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Dzięki urozmaiconej ofercie dydaktycznej studia te przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w wielu sektorach. Poniższa lista przykładowych zawodów wykonywanych przez naszych absolwentów oczywiście nie wyczerpuje licznych możliwości jakie daje ukończenie studiów filologii angielskiej:
  • nauczyciel,
  • tłumacz,
  • konsultant metodyczny,
  • edytor,
  • dziennikarz,
  • researcher,
  • ekspert do spraw krajów anglojęzycznych (w zakresie doradztwa w sprawach kultury, polityki, gospodarki),
  • wykwalifikowany pracownik w branży kultury i mediów,
  • asystent zarządu firm z kapitałem zagranicznym,
  • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia germańska
  Studia na kierunku filologia germańska oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Rozwijają umiejętności językowe, przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w szkolnictwie, w biurach tłumaczy, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach oraz w innych instytucjach kultury, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia polska
  Filologia polska to kierunek zapewniający uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej. Student zapozna się między innymi z: historią literatury polskiej, literaturą najnowszą, poetyką i retoryką, teorią literatury, praktyczną stylistyką, leksykologią, gramatyką opisową języka polskiego, gramatyką historyczną języka polskiego, historią języka polskiego oraz dialektologią. Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.
  Wymagania rekrutacyjne  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz - w zależności od wyboru specjalności - angielski, niemiecki lub rosyjski/włoski lub hiszpański. W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle dwóch wybranych języków, jednocześnie uzyskując rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych. Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych.

  Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem magisterskim i obroną pracy magisterskiej pisanej w języku francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Przyszli romaniści odbywający przedmiotowe studia magisterskie nabywają wysokich kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie m.in. nauczyciela (pod warunkiem wybrania specjalizacji nauczycielskiej), tłumacza czy konsultanta językowego tj.  opartych nie tylko na biegłej znajomości wyżej wymienionych języków romańskich, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego obszaru językowego.

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym. Oferują naukę języka włoskiego od „0” lub w grupie średnio zaawansowanej. Pozwalają zapoznać się z kulturą i cywilizacją Włoch oraz dodatkowym językiem obcym. Kończą się egzaminem licencjackim (praca dyplomowa w formie projektu lub rozprawy) potwierdzającym uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją ogólną i translatorską.

  Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 4 semestry (2 lata). Prowadzone są również w trybie stacjonarnym. Pogłębiają wiedzę z zakresu języka i kultury włoskiej. Z końcem studiów osiągany jest poziom C2 znajomości języka włoskiego ze specjalizacją translatorską lub nauczycielską. Na studiach magisterskich kontynuowana jest także nauka II języka obcego (angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub innych).

  Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w firmach wymagających od pracowników znajomości języka włoskiego, instytucjach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagającym dobrej znajomości języka i kultury włoskiej, np. prywatnych szkołach językowych na wszystkich poziomach.

 • FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia ze specjalnościami
  Absolwent filologii ze specjalnością posiada podstawową wiedzę o języku oraz kulturze i literaturze krajów obszaru językowego. Poziom praktycznej znajomości języka obejmuje: pełne rozumienie tekstów, także o dużym stopniu trudności i zawierających znaczenia ukryte, wyrażone jedynie pośrednio; płynne i poprawne wypowiedzi spontaniczne i porozumiewanie się w sytuacjach codziennych oraz zawodowych w mowie i piśmie. Wszechstronność zainteresowań badawczych pracowników sprawia, że absolwent naszych studiów posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne i kompetencje interdyscyplinarne oraz interkulturowe, ułatwiające wykorzystanie wiedzy z zakresu filologii w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent legitymujący się tytułem licencjata posiada umiejętności przydatne przy wykonywaniu zawodów związanych z publicystyką, turystyką, usługach wymagających dobrej znajomości języka oraz (po uzyskaniu wymaganych przepisami kwalifikacji pedagogicznych) w szkolnictwie.

  Specjalności na kierunku filologia znajdujące się w ofercie Wydziału:

  • filologia hiszpańska + język angielski (I st.)
  • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (I st.)
  • filologia rosyjska (I st. i II st.)
  • filologia słowiańska (I st. i II st.)
  • filologia hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna (II st.)
  • filologia klasyczna (II st.)
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ze specjalnościami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia 
   

   

  Studia II stopnia
   
  Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.
   

   

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  Celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii i informatologii; przekazanie pogłębionej wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów i ośrodków zarządzania wiedzą; przekazanie pogłębionej wiedzy o budowie, projektowaniu i zarządzaniu zasobami i systemami informacyjnymi; przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną; wykształcenie umiejętności profesjonalnych w zakresie zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych oraz promocji biblioteki; sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz tworzenia narzędzi informacji zapisanych na nośnikach papierowych i elektronicznych; wykształcenie umiejętności w zakresie kształtowania kultury czytelniczej i rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników; wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych; wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz sprawnego komunikowania się z otoczeniem.
  Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo powinien posiadać niezbędną wiedzę ogólnohumanistyczną i przygotowanie zawodowe. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów powinny przygotowywać do pracy we wszystkich typach bibliotek w zakresie szeroko pojętej informacji bibliotecznej, księgarskiej, naukowej i wydawniczej oraz do pracy naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków).

 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informacja w środowisku cyfrowym
  Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym i będzie nadal postępować.
  W ramach kierunku dostępne są specjalności:
  WIRTUALNE INSTYTUCJE KSIĄŻKI: podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa i repozytoria, promocja i marketing na rynku książki
  ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ: ekonomika informacji;  zarządzanie informacją w mediach; infobrokering, audyt informacyjny.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura 

   

 • INFORMATOLOGIA DLA BIZNESU Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: II REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie młodych ludzi do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, przetwarzania informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne. Ponadto student przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim i zaznajamiany ze słownictwem tzw. Business English. Dla kandydatów przewidziano (w razie konieczności ) zajęcia „wyrównawcze” z języka angielskiego w pierwszym semestrze. Studia uzupełnia 60 godzin praktyk.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

  tel. 42 664-52-16

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Kulturoznawstwo
  Studia na kierunku Kulturoznawstwie pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej badania naukowe pracowników Instytutu Kultury Współczesnej, program studiów realizuje zasadę jedności nauki i dydaktyki. Dzięki dostarczaniu wiedzy o różnych kulturach, także pozaeuropejskich, uczy otwartości na świat i zasad tolerancji. Istotą programu kształcenia na Kulturoznawstwie jest możliwość wyboru różnych modułów przedmiotów, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Student ma wobec tego możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym.
  Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Absolwenci kulturoznawstwa potrafią: myśleć kreatywnie, elastycznie, krytycznie i analitycznie; poprawnie komunikować się ustnie i pisemnie; samodzielnie organizować swój czas pracy. Przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, mediach, agencjach reklamowych i artystycznych oraz przemysłach kreatywnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (w przypadku matury obcojęzycznej - rodzimy)
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty niewymagane spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia, wiedza o tańcu 
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
   

 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
  Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak Lingwistyka dla biznesu. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
  Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

   

  Warunki rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
  • Drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
   

 • LOGOPEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logopedia
  Studia na kierunku pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy oraz sposobów ich usuwania a także umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.  Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) znacznie poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie średniej ocen ze studiów oraz na podstawie konkursu dyplomów.

   

 • NIEMCOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Niemcoznawstwo
  Niemcoznawstwo jest kierunkiem studiów, który łączy ze sobą elementy filologii germańskiej, kulturoznawstwa i historii, a także w niewielkim wymiarze politologii. Studenci zdobywają szeroką i pogłębioną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego. Nacisk położony jest na znajomość współczesnych problemów, związanych z kulturą, w tym mediami oraz rozwojem politycznym i społecznym Republiki Federalnej, Austrii i Szwajcarii. Ponadto na kierunu szczególna uwaga zwracana jest na umiejętności językowe. Studenci uczą się języka niemieckiego od podstaw oraz doskonalą znajomość języka angielskiego. Wybór jednej z dwóch specjalności pozwala pogłębić umiejętności praktyczne, potrzebne na rynku pracy, związanym z mediami i kulturą lub z pracą w szeroko pojętym biznesie. Dla obu specjalności przewidziane są zajęcia, przygotowujące do pisania projektów. Studia niemcoznawcze pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności, przydatnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w instytucjach kultury, placówkach polsko-niemieckich, fundacjach, redakcjach prasowych, w wydawnictwach, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnościami językowymi, znajomością kultury, mediów i życia politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego.
  Warunki rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, filozofia, WOS, drugi język obcy, geografia

   

 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:  historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych. Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w Sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury. Studenci nabywają także podstawowej wiedzy w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w instytucjach kultury i przemysłach kreatywnych (np. muzea, galerie, redakcje czasopism i mediów elektronicznych, studia produkujące gry wideo, agencje reklamowe i PR).

 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK Stopień: I REKRUTACJA

  Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu zawodowemu do prowadzenia produkcji teatralnej, organizacji widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Od pierwszego semestru studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kultury (teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych), a także organizują własne wydarzenia artystyczne.

 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek będący efektem międzynarodowej współpracy akademickiej. Jego celem jest wykształcenie wysokich umiejętności z języka sąsiedniego kraju i przekazanie podstawowej wiedzy nt. kultury, historii, ustroju politycznego i gospodarki Polski oraz Niemiec. Polscy studenci III rok studiów spędzają na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie piszą pracę licencjacką, uzyskując w efekcie dyplomy dwóch uczelni. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie jako ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach (przede wszystkim kulturalnych), po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych, wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów, tłumacz (konsekutywny i symultaniczny), tłumacz tekstów fachowych, tłumacz przysięgły, dziennikarz, specjalizujący się w kwestiach polsko-niemieckich.

Opinie (30)

Marcelina Ocena

Cały wydział zasługuje na duży plus ze względu na dobrą organizację pracy, szybkie powiadomienie o braku zajęć czy zmianie ich godzin

Adaś Ocena

Skończyłem Filologię Angielską oraz Filologię Włoską na Uniwersytecie Łódzkim. Oba kierunki bez większych zastrzeżeń.

Hania Ocena

Studiuje Kulturoznawstwo i jak dla mnie są to bardzo fajne studia. Niestety większość opinii to: nudne, nudne i bez większych aspiracji. Tak jest jak ktoś wybiera takie studia z przypadku. Są to studia dla osób, które interesują się taką tematyką. Wiadomo, że dla kogoś, kto nie ma nic wspólnego z danym kierunkiem będzie nudno i nieciekawie. Także polecam tylko zainteresowanym :)

Nati Ocena

Studiuje na kierunku Nowe Media, ale zanim taki kierunek wybierzesz zastanów się czy potrafisz pracować w grupie, bo już od 1 roku mamy dużo projektów w wieloosobowych grupach. Widać, że nie wszyscy potrafią w ten sposób działać... kierunek jest OK

Maciek Ocena

Polecam kierunek Nowe Media i Kultura Cyfrowa dla osób wiążących swoją przyszłość np. z agencją reklamową. Bardzo dużo praktycznej wiedzy co w takim zawodzie jest ważnym aspektem, ale oczywiście trzeba posiadać dryg do takiej pracy i mieć bogatą wyobraźnię ;D

Martyna Ocena

jak na wszystkich studiach bardzo ważna jest praktyka, dlatego jak nie załapiesz się na fajne praktyki czy staż to kiepsko. Ja osobiście jestem też wolontariuszką co na pewno pomaga mi nauczyć się praktycznego traktowania pacjenta (Studiuje Logopedie)

Patrycja P. Ocena

Studiuje Logopedie na 2 stopniu. Nie jest to jeszcze do końca ogarnięty kierunek, wiele materiałów powtarza się po studiach licencjackich, ale myślę, że to kwestia czasu i organizacji :-) ale duży plus za same studia I stopnia

kamila Ocena

Zawsze interesował mnie teatr, a także produkcja różnych wydarzeń artystycznych, ale nigdy nie znalazłam możliwości kształcenia się w tym kierunku. Znalazłam ją na Uniwersytecie Łódzkim i był to strzał w dziesiątkę, bo w końcu mogę rozwijać się w tym, co lubię

natalia Ocena

Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa to wiedza obowiązkowa dla człowieka planującego związać się z mediami, albo kulturą. Na zajęciach poznajemy najważniejsze zagadnienia, bez których, po prostu, nie można się obyć w dzisiejszym świecie.

ada Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, aby jak najlepiej przygotować się pełnienia obowiązków. Chcę pomagać, aktywizować, motywować. Bez porządnej wiedzy i umiejętności jest to zupełnie niewykonalne

dagmara Ocena

Logopedia to bardzo ciekawa dziedzina. Warto ją zgłębiać na najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Uniwersytet Łódzki.

milena Ocena

Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to kierunek praktyczny, który pozwala świetnie przygotować się do pracy. Największym walorem tego kierunku jest to, że firmy partnerskie zapewniają warsztaty biznesowe oraz ciekawe praktyki studenckie.

klaudia Ocena

Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.

kinga Ocena

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony

Kamila Ocena

Jeśli jesteś zafascynowany Włochami i dosłownie wszystkim co się z nimi łączy, to nie pozostaje ci nic innego jak wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj dowiesz się, po prostu, wszystkiego i jeszcze będziesz mieć okazję do wyjazdu na wymianę międzynarodową, na przykład do Rzymu, Mediolanu czy Palermo.

Dorota Ocena

Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej

Patrycja Ocena

język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ale nie kiedy studiujesz na Uniwersytecie Łódzkim

Martyna Ocena

Każdy, kto interesuje się literaturą i kulturą niemieckojęzyczną powinien wybrać Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mnie do tego wyboru przekonały liczne specjalności, a zwłaszcza ta, dzięki której rozwijam umiejętności tłumacza.

Kinga Ocena

Zajęcia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to niemal ciągła praktyka. Istotnym elementem zajęć jest praca w oparciu o materiały audiowizualne i multimedialne, a same zajęcia prowadzą także obcokrajowcy. Jeśli chcecie studiować Filologię angielską, to tylko tutaj.

Paulina Ocena

Bardzo mocno polecam Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim wszystkim tym, którzy interesują się kinem i chcą je poznać znacznie, znacznie głębiej.

Sebastian Ocena

Od początku nauki w liceum marzy mi się praca dziennikarza, ale skoncentrowanego na jednym miejscu. Chciałbym być korespondentem i wierzę, że dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim, na Dziennikarstwie międzynarodowym będzie mi znacznie łatwiej osiągnąć cel.

Witek Ocena

Od dawna interesował mnie świat mediów, zatem wybór studiów dziennikarskich był, po prostu, oczywisty. Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają charakter praktyczny i na wszystkich zajęciach zdobywam kolejne umiejętności. Polecam wszystkim, którzy chcieliby związać swoje życie z mediami.

L4B Ocena

Jedyna uczelnia mająca L4B ,chyba. Choć mieszanie wydziałów, i plan to czasem komedia, jednak same zajęcia są ciekawe. Nie da się nudzić.

Bezsensu Ocena

Dziennikarstwo to żart. Przez 5 lat na tym kierunku nie doczekałam się niemal żadnych praktycznych zajęć, wszystko opiera się na suchej teorii, na wiedzy książkowej.. A budynek po 4 latach się sypie! Nie ma gdzie usiąść między zajęciami, nic nie działa, a i koszy na śmieci szukac na próżno.

A.A. Ocena

Dużo teorii, za mało praktyki. Budynek pełen wypas.

Martyna Ocena

Dziennikarstwo jest naprawdę sympatyczne, z roku na rok coraz bardziej się rozkręca i nastawia na konkretną specjalność. Jeżeli jednak chodzi o sam budynek wydziału pozostawia wiele do życzenia, jednak studia polecam z czystym sumieniem!

migdał Ocena

Dziennikarstwo jest naprawdę fajne. Jak się trafi na super wykładowców, to można dowiedzieć się jeszcze ciekawszych rzeczy, niż na wykładach/ćwiczeniach (chociażby rewelacyjna dr Fiołek!). Warto spróbować i samemu się przekonać!

Nana Ocena

Filologia polska na bardzo fajnym poziomie, rzeczywiście wiele można się nauczyć, a większość wykładowców jest bardzo zaangażowana. Specjalizacje świetnie prowadzone, zwłaszcza edytorstwo i glottodydaktyka.

Ila Ocena

Filologia polska też spoko, nie za ciężko a jak trafi się na ten fajniejszy zestaw wykładowców - studia to przyjemność i nawet sesja nie jest straszna ;)

Ola92 Ocena

Dla wszystkich, którzy myślą o studiowaniu germanistyki, naprawdę polecam UŁ. Świetni wykładowcy, wysoki poziom, ciekawe możliwości wyjazdów i wymian studenckich.