ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia przekazują wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie; o dziennikarstwie oraz kreowaniu wizerunku; przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej; uczą umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł; uczą sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo i krytyka medialna
  • Reklama, design i komunikacja wizualna
  • Research medialny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Research medialny
  • Public relations i branding
  • Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo i krytyka medialna
  • Reklama, design i komunikacja wizualna
  • Research medialny

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wybranych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą oceną, z rozmowy kwalifikacyjnej decydować będzie średnia ocen ze studiów.

 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe

  Zasadnicze cele kształcenia:

  • przygotowanie studenta do samodzielnego zdobywania podstawowych informacji z rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania krytycznych sądów;
  • wykształcenie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego;
  • przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym z wykorzystaniem różnych mediów i różnych form przekazu;
  • przekazanie podstawowej wiedzy o mediach, kulturze i o literaturze współczesnej wybranego obszaru językowego;
  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2/B2+ znajomości języka angielskiego;
  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2 znajomości drugiego języka obcego;
  • zapoznanie z podstawowymi zasadami prawa autorskiego i prasowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
  • Dziennikarstwo z językiem i kulturą rosyjską

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka

   

 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

  Studia na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH kształcą specjalistów w zakresie filmu i kultury wizualnej i są adresowane do osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.

  Wiedza o filmie dostarcza narzędzi niezbędnych do zrozumienia współczesnej kultury i pozwala aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Studia nie tylko rozwijają wrażliwość estetyczną i poszerzają wiedzę studentów w zakresie kultury filmowej, ale też uczą ich świadomego odbioru innych tekstów kultury. Choć studia skoncentrowane są na filmie, uwzględniają też bezpośredni kontekst kina: telewizję i nowe media. Ponadto studenci nabywają podstawową wiedzę w zakresie teorii kultury, filozofii, wiedzy o teatrze, teorii literatury oraz historii sztuk plastycznych.

  Łódź jest wyjątkowym miejscem do studiowania filmu. Przez lata była centrum polskiego przemysłu filmowego, a dziś działa tu wiele instytucji filmowych: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, wytwórnie filmowe, kina niezależne. Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ ma zaś najdłuższą w Polsce tradycję badań i studiów filmoznawczych. 

  Oferujemy bogaty, corocznie zmieniany zestaw przedmiotów fakultatywnych (wybieranych przez studentów). Student ma możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym. Współpracujemy z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, co daje studentom bogate możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Scenariopisarstwo
  • Krytyka – edukacja – promocja

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia angielska
  Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA umożliwiają zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Program obejmuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego. Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności humanistycznych, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej.
  W połączeniu z rzetelną wiedzą na temat języka, literatury i kultury, studia te dają absolwentom szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy. Poszczególne specjalności pozwalają studentom rozwijać praktyczne umiejętności językowe w różnych kontekstach zawodowych i naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Specjalność tłumaczeniowa
  • Filologia angielska z drugim językiem obcym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Specjalność tłumaczeniowa
  • Kultura i kształcenie językowe

   

  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
  • Język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

  Studia II stopnia
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie dyplomu ukończenia studiów oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia germańska

  Zasadnicze cele kształcenia:

  • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka niemieckiego;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska z drugim językiem obcym zaawansowanym: angielskim
  • Filologia germańska z drugim językiem obcym od podstaw: hiszpańskim, włoskim, francuskim, słoweńskim

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska z drugim językiem obcym
  • Lingwistyka dla biznesu
  • Tłumaczenia i przekład
  • Nauczycielska

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

  Studia II stopnia
   

  Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

  Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2 / C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego. Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować kształcenie metodyczne, posiadane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego lub innego języka obcego w szkole podstawowej. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku języka angielskiego min. B2+.

  Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: Rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż FILOLOGIA GERMAŃSKA wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

  W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

   

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

  Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ przewidują intensywne kształcenie z zakresu dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego, a także pogłębienie wiadomości i praktycznych umiejętności z traduktologii oraz dydaktyki języka hiszpańskiego.

  Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność Amerykanistyka filologiczna związana z językiem angielskim i hiszpańskim w USA oraz specjalistyczne kształcenie metodyczne z zakresu nauczania języka hiszpańskiego w ramach fakultatywnego bloku pedagogicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Językoznawczo-traduktologiczna
  • Literaturoznawczo-kulturoznawcza

   


  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż FILOLOGIA HISZPAŃSKA wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci filologii hiszpańskiej.

  Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

  Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

  Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia hiszpańska z językiem angielskim
  Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.
  Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związana z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Językoznawczo-traduktologiczna
  • Literaturoznawczo-kulturoznawcza

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski lub język hiszpański
  • Język polski lub drugi język obcy
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

   

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Oprócz nauki języka łacińskiego i starożytnej greki oferują też naukę języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2019/2020 będzie to język włoski).

  Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia te kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Mogą być też one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja klasyczna
  • Specjalizacja śródziemnomorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja klasyczna
  • Specjalizacja śródziemnomorska

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski 
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka

   

  Studia II stopnia
   

  Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

  • kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

  Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

  • kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich dowolnego kierunku lub specjalności; kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy potrzebnej dla osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla kierunku na poziomie licencjatu.

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia polska
  FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia,  to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej.
  Studia na tym kierunku oferują jedną specjalność: nauczycielską, której kontynuacja i ukończenie na studiach II stopnia stwarza dopiero możliwość podjęcia pracy w szkole i cztery specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, komunikowanie publiczne, publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna, umożliwiające rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.
  FILOLOGIA POLSKA, studia II stopnia, to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i pogłębionej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej, uzyskiwanej poprzez łączenie tradycyjnej metodologii z nowoczesnymi teoriami współczesnej humanistyki. Dzięki programowi tego kierunku absolwent będzie przygotowany do wielostronnej aktywności intelektualnej uwzględniającej interdyscyplinarność ujęć literaturoznawczych i językoznawczych, umiejętnego syntetyzowania uzyskanej wiedzy, do samodzielnego badania przemian kulturowych w zakresie literatury i języka oraz do świadomego uczestnictwa w kulturze.

  Studia na tym kierunku, za sprawą różnorodnej oferty nieobowiązkowych specjalności i specjalizacji (specjalność nauczycielska; specjalizacje: podstawy grafiki komputerowej, kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego,  komunikacja internetowa, literatura dla dzieci i młodzieży) umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w różnego typu mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością  formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także pogłębioną znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego (np. biblioteki profilowane dla niedorosłego czytelnika, domy kultury, dział literacki w teatrze).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego
  • Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
  • Komunikowanie publiczne
  • Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Podstawy grafiki komputerowej
  • Komunikacja internetowa
  • Kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego
  • Literatura dla dzieci i młodzieży  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności, angielski, włoski lub hiszpański. Na obu specjalnościach istnieje możliwość nauki języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i na poziomie średniozaawansowanym. W przypadku grupy średniozaawansowanej wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B1.

  Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie dziennym. Zakończone są egzaminem magisterskim i obroną pracy magisterskiej pisanej w języku francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

  Przyszli romaniści odbywający przedmiotowe studia magisterskie nabywają wysokich kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie m.in. nauczyciela (pod warunkiem wybrania specjalizacji nauczycielskiej), tłumacza czy konsultanta językowego tj.  opartych nie tylko na biegłej znajomości wyżej wymienionych języków romańskich, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego obszaru językowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia romańska z drugim językiem romańskim
  • Filologia romańska z tłumaczeniami
  • Filologia romańska z językiem angielskim

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

  Studia II stopnia
   

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska),  wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

  W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

  Konkurs dyplomów. 

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia rosyjska

  Celem studiów jest między innymi wykształcenie u ich absolwenta umiejętności językowych na poziomie B2+ z języka rosyjskiego, a także podstawowych umiejętności translatorskich, komunikacyjnych, interkulturowych i mediacyjnych. Oprócz tego student FILOLOGII ROSYJSKIEJ zdobywa podstawową wiedzę o literaturze, kulturze oraz historii Rosji.

  Studia na FILOLOGII ROSYJSKA rosyjska łączą długą i bogatą tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze rosyjskiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności językowe przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcją tekstu i jego interpretacją w języku rosyjskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia rosyjska (zaawansowana) z językiem angielskim zaawansowanym
  • Filologia rosyjska (zaawansowana) z językiem ukraińskim
  • Filologia rosyjska (niezaawansowana) z językiem angielskim zaawansowanym
  • Filologia rosyjska (niezaawansowana, z rozszerzeniem od ii roku: język rosyjski w biznesie i turystyce)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przekładoznawstwo i języki specjalistyczne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Język obcy
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy
   

   

  Studia II stopnia
   

  Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzona znajomość języka rosyjskiego (ukończone studia licencjackie na kierunku Filologia Rosyjska lub z językiem rosyjskim, certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2).

  W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż Filologia Rosyjska, oprócz udokumentowania znajomości języka rosyjskiego będzie wymagane przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku rosyjskim sprawdzającej kompetencje językowe kandydata, podstawową wiedzę o strukturze języka rosyjskiego, literaturze i kulturze.

   

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Filologia słowiańska

  Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) odbywa się intensywna nauka dwóch kierunkowych języków słowiańskich. Lektoraty prowadzone są zarówno przez native-speakerów, jak i Polaków doskonale znających poszczególne języki. Studia te związane są ponadto z poznawaniem literatury, historii i kultury krajów słowiańskich. Studenci slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim mają także do wyboru kilka specjalizacji o charakterze praktycznym.

  Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA odbywa się intensywna nauka praktyczna języków kierunkowych. Studia te związane są ponadto z poszerzaniem i uszczegółowieniem wiedzy z zakresu literatury, historii i kultury krajów słowiańskich.

  Na większości zajęć, poza ściśle praktycznymi, studenci zdobywają wiadomości, umiejętności i kompetencje umożliwiające wyrażanie obserwacji, analiz oraz przedstawiania wniosków, a także prezentowania treści w pracach magisterskich. Absolwenci wykazujący zainteresowania i predyspozycje do pracy naukowej w dziedzinie slawistyki mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich – a następnie znajdować zatrudnienie w instytucjach naukowych, ośrodkach badawczych, biurach tłumaczy, archiwach, centrach kultury, placówkach dyplomatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Języki słowiańskie w turystyce i biznesie
  • Specjalności językowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja translatoryczna

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia

   

  Studia II stopnia

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

  Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

  Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

   

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie projektu lub rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją ogólnofilologiczną i translatorską, uprawniającą do pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie podstawowej znajomości terminologii specjalistycznych).

  Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średniozaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z praktykami studenckimi (odbywanymi w kraju lub za granicą).

  Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych. W momencie rekrutacji nie jest wymagana znajomość języka włoskiego. Z końcem studiów absolwent zna język włoski na poziomie C1.


  Absolwent FILOLOGII WŁOSKIEJ II stopnia uzyskuje znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego (literatury, kultury artystycznej, popkultury, mediów, realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, instytucji publicznych, rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd.).

  Specjalność nauczycielska prowadzona jest w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” (umowa nr POWER.03.01.00-00-KN55/18-00).

  Magister filologii włoskiej zdobywa kompetencje zawodowe nauczyciela języka włoskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej i/lub umiejętności tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym w przypadku specjalności translatorskiej. Pozyskuje ponadto wiedzę w zakresie drugiego języka nowożytnego na wybranym poziomie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność translatorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność translatorska
  • Specjalność nauczycielska

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski (bądź inny - rodzimy)
  • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia

   

  Studia II stopnia
   

  Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej lub dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności.

  W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (np. dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

  Wybór specjalności (nauczycielskiej i/lub translatorskiej) odbywa się po przyjęciu na studia.

   

 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informacja w środowisku cyfrowym
  Kierunek INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną.
  Studia na kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM kształcą oraz rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Warunki rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie informacją
  • Wirtualne instytucje książki

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka

   

 • INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: II REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie studentów do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne; ponadto przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem Business English.

  Zajęcia prowadzone są w języku polskim, cztery przedmioty (np. Problems of Informatology in English, Conference and Events Organisation)  – w języku angielskim. Studenci odbywają praktyki w firmach biznesowych np. Ericsson lub bibliotekach naukowych/publicznych (w zależności od wyboru specjalizacji).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Architektura informacji
  • Nowoczesne bibliotekarstwo

   


  Studia II stopnia
   
  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Kulturoznawstwo

  Studia kulturoznawcze to interdyscyplinarne studia humanistyczne dla osób, które pragną nabyć wszechstronną wiedzę o różnych obszarach kultury nie chcąc się ograniczać do jednej wąskiej dziedziny.

  Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające nabyć orientację w obszarze najważniejszych problemów kultury współczesnej, sposobów rozumienia i badania zjawisk kulturowych. Równie istotne jest rozwijanie zdolności w obszarze krytycznego myślenia i komunikowania się.

  Ponadto, dzięki przedmiotom obowiązkowych oraz licznym przedmiotom fakultatywnym z oferty całego Instytutu (również dla innych kierunków), studia kulturoznawcze pozwalają nabyć podstawową orientację w obszarze filmu, mediów, literatury i sztuki współczesnej.

  Absolwentki i absolwenci Kulturoznawstwa posiadają szeroką, nie ograniczającą się do jednej dziedziny wiedzę o kulturze i sztuce oraz sektorze kultury i branży kreatywnej. Umieją samodzielnie zdobywać i przetwarzać informacje, opracowywać teksty, pracować w grupie i organizować wydarzenia kulturalne. Mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Ich najważniejszym atutem są: wszechstronność, elastyczność i zdolność przetwarzania informacji z różnych obszarów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (w przypadku matury obcojęzycznej - rodzimy)
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty niewymagane spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.

 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
  Studia na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU oferowane przez Uniwersytet Łódzki mają charakter interdyscyplinarny i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych. Połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym.
  Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę. Prace dyplomowe mają mieć charakter praktyczny i są pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Warunki rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
   

 • LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ stanowiąc kontynuację studiów pierwszego stopnia Lingwistyka dla biznesu realizuje tzw. „trzecią misję” uczelni wyższej, polegającą na oferowaniu studiów uniwersyteckich, które wpisują się w zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz pozarządowego.

  Kierunek stanowi odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i na potrzebę kształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach tworzenia tekstów specjalistycznych oraz współczesnego komunikowania, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach zawodowych. Studia pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu języków specjalistycznych i międzykulturowej komunikacji specjalistycznej, których nie uwzględnia program studiów pierwszego stopnia.

  Program studiów drugiego stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie wiedzy oraz umiejętności zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji  w odniesieniu do tekstów specjalistycznych w obszarze języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, wykorzystywanych w kontekstach instytucjonalnych, obejmujących nie tylko biznes i korporacje, ale również administrację, urzędy oraz sądy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grupa z językiem niemieckim
  • Grupa z językiem francuskim

   


  Studia II stopnia
   
  Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunków: lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana, inne kierunki filologiczne z poświadczoną w suplemencie do dyplomu znajomością języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie min. B2. W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów

 • LOGOPEDIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logopedia
  Studia na kierunku LOGOPEDIA pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych. Program studiów II stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie logopedów w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszących się do terapii zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia
   
  1. Z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: Logopedia, Logopedia ogólna, Logopedia ogólna i  kliniczna, Logopedia z audiologią
  2. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

  –  konkursu dyplomów – 50%

  – średniej ocen ze studiów, wyliczonej i potwierdzonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniana przy wyliczeniu oceny na dyplomie) – 50%,

  Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

   

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logopedia z audiologią
  Studia na kierunku LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.  Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Maksymalnie dwa do wyboru: biologia, fizyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:  historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych.

  Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w Sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury.

  Studenci nabywają także podstawowej wiedzy w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu.

  Istotnym aspektem programu kształcenia jest możliwość wyboru specjalizacji (Gry komputerowe; Media społeczne lub Sztuka nowych mediów) oraz różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Studenci mają możliwość tworzenia własnych ścieżek kształcenia, odpowiadających ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gry komputerowe
  • Media społeczne
  • Sztuka nowych mediów

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nowe Media i kultura cyfrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

   

 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ Stopień: I REKRUTACJA

  Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu do zawodu producenta teatralnego, organizatora widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów.

  Od pierwszego semestru studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kultury (teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych), a także organizują własne wydarzenia artystyczne, mając możliwość zdobywania praktycznych doświadczeń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

   

 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Zasadnicze cele kształcenia

  • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 (studenci Uniwersytetu Łódzkiego) i min. B2 (studenci Uniwersytetu w Ratyzbonie);
  • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego i gospodarki Niemiec i Polski;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze oraz historii Niemiec i Polski;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego i polskiego;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
  • Wykształcenie kompetencji interkulturowych, umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

  Studenci otrzymują 2 dyplomy: Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia Polsko-Niemiecki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
  • Język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej) UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

   

 • TRANSLATORYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Translatoryka na Wydziale Filologicznym UŁ to odpowiedź Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby rynku pracy w zakresie tłumaczeń.

   

  Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Translatoryka zapewniają szerokie kwalifikacje umożliwiające znalezienie zatrudnienia w wielu obszarach wymagających zaawansowanej znajomości języka obcego i łatwości przekładu pomiędzy językiem polskim a obcym, np. w strukturach Unii Europejskiej, której administracja wymaga korzystania z 27 języków urzędowych.

  Program studiów obejmuje około 1 800 godzin zajęć (m.in. praktyczna nauka języka obcego, język polski, przedmioty wybieralne), warsztatów, zadań e-learingowych oraz praktyk.

  Wybrane aspekty studiów:

  • warsztaty i wykłady gościnne prowadzone przez tłumaczy tekstów literackich (poezji i prozy),
  • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania wspomagającego tłumaczenie oraz napisów filmowych powadzone przez tłumaczy praktyków,
  • zajęcia z przekładu ustnego w profesjonalnie wyposażonym laboratorium językowym (tłumaczenia kabinowe),
  • zajęcia teoretyczne prowadzone w języku polskim, podczas gdy poszczególne zajęcia praktyczne w języku obcym.

   

  W zależności od wybranej specjalizacji, absolwenci kierunku Translatoryka mogą podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów biznesowych, specjalistycznych, literackich bądź treści audiowizualnych, a także tłumacza ustnego.

  Umiejętności zdobyte w trakcie studiów (m.in. zaawansowana obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, czy oprogramowania do tworzenia napisów) pozwolą nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu i korekty tłumaczeń, tworzyć napisy do filmów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zajmować się przekładem literatury bądź świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Nasi absolwenci mogą także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie komunikacji i obsługi językowej firm.

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU TRANSLATORYKA

  Absolwent dwuletnich studiów magisterskich na kierunku Translatoryka jest rodzimym użytkownikiem języka polskiego ze znajomością języka obcego na poziomie C2, w mowie i w piśmie. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Ma duże doświadczenie w przekładzie tekstów ogólnych i specjalistycznych w obrębie pary języków: język obcy – język polski. Jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swojego języka, zapoznawania się z kulturą krajów wybranego obszaru językowego oraz polityką międzynarodową, reagowania na potrzeby rynku i podejmowania nowych wyzwań, często związanych z koniecznością rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności koniecznych do wkraczania w nowe rodzaje aktywności społecznej i zawodowej. W zależności od wybranej specjalizacji jest przygotowany do pracy w charakterze tłumacza tekstów biznesowych, specjalistycznych, literackich bądź treści audiowizualnych. Posiada też kompetencje w zakresie przekładu ustnego. Co więcej, posiada zaawansowane umiejętności obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie oraz innych narzędzi niezbędnych w pracy tłumacza.

  W zależności od wybranej specjalizacji, absolwent kierunku Translatoryka może nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu i korekty tłumaczeń, tworzyć napisy do filmów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zajmować się przekładem literatury bądź świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Może także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie komunikacji i obsługi językowej firm.

  Absolwent kierunku Translatoryka jest też wyposażony w narzędzia i doświadczenie niezbędne do kontynuowania własnego rozwoju językowego, w tym do kontynuowania ścieżki naukowej na studiach doktoranckich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   

  Pisemny egzamin wstępny z języka obcego (angielski lub niemiecki) na poziomie C1; nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatów językowych

  Pisemny egzamin z tłumaczenia na język obcy i z języka obcego (4 teksty, dwa ogólne, sprawdzające umiejętność czytania, konwersji i tworzenia tekstu nacechowanego stylistycznie, posiadające cechy tekstu literackiego – rejestr językowy, metafory, gry słowne, elementy specyficzne dla danej kultury, oraz dwa specjalistyczne, sprawdzające umiejętność oddania terminologii fachowej, układu tekstu, precyzji znaczeniowej itd.)

   

 • TWÓRCZE PISANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Twórcze pisanie

  TWÓRCZE PISANIE jest innowacyjnym kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, kształcącym studentów do kreatywnej pracy nad tekstem – zarówno własnym, jak i cudzym.

  Program TWÓRCZEGO PISANIA, łączący praktykę warsztatową z teorią, powstał z reinterpretacji dyscyplin tradycyjnego literaturoznawstwa (zbliżając je do nauk stosowanych) oraz z potrzeb praktyki pisarskiej. Program jest podzielony na bloki, związane ze sferami społecznego funkcjonowania literackości: m.in. kreację autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji czy uwarunkowania tworzywa. Kierunek Twórcze pisanie rozwija warsztat autorów bez anachronicznego dziś podziału na rodzaje literackie, media, wreszcie, bez rozdzielania analizy i interpretacji tekstów zastanych od praktyki pisarskiej, redakcyjnej i edytorskiej.

  Kierunek TWÓRCZE PISANIE charakteryzują dwa pojęcia: kreatywność, definiowana jako innowacyjna twórczość uwarunkowana partykularnym kontekstem oraz pisarstwo, rozumiane jako wszelka sensowna twórczość słowna, sytuująca szeroko rozumianą narrację także poza tradycyjnym paradygmatem literackości.

  Kierunek TWÓRCZE PISANIE edukuje zarówno autorów tradycyjnych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko pojmowane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci są przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych związanych z projektami literackimi i narracyjnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Twórcze pisanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

   

Opinie (30)

Marcelina Ocena

Cały wydział zasługuje na duży plus ze względu na dobrą organizację pracy, szybkie powiadomienie o braku zajęć czy zmianie ich godzin

Adaś Ocena

Skończyłem Filologię Angielską oraz Filologię Włoską na Uniwersytecie Łódzkim. Oba kierunki bez większych zastrzeżeń.

Hania Ocena

Studiuje Kulturoznawstwo i jak dla mnie są to bardzo fajne studia. Niestety większość opinii to: nudne, nudne i bez większych aspiracji. Tak jest jak ktoś wybiera takie studia z przypadku. Są to studia dla osób, które interesują się taką tematyką. Wiadomo, że dla kogoś, kto nie ma nic wspólnego z danym kierunkiem będzie nudno i nieciekawie. Także polecam tylko zainteresowanym :)

Nati Ocena

Studiuje na kierunku Nowe Media, ale zanim taki kierunek wybierzesz zastanów się czy potrafisz pracować w grupie, bo już od 1 roku mamy dużo projektów w wieloosobowych grupach. Widać, że nie wszyscy potrafią w ten sposób działać... kierunek jest OK

Maciek Ocena

Polecam kierunek Nowe Media i Kultura Cyfrowa dla osób wiążących swoją przyszłość np. z agencją reklamową. Bardzo dużo praktycznej wiedzy co w takim zawodzie jest ważnym aspektem, ale oczywiście trzeba posiadać dryg do takiej pracy i mieć bogatą wyobraźnię ;D

Martyna Ocena

jak na wszystkich studiach bardzo ważna jest praktyka, dlatego jak nie załapiesz się na fajne praktyki czy staż to kiepsko. Ja osobiście jestem też wolontariuszką co na pewno pomaga mi nauczyć się praktycznego traktowania pacjenta (Studiuje Logopedie)

Patrycja P. Ocena

Studiuje Logopedie na 2 stopniu. Nie jest to jeszcze do końca ogarnięty kierunek, wiele materiałów powtarza się po studiach licencjackich, ale myślę, że to kwestia czasu i organizacji :-) ale duży plus za same studia I stopnia

kamila Ocena

Zawsze interesował mnie teatr, a także produkcja różnych wydarzeń artystycznych, ale nigdy nie znalazłam możliwości kształcenia się w tym kierunku. Znalazłam ją na Uniwersytecie Łódzkim i był to strzał w dziesiątkę, bo w końcu mogę rozwijać się w tym, co lubię

natalia Ocena

Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa to wiedza obowiązkowa dla człowieka planującego związać się z mediami, albo kulturą. Na zajęciach poznajemy najważniejsze zagadnienia, bez których, po prostu, nie można się obyć w dzisiejszym świecie.

ada Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, aby jak najlepiej przygotować się pełnienia obowiązków. Chcę pomagać, aktywizować, motywować. Bez porządnej wiedzy i umiejętności jest to zupełnie niewykonalne

dagmara Ocena

Logopedia to bardzo ciekawa dziedzina. Warto ją zgłębiać na najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Uniwersytet Łódzki.

milena Ocena

Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to kierunek praktyczny, który pozwala świetnie przygotować się do pracy. Największym walorem tego kierunku jest to, że firmy partnerskie zapewniają warsztaty biznesowe oraz ciekawe praktyki studenckie.

klaudia Ocena

Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.

kinga Ocena

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony

Kamila Ocena

Jeśli jesteś zafascynowany Włochami i dosłownie wszystkim co się z nimi łączy, to nie pozostaje ci nic innego jak wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj dowiesz się, po prostu, wszystkiego i jeszcze będziesz mieć okazję do wyjazdu na wymianę międzynarodową, na przykład do Rzymu, Mediolanu czy Palermo.

Dorota Ocena

Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej

Patrycja Ocena

język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ale nie kiedy studiujesz na Uniwersytecie Łódzkim

Martyna Ocena

Każdy, kto interesuje się literaturą i kulturą niemieckojęzyczną powinien wybrać Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mnie do tego wyboru przekonały liczne specjalności, a zwłaszcza ta, dzięki której rozwijam umiejętności tłumacza.

Kinga Ocena

Zajęcia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to niemal ciągła praktyka. Istotnym elementem zajęć jest praca w oparciu o materiały audiowizualne i multimedialne, a same zajęcia prowadzą także obcokrajowcy. Jeśli chcecie studiować Filologię angielską, to tylko tutaj.

Paulina Ocena

Bardzo mocno polecam Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim wszystkim tym, którzy interesują się kinem i chcą je poznać znacznie, znacznie głębiej.

Sebastian Ocena

Od początku nauki w liceum marzy mi się praca dziennikarza, ale skoncentrowanego na jednym miejscu. Chciałbym być korespondentem i wierzę, że dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim, na Dziennikarstwie międzynarodowym będzie mi znacznie łatwiej osiągnąć cel.

Witek Ocena

Od dawna interesował mnie świat mediów, zatem wybór studiów dziennikarskich był, po prostu, oczywisty. Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają charakter praktyczny i na wszystkich zajęciach zdobywam kolejne umiejętności. Polecam wszystkim, którzy chcieliby związać swoje życie z mediami.

L4B Ocena

Jedyna uczelnia mająca L4B ,chyba. Choć mieszanie wydziałów, i plan to czasem komedia, jednak same zajęcia są ciekawe. Nie da się nudzić.

Bezsensu Ocena

Dziennikarstwo to żart. Przez 5 lat na tym kierunku nie doczekałam się niemal żadnych praktycznych zajęć, wszystko opiera się na suchej teorii, na wiedzy książkowej.. A budynek po 4 latach się sypie! Nie ma gdzie usiąść między zajęciami, nic nie działa, a i koszy na śmieci szukac na próżno.

A.A. Ocena

Dużo teorii, za mało praktyki. Budynek pełen wypas.

Martyna Ocena

Dziennikarstwo jest naprawdę sympatyczne, z roku na rok coraz bardziej się rozkręca i nastawia na konkretną specjalność. Jeżeli jednak chodzi o sam budynek wydziału pozostawia wiele do życzenia, jednak studia polecam z czystym sumieniem!

migdał Ocena

Dziennikarstwo jest naprawdę fajne. Jak się trafi na super wykładowców, to można dowiedzieć się jeszcze ciekawszych rzeczy, niż na wykładach/ćwiczeniach (chociażby rewelacyjna dr Fiołek!). Warto spróbować i samemu się przekonać!

Nana Ocena

Filologia polska na bardzo fajnym poziomie, rzeczywiście wiele można się nauczyć, a większość wykładowców jest bardzo zaangażowana. Specjalizacje świetnie prowadzone, zwłaszcza edytorstwo i glottodydaktyka.

Ila Ocena

Filologia polska też spoko, nie za ciężko a jak trafi się na ten fajniejszy zestaw wykładowców - studia to przyjemność i nawet sesja nie jest straszna ;)

Ola92 Ocena

Dla wszystkich, którzy myślą o studiowaniu germanistyki, naprawdę polecam UŁ. Świetni wykładowcy, wysoki poziom, ciekawe możliwości wyjazdów i wymian studenckich.