Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

Koszarowa 3

51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05

fax +48 71 326 10 11

http://www.wns.uni.wroc.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe
  Na tych studiach zdobędziesz kompleksową wiedzę z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych. Zyskasz umiejętności niezbędne do skutecznego wykorzystywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a szczególnie cenne dla Ciebie mogą okazać się umiejętności analizy danych w sytuacjach kryzysowych oraz monitorowania zagrożeń. Na studiach podejmowana będzie problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym bezpieczeństwa militarnego, w połączeniu z dużą liczbą godzin językowych przygotuje Cię do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa. Jako absolwent bezpieczeństwa międzynarodowego będziesz mógł podjąć pracę w: organach administracji publicznej zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, różnorodnych instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, instytucjach oraz organach państwa zarządzających systemem obronnym Rzeczypospolitej, komórkach przedsiębiorstw realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa, strukturach publicznych oraz prywatnych zajmujących się edukacją na rzecz bezpieczeństwa, służbach oraz inspekcjach wykonujących różnorodne zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Znajomość języków obcych pozwoli Ci podjąć pracę również w strukturach międzynarodowych oraz instytucjach Unii Europejskiej funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa i międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Umiejętności praktyczne, które zdobędziesz na tych studiach predestynują Cię do pracy w instytucjach ochrony osób i mienia, do pracy w policji, wojsku, służbie celnej, instytucjach porządku działających na rzecz większych i mniejszych wspólnot (lokalnych, regionalnych, krajowych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo narodowe zapoznasz się z pojęciem bezpieczeństwa narodowego zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego w kontekście szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki przedmiotom podstawowym poznasz najważniejsze pojęcia z zakresu filozofii, historię własnego państwa i regionu, a także niezależnie od kontekstu historycznego najważniejsze kategorie opisowe oraz wyjaśniające związane z funkcjonowaniem państwa we współczesnym świecie. Poznasz rolę prawa, a przede wszystkim sposób regulowania stosunków wewnętrznych oraz zewnętrznych, poznasz zagadnienia geografii polityczno-gospodarczej (rozmieszczenie surowców naturalnych, zasoby ludzkie, znaczenie geopolityczne określonych organizmów państwowych), zrozumiesz również istotę mechanizmów ekonomicznych oraz ich realnego i potencjalnego oddziaływania na sferę społeczno-polityczną. Zapoznasz się także z kwestiami związanymi z systemami politycznymi występującymi współcześnie w różnych kulturach i regionach świata. Dzięki przedmiotom kierunkowym poznasz szkoły teoretycznego myślenia o bezpieczeństwie, zrozumiesz rolę prawa krajowego i międzynarodowego w kształtowaniu współczesnego bezpieczeństwa, także w sytuacji jego zagrożenia. Dzięki programowi studiów jako absolwent będziesz odznaczał się wysokimi kompetencjami w zarządzaniu i logistyce w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia fakultatywne na tym kierunku są ściśle powiązane z badaniami naukowymi Instytutu Studiów Międzynarodowych, skorelowanych z szeroko rozumianą kategorią bezpieczeństwa, wśród zajęć fakultatywnych znajdują się m.in. zajęcia poświęcone terroryzmowi, współczesnym konfliktom zbrojnym, funkcjonowaniu służb specjalnych, problemom bezpieczeństwa energetycznego czy społecznego. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Znajdą zatrudnienie także w  wojsku, policji, straży granicznej i straży pożarnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wybory spośród: język polski, geografia lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • DYPLOMACJA EUROPEJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Dyplomacja europejska
  Podczas studiów na kierunku Dyplomacja europejska poznasz zagadnienia z różnych dziedzin, od elementów prawa, poprzez nauki polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe. Nauczysz się zasad dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u, otwartości w kontaktach z ludźmi. Dowiesz się, jak współpracować z przedstawicielami innych kultur i jak funkcjonować na międzynarodowym rynku pracy. Nauka na kierunku dyplomacja europejska stwarza studentom możliwość znalezienia i odbycia praktyki w placówkach dyplomatycznych, urzędach, instytucjach publicznych, mediach, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych. Odbycie praktyki jest obowiązkowe na studiach dziennych i zaocznych. Praktyka będzie trwać minimum 3 tygodnie. Dzięki uzyskanej wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa, historii, politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych absolwenci dyplomacji europejskiej mogą znaleźć zatrudnienie w służbie zagranicznej, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, strukturach administracji unijnej szczebla regionalnego, rządowego, krajowego i samorządowego, w krajowych i międzynarodowych mediach, a także w placówkach kulturalnych i strukturach zajmujących się doradztwem w zakresie dyplomacji oraz polityki międzynarodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyplomacja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język polski lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyplomacja europejska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Europeistyka
  Interesujesz się wszelkimi aspektami życia politycznego i społecznego Europy, tak Unii Europejskiej jak i państw będących poza jej strefą, procesami integracyjnymi w obrębie UE? Weź udział w rekrutacji na europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Program tego kierunku oferuje interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Na studiach poznasz społeczno-polityczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej.  Zdobędziesz również wiedzę na temat europejskiej tradycji historii i kultury. Będziesz potrafił analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością UE oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne na europejskim i polskim rynku pracy. Program studiów przewiduje przedmioty podstawowe: społeczeństwo i kultura Europy, ekonomia, nauka o polityce, prawo europejskie, przedmioty kierunkowe: historia społeczna Europy, systemy polityczne państw europejskich, integracja gospodarcza w Europie, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, polityki wspólnotowe. Do przedmiotów pomocniczych realizowanych na studiach należą: filozofia, statystyka i demografia, geografia polityczna i gospodarcza Europy, gospodarka światowa, system polityczny RP, historia myśli politycznej, partie i systemy problematyka narodowościowa w Europie. Podczas studiów będziesz mógł wybierać spośród szerokiej oferty specjalności: zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsiębiorczość i europejski rynek pracy, kadry w europejskiej przestrzeni publicznej oraz EU Regional Policy – to specjalności na studiach I stopnia, natomiast media i komunikowanie społeczne w UE, UE w stosunkach międzynarodowych, kierowanie sektorem publiczny na poziomie regionalnym UE – na studiach II stopnia. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł  znaleźć pracę jako polski przedstawiciel  administracji Unii Europejskiej, specjalista w polskich oraz europejskich instytucjach publicznych oraz na stanowiskach związanych ze współpracą europejską. Miejsca pracy czekają na Ciebie także w sektorze gospodarczym oraz organizacjach samorządowych, w szczególności na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i obsługą projektów finansowanych ze środków UE. Zatrudnienie będziesz mógł znaleźć także w placówkach kulturalnych oraz mediach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język polski lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filozofia
  Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki.  Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwoli Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci znajdują pracę często także w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Filozofia
  • Dowolny przedmiot
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • GLOBAL COMMUNICATION Stopień: II REKRUTACJA

  The interdisciplinary two – year program of full-time master studies integrates knowledge and methods of two disciplines: international relations within the body of political science and media and communication studies. It’s the first such an offer in Poland.

  During the studies students will gain knowledge in theory of international relations and media and communication studies and a deep insight into the theory and practice of media-politics-business relations, framed by global developments. The aim of the program is to provide students with knowledge and skills in three fields that the Faculty has been specializing in:

  – public diplomacy,

  – media and/for development

  – public relations and corporate communication.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Global communication jest posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Politologia
  Dzięki studiom politologicznym uzyskasz ogólne, interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. W toku studiów zdobędziesz umiejętność zbierania, hierarchizowania i przetwarzania informacji. Nauczysz się, jak samodzielnie, w sposób naukowo uargumentowany, analizować zjawiska i procesy życia publicznego. Będziesz także potrafił świadomie komunikować się z otoczeniem i kierować zespołami ludzkimi. Zdobędziesz wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych poziomach, państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym, nurtów w myśli politycznej, różnych koncepcji polityki oraz wartości, wzorów i norm społecznych, mechanizmów działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych, procesów komunikowania w przestrzeni politycznej. Dzięki tym studiom będziesz doskonale rozumiał przyczyny i przebieg oraz będziesz potrafił prognozować zjawisk dotyczących sfery polityki. Będziesz potrafił wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki. Wysoko wyspecjalizowana kadra o nowatorskim podejściu umożliwi Ci satysfakcjonujący, indywidualny rozwój. Jako absolwent politologii będziesz przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie oraz podjęcia pracy jako dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, jako pracownicy administracji rządowej i samorządowej. Będziesz mógł także znaleźć zatrudnienie także jako specjalista od marketingu politycznego i public relations oraz jako doradca polityczny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Praca socjalna
  Praca socjalna to nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego adresowany do wszystkich, którzy chcą się nauczyć jak świadomie i kompetentnie pomagać osobom i społecznościom znajdującym się w trudnym położeniu. Studia te wyposażą Cię w umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z diagnozą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia i wykluczenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Nauczysz się stosowania metod, technik i środków pomocy społecznej, inicjowania nowych form pomocy oraz oceny podjętych działań. Posiądziesz także umiejętność wykorzystywania potencjału i rozbudzania aktywności jednostek, grup i społeczności. Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata kierunku praca socjalna i są przygotowani do pracy m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych organizacjach pozarządowych itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Socjologia
  Socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Studia socjologiczne dadzą Ci wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, a także dostarczą umiejętności związanych z pracą w zespole oraz komunikowaniem się z otoczeniem. Nauczysz się tworzenia analiz społecznych i statystycznych oraz realizacji badań społecznych. Posiądziesz także kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe: wstęp do socjologii, ekonomia, psychologia, filozofia społeczna, historia myśli socjologicznej, mikrostruktury społeczne, makrostruktury społeczne, antropologia kulturowa, teorie zmiany społecznej, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się: metody i techniki badań socjologicznych, podstawy statystyki dla socjologów, analiza danych pierwotnych, analiza danych wtórnych, demografia społeczna, aksjologiczne  problemy zawodu socjologa, seminarium badawcze, współczesne teorie socjologiczne. Przedmioty uzupełniające natomiast to: podstawy logiki, warsztaty komputerowe, encyklopedia prawa, kultura masowa, opinia publiczna i jej badanie, społeczności lokalne, grupy społeczne w miejscu pracy i inne. Podczas studiów będziesz brać udział w praktykach zawodowych np. w jednostkach gospodarczych, instytucjach naukowo-badawczych i ćwiczeniach terenowych, w ramach których będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez instytut w różnych regionach kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Ukraina). Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w instytutach badawczych, firmach marketingowych, instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych i mediach. Znajdziesz zatrudnienie także w urzędach statystycznych i na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, public relations i reklamą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Socjologia ekonomiczna
  Socjologia ekonomiczna jest dyscypliną, która korzysta z analiz socjologicznych do analiz zjawisk ekonomicznych (gospodarki i jej funkcjonowania). Celem nowego kierunku jest kształcenie ludzi o szerokich kompetencjach społecznych, potrafiących się uczyć przez całe życie i rozwiązywać problemy. Kierunek studiów oferuje:
  • Duży zakres zajęć praktycznych, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych umożliwiających studentom nabycie praktycznych umiejętności (w tym kompetencji związanych z pracą w zespole).
  • Zdobycie umiejętności analizowania społecznych mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
  • Wprowadzenie w metody opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych społeczności terytorialnych.
  • Poznanie podstaw ekspertyzy i odpowiedzialnego doradztwa społecznego. 
  • Przygotowanie do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów, w firmach konsultingowych (co odpowiada potrzebom rynku pracy). 
  Program studiów przewiduje szeroki zakres zajęć praktycznych, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych umożliwiających studentom nabycie przydatnych rynkowo umiejętności i kompetencji. Program stwarza też możliwość rozwoju doświadczeń zawodowych poprzez system praktyk zawodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia ekonomiczna jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Socjologia grup dyspozycyjnych
  Jeśli chciałbyś podjąć studia z zakresu bezpieczeństwa systemowego, wybierz socjologię grup dyspozycyjnych. Kierunek ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie krajowego i zagranicznego rynku pracy na brak fachowców w tym zakresie. Ponad połowę przedmiotów na tym kierunku wybierasz sam, dzięki czemu możesz profilować proces kształcenia według własnych preferencji. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa z uregulowaniami rynku pracy w wybranych jego sektorach (cywilnym, paramilitarnym i militarnym). Dzięki tym studiom zdobędziesz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które predestynują Cię do pracy w złożonych systemach antropotechnicznych (człowiek–technika–otoczenie) zgodnie z ideologią Safety Culture. Dzięki tym studiom zdobędziesz kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem w zorganizowanych społecznościach na wypadek zaistnienia wielowymiarowych niebezpieczeństw oraz będziesz zdolny do oddolnego kształtowania bezpieczeństwa w organizacjach gospodarczych. Jako absolwent kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako pracownik służb i formacji militarnego systemu bezpieczeństwa państwa (Wojsko Polskie, służby specjalne, Straż Graniczna); służb i formacji paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa (Policja, PSP, SW); służb i formacji cywilnego systemu bezpieczeństwa państwa (OSP, RWR, GOPR, WOPR); w administracji publicznej (rządowej i samorządowej); w międzynarodowych instytucjach i agendach bezpieczeństwa (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa); oraz jako specjalista w biznesie (zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka, branże o wysokim poziomie ryzyka).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy dowolne przedmioty

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Stosunki międzynarodowe oferują Ci interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych. Podczas studiów poznasz i zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nauczysz się analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Nabędziesz także umiejętności i kompetencje niezbędne do komunikowania się i prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym. Pomoże Ci w tym rozbudowany program nauczania języków obcych, obejmujący także zagadnienia z zakresu języka dyplomacji i biznesu. Podczas studiów będziesz miał zajęcia z historii stosunków międzynarodowych, mikroekonomii, makroekonomii geografii politycznej i ekonomicznej, nauki o państwie, podstaw prawa, technologii informacyjnej z elementami prawa własności intelektualnej, historii polskiej polityki zagranicznej, polityki międzynarodowej, współczesnych systemów politycznych, historii doktryn politycznych i prawnych, komunikacji społecznej, propedeutyki nauki o dyplomacji. Na stosunkach międzynarodowych czeka na Ciebie bardzo ciekawa oferta specjalności, będziesz miał do wyboru m.in.: służby zagraniczne, studnia europejskie, studia wschodnie, gospodarka i biznes międzynarodowy czy zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwenci znajdą pracą także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną studiów międzynarodowych. Studenci stosunków międzynarodowych mają do wyboru prawie 150 miejsc na ponad 50 uczelniach zagranicznych, na których mogą spędzić semestr w ramach stypendium zagranicznego LLP Erasmus. Można wybierać m.in. spośród uczelni w Estonii, Grecji, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i Turcji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
  Nowy interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr korzysta z dorobku takich nauk, jak ekonomia, politologia, prawo czy socjologia. Powstał on dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zadaniem jest pomoc w dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: w administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, a także podmiotach prywatnych współpracujących ze sferą publiczną i instytucjami państwowymi. Program ma specjalistyczny i nowoczesny charakter: uwzględnia zarówno najnowszy dorobek badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jak i trendy ewolucyjne oraz zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa i związane z tym potrzeby, wyzwania i zagrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i uniwersalnym. Studenci poznają współczesne i dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa państwa. Pomogą im w tym przedmioty ogólne poświęcone analizie różnych wymiarów bezpieczeństwa, od ekonomicznego, społecznego, energetycznego poprzez kulturowe i ekologiczne, aż po technobezpieczeństwo. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski oraz struktury sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa wewnętrznego. Będą potrafili identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego państwa, dzięki przedmiotom z zakresu konfliktów społecznych, terroryzmu czy źródeł konfliktów o charakterze międzynarodowym. Będą mogli także wybrać w toku studiów przedmioty poświęcone konfliktom etnicznym w wybranych obszarach świata, współpracy międzynarodowej policji i służb specjalnych, faszyzmowi i neofaszyzmowi oraz polityce kryminalnej. Studenci zdobędą umiejętność praktycznego zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym m.in. decydowania w warunkach zagrożeń i prowadzenia komunikacji strategicznej. Poznają również rodzaje zagrożeń, mechanizmy ich identyfikacji, ich wzajemną korelację oraz możliwości zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie projektami społecznymi
  Nowy interdyscyplinarny kierunek na Wydziale Nauk Społecznych UWr umożliwi zdobycie kompetencji – zarówno merytorycznych, jak i praktycznych i społecznych –  stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i potrzeby rynku pracy. Powstał on dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwenci będą zdolni do podejmowania aktywności zawodowej oraz społecznej m.in. jako funkcjonariusze publiczni, działacze organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dziennikarze i pracownicy w roli ekspertów i menadżerów projektów społecznych. Będą mogli pełnić różne role w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach publicznych: instytucjach rządowych i samorządowych, partiach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach III sektora, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, krajowych, regionalnych i lokalnych mediach, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie projektami społecznymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie projektami społecznymi jest średnia ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (9)

michał Ocena

Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie projektami społecznymi to przykład na to, jak innowacyjną i nowoczesną uczelnią jest Uniwersytet Wrocławski. Możemy zgłębiać dziedzinę, która cieszy się niemała popularnością na zagranicznych uczelniach.

dawid Ocena

Stosunki międzynarodowe to zagadnienie zbudowane z wielu powiązań i gałęzi. Żeby je poznać należy mocno zagłębić się w temat i sporo pomyśleć. To strasznie ciekawy kierunek. Cieszę się, że go studiuję i cieszę się, że studiuję go właśni na Uniwersytecie Wrocławskim. To dla mnie najlepsze miejsce do nauki

Hubert Ocena

Studiuję niełatwy kierunek. Ale tym bardziej z większą ambicją i zaangażowaniem do niego podchodzę. Uczą się wspaniali ludzie, doświadczeni praktycy, dzięki którym nawet najcięższe zadanie wydaje się do wykonania. Właśnie tak jest na Uniwersytecie Wrocławskim. Otaczają cię fajni, pozytywni ludzie.

Tomek Ocena

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim otwierają głowę na nowe doznania, nowe pokłady wiedzy, nowe doświadczenia

filip Ocena

Filozofia to ciekawa dziedzina, prowadząca do interesujących wniosków o świecie i o nas samych. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba jej się uczyć od najlepszych i w jak najlepszych warunkach. Takie znalazłem na Uniwersytecie Wrocławskim.

Karina Ocena

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której można zdobyć świetne wykształcenie, poznać ciekawych ludzi i postawić pierwszy krok na drodze zawodowej

paweł Ocena

Myśląc o studiach, myślałem też o tym, co będzie się działo po ich ukończeniu. Uniwersytet Wrocławski zapewnia bardzo dobre wykształcenie, a Wrocław to świetne miejsce do realizowania planów zawodowych.

Patrycja Ocena

Polecam.

Ja1 Ocena

Nic więcej nie mam do dodania