Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Studia w Warszawie

kryminologia i kryminalistyka

Odkryj studia kryminologia i kryminalistyka w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Kryminologia i kryminalistyka studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na kryminologii i kryminalistyce skierowane są w szczególności do tych osób, które chcą wiedzieć np.: jak ujawniać, utrwalać i zabezpieczać ślady kryminalistyczne; jak zapobiegać przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym; w jaki sposób interpretować i identyfikować zachowania przestępcze; jak prowadzić skuteczne negocjacje; jak badać miejsca zdarzeń kryminalnych; jak prowadzić czynności procesowe na miejscach przestępstw.

Kryminologia oraz kryminalistyka to dziedziny, które pozwalają studentom poznać kolejno m.in.: przyczyny powstawania zjawisk związanych z przestępczością, wiktymologię oraz techniki wykrywania zbrodni i ścigania sprawców. Interdyscyplinarny charakter tej ścieżki kształcenia daje studentom szansę zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności, niezbędnych do pełnienia różnorodnych funkcji np. urzędniczych, mundurowych, kierowniczych lub związanych z zarządzaniem kryzysowym, komunikacją społeczną lub negocjacją i mediacją.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są do pracy na takich stanowiskach jak np.: policjant, prywatny detektyw, mediator, negocjator czy funkcjonariusz służb mundurowych. Osoby, które ukończyły kryminologię i kryminalistykę, mogą m.in.: diagnozować zjawiska społeczne; analizować zjawiska przestępczości; organizować pracę podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny; pozyskiwać informacje i prowadzić skuteczne rozmowy negocjacyjne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Kryminologia i kryminalistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Kryminologia i kryminalistyka to ścieżka kształcenia, która łączy zagadnienia z zakresu zarówno nauk społecznych, jak i dziedzin biologiczno-technologicznych. Absolwenci przygotowani są m.in. do: przeciwdziałania przestępczości oraz rozwiązywania różnorodnych problemów kryminalnych, W trakcie zajęć uczestnicy poznają np.: skuteczne techniki śledcze; sposoby oględzin miejsca zbrodni; psychologiczne, biologiczne i kulturowe aspekty przestępczości; podstawy logiki oraz metody resocjalizacji w społeczeństwie.

Studenci kryminologii i kryminalistyki szkolą się w zakresie np.: oceniania zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami; wyjaśniania zjawisk przestępczości; odnajdywania i analizowania śladów lub motywów zbrodni; interpretowania i stosowania norm prawnych, mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości; dokonywania oceny wiarygodności zeznań świadków i podejrzanych; stosowania technik perswazji i negocjacji.

W programie studiów na kryminologii i kryminalistyce znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • wybrane zagadnienia psychologii sądowej
 • podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
 • aspekty prawne i kryminalistyczne badania dokumentów
 • badania kryminalistyczne
 • wiktymologia
 • technika kryminalistyczna
 • przestępczość zorganizowana
 • działania wywiadowcze
 • wybrane rodzaje przestępczości

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: współczesnych technik kryminalistycznych; przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń; specyfiki przestępczości zorganizowanej; znaczenia psychologii w kryminalistyce.

Absolwent tej ścieżki kształcenia może rozwijać się zawodowo zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku pracy. Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz zdolnościom komunikacyjnym i analitycznym, osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie np. w dużych korporacjach oraz firmach, korzystających z różnych systemów bezpieczeństwa.

Absolwent kryminologii i kryminalistyki może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • służbach specjalnych
 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym
 • organach ds. bezpieczeństwa publicznego
 • policji i więziennictwie
 • administracji rządowej
 • samorządach
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych
 • instytucjach pomocy społecznej
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Kryminalistyka i kryminologia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywani są m.in. do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem państwa, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. W trakcie nauki uczestnicy zajęć zdobywają podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu np.: polityki, sytuacji kryzysowych czy ochrony osób, mienia i obszarów.

Uczelnie w Warszawie starają się o to, by absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego wyróżniali się zaawansowaną wiedzą oraz praktycznymi zdolnościami związanymi m.in. z: kryminologią i kryminalistyką, zarządzaniem kryzysowym, ochroną danych i informacji w przestrzeni cyfrowej czy zwalczaniem terroryzmu. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: Policji, wojsku, Straży Granicznej, służbach specjalnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach międzynarodowych i lokalnych czy w biurach detektywistycznych.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)