Uniwersytet Łódzki

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

Wydział Filologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów dziennikarstwo międzynarodowe

  Zasadnicze cele kształcenia:

  • przygotowanie studenta do samodzielnego zdobywania podstawowych informacji z rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania krytycznych sądów;
  • wykształcenie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego;
  • przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym z wykorzystaniem różnych mediów i różnych form przekazu;
  • przekazanie podstawowej wiedzy o mediach, kulturze i o literaturze współczesnej wybranego obszaru językowego;
  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2/B2+ znajomości języka angielskiego;
  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2 znajomości drugiego języka obcego;
  • zapoznanie z podstawowymi zasadami prawa autorskiego i prasowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
  • Dziennikarstwo z językiem i kulturą rosyjską
  • Dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język obcy nowożytny, język polski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

  DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Studia przekazują wiedzę na temat szeroko rozumianych zawodów medialnych, akcentując ich znaczenie w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Głównym celem kierunku jest przygotowanie przyszłych absolwentów do funkcjonowania w świecie mediów wymagającym stałego wzbogacania zdobytej wiedzy i umiejętności.

  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauki o kulturze, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wybraną problematykę z językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce. Jego istotne uzupełnienie stanowi kształcenie umiejętności praktycznych w ramach tworzenia różnych form wypowiedzi werbalnych, wizualnych i multimedialnych. Działające na Wydziale studia radiowe i telewizyjne umożliwiają studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej i zdobycie doświadczenia w pracy z kamerą i mikrofonem.

  W proces dydaktyczny zaangażowani są badacze specjalizujący się w problematyce komunikowania i mediów, a także doświadczeni dziennikarze, pracownicy działów public relations i agencji reklamowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Reklama, design i komunikacja wizualna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo
  • Public relations i branding

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, biologia, historia, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiowania na kierunku

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

  Studia na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH kształcą specjalistów w zakresie filmu i kultury wizualnej i są adresowane do osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.

  Wiedza o filmie dostarcza narzędzi niezbędnych do zrozumienia współczesnej kultury i pozwala aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Studia nie tylko rozwijają wrażliwość estetyczną i poszerzają wiedzę studentów w zakresie kultury filmowej, ale też uczą ich świadomego odbioru innych tekstów kultury. Choć studia skoncentrowane są na filmie, uwzględniają też bezpośredni kontekst kina: telewizję i nowe media. Ponadto studenci nabywają podstawową wiedzę w zakresie teorii kultury, filozofii, wiedzy o teatrze, teorii literatury oraz historii sztuk plastycznych.

  Łódź jest wyjątkowym miejscem do studiowania filmu. Przez lata była centrum polskiego przemysłu filmowego, a dziś działa tu wiele instytucji filmowych: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, wytwórnie filmowe, kina niezależne. Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ ma zaś najdłuższą w Polsce tradycję badań i studiów filmoznawczych. 

  Oferujemy bogaty, corocznie zmieniany zestaw przedmiotów fakultatywnych (wybieranych przez studentów). Student ma możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym. Współpracujemy z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, co daje studentom bogate możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Scenariopisarstwo
  • Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej
  • Telewizja i wideo w dobie internetu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia angielska
  Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA umożliwiają zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Program obejmuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego.
  Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności humanistycznych, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej. W połączeniu z rzetelną wiedzą na temat języka, literatury i kultury, studia te dają absolwentom szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy. Poszczególne specjalności pozwalają studentom rozwijać praktyczne umiejętności językowe w różnych kontekstach zawodowych i naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Specjalność tłumaczeniowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Specjalność tłumaczeniowa
  • Kultura, media i komunikacja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język obcy nowożytny, język polski, drugi język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie: 1a. Dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej lub 1b. Dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie oraz znajomości języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzonej certyfikatem oraz 2. Rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia germańska

  Studiujący na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA poznają język niemiecki oraz kulturę i literaturę krajów niemieckojęzycznych. Naukę języka niemieckiego można zacząć od podstaw lub od poziomu średniozaawansowanego. Wszyscy studenci zaczynają od I semestru naukę języka obcego (poziom zaawansowany lub podstawowy jako lektorat).

  Po II semestrze studiujący kontynuują naukę języka niemieckiego od poziomu średniozaawansowanego ze specjalizacją językoznawczo-literaturoznawczą lub wybierają specjalność z drugim językiem obcym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego ze specjalizacją językoznawczo-literaturoznawczą
  • Filologia germańska od poziomu średniozaawansowanego z drugim językiem obcym: jęz. hiszpański, francuski, włoski
  • Filologia germańska od podstaw z drugim językiem obcym zaawansowanym: jęz. angielski
  • Filologia germańska od podstaw z drugim językiem obcym od podstaw: jęz. hiszpański, francuski, włoski

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia germańska z drugim językiem obcym
  • Lingwistyka dla biznesu
  • Tłumaczenia i przekład
  • Nauczycielska
  • Specjalizacja lingwistyczna
  • Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język obcy nowożytny, język polski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż Filologia germańska lub kierunków pokrewnych (Niemcoznawstwo, Dziennikarstwo międzynarodowe z językiem niemieckim, Lingwistyka dla biznesu z językiem niemieckim, Lingwistyka stosowana z językiem niemieckim, itp.) wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA odważnie łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy: pozwalają na pogłębienie wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów hiszpańskiego oraz angielskiego i portugalskiego obszaru językowego.

  Studenci i studentki mają możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalizacji: literaturoznawczej lub językoznawczej oraz jednej z dwóch specjalności: filologia hiszpańska z językiem angielskim i filologia hiszpańska z językiem portugalskim. Istnieje możliwość, aby studenci i studentki studiowali jednocześnie obydwie specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia hiszpańska z językiem angielskim
  • Filologia hiszpańska z językiem portugalskim
  • Specjalizacja językoznawcza
  • Specjalizacja literaturoznawcza

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, dla absolwentów filologii hiszpańskiej - ocena z dyplomu x 1.5, dla pozostałych absolwentów - ocena z dyplomu x 1.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia hiszpańska z językiem angielskim
  Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.
  Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związana z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Językoznawczo-traduktologiczna
  • Literaturoznawczo-kulturoznawcza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język hiszpański, drugi język obcy nowożytny, język polski, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

  Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Oprócz nauki języka łacińskiego i starożytnej greki oferują też naukę języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2019/2020 będzie to język włoski).

  Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia te kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Mogą być też one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja klasyczna
  • Specjalizacja śródziemnomorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalizacja klasyczna
  • Specjalizacja śródziemnomorska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia polska
  FILOLOGIA POLSKA to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej.
  Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczanie języka polskiego jako obcego
  • Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
  • Komunikowanie publiczne
  • Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika komputerowa
  • Komunikacja internetowa
  • Kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego
  • Literatura dla dzieci i młodzieży

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia romańska

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Cykl kształcenia obejmuje nie mniej niż 2000 godzin dydaktycznych. Kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności: angielski, włoski lub hiszpański. W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle języka francuskiego i drugiego wybranego języka, jednocześnie zaś uzyskać rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych.

  Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych. Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej zdobytej w ramach studiów w kraju.

  Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie dziennym. Zakończone są egzaminem magisterskim i obroną pracy magisterskiej pisanej w języku francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

  Przyszli romaniści odbywający przedmiotowe studia magisterskie nabywają wysokich kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie m.in. nauczyciela (pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej), tłumacza czy konsultanta językowego tj. opartych nie tylko na biegłej znajomości wyżej wymienionych języków romańskich, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego obszaru językowego. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język francuski z językiem angielskim
  • Język francuski z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia romańska z drugim językiem romańskim
  • Filologia romańska z tłumaczeniami
  • Filologia romańska z językiem angielskim
  • Specjalność nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska), wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia rosyjska

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata filologii rosyjskiej ze specjalnością ogólnofilologiczną z drugim językiem obcym (angielskim) lub językiem rosyjskim w turystyce i biznesie. Ukończenie jednej ze specjalności umożliwia znalezienie zatrudnienia w wielu obszarach życia społecznego, w których istnieje potrzeba dobrej znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiego obszaru językowego, m.in w biurach podróży oraz instytucjach branży turystycznej, w przedsiębiorstwach, w biurach tłumaczeń, w instytucjach kultury.

  Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i zgodnie ze specjalnością prowadzone są głównie w języku rosyjskim oraz w języku wybranej specjalności. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka rosyjskiego dla osób zaawansowanych (z maturą z tego języka) oraz od podstaw (grupa początkująca) i rozszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego (język angielski), blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury, kultury i historii rosyjskiej oraz blok przedmiotów z dziedziny biznesu i turystyki. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski z językiem angielskim
  • Język rosyjski z językiem ukraińskim
  • Język rosyjski w biznesie i turystyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przekładoznawstwo i języki specjalistyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego (ukończone studia licencjackie na kierunku filologia rosyjska lub z językiem rosyjskim, certyfikat potwierdzający znajomośćć języka rosyjskiego na poziomie min. B2). W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż rosyjska, oprócz udokumentowania znajomości języka rosyjskiego będzie wymagane przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku rosyjskim, sprawdzającej kompetencje językowe Kandydata/ki, podstawową wiedzę o strukturze języka rosyjskiego, literaturze oraz kulturze.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia słowiańska

  Studia na kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA łączą długą tradycję słowianoznawstwa z nowocześnie pojmowaną slawistyką. Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) odbywa się intensywna nauka dwóch kierunkowych języków słowiańskich. Lektoraty prowadzone są zarówno przez native-speakerów, jak i Polaków doskonale znających poszczególne języki. Studia te związane są ponadto z poznawaniem literatury, historii i kultury krajów słowiańskich. Studenci slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim mają także do wyboru kilka specjalizacji o charakterze praktycznym.

  Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA odbywa się intensywna nauka praktyczna języków kierunkowych. Studia te związane są ponadto z poszerzaniem i uszczegółowieniem wiedzy z zakresu literatury, historii i kultury krajów słowiańskich.

  Na większości zajęć, poza ściśle praktycznymi, studenci zdobywają wiadomości, umiejętności i kompetencje umożliwiające wyrażanie obserwacji, analiz oraz przedstawiania wniosków, a także prezentowania treści w pracach magisterskich. Absolwenci wykazujący zainteresowania i predyspozycje do pracy naukowej w dziedzinie slawistyki mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich – a następnie znajdować zatrudnienie w instytucjach naukowych, ośrodkach badawczych, biurach tłumaczy, archiwach, centrach kultury, placówkach dyplomatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Języki słowiańskie w turystyce i biznesie
  • Specjalności językowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich lub języka czeskiego na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia włoska

  Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie projektu lub rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją ogólnofilologiczną i translatorską, uprawniającą do pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie podstawowej znajomości terminologii specjalistycznych).

  Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami uczenia się przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim.

  W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średniozaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z zawodowymi praktykami studenckimi (odbywanymi w kraju lub za granicą). Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

  Absolwent FILOLOGII WŁOSKIEJ II stopnia uzyskuje znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego (literatury, kultury artystycznej, popkultury, mediów, realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, instytucji publicznych, rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd.).

  Zdobywa zawodowe kompetencje pedagogiczno-glottodydaktyczne w przypadku specjalności nauczycielskiej (wszystkie poziomy nauczania, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) i/lub tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym w przypadku specjalności translatorskiej. Pozyskuje ponadto wiedzę w zakresie drugiego języka nowożytnego na poziomie min. B2+. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność translatorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność translatorska
  • Specjalność nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (np. dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku - uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informacja w środowisku cyfrowym
  Kierunek INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną.
  Studia na kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM kształcą oraz rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie informacją
  • Wirtualne instytucje książki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informacja w środowisku cyfrowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informatologia z biznesowym językiem angielskim

  Studia mają na celu przygotowanie studentów do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne; ponadto przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem Business English.

  Zajęcia prowadzone są w języku polskim, cztery przedmioty (np. Problems of Informatology in English, Conference and Events Organisation)  – w języku angielskim. Studenci odbywają praktyki w firmach biznesowych np. Ericsson lub bibliotekach naukowych/publicznych (w zależności od wyboru specjalizacji).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Architektura informacji
  • Nowoczesne bibliotekarstwo

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów kultura i sztuka współczesna

  KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym, a także sytuuje je w szerokim kontekście instytucjonalnym, politycznym i ekonomicznym.

  W programie uwzględniono zagadnienia poświęcone szerokiemu rozumieniu kultury, sztuce współczesnej, kulturze popularnej, dziedzictwu kulturowemu, mniejszościom kulturowym, refleksji postkolonialnej, akademickim praktykom dekolonizacyjnym, studiom nad pamięcią, krytycznej analizie nowoczesności, postmodernistycznym i współczesnym teoriom filozoficznym, literackim i społecznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń- na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów kulturoznawstwo

  Studia kulturoznawcze to interdyscyplinarne studia humanistyczne dla osób, które pragną nabyć wszechstronną wiedzę o różnych obszarach kultury nie chcąc się ograniczać do jednej wąskiej dziedziny.

  Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające nabyć orientację w obszarze najważniejszych problemów kultury współczesnej, sposobów rozumienia i badania zjawisk kulturowych. Równie istotne jest rozwijanie zdolności w obszarze krytycznego myślenia i komunikowania się.

  Ponadto, dzięki przedmiotom obowiązkowych oraz licznym przedmiotom fakultatywnym z oferty całego Instytutu (również dla innych kierunków), studia kulturoznawcze pozwalają nabyć podstawową orientację w obszarze filmu, mediów, literatury i sztuki współczesnej. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w wielu środowiskach pracy (pracy w grupie, komunikacji, przygotowywania i prezentowania projektów). Daje też orientację w zagadnieniach prawnych i praktycznych dotyczących działalności kulturalnej i pozyskiwania środków finansowych.

  Studenci kulturoznawstwa mogą odbywać praktyki zawodowe w wiodących instytucjach kultury takich jak teatry, muzea, galerie, kina czy wydawnictw oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury (m.in. przy organizacji festiwali). Oferujemy możliwość zagranicznych wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus oraz wymiany międzyuczelnianej w ramach programu MOST.

  Instytut Kultury Współczesnej swoją tradycją sięga lat 50. XX wieku i jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych ośrodków kulturoznawczych w Polsce. Zajęcia prowadzone przez znanych polskich humanistów i pracowników najważniejszych instytucji kulturalnych w Łodzi i regionie (m.in. Muzeum Sztuki, Centrum Dialogu im. M. Edelmana, Gazeta Wyborcza, Miejska Galeria Sztuki i in.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów lingwistyka dla biznesu
  Studia na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU oferowane przez Uniwersytet Łódzki mają charakter interdyscyplinarny i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych. Połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym.
  Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę. Prace dyplomowe mają mieć charakter praktyczny i są pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, drugi język obcy nowożytny, geografia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

  Kierunek LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ stanowiąc kontynuację studiów pierwszego stopnia Lingwistyka dla biznesu realizuje tzw. „trzecią misję” uczelni wyższej, polegającą na oferowaniu studiów uniwersyteckich, które wpisują się w zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz pozarządowego.

  Kierunek stanowi odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i na potrzebę kształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach tworzenia tekstów specjalistycznych oraz współczesnego komunikowania, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach zawodowych. Studia pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu języków specjalistycznych i międzykulturowej komunikacji specjalistycznej, których nie uwzględnia program studiów pierwszego stopnia.

  Program studiów drugiego stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie wiedzy oraz umiejętności zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji  w odniesieniu do tekstów specjalistycznych w obszarze języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, wykorzystywanych w kontekstach instytucjonalnych, obejmujących nie tylko biznes i korporacje, ale również administrację, urzędy oraz sądy. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grupa z językiem niemieckim
  • Grupa z językiem francuskim

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Lingwistyka stosowana oraz inne kierunki filologiczne z poświadczoną w suplemencie do dyplomu znajomością języka angielskiego i drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub drugiego języka kieunkowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logopedia
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku LOGOPEDIA będzie przygotowany do podjęcia pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów, tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych (powszechnych, integracyjnych i specjalnych), w ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki), w domach pomocy społecznej i sanatoriach.
  Jako specjalista od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz placówkach kulturalnych. Dyplom absolwenta studiów magisterskich umożliwia otwarcie prywatnej praktyki Logopedycznej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych kształcących w specjalizacjach logopedycznych, np. surdologopedii i neurologopedii.
  Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych w zakresie logopedii oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: Logopedia, Logopedia ogólna, Logopedia ogólna i kliniczna, Logopedia z audiologią. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie: - konkursu dyplomów – 50%, - średniej ocen ze studiów, wyliczonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniana przy wyliczaniu oceny na dyplomie) – 50%.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logopedia z audiologią
  Studia na kierunku LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata niezbędna do wykonywania zawodu logopedy. W toku egzaminu wstępnego sprawdzana jest: motoryka narządów artykulacyjnych, precyzja ruchów artykulacyjnych, wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego: język polski, j. obcy nowożytny, biologia, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER’S DEGREE IN WOMEN’S AND GENDER STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów master’s degree in women’s and gender studies

  MASTER’S DEGREE IN WOMEN’S AND GENDER STUDIES (GEMMA) to kierunek łączący wiedzę z zakresu gender studies, nauk o kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach, filozofii, literaturoznawstwa oraz nauk socjologicznych. Studia oferują uzyskanie kompleksowej wiedzy opartej na solidnej podbudowie teoretycznej oraz biegłej znajomości metod badawczych charakterystycznych dla tych dyscyplin naukowych, które wpisują się w zakres gender studies.

  Poszczególne przedmioty w ramach kierunku MASTER’S DEGREE IN WOMEN’S AND GENDER STUDIES (GEMMA) zajmują się polityką równościową i antydyskryminacyjną w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, a także przyczynami i skutkami nierówności społecznych (m.in. ekonomicznych) oraz wykluczeniem społecznym ze względu na różne czynniki, takie jak płeć, rasa, etniczność, narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, orientacja seksualna itd. Przedmioty dotyczą także takich zagadnień jak międzynarodowa ochrona praw człowieka w różnych kontekstach społeczno-politycznych, w szczególności praw mniejszości, a także analizują zjawiska migracji, uchodźctwa, obywatelskości oraz prawa mniejszości z perspektywy studiów kulturowych, feministycznych i postkolonialnych.

  Osobną kwestią podejmowaną w ramach kierunku MASTER’S DEGREE IN WOMEN’S AND GENDER STUDIES (GEMMA) jest znaczenie i rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku wyżej wspomnianych procesów i zjawisk we współczesnym świecie.

  GEMMA jest programem studiów magisterskich, które dają możliwość kształcenia się w dwóch uczelniach partnerskich i otrzymania dwóch dyplomów ukończenia studiów, a zatem zdobywanie doświadczenia naukowego w różnych uniwersytetach europejskich specjalizujących się w gender/women’s studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów media audiowizualne i kultura cyfrowa

  Studia te adresowane są do osób, których zainteresowania i plany zawodowe koncentrują się wokół filmu, mediów audiowizualnych oraz zjawisk przynależących do współczesnej kultury cyfrowej. Wśród zagadnień wymienić należy m.in. badania nowych mediów i filmu przy wykorzystaniu różnych modeli estetycznych, funkcjonowanie rozmaitych systemów produkcyjno-dystrybucyjnych w obszarze mediów oraz społeczne, ekonomiczne i techniczne determinanty medialnych procesów twórczych i praktyk odbiorczych.

  Celem studiowania jest uzyskanie pogłębionej, uporządkowanej i podbudowanej teoretycznie wiedzy, jednak główny akcent postawiono na aspekty badawcze. Media audiowizualne i kultura cyfrowa to kierunek kształcący umiejętność krytycznego myślenia oraz dostarczający niezbędnych narzędzi do zrozumienia, analizy i aktywnego uczestniczenia we współczesnej kulturze, zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy.

  Program studiów umożliwia wybór zindywidualizowanej ścieżki rozwoju. Dziewięć modułów zajęciowych zawiera kilka propozycji przedmiotów, spośród których studenci wybiorą te najbardziej dostosowane do ich potrzeb i preferencji. Umiejętności badawczo-praktyczne (m. in. badanie strategii sektora medialnego oraz praktyk mediów społecznych, analizy tekstów audiowizualnych, praktyk designu czy kreacji przekazu multimedialnego) i pogłębiona wiedza z zakresu teorii oraz metodologii rozwijane są w modułach takich jak: strategie badań mediów, technologie doświadczenia/teorie mediów, analiza/krytyka, estetyki/autorzy/gatunki/, narracje audiowizualne, kreacja/produkcja, historia/archiwum, polityki mediów, dystrybucja/obiegi medialne.

  Media audiowizualne i kultura cyfrowa to studia ukierunkowane również na rozwijanie komplementarnych umiejętności praktycznych: planowania, organizowania działań w obszarze mediów audiowizualnych i kultury cyfrowej, ale także wykształcenie tak zwanych kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, efektywność działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i zdolność do kierowania zespołem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów nowe media i kultura cyfrowa

  Studia na kierunku NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:  historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych.

  Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w Sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury.

  Studenci nabywają także podstawowej wiedzy w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu.

  Istotnym aspektem programu kształcenia jest możliwość wyboru specjalizacji (Gry komputerowe; Media społeczne lub Sztuka nowych mediów) oraz różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Studenci mają możliwość tworzenia własnych ścieżek kształcenia, odpowiadających ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gry komputerowe
  • Media społeczne
  • Sztuka nowych mediów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów produkcja teatralna i organizacja widowisk

  Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu do zawodu producenta teatralnego, organizatora widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów.

  Z tego względu znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy i ukierunkowana jest na wykształcenie u studenta/ki umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk, przygotowywania budżetu produkcji, oceny usług w sektorze kultury etc. Podstawę dla wykształcenia tych umiejętności praktycznych stanowi wiedza z zakresu nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

  Studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w  teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych, a także organizują własne wydarzenia, mając możliwość zdobywania praktycznych doświadczeń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów studia polskie z językiem angielskim

  STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, studia I stopnia, to kierunek umożliwiający studentom – nieznającym języka polskiego lub znającym w wąskim zakresie, obcokrajowcom i Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz osobom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą, pragnącym poszerzyć znajomość języka i wiedzy o Polsce – zdobycie zarówno znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2, jak i języka angielskiego na poziomie minimum B2.

  Kierunek zapewnia uzyskanie poszerzonej, rzetelnej wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze. Studia na tym kierunku oferują dwie specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako obcego oraz język polski w turystyce i biznesie, umożliwiające rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkołach językowych w Polsce i szkołach za granicą, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, biurach podróży, placówkach dyplomatycznych oraz wszelkiego typu firmach i przedsiębiorstwach, w których na różnych szczeblach dochodzi do komunikacji z udziałem języka polskiego i angielskiego (przy współudziale innych języków znanych absolwentom).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego
  • Język polski w turystyce i biznesie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia polskie z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów studia polsko-niemieckie

  Zasadnicze cele kształcenia

  • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 (studenci Uniwersytetu Łódzkiego) i min. B2 (studenci Uniwersytetu w Ratyzbonie);
  • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego i gospodarki Niemiec i Polski;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze oraz historii Niemiec i Polski;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego i polskiego;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
  • Wykształcenie kompetencji interkulturowych, umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

  Studenci otrzymują 2 dyplomy: Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia polsko-niemieckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski, drugi język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSLATORYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów translatoryka

  Kierunek Translatoryka na Wydziale Filologicznym UŁ to odpowiedź Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby rynku pracy w zakresie tłumaczeń.

  Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Translatoryka zapewniają szerokie kwalifikacje umożliwiające znalezienie zatrudnienia w wielu obszarach wymagających zaawansowanej znajomości języka obcego i łatwości przekładu pomiędzy językiem polskim a obcym, np. w strukturach Unii Europejskiej, której administracja wymaga korzystania z 27 języków urzędowych.

  Program studiów obejmuje około 1 800 godzin zajęć (m.in. praktyczna nauka języka obcego, język polski, przedmioty wybieralne), warsztatów, zadań e-learingowych oraz praktyk.

  Wybrane aspekty studiów:

  • warsztaty i wykłady gościnne prowadzone przez tłumaczy tekstów literackich (poezji i prozy),
  • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania wspomagającego tłumaczenie oraz napisów filmowych powadzone przez tłumaczy praktyków,
  • zajęcia z przekładu ustnego w profesjonalnie wyposażonym laboratorium językowym (tłumaczenia kabinowe),
  • zajęcia teoretyczne prowadzone w języku polskim, podczas gdy poszczególne zajęcia praktyczne w języku obcym.

   

  W zależności od wybranej specjalizacji, absolwenci kierunku Translatoryka mogą podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów biznesowych, specjalistycznych, literackich bądź treści audiowizualnych, a także tłumacza ustnego.

  Umiejętności zdobyte w trakcie studiów (m.in. zaawansowana obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, czy oprogramowania do tworzenia napisów) pozwolą nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu i korekty tłumaczeń, tworzyć napisy do filmów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zajmować się przekładem literatury bądź świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Nasi absolwenci mogą także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie komunikacji i obsługi językowej firm.

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU TRANSLATORYKA

  Absolwent dwuletnich studiów magisterskich na kierunku Translatoryka jest rodzimym użytkownikiem języka polskiego ze znajomością języka obcego na poziomie C2, w mowie i w piśmie. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa.

  Ma duże doświadczenie w przekładzie tekstów ogólnych i specjalistycznych w obrębie pary języków: język obcy – język polski. Jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swojego języka, zapoznawania się z kulturą krajów wybranego obszaru językowego oraz polityką międzynarodową, reagowania na potrzeby rynku i podejmowania nowych wyzwań, często związanych z koniecznością rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności koniecznych do wkraczania w nowe rodzaje aktywności społecznej i zawodowej.

  W zależności od wybranej specjalizacji jest przygotowany do pracy w charakterze tłumacza tekstów biznesowych, specjalistycznych, literackich bądź treści audiowizualnych. Posiada też kompetencje w zakresie przekładu ustnego. Co więcej, posiada zaawansowane umiejętności obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie oraz innych narzędzi niezbędnych w pracy tłumacza.

  W zależności od wybranej specjalizacji, absolwent kierunku Translatoryka może nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu i korekty tłumaczeń, tworzyć napisy do filmów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zajmować się przekładem literatury bądź świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Może także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie komunikacji i obsługi językowej firm.

  Absolwent kierunku Translatoryka jest też wyposażony w narzędzia i doświadczenie niezbędne do kontynuowania własnego rozwoju językowego, w tym do kontynuowania ścieżki naukowej na studiach doktoranckich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczenia biznesowe i specjalistyczne
  • Tłumaczenia literackie i filmowe

  STUDIA II STOPNIA

  Pisemny egzamin wstępny z języka obcego (angielski lub niemiecki) na poziomie C1; nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatów językowych

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TWÓRCZE PISANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów twórcze pisanie

  TWÓRCZE PISANIE jest innowacyjnym kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, kształcącym studentów do kreatywnej pracy nad tekstem – zarówno własnym, jak i cudzym.

  Program TWÓRCZEGO PISANIA, łączący praktykę warsztatową z teorią, powstał z reinterpretacji dyscyplin tradycyjnego literaturoznawstwa (zbliżając je do nauk stosowanych) oraz z potrzeb praktyki pisarskiej. Program jest podzielony na bloki, związane ze sferami społecznego funkcjonowania literackości: m.in. kreację autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji czy uwarunkowania tworzywa. Kierunek Twórcze pisanie rozwija warsztat autorów bez anachronicznego dziś podziału na rodzaje literackie, media, wreszcie, bez rozdzielania analizy i interpretacji tekstów zastanych od praktyki pisarskiej, redakcyjnej i edytorskiej.

  Kierunek TWÓRCZE PISANIE charakteryzują dwa pojęcia: kreatywność, definiowana jako innowacyjna twórczość uwarunkowana partykularnym kontekstem oraz pisarstwo, rozumiane jako wszelka sensowna twórczość słowna, sytuująca szeroko rozumianą narrację także poza tradycyjnym paradygmatem literackości.

  Kierunek TWÓRCZE PISANIE edukuje zarówno autorów tradycyjnych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko pojmowane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci są przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych związanych z projektami literackimi i narracyjnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku twórcze pisanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (31)

Ola Ocena odpowiedz

Studiuję dziennikarstwo międzynarodowe i ze szczerego serca mogę polecić. Świetni wykładowcy, ciekawe zajęcia i możliwość rozwoju.

Marcelina Ocena odpowiedz

Cały wydział zasługuje na duży plus ze względu na dobrą organizację pracy, szybkie powiadomienie o braku zajęć czy zmianie ich godzin

Adaś Ocena odpowiedz

Skończyłem Filologię Angielską oraz Filologię Włoską na Uniwersytecie Łódzkim. Oba kierunki bez większych zastrzeżeń.

Hania Ocena odpowiedz

Studiuje Kulturoznawstwo i jak dla mnie są to bardzo fajne studia. Niestety większość opinii to: nudne, nudne i bez większych aspiracji. Tak jest jak ktoś wybiera takie studia z przypadku. Są to studia dla osób, które interesują się taką tematyką. Wiadomo, że dla kogoś, kto nie ma nic wspólnego z danym kierunkiem będzie nudno i nieciekawie. Także polecam tylko zainteresowanym :)

Nati Ocena odpowiedz

Studiuje na kierunku Nowe Media, ale zanim taki kierunek wybierzesz zastanów się czy potrafisz pracować w grupie, bo już od 1 roku mamy dużo projektów w wieloosobowych grupach. Widać, że nie wszyscy potrafią w ten sposób działać... kierunek jest OK

Maciek Ocena odpowiedz

Polecam kierunek Nowe Media i Kultura Cyfrowa dla osób wiążących swoją przyszłość np. z agencją reklamową. Bardzo dużo praktycznej wiedzy co w takim zawodzie jest ważnym aspektem, ale oczywiście trzeba posiadać dryg do takiej pracy i mieć bogatą wyobraźnię ;D

Martyna Ocena odpowiedz

jak na wszystkich studiach bardzo ważna jest praktyka, dlatego jak nie załapiesz się na fajne praktyki czy staż to kiepsko. Ja osobiście jestem też wolontariuszką co na pewno pomaga mi nauczyć się praktycznego traktowania pacjenta (Studiuje Logopedie)

Patrycja P. Ocena odpowiedz

Studiuje Logopedie na 2 stopniu. Nie jest to jeszcze do końca ogarnięty kierunek, wiele materiałów powtarza się po studiach licencjackich, ale myślę, że to kwestia czasu i organizacji :-) ale duży plus za same studia I stopnia

kamila Ocena odpowiedz

Zawsze interesował mnie teatr, a także produkcja różnych wydarzeń artystycznych, ale nigdy nie znalazłam możliwości kształcenia się w tym kierunku. Znalazłam ją na Uniwersytecie Łódzkim i był to strzał w dziesiątkę, bo w końcu mogę rozwijać się w tym, co lubię

natalia Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa to wiedza obowiązkowa dla człowieka planującego związać się z mediami, albo kulturą. Na zajęciach poznajemy najważniejsze zagadnienia, bez których, po prostu, nie można się obyć w dzisiejszym świecie.

ada Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, aby jak najlepiej przygotować się pełnienia obowiązków. Chcę pomagać, aktywizować, motywować. Bez porządnej wiedzy i umiejętności jest to zupełnie niewykonalne

dagmara Ocena odpowiedz

Logopedia to bardzo ciekawa dziedzina. Warto ją zgłębiać na najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Uniwersytet Łódzki.

milena Ocena odpowiedz

Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to kierunek praktyczny, który pozwala świetnie przygotować się do pracy. Największym walorem tego kierunku jest to, że firmy partnerskie zapewniają warsztaty biznesowe oraz ciekawe praktyki studenckie.

klaudia Ocena odpowiedz

Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.

kinga Ocena odpowiedz

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony

Kamila Ocena odpowiedz

Jeśli jesteś zafascynowany Włochami i dosłownie wszystkim co się z nimi łączy, to nie pozostaje ci nic innego jak wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj dowiesz się, po prostu, wszystkiego i jeszcze będziesz mieć okazję do wyjazdu na wymianę międzynarodową, na przykład do Rzymu, Mediolanu czy Palermo.

Dorota Ocena odpowiedz

Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej

Patrycja Ocena odpowiedz

język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Ale nie kiedy studiujesz na Uniwersytecie Łódzkim

Martyna Ocena odpowiedz

Każdy, kto interesuje się literaturą i kulturą niemieckojęzyczną powinien wybrać Filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim. Mnie do tego wyboru przekonały liczne specjalności, a zwłaszcza ta, dzięki której rozwijam umiejętności tłumacza.

Kinga Ocena odpowiedz

Zajęcia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim to niemal ciągła praktyka. Istotnym elementem zajęć jest praca w oparciu o materiały audiowizualne i multimedialne, a same zajęcia prowadzą także obcokrajowcy. Jeśli chcecie studiować Filologię angielską, to tylko tutaj.

Paulina Ocena odpowiedz

Bardzo mocno polecam Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim wszystkim tym, którzy interesują się kinem i chcą je poznać znacznie, znacznie głębiej.

Sebastian Ocena odpowiedz

Od początku nauki w liceum marzy mi się praca dziennikarza, ale skoncentrowanego na jednym miejscu. Chciałbym być korespondentem i wierzę, że dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim, na Dziennikarstwie międzynarodowym będzie mi znacznie łatwiej osiągnąć cel.

Witek Ocena odpowiedz

Od dawna interesował mnie świat mediów, zatem wybór studiów dziennikarskich był, po prostu, oczywisty. Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają charakter praktyczny i na wszystkich zajęciach zdobywam kolejne umiejętności. Polecam wszystkim, którzy chcieliby związać swoje życie z mediami.

L4B Ocena odpowiedz

Jedyna uczelnia mająca L4B ,chyba. Choć mieszanie wydziałów, i plan to czasem komedia, jednak same zajęcia są ciekawe. Nie da się nudzić.

Bezsensu Ocena odpowiedz

Dziennikarstwo to żart. Przez 5 lat na tym kierunku nie doczekałam się niemal żadnych praktycznych zajęć, wszystko opiera się na suchej teorii, na wiedzy książkowej.. A budynek po 4 latach się sypie! Nie ma gdzie usiąść między zajęciami, nic nie działa, a i koszy na śmieci szukac na próżno.

A.A. Ocena odpowiedz

Dużo teorii, za mało praktyki. Budynek pełen wypas.

Martyna Ocena odpowiedz

Dziennikarstwo jest naprawdę sympatyczne, z roku na rok coraz bardziej się rozkręca i nastawia na konkretną specjalność. Jeżeli jednak chodzi o sam budynek wydziału pozostawia wiele do życzenia, jednak studia polecam z czystym sumieniem!

migdał Ocena odpowiedz

Dziennikarstwo jest naprawdę fajne. Jak się trafi na super wykładowców, to można dowiedzieć się jeszcze ciekawszych rzeczy, niż na wykładach/ćwiczeniach (chociażby rewelacyjna dr Fiołek!). Warto spróbować i samemu się przekonać!

Nana Ocena odpowiedz

Filologia polska na bardzo fajnym poziomie, rzeczywiście wiele można się nauczyć, a większość wykładowców jest bardzo zaangażowana. Specjalizacje świetnie prowadzone, zwłaszcza edytorstwo i glottodydaktyka.

Ila Ocena odpowiedz

Filologia polska też spoko, nie za ciężko a jak trafi się na ten fajniejszy zestaw wykładowców - studia to przyjemność i nawet sesja nie jest straszna ;)

Ola92 Ocena odpowiedz

Dla wszystkich, którzy myślą o studiowaniu germanistyki, naprawdę polecam UŁ. Świetni wykładowcy, wysoki poziom, ciekawe możliwości wyjazdów i wymian studenckich.