• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Administracja
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Administracja posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, zwłaszcza jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Posiada także kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent kierunku, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest również przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w warunkach procesów integracyjnych w Europie. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Administracja specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice gospodarki komunalnej, jej uregulowaniach prawnych i administrowaniu jednostkami komunalnymi. Poznaje aspekty prawne zagospodarowania przestrzennego (z elementami prawa budowlanego), gospodarki nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi. Ponadto poznaje zasady rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, uzyskuje wiedzę z zakresu etyki urzędniczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Administracja specjalności Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zdobywa wiedzę na temat: instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, polityki społecznej, pracy kuratora i opiekuna, a także bezpieczeństwa społecznego, polityki bezpieczeństwa narodowego, etyki zawodowej i zarządzania kryzysowego. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obrony cywilnej, policji, straży pożarnej oraz innych służbach i strażach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o administracji, nauk społecznych i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej). Zna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej funkcjonowanie administracji. Potrafi identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę oraz informacje związane z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej w Polsce i UE z uwzględnieniem aspektów racjonalnego gospodarowania zasobami publicznymi. Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika administracji publicznej ( rządowej i samorządowej). Posiada kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja specjalności Administracja bezpieczeństwa posiada wiedzę w zakresie zróżnicowanych wymiarów bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych wraz z kształtowaniem bezpiecznych przestrzeni. Poznaje szczegółowo system administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak i strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, rozszerzone o etapy procesu zarządzania ryzykiem. Zapoznaje się z zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza służb publicznych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja specjalności Procedury w administracji posiada wiedzę z zakresu legislacji administracyjnej, administracyjnego postępowania uproszczonego, postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto posiada wiedzę dotyczącego prawa do informacji i ochrony danych osobowych i zasady planowania w administracji publicznej, a także procedury zamówień publicznych. Zdobywa wiedzę na temat środków w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  • Absolwenci kierunków z obszaru nauk społecznych - konkurs dyplomów
  • Absolwenci po kierunkach spoza obszaru nauk społecznych - rozmowa kwalifikacyjna uwzgledniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych

  Dowiedz się więcej

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Bezpieczeńtwo narodowe
  Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe dostarczają absolwentom zarówno ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jak i umiejętności praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych oraz kompetencje społeczne, ułatwiające podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Absolwent będzie dysponował podstawowym zasobem wiedzy ogólnej z zakresu filozofii bezpieczeństwa, historii, nauki o społeczeństwie i polityce. Ponadto uzyska wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, ekonomicznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą rozumienie charakteru i mechanizmów funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego oraz wiedzę kierunkową z zakresu ogólnej i polskiej problematyki bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i ponadnarodowym, zarządzania bezpieczeństwem m.in. zaznajamiając się z: prawnymi podstawami bezpieczeństwa; stosunkami międzynarodowymi i ich wielopłaszczyznowym kontekstem; współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi mającymi podłoże zarówno o charakterze militarnym, jak i niemilitarnym; funkcjonowaniem instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa na różnych szczeblach funkcjonowania Państwa. W zakresie umiejętności będzie charakteryzował się umiejętnościami m.in: analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w odniesieniu zarówno do  skali globalnej czy narodowej, ale także regionalnej i lokalnej, a także refleksji nad integralnością i efektywnością systemu zarządzania kryzysowego jako elementu systemu bezpieczeństwa narodowego; rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, umocowanym w historycznych doświadczeniach, a także wyzwań bezpieczeństwa globalnego i europejskiego. Absolwent uzyska kompetencje społeczne m.in.: przygotowanie do pracy na stanowiskach w administracji publicznej (w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe); kierowanie zespołami ludzkimi wykonującymi nowe zadania związane z zagrożeniami powodowanymi przez współczesne uwarunkowania cywilizacyjne. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna), w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa, zwłaszcza w samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka, specjalisty i inspektora w administracji publicznej, organizacjach i instytucjach lokalnych, regionalnych i szczebla centralnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Ekonomia
  Absolwent na kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia uzyskuje wszechstronną wiedzę ekonomiczną z zakresu m.in.: makroekonomii, mikroekonomii, polityki gospodarczej i społecznej. Jednocześnie zostaje przygotowany do zawodu ekonomisty ukierunkowanego na gospodarowanie zasobami materialnymi, ludzkimi i finansowymi. 
  Absolwent kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia specjalności Ekonomika finansów i bankowości pogłębia wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zasad rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych oraz z zasad funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i na świecie. Ponadto uzyskuje przygotowanie do gospodarowania finansami w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego. Specjalista z zakresu Ekonomiki finansów i bankowości to ekonomista dobrze zorientowany w zasadach funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego oraz jego elementów składowych – banków i innych pośredników finansowych. 
  Absolwent kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia specjalności Finanse publiczne i skarbowość pogłębia wiedzę z dziedziny systemów podatkowych i celnych w Polsce i na świecie. Ponadto zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystywania rozwiązań podatkowych w konkretnych przedsięwzięciach gospodarczych oraz zostaje wyposażony w szeroki zakres wiedzy z dziedziny prawnych aspektów danin publicznych. Program studiów realizowany na specjalności kształtuje absolwenta, który posiada wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne dla pracowników administracji samorządowej i rządowej. Absolwent może również pracować jako ekspert d/s prawnych, podatkowych i finansowych w instytucjach aparatu skarbowego.
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia posiada szeroką i wszechstronną wiedzę  z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i makroekonomicznej w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki. 
  Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia specjalności Ekonomika zasobów ludzkich posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi osadzone w wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, psychologii i stosunków międzynarodowych. Umiejętności dotyczą m. in. rozwiązywania problemów związanych z rekrutacją, ocenianiem, motywowaniem i szkoleniem pracowników, budowaniem strategii gospodarowania kapitałem ludzkim w jednostkach organizacyjnych. 
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia specjalności Ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego potrafi gospodarować zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. Ponadto potrafi efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces planowania i podejmowania decyzji, organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania. Zna on również korzyści płynące z wykorzystywania instrumentów marketingowych w hotelarstwie i turystyce. Poznaje zasady i specyfikę gospodarowania jakością w tej dziedzinie, podstawowe elementy prawa w turystyce, jak również ryzyka związanego z prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej.
  Studia drugiego stopnia kierunku Ekonomia na specjalności Ekonomika przemysłu i usług przygotowują studentów do samodzielnego rozpoznawania i oceny warunków gospodarowania wskazanych sektorów z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Uwrażliwiają na współczesne problemy rozwojowe, w obliczu których stoją sektory: przemysłu i usług. Studia na tej specjalności uczą stosowania w praktyce metod i technik gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa. Absolwent specjalności potrafi efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem przemysłowym i usługowym. Zna on również korzyści płynące z wykorzystywania instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem jego sektorowej specyfiki. Poznaje podstawowe elementy prawa, jak również ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
  Studia drugiego stopnia kierunku Ekonomia na specjalności Gospodarka lokalna i finanse samorządowe przygotowują przyszłych pracowników administracji samorządowej i gospodarki komunalnej. Zajęcia obejmują m.in. problematykę gospodarki lokalnej, zasad działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego, w tym finansów samorządowych. Absolwent zna również korzyści płynące z wykorzystania instrumentów marketingu przestrzeni. 
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia specjalności Gospodarka i administracja publiczna zna metody oddziaływania państwa na procesy gospodarcze, zasady ustrojowe samorządów, modele gospodarki samorządowej oraz działalność organizacyjną, gospodarczą i finansową gmin, powiatów i województw, zasady zarządzania publicznego i podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia specjalności Północnoeuropejskie studia nad rozwojem uzyskuje wiedzę o  mechanizmach funkcjonowania firm skandynawskich, praktycznych mechanizmach tworzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz zasad współdziałania sektora publicznego i prywatnego.  Poznaje podstawy protokołu dyplomatycznego w kontekście prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Uzyskuje wiedzę z zakresu rozwoju gospodarczego, kultury politycznej i organizacyjnej państw nordyckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  • Absolwenci kierunków z obszaru nauk społecznych - konkurs dyplomów
  • Absolwenci po kierunkach spoza obszaru nauk społecznych - rozmowa kwalifikacyjna uwzgledniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych

  Dowiedz się więcej

   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie kielce - kierunek Finanse i rachunkowość
  Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość jednostek organizacyjnych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Studia pierwszego stopnia przygotowują go do pracy w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych, w biurach rachunkowych oraz w podmiotach audytorskich i doradczych, tj. działy księgowości, analiz finansowych, doradztwa finansowego itp.
  Absolwent specjalności Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw posiada rozszerzoną wiedzę z rachunkowości, w tym aspektów podatkowych i rozwiązań międzynarodowych. Zna zasady zarządzania przez wartość oraz rewizji finansowej. Specjalność pozwala studentom poznać znaczenie finansów w działalności przedsiębiorstw, sposoby opracowania strategii finansowania, czy poszukiwania odpowiednich źródeł finansowania.
  Absolwent specjalności Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego posiada wiedzę z zakresu finansów tych szczególnych podmiotów, zna specyfikę ich rachunkowości, w tym rachunkowości organu podatkowego, zna zasady prowadzonego w nich audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej czy istotnych dla nich procedur zamówień publicznych. Absolwent zna również zasady zarządzania projektami, jak i zasady rewizji finansowej sprawozdań tego szczególnego sektora. Potrafi operować zagadnieniami prawa finansowego i gospodarki komunalnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Logistyka
  Głównym celem kształcenia na kierunku studiów Logistyka jest ukształtowanie absolwenta posiadającego zasób wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, organizacji transportu i spedycji oraz umiejętności menedżerskie. Studia na kierunku Logistyka przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę w dziedzinie organizowania, funkcjonowania, zarządzania i kontrolowania nowoczesnych systemów logistycznych, transportu i spedycji. Absolwent powinien posiadać umiejętności analizy otoczenia rynkowego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa, zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii logistycznych, zarządzania produkcją i usługami, finansami i personelem przedsiębiorstwa. Ponadto powinien umieć dokonywać wyboru form przepływów w łańcuchu logistycznym oraz zarządzać zapasami i kosztami logistycznymi oraz wdrażać optymalne strategie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowywać plany zamówień usług transportowych oraz dystrybucji produktów. Absolwenci kierunku Logistyka są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach logistycznych, jednostkach gospodarczych takich jak: firmy przewozowe i spedycyjne, centra logistyczne, zakłady komunikacji miejskiej, oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, wiedza z obszaru szeroko pojętego zarządzania transportem, a także umiejętności organizacyjne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • POLITOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - Politologia
  W przekazywaniu wiedzy z zakresu Politologii za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych. Głównym celem nauczania jest kształtowanie świadomości w dziedzinie procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych. Ponadto celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sferze publicznej, co wiąże się ze zdobyciem umiejętności takich jak: kreatywność, profesjonalizm oraz poczucie odpowiedzialności. Niezwykle istotnym zagadnieniem w obszarze celów edukacyjnych Politologii jest również uświadomienie studentom konieczności kształcenia ustawicznego. Zmienność zjawisk, którymi zajmuje się Politologia, wymaga stałego analizowania i uczenia się przez całe życie. Warto podkreślić, że w przypadku studiów pierwszego stopnia celem kształcenia jest również przygotowanie do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia. Kształcenie na drugim stopniu obejmuje przede wszystkim przekazywanie zaawansowanej specjalistycznej wiedzy z zakresu Politologii. Zagadnienia, z zakresu wspomnianych już nauk społecznych, analizowane są w sposób umożliwiający zdobycie zdolności do krytycznego i samodzielnego myślenia, w tym do podejmowania prób prognozowania zjawisk politycznych. Absolwenci znajdują miejsce zatrudnienia w administracji samorządowej, rządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach partyjnych, biurach poselskich, zdobyte kwalifikacje umożliwiają również zatrudnienie w sektorze prywatnym.
  W przekazywaniu wiedzy z zakresu Politologii za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych. Głównym celem nauczania jest kształtowanie świadomości w dziedzinie procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych. Ponadto celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sferze publicznej, co wiąże się ze zdobyciem umiejętności takich jak: kreatywność, umiejętności komunikacyjne, profesjonalizm oraz poczucie odpowiedzialności. Niezwykle istotnym zagadnieniem w obszarze celów edukacyjnych politologii jest również uświadomienie studentom konieczności kształcenia ustawicznego. Zmienność zjawisk, którymi zajmuje się Politologia, wymaga stałego analizowania i uczenia się przez całe życie. Warto podkreślić, że w przypadku studiów pierwszego stopnia celem kształcenia jest również przygotowanie do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia. Kształcenie na drugim stopniu obejmuje przede wszystkim przekazywanie zaawansowanej specjalistycznej wiedzy z zakresu politologii. Zagadnienia, z zakresu wspomnianych już nauk społecznych, analizowane są w sposób umożliwiający zdobycie zdolności do krytycznego i samodzielnego myślenia, w tym do podejmowania prób prognozowania zjawisk politycznych. Wiedza i umiejętności zdobyte na drugim stopniu studiów pozwalają na podejmowanie dalszych wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia. Absolwenci znajdują miejsce zatrudnienia w administracji samorządowej, rządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach partyjnych, biurach poselskich, zdobyte kwalifikacje umożliwiają również zatrudnienie w sektorze prywatnym.
  Wymagania rekrutacyje

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu - ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Prawo
  Absolwent kierunku Prawo jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób potrafiących wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Posiada umiejętności interpretowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz analizowania ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Dostrzega potrzebę nieustannej analizy trendów w orzecznictwie oraz stanowieniu prawa, umie analizować zjawiska i procesy gospodarcze w aspekcie prawnym, a także mechanizmy i zasady związane z tworzeniem i wykładnią prawa. Potrafi wskazać odpowiednie metody wykładni normy prawnej, poprzedzone analizą stanu prawnego i jak najlepszym dopasowaniem do sytuacji jednostek organizacyjnych.
  Absolwent Specjalizacji sądowej nabywa wiedzę w zakresie praw: bankowego, rolnego, handlowego, karnego wykonawczego, karnego gospodarczego, wykroczeń a także postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania nieprocesowego czy też sądowego postępowania egzekucyjnego. W programie tej specjalności znajdują się także elementy kryminologii, kryminalistyki oraz prawa dowodowego w postępowaniu cywilnym i dowodów w procesie karnym. Specjalność uzupełniona jest  przeglądem zawodów prawniczych umożliwiających absolwentom wybór dalszych kierunków kształcenia.
  Absolwent specjalności Prawo europejskie i międzynarodowe zapoznaje się z  dziedziną prawa i nauk wspomagających, które pozwalają mu zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji zadań zawodowych w relacjach ponadnarodowych. Poznaje zagadnienia dotyczące ustrojów państw, międzynarodowych stosunków gospodarczych, jednolitego rynku europejskiego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej. Wraz z rozpoznaniem współczesnych relacji społeczno-gospodarczych na świecie absolwent tej specjalności nabywa wiedzę z zakresu prawa konsularnego i dyplomatycznego, prawa międzynarodowego prywatnego, arbitrażu międzynarodowego czy też międzynarodowej ochrony praw człowieka. Przedmioty z zakresu tworzenia prawa w UE, praw Rady Europy, prawa karnego UE, zamówień publicznych pozwalają absolwentom tej specjalności na zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności tworzenia i stosowania prawa w obszarze UE.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról zawodowych i społecznych we współczesnych warunkach wolnego rynku i konkursowego sytemu wyłaniania urzędników państwowych i samorządowych. Absolwent otrzyma szerokie wykształcenie z zakresu wiedzy o świecie, relacjach międzynarodowych na poziomie regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Wiedza z zakresu ekonomii, filozofii i socjologii zagwarantuje szerokie spektrum zdobytej wiedzy pozwalającej na zrozumienie współczesnego świata w zakresie politycznym i ekonomicznym. Absolwent będzie przygotowany do selektywnego poszukiwania informacji, wykorzystywania ich w swojej pracy zawodowej i pełnieniu różnorodnych ról społecznych. Ambicją twórców kierunku jest wykształcenie osoby otwartej, tolerancyjnej, o szerokiej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, społecznych i prawnych, przygotowanej do podjęcia wyzwań w pracy zawodowej na poziomie regionalnym, państwowym, a nawet międzynarodowym. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wiedza z zakresu handlu zagranicznego, roli inwestycji zagranicznych na każdym poziomie, rozumienie i umiejętność właściwej obsługi inwestora zagranicznego, tworzenia współpracy wszystkich szczebli administracji. Absolwent posiada umiejętności pozwalające na przygotowywanie prac pisemnych w oparciu o selektywne źródła, umiejętność wypowiadania się na tematy związane z kierunkiem studiów, również w obcym języku.
  W ramach specjalności geopolityka, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:- geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
  w Europie, a szczególnie w środkowoeuropejskiej i wschodniej części; współzależności politycznej, gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa, cechującej Europę Środkową; specyfiki i głównych mechanizmów rządzącymi europejskimi procesami integracyjnymi; specyfiki trzech istotnych dla UE ośrodków centrów regionalnych: Niemiec, państw nordyckich i regionu śródziemnomorskiego; znaczenia międzynarodowych organizacji w stosunkach międzynarodowych. W zakresie generalnych założeń systemu bezpieczeństwa międzynarodowego absolwent będzie miał możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie: profesjonalnej analizie europejskich procesów integracyjnych oraz umiejętności oceny współzależności ekonomicznej i politycznej państw europejskich. W zakresie ukształtowania kompetencji społecznych tj. pracy zespołowa oraz komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
  W ramach specjalności geoekonomia, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: - geoekonomii, czyli gospodarczych uwarunkowań polityki międzynarodowej; usytuowania gospodarki unijnej na tle gospodarki światowej; roli regionów i współpracy międzyregionalnej w UE; znajomości głównych procesów globalizacji w gospodarce światowej, usytuowanie gospodarki polskiej w gospodarce polskiej i światowej. Ponadto absolwent będzie miał możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie: profesjonalnej zdolności do analizy współzależności występujących w gospodarce; organizowania pracy własnej i zespołowej w zakresie przeprowadzania analizy współzależności między gospodarką a polityką. Natomiast w zakresie kompetencji społecznych w zakresie umiejętność komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
  W ramach specjalności dyplomacja, student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu: funkcjonowania służby zagranicznej i prowadzenia polityki zagranicznej, praktyki dyplomatycznej i protokołu dyplomatycznego; specyfiki prawa międzynarodowego (prawa traktatów, prawa dyplomatycznego i konsularnego); specyfiki negocjacji międzynarodowych; znaczenia organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych; zarządzania kadrami specjalistycznymi w sektorze publicznym i prywatnym. Ponadto ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie: profesjonalnej analizy stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej; umiejętności oceny znaczenia globalnych procesów politycznych i ekonomicznych. W zakresie kompetencji nabywa umiejętność pracy nad rozwojem osobistym. Możliwości zatrudnienia absolwentów to urzędy szczebla samorządowego i rządowego w oddziałach zajmujących się współpracą międzynarodową, firmy prywatne działające na międzynarodowych rynkach, przedsiębiorstwa otoczenia biznesu, związane z targami międzynarodowymi, imprezami sportowymi, organizacje pozarządowe. Absolwent posiada odpowiednie kompetencje językowe do podjęcia tego rodzaju ról zawodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • STUDIA SKANDYNAWSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia skandynawskie koncentrują się głównie na filologii duńskiej, norweskiej i szwedzkiej , zwłaszcza językoznawstwie , historii i kulturoznawstwie . Dania, Norwegia i Szwecja tworzą Skandynawię zgodnie z definicją panującą w samej Skandynawii, a większość ludzi to Skandynawowie w sensie etnicznym, którzy mówią językami skandynawskimi w sensie językowym. Studia skandynawskie zazwyczaj obejmują również filologię islandzką i farerską oraz filologię związaną z mniejszością szwedzką w Finlandii. Dziedzina jest także domem dla badań związanych ze skandynawską diasporą, a także z regionami dotkniętymi przez skandynawski kolonializm .

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia skandynawskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Przeprwowadzonie zostanie egzamin z języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Zarządzanie
  Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie studia pierwszego stopnia jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy z zakresu zarządzania, w tym poszczególnych jego funkcji, oraz dziedzin komplementarnych. Wiedza ta pozwala na osiągnięcie umiejętności w zakresie stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania. Ponadto student uzyskuje umiejętności pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym, twórczego myślenia i działania, niezbędnego do zmiennych warunków otoczenia. Studia pozwalają ponadto na poznanie technik komputerowych oraz języka obcego. Realizacja programu studiów przygotowuje do podjęcia pracy na wszelkich stanowiskach menedżerskich. Absolwenci są przygotowani również do pełnienia ról kierowniczych w jednostkach administracji publicznej i w różnych gałęziach gospodarki narodowej.
  Absolwent specjalności Ekonomika i rozwój organizacji jest w szczególności przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, a zwłaszcza w działach inwestycyjnych i finansowych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów są przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz banki i inne instytucje finansowe, a także jednostki samorządowe oraz urzędy państwowe.
  Absolwent specjalności Zarządzanie podatkami i rachunkowość jest przygotowany w szczególności do pracy na stanowiskach kierowniczych, a zwłaszcza w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych oraz biurach rachunkowych, firmach konsultingowych i firmach zajmujących się doradztwem inwestycyjnym i podatkowym. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów są również banki i inne instytucje finansowe oraz urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej urzędy i izby celne oraz urzędy samorządowe.
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie powinien posiadać wiedzą i umiejętności stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania oraz pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu kierowniczym. Powinien uzyskać umiejętności interpersonalne i koncepcyjne, a także twórczego myślenia i działania, związane z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. Dodatkowe umiejętności obejmują: znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej. Realizacja programu studiów przygotowuje do podjęcia pracy na wszelkich stanowiskach menedżerskich. Uwzględnia specyfikę województwa, w którym większość tych stanowisk tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samozatrudnienie. Absolwenci mają być przygotowani również do pełnienia ról kierowniczych w administracji i w różnych sektorach gospodarki narodowej.
  Absolwent specjalności Controlling i rachunkowość jest w szczególności przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla, szczególnie w działach finansowych oraz w biurach rachunkowych. Absolwent specjalności Handel i wystawiennictwo jest w szczególności przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla, szczególnie w działach marketingu oraz w branży reklamowej, public relations, w centrach targowych i wystawienniczych, jak również do podjęcia pracy naukowej z zakresu marketingu.
  Absolwent specjalności Zarządzanie finansami jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla, szczególnie w działach finansowych i inwestycyjnych oraz w biurach rachunkowych.
  Absolwent specjalności Zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla i w firmach consultingowych, jak również do podjęcia pracy naukowej z zakresu zarządzania. Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla w organizacjach, szczególnie w działach personalnych oraz w przedsiębiorstwach doradztwa personalnego i w firmach head hunterskich.
  Absolwent specjalności Analityka ekonomiczna w zarządzaniu jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla w organizacjach, szczególnie w działach, w których sporządza się profesjonalne analizy na potrzeby przedsiębiorstw.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

  • Absolwenci kierunków z obszaru nauk społecznych - konkurs dyplomów
  • Absolwenci po kierunkach spoza obszaru nauk społecznych - rozmowa kwalifikacyjna uwzgledniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Opinie (6)

Michał Ocena

Jeżeli jesteś ambitny to wybór prawa na tym wydziale jest doskonały

Justyna Ocena

Młodym osobom, które chcą w życiu osiągnąć sukces polecam studiowanie na tym uniwersytecie, nawet stosunkowo nudny kierunek jakim jest ekonomia, jest ciekawie prowadzony i zachęca do nauki

Kamil Ocena

Mimo dużej ilości wiedzy teoretycznej zajęcia na politologii i tak są ciekawe a to bardzo duży plus!

Student Ocena

Studiuje tutaj prawo i to był jeden z lepszych wyborów ;)

Eryk Ocena

Jak chcesz się rozwinąć to zacznij tu studiować ;)

Karolina Ocena

Miła atmosfera, super wykładowcy i możliwość rozwoju to cechy, które charakteryzują ten Wydział