• ETNOLINGWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Etnolingwistyka

  Studia I stopnia

  Etnolingwistyka to kierunek studiów, który łączy w sobie dwie przydatne możliwości – naukę języków obcych oraz elementów kultury narodów, które się tymi językami posługują. Co odróżnia etnolingwistykę od innych kierunków filologicznych? Odpowiedź jest prosta – my uczymy przynajmniej dwóch języków obcych – jednego standardowego, którego uczyłeś się na poziomie szkoły średniej i który chciałbyś kontynuować, oraz drugiego, który zwykle uznajemy za niestandardowy, a nawet egzotyczny, otwierający całkowicie nowe perspektywy. W ofercie studiów etnolingwistycznych, poza tradycyjnymi językami europejskimi, takimi jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, znajdziesz języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński.

  (UWAGA: lista języków do wyboru zmienna co roku)

  Studia II stopnia

  Etnolingwistyka to kierunek studiów, który łączy w sobie dwie przydatne możliwości – naukę języków obcych oraz elementów kultury narodów, które się tymi językami posługują. Co odróżnia etnolingwistykę od innych kierunków filologicznych? Odpowiedź jest prosta – my uczymy przynajmniej dwóch języków obcych – jednego standardowego, którego uczyłeś się na poziomie szkoły średniej i który chciałbyś kontynuować, oraz drugiego, który zwykle uznajemy za niestandardowy, a nawet egzotyczny, otwierający całkowicie nowe perspektywy. W ofercie studiów etnolingwistycznych, poza tradycyjnymi językami europejskimi, takimi jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, znajdziesz języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnolingwistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowych, historia, geografia.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnolingwistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Pozań - kierunek Językoznawstwo komputerowe
  Być może nie jesteśmy świadomi faktu, że co krok stykamy się z nieprzebranymi zasobami językowymi: tekstami pisanymi przechowywanymi w różnych bibliotekach, na stronach internetowych, tysiącami godzin nagrań różnych wypowiedzi w różnych archiwach. Wraz z rozwojem technik pozwalających z nich korzystać rośnie ich wartość. Jakie własności języka naturalnego są najistotniejsze z punktu widzenia jego komputerowego przetwarzania? Jak wydobywać informację z wielkich repozytoriów danych? Jakimi środkami można automatycznie przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione? Jak działa syntezator mowy? Jak działa system, który ją „rozumie”? Jak technologia języka wzoruje się na funkcjonowaniu ludzkiego umysłu? Tego wszystkiego, i nie tylko, dowiesz się na naszych studiach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Językoznawstwo komputerowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy j. obcy nowożytny
  • Drugi j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Językoznawstwo i nauka o informacji

  Język jest dla większości z nas podstawowym medium przekazu informacji. Aby zajmować się przetwarzaniem informacji, dobrze jest wiedzieć coś o języku. U nas poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, pracownikowi archiwum i w wielu innych profesjach. Prócz tego nauczysz się wielu języków obcych. Oswoisz się z wielokulturowością, która jest w naszym Instytucie rzeczą zarazem oczywistą i niezwykłą.

  Możesz uczestniczyć w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa i innymi dziedzinami, w których IJ wiedzie w kraju prym.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Językoznawstwo i nauka o informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny lub matematyka lub język mniejszości narodowych lub historia lub geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Językoznastwo i nauka o informacji jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BAŁOTOLOGIA - FILOLOGIA LITEWSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia litewska

  Jedyna w Polsce możliwość nabycia umiejętności biegłego posługiwania się językiem litewskim w ramach odrębnej specjalności. Studenci, obok intensywnej, praktycznej nauki języka litewskiego, zdobywają wiedzę o języku, literaturze, kulturze oraz mitologii i folklorze litewskim, a w ramach odrębnych zajęć mają możliwość zestawienia i poszerzenia tej wiedzy o wiadomości z zakresu języka, literatury i kultury litewskiej. Zdobycie unikatowych, zaawansowanych umiejętności językowych oraz kompleksowej, szerokiej i zróżnicowanej wiedzy o dwóch krajach bałtyckich – Łotwie i Litwie, ułatwia znalezienie zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, firmach prywatnych, a także w charakterze tłumacza, również przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia litewska  jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Lingwistyka stosowana

  Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Umożliwiają nauczenie się dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, na najwyższym poziomie, oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski, włoski, rosyjski).

  Na studiach 1. stopnia lingwistyki stosowanej oferujemy dwie specjalizacje: glottodydaktyczną i translatoryczną.

  W ramach specjalizacji glottodydaktycznej przygotowujemy studentów do nauczania języka niemieckiego i angielskiego. Absolwenci mogą także podjąć pracę jako doradcy metodyczni oraz lektorzy w prywatnych szkołach językowych. Przedmioty, które oferujemy studentom tej specjalizacji to, między innymi, psychologia, pedagogika, psycholingwistyka, przekład w dydaktyce.

  W ramach specjalizacji translatorycznej przygotowujemy do zawodu tłumacza. Oferujemy przedmioty głównie dotyczące tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Oprócz tego studenci uczą się tłumaczeń tekstów specjalistycznych, przekładu audiowizualnego i literackiego. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinom, symulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B2.

  Studia magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej w tej grupie zapewniają dalsze podnoszenie kompetencji językowej w zakresie dwóch kierunkowych języków, niemieckiego i angielskiego oraz języka trzeciego wybranego w ramach lektoratu. Ponadto oferują przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy w ramach specjalizacji translatorycznej, translatoryczno –biznesowej i glottodydaktycznej.

  W ramach specjalizacji translatoryczno-biznesowej oferujemy kompleksowe i wszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oprócz tłumaczeń tekstów ekonomicznych studenci uzyskają wiedzę na temat szeroko pojętej komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim i angielskim w biznesie. Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, biurach tłumaczeń specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, jako tłumacz w strukturach UE związanych z ekonomią. Po ukończeniu tej specjalizacji można także pracować jako tłumacz-freelancer.

  Specjalizacja glottodydaktyczna przygotowuje do nauczania dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, co jest ogromnym atutem. Absolwenci tej specjalizacji mogą pracować jako nauczyciele w szkołach państwowych i prywatnych, lektorzy, doradcy metodyczni, ale także jako redaktorzy w wydawnictwach, konsultanci ds. programowych, nauczyciele języków specjalistycznych. Absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej doskonale realizują się także w innych zawodach wymagających umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów w języku obcym.

  Zajęcia w ramach specjalizacji translatorycznej obejmują przedmioty przygotowujące do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie tłumaczenia tekstów pisanych, w tym zwłaszcza specjalistycznych z dziedziny ekonomii i prawa, tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty reklamowe oraz tłumaczenia konsekutywnego. W ramach wszystkich specjalizacji zajęcia prowadzone są w języku niemieckim i angielskim.

  W ramach studiów magisterskich, specjalność lingwistyka stosowana, oferowana jest specjalizacja Wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna, która otwiera studentom możliwości elastycznego kształtowania swoich zainteresowań i programu studiów m.in. poprzez możliwość dobierania przedmiotów z innych specjalizacji. Podczas studiów studenci poszerzą swoją wiedzę na temat wielojęzyczności i wielokulturowości, rozwiną swoje umiejętności w zakresie angielskiego i niemieckiego języka specjalistycznego, także w kontekście funkcjonowania mediów. Ponadto studenci mogą wybrać lektorat z trzeciego języka (hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego oraz rosyjskiego). Absolwenci tej specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie, między innymi, w następujących sektorach: przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług, w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, w bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, w biurach tłumaczeń oraz szeregu innych. Specjalizacja jest przeznaczona nie tylko dla absolwentów studiów filologicznych, lecz także dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 1. stopnia dowolnego kierunku, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1 oraz języka niemieckiego minimum na poziomie B1/B2.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWO-MEDIACYJNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

  Absolwent dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających nienauczycielskich (II stopnia) na specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’ otrzymuje tytuł magistra filologii w zakresie specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’. Niektóre możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności ‘komunikacja wizerunkowo-mediacyjna’:

  • praca w urzędach i agendach europejskich;
  • pracownik biura karier w szkole wyższej;
  • praca edytorska w wydawnictwach;
  • doradca zajmujący się reklamą i promocją;
  • pracownik public relations;
  • pracownik instytucji związanej z kulturą i oświatą, (organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych miejskich, krajowych, kierownik placówki oświatowej, np. szkoły języków obcych);
  • doradca mediów w sprawie rozwoju świadomości ekologicznej współczesnych Polaków.

  Absolwent w zakresie specjalności: komunikacja wizerunkowo-mediacyjna:

  a) posiada poszerzoną świadomość kulturowo- językowo-komunikacyjną pozwalającą na funkcjonowanie w charakterze komunikatora w globalnym środowisku ludzkim,

  b) jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego,

  c) posiada przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady (interview), praca w mass-mediach, administracji terenowej, etc., zob. niektóre możliwości zatrudnienia),

  d) posiada odpowiednie kompetencje międzykulturowe i międzyjęzykowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Komunikacja wizerunkowo - mediacyjna jest kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią angielską

  Wydziałowe studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska z filologią angielska jest egzamin pisemny w języku niemieckim, za który można otrzymać 30 punktów i egzamin ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 30 punktów oraz egzamin ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią romańską

  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska z filologią romańska jest Egzamin pisemny w języku niemieckim, za który można otrzymać 30 punktów i egzamin ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 30 punktów oraz egzamin ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

  Dowiedz się więcej

   

 • BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia łotewska

  Filologia łotewska to unikatowa specjalność. Oferta skierowana jest do ludzi ambitnych, otwartych na odmienność i ciekawych świata, którzy chcą zdobyć umiejętności biegłego posługiwania się językiem łotewskim, poznać podstawy języka litewskiego oraz kontynuować naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Poza kompetencjami językowymi celem studiów jest również umożliwienie zdobycia wiedzy o kulturze, mitologii i literaturze Łotwy. Zarówno zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych jak i szerokiej, zróżnicowanej wiedzy o Łotwie otwiera perspektywy znalezienia zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, firmach prywatnych, a także w charakterze tłumacza, również przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałtologia - filologia łotewska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KOREAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek filologia koreańska

  Studia I stopnia

  W czasie studiów będziesz miał okazję uczyć się języka koreańskiego, zarówno od strony gramatyki, jak i od strony realnego użycia języka w danych sytuacjach komunikacyjnych. Służą temu zajęcia z lektorami z Korei. Oprócz tego będziesz miał możliwość nauki jednego języka dodatkowego (do wyboru, np. j. angielski, j. niemiecki) na poziomie zaawansowanym. Specyfika Instytutu pozwoli Ci także na korzystanie z innych lektoratów (chiński, japoński, wietnamski, arabski, hindi itd.).

  Studia koreanistyczne to nie tylko praktyczna nauka języka koreańskiego. Jako student będziesz mógł zapoznać się z kulturą i językiem Korei również poprzez takie formy, jak udział w zespole tradycyjnych bębnów koreańskich, rozmowy z koreańskimi studentami oraz aktywne uczestnictwo w Dniu Koreańskim.

  Studia II stopnia

  W czasie studiów będziesz miał okazję uczyć się języka koreańskiego, zarówno od strony gramatyki, jak i od strony realnego użycia języka w danych sytuacjach komunikacyjnych. Służą temu zajęcia z lektorami z Korei. Oprócz tego będziesz miał możliwość nauki jednego języka dodatkowego (do wyboru, np. j. angielski, j. niemiecki) na poziomie zaawansowanym. Specyfika Instytutu pozwoli Ci także na korzystanie z innych lektoratów (chiński, japoński, wietnamski, arabski, hindi itd.).

  Studia koreanistyczne to nie tylko praktyczna nauka języka koreańskiego. Jako student będziesz mógł zapoznać się z kulturą i językiem Korei również poprzez takie formy, jak udział w zespole tradycyjnych bębnów koreańskich, rozmowy z koreańskimi studentami oraz aktywne uczestnictwo w Dniu Koreańskim.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia koreańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, język ojczysty mniejszości narodowych

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia koreańska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA NOWOGRECKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek filologia nowogrecka

  Jeśli interesuje Cię współczesna kultura basenu Morza Śródziemnego i poszukujesz unikatowych kultur, to studia na specjalności filologia nowogrecka są miejscem, gdzie będziesz mógł realizować swoje pasje.

  Poznasz język grecki na bardzo wysokim poziomie: będziesz zdolny wykorzystywać go zarówno w życiu codziennym, jak i w sytuacjach związanych z życiem zawodowym, np. w handlu, turystyce, polityce czy literaturze. Różnorodne i ciekawe zajęcia z zakresu nauki języka przybliżą język grecki na poziomie komunikacyjnym oraz gramatycznym, ponieważ prowadzą je Grecy oraz doświadczeni wykładowcy z Polski.

  Nie musisz udawać Greka – zapraszamy, abyś poznał Greka naprawdę!

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia nowogrecka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język ojczysty mniejszości narodowych, historia lub geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia nowogrecka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ-FILOLOGIA WIETNAMSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologie Azji Południowo - wschodniej - filologia wietnamska

  Filologia wietnamska oferuje bogatą gamę zajęć. Oprócz nauki języka wietnamskiego od podstaw istnieje możliwość studiowania języka angielskiego lub niemieckiego. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z historii, kultury i literatury Wietnamu. Nie samą nauką żyje student. Studenci filologii wietnamskiej bardzo aktywnie włączają się w przygotowanie dni kultury Wietnamu. Podczas takiego dnia wygłaszają referaty naukowe, pokazują zdjęcia i opowiadają o swoich wyjazdach do Azji, prezentują tradycyjne tańce wietnamskie i tajskie. Rozpocznij naukę w Instytucie Językoznawstwa UAM na unikatowym (jedynym w Polsce!) i dającym nowe możliwości kierunku.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia Azji południowowschodniej - filologia wietnamska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, język ojczysty mniejszości narodowych, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filolgia Azji Południowo - wschodniej - filologia wietnamska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • UGRUFINISTYKA - FILOLOGIA FIŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia fińska
  Studia na naszym kierunku umożliwiają dogłębne zapoznanie się z językoznawstwem i szeroko rozumianą kulturą fińską. W programie studiów, obok zajęć z praktycznej nauki języka fińskiego oraz angielskiego lub niemieckiego, znajdują się także kursy, których celem jest zapoznanie studenta z kulturą i realiami Finlandii, takie jak historia literatury fińskiej czy kultura Skandynawii. Kontakt z fińską kulturą zapewniają również organizowane co pewien czas przez Koło Przyjaciół Finlandii POHJOLA rozmaite imprezy kulturalne, np. otwarte lekcje języka fińskiego. Absolwenci naszego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy, m.in. w polskich oddziałach fińskich firm.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia fińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny lub język ojczysty mniejszości narodowych lub historia lub geografia

  Dowiedz się więcej

 • UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ugrofinistyka - filologia węgierska

  Podejmując studia na filologii węgierskiej, nauczysz się (od podstaw!) języka państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej. Poznasz niezwykle ciekawy fragment europejskiego dziedzictwa kulturowego. W trakcie studiów będziesz miał wiele możliwości wyjazdów stypendialnych na Węgry i do innych krajów. Rzadko spotykana znajomość języka naszych bratanków zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci hungarystyki są nie tylko tłumaczami. Cały czas poszukuje się osób władających językiem węgierskim do pracy w administracji, handlu międzynarodowym, finansach, księgowości, logistyce, turystyce i wielu innych dziedzinach.

  Podejmując studia na filologii węgierskiej, nauczysz się (od podstaw!) języka państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej. Poznasz niezwykle ciekawy fragment europejskiego dziedzictwa kulturowego. W trakcie studiów będziesz miał wiele możliwości wyjazdów stypendialnych na Węgry i do innych krajów. Rzadko spotykana znajomość języka naszych bratanków zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci hungarystyki są nie tylko tłumaczami. Cały czas poszukuje się osób władających językiem węgierskim do pracy w administracji, handlu międzynarodowym, finansach, księgowości, logistyce, turystyce i wielu innych dziedzinach.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Urgofinistyka - filologia węgierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Pierwszy język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny lub matematyka lub historia lub geografia lub język ojczysty mniejszości narodowych

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ugrofinistyka - filologia węgierska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska

  Studia I stopnia

  Studia filologii germańskiej adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym i łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

  - profil tłumaczeniowy,

  - profil komunikacja międzykulturowa,

  - profil języki specjalistyczne i translatoryka

  Dodatkowo oferujemy zdobycie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).

  Absolwenci studiów licencjackich o specjalności filologia germańska to fachowcy doskonale znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego, posiadający kompetencje translatoryczne oraz wyposażeni w znajomość języków specjalistycznych. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem licencjata filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia.

  Studia II stopnia

  Celem studiów magisterskich o specjalności filologia germańska jest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, w tym języka specjalistycznego, doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, dydaktyka). Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom specjalności filologia germańska podjęcie pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonej specjalności.

  Program studiów magisterskich obejmuje 6 podstawowych modułów kształcenia:

  1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego oferujemy studentom II roku MA zajęcia z języka niemieckiego specjalistycznego (język prawa, biznesu, ekonomii, techniki);

  2. Moduł – drugi język obcy nowożytny – studenci mogą uczyć się języka angielskiego lub hiszpańskiego;

  3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem oraz wykład specjalizacyjny dopasowany tematycznie do wybranych dziedzin seminariów magisterskich (teoria kultury, teoria literatury, teoria dydaktyki, językoznawstwo germanistyczne);

  4. Moduł – kompetencje kierunkowe – w skład tego modułu wchodzą obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia tłumaczeniowe, obejmujące tłumaczenie tekstów użytkowych oraz specjalistycznych, przygotowujące studentów do przyszłej pracy tłumacza w instytucjach kultury, biznesu, polityki, i innych. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej z wieloletnią praktyką w tłumaczeniu tekstów fachowych, użytkowych i literackich. Drugą grupę zajęć modułu kompetencji kierunkowych stanowią zajęcia do wyboru: seminaria przedmiotowe i wykłady monograficzne, w ramach tych autorskich zajęć studenci mogą zapoznać się z tematyką badawczą pracowników IFG, zdobyć nową i ciekawą wiedzę, poszerzyć swoje kompetencje merytoryczne.

  5. Moduł – kompetencje uzupełniające – filozofia, socjologia lub antropologia oraz konwersatorium z literatury powszechnej.

  Studenci studiów magisterskich mają także możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, po zaliczeniu przedmiotów specjalizacji nauczycielskiej (psychologia, pedagogika, dydaktyka, BHP w zawodzie nauczyciela, pierwsza pomoc, prawne aspekty zawodu nauczyciela) oraz 150 godz. praktyki pedagogicznej.

  Absolwenci studiów magisterskich o specjalności filologia germańska to fachowcy dobrze znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w dziennikarstwie, w szkolnictwie wyższym, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem magistra filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języka zawodowego, a także kompetencje interkulturowe.

  6. Moduł – kompetencje specjalistyczne – wstęp do ekonomii oraz technologie informatyczne, w ramach tego przedmiotu studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy profilem tłumaczeniowym (Trados, Multi Term) i profilem multimedialnym (Alchemy Catalyst).

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM OD POZIOMU A1 Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1

  Studia filologii germańskiej z językiem niemieckim od poziomu A1 adresowane są do kandydatów nieznających języka niemieckiego i łączą naukę języka (aż 540 godz. na I roku studiów) z nauką o kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

  - profil tłumaczeniowy,

  - profil komunikacja międzykulturowa,

  - profil języki specjalistyczne i translatoryka

  Dodatkowo oferujemy uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).

  Absolwenci studiów licencjackich o specjalności filologia germańska to fachowcy doskonale znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego, posiadający kompetencje translatoryczne oraz wyposażeni w znajomość języków specjalistycznych. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem licencjata filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia germańska z filologią rosyjską

  Studia filologii germańskiej z filologią rosyjską adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym (znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana) i łączą naukę języków niemieckiego i rosyjskiego z nauką o kulturze niemieckiej i rosyjskiej (w tym także o literaturze), z nauką o historii obydwu krajów, translatoryką i językoznawstwem. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich oraz uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych. Dodatkowo oferują zdobycie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego i/lub rosyjskiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Tak wykształconych fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim i polsko-rosyjskim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem licencjata filologii germańskiej z filologią rosyjską znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której niezbędna jest znajomość języka niemieckiego rosyjskiego, także umiejętność tłumaczenia i kompetencje interkulturowe. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska z filologią rosyjską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia hiszpańska
  Studia I stopnia

  Studia na kierunku filologia hiszpańska łączą naukę języka hiszpańskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Hiszpanii oraz obszarów hiszpańskojęzycznych (m.in. Ameryki Łacińskiej). Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka hiszpańskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: katalońskiego, baskijskiego, portugalskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku filologia hiszpańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.

  Studia II stopnia

  Studia na kierunku filologia hiszpańska łączą naukę języka hiszpańskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Hiszpanii oraz obszarów hiszpańskojęzycznych (m.in. Ameryki Łacińskiej). Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Oferta programowa obejmuje również naukę kolejnego języka nowożytnego: angielskiego. Kompetentna i przyjazna kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku filologia hiszpańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach na terenie UE i poza nią, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język hiszpański lub inny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia hiszpańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia włoska

  Studia na kierunku filologia włoska łączą naukę języka włoskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Włoch. Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka włoskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: francuskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku filologia włoska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą Włoch oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język włoski lub inny j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska

  Studia na kierunku filologia romańska łączą naukę języka francuskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Francji oraz krajów frankofońskich (m.in. Belgii, Kanady, krajów Maghrebu). Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu językoznawstwa, literatury, translatoryki oraz dydaktyki nauczania. Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która uprawnia do nauczania języka francuskiego. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego. Znakomicie wykształcona i przyjazna kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku filologia romańska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą krajów frankofońskich oraz pozwalają na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w administracji publicznej, w szkołach językowych oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język francuski lub inny j. obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska
  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko językiem angielskim (traktowanym już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim. 
  Filologia rosyjska –  to specjalność, którym głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego danej specjalności, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Program studiów obejmuje również możliwość nauki języka angielskiego (studia I i II stopnia) oraz – w ramach studiów II stopnia – drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraińskiego lub białoruskiego).
  Studia w zakresie filologii rosyjskiej to jednak nie tylko sama nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Rosji, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Rosjan. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.
  Absolwenci filologii rosyjskiej to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Rosją i zintegrowaną wspólnotą europejską.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język rosyjski lub j. obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA (GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO) Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)

  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko językiem angielskim (traktowanym już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim.

  Filologia rosyjska – to specjalność, którym głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Wybierając te studia kandydaci nie muszą legitymować się znajomością języka kierunkowego danej specjalności – przygotowana ścieżka edukacyjna umożliwia naukę języka obcego „od podstaw”. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka rosyjskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Program studiów obejmuje również możliwość nauki języka angielskiego.

  Studia w zakresie filologii rosyjskiej to nie tylko nauka samego języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Rosji, a także związków kulturowych i historycznych Polaków i Rosjan. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

  Absolwenci filologii rosyjskiej to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Rosją i zintegrowaną wspólnotą europejską.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia ukraińska

  Proeuropejskie polityczne ukierunkowanie Ukrainy, zacieśnianie więzi społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych z Polską znamionują potrzebę i zarazem konieczność kształcenia przyszłych specjalistów, biegle posługujących się językiem ukraińskim.

  Filologia ukraińska – to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego. W ramach przygotowanej ścieżki edukacyjnej studenci rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka ukraińskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich. Program studiów obejmuje również możliwość nauki języka angielskiego oraz drugiego języka wschodniosłowiańskiego (rosyjskiego).

  Studia w zakresie filologii ukraińskiej to nie tylko nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Ukrainy, a także związków kulturowych i historycznych Polaków, Ukraińców oraz narodów sąsiednich. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

  Absolwenci filologii ukraińskiej to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Ukrainą i zintegrowaną wspólnotą europejską.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ukraińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ukraińska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska z filologią angielską

  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami nie tylko z Europy Zachodniej, ale również zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko angielskim (traktowanym już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim.

  Filologia rosyjska z filologią angielską – to specjalność, którym głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka rosyjskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka angielskiego i rosyjskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich.

  Studia w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską to nie tylko nauka języków obcych. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Rosji, Wielkiej Brytanii i USA, a także ich wzajemnych związków kulturowych i historycznych. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

  Absolwenci filologii rosyjskiej z filologią angielską to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Rosją i zintegrowaną wspólnotą europejską.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska z filologia angielską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia ukraińska z filologią angielską

  Proeuropejskie polityczne ukierunkowanie Ukrainy, zacieśnianie więzi społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych nie tylko z Polską, ale również z rynkami Europy Zachodniej

  znamionują potrzebę i zarazem konieczność kształcenia przyszłych specjalistów, biegle posługujących się językiem ukraińskim oraz językiem angielskim (traktowanym dziś już jako standard).

  Filologia ukraińska z filologią angielską – to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego i angielskiego. W ramach przygotowanej ścieżki edukacyjnej studenci rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka ukraińskiego i angielskiego a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich.

  Studia w zakresie filologii ukraińskiej z filologią angielską to nie tylko nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

  Absolwenci filologii ukraińskiej z filologią angielską to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy Ukrainą i zintegrowaną wspólnotą europejską.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ukraińska z filologią angielską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rosyjska z filologią ukraińską

  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami zza wschodniej granicy Polski (w szczególności z Rosji i Ukrainy) powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się nie tylko językiem angielskim (traktowanym dziś już jako standard), ale przede wszystkim językiem rosyjskim i ukraińskim.

  Filologia rosyjska z filologią ukraińską – to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego oraz języka ukraińskiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka rosyjskiego i ukraińskiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich.

  Studia w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską to nie tylko nauka języka obcego. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Rosji, Ukrainy, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych Polaków, Rosjan i Ukraińców. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

  Absolwenci filologii rosyjskiej z filologią ukraińską to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy krajami Europy Wschodniej i zintegrowaną wspólnotą europejską.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska z filologią ukraińską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia na kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

  Współpraca z rynkami zagranicznymi, coraz bardziej rozbudowana sieć kontaktów z klientami nie tylko z Europy Zachodniej, ale również zza wschodniej granicy Polski powodują, że rynek pracy coraz bardziej upomina się o specjalistów biegle posługujących się językiem niemieckim oraz językiem rosyjskim.

  Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną – to specjalność, której głównym priorytetem jest uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego oraz języka niemieckiego. Podczas nauki studenci zyskują szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka rosyjskiego i niemieckiego, a także teorii i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich.

  Studia w zakresie filologii rosyjskiej z lingwistyką stosowaną to nie tylko nauka języków obcych. W ramach oferowanej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultury Rosji i Niemiec, a także wzajemnych związków kulturowych i historycznych. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby nabyć wymagane przez współczesnych pracodawców niezbędne kompetencje oraz umiejętności w zakresie dostosowania się do pracy w zróżnicowanym kulturowo i językowo środowisku.

  Absolwenci filologii rosyjskiej z lingwistyką stosowaną to nie tylko poszukiwani specjaliści na rynku pracy, ale również z pewnością swoisty pomost kulturowy i językowy pomiędzy naszymi wschodnimi i zachodnimi sąsiadami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   

 • JAPONISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Pozań - kierunek Japonistyka
  Studia I stopnia

  W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (nauka w wymiarze 390 godzin rocznie – 13 godzin tygodniowo podczas pierwszych dwóch lat studiów i 360 godzin rocznie na III roku studiów). Ponadto przez cały czas trwania studiów prowadzone są zajęcia z pisma japońskiego. Pozostałe przedmioty kierunkowe to, między innymi: gramatyka opisowa i historyczna języka japońskiego, historia Japonii, historia literatury i kultury japońskiej, lektura tekstów, translatoryka, seminaria magisterskie oraz wykłady monograficzne.

  Program studiów obejmuje także zajęcia z drugiego języka orientalnego (obecnie do wyboru języki: chiński i mongolski) oraz języka indoeuropejskiego (język angielski i inne).

  Studia II stopnia

  W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (270 godzin na I roku i 150 godzin na II roku studiów). Ponadto przez trzy semestry studiów prowadzone są intensywne zajęcia z pisma japońskiego. Pozostałe przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia z kultury i cywilizacji Japonii; oferowane są specjalistyczne zajęcia seminaryjne uzupełniane wykładami monograficznymi.

  Studenci mają również możliwość kontynuowania nauki innych języków orientalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub język mniejszości narodowej lub j. regionalny( j. kaszubski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi j. obcy nowożyty, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. regionalny- j. kaszubski, historia, geografia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Japonistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Sinologia

  Na studiach I stopnia w największym wymiarze godzin realizowany jest przedmiot praktyczna nauka języka chińskiego, obejmujący kurs podstawowy oraz zajęcia z fonetyki, pisma, konwersacji, rozumienia ze słuchu i kompozycji tekstu. Poza tym studenci poznają kulturę chińską, uczestnicząc w zajęciach z historii Chin, krajoznawstwa, historii literatury chińskiej, etc. Inne przedmioty, które znajdują się w programie studiów to m.in. lektura tekstów prasowych, literackich, specjalistycznych, chiński język biznesowy, klasyczny oraz wstęp do przekładu tekstów chińskich.

  Program studiów obejmuje zajęcia z kultury chińskiej oraz praktyczne zajęcia językowe, z których znaczną część prowadzą wykładowcy z Chin. Studenci doskonalą umiejętności translatorskie dzięki uczestnictwu w zajęciach z lektury tekstów literackich, specjalistycznych oraz biznesowych. Mają także okazję opanować techniki pisania po chińsku, w szczególności w zakresie pism użytkowych i urzędowych oraz korespondencji biznesowej. Wielu absolwentów zostaje tłumaczami, inni znajdują zatrudnienie w firmach prowadzących interesy z Chinami lub podejmują pracę w Chinach, jeszcze inni rozpoczynają karierę w dyplomacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości narodowej lub j. regionalny(j. kaszubski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi j. obcy nowożyty, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. regionalny- j. kaszubski, historia, geografia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sinologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ARABISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Arabistyka

  Program studiów arabistycznych II stopnia ukierunkowany jest na intensywne nauczanie standardowego języka arabskiego. Nacisk położony jest też na specjalistyczne zajęcia językowe, np. z tłumaczeń pisemnych i ustnych. Podczas studiów magisterskich studenci poszerzają również swoją wiedzę o świecie arabskim poprzez udział w seminariach tematycznych. Studenci mają ponadto możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich. Dzięki znajomości standardowego języka arabskiego na poziomie C1 absolwenci poznańskiej arabistyki znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Arabistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Arabistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HEBRAISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Hebraistyka

  Studia I stopnia

  Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych, głównie z zakresu współczesnej izraelskiej hebrajszczyzny, a także przekazanie ogólnej wiedzy hebraistycznej i judaistycznej, zaznajomienie z historią i kulturą Żydów aszkenazyjskich oraz Karaimów polskich. Studenci kończą studia licencjackie ze znajomością języka kierunkowego na poziomie B2.

  Studia II stopnia

  Program magisterskich studiów hebraistycznych realizowany jest od roku akademickiego 2010/11 przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. W programie studiów położono szczególny nacisk na praktyczne nauczanie współczesnego języka hebrajskiego, a także historii i kultury Żydów aszkenazyjskich i Karaimów polskich. Studenci kończą studia magisterskie ze znajomością języka kierunkowego na poziomie C1.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Herbaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Herbaistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Turkologia

  Studia turkologiczne I stopnia kładą nacisk na znajomość języka, literatury, ale także innych dziedzin kultury ludów turkijskich. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów i Karaimów polskich oraz Azja Środkowa. Podczas studiów studenci mają możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych, zarówno do Turcji, jak i do Azji Środkowej.Dzięki znajomości języków kierunkowych na poziomie B2 absolwenci poznańskiej turkologii znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach oraz firmach działających na rynkach Turcji oraz Kazachstanu, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

  Studia turkologiczne II stopnia kładą nacisk na znajomość języka, literatury, ale także innych dziedzin kultury ludów turkijskich. Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak język i kultura Tatarów i Karaimów polskich oraz Azja Środkowa.Podczas studiów studenci mają możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych, zarówno do Turcji, jak i do Azji Środkowej.

  W programie studiów są przedmioty teoretyczne oraz praktyczne, takie jak: Teoria przekładu i ćwiczenia przekładowe, Tłumaczenia ustne, Język turecki biznesu, Język kazachski specjalistyczny. Dzięki znajomości języków kierunkowych na poziomie C1 absolwenci poznańskiej turkologii znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach oraz firmach działających na rynkach Turcji oraz Kazachstanu, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turkologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turkologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - INDONEZYJSKO MALAJSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologie azji południowo-wschodniej - indonezyjsko malajska

  Studia na kierunku filologia indonezyjsko-malajska umożliwią Ci gruntowne poznanie zarówno języka, jak i kultury Indonezji i Malezji. W trakcie studiów będziesz uczyć się nie tylko języka indonezyjskiego i malajskiego, ale również języków angielskiego lub niemieckiego, a także przedmiotów obejmujących historię, realioznawstwo i językoznawstwo obszaru Indonezji i Malezji. Oprócz tego w programie znajdą się treści uzupełniające, takie jak wstęp do literaturoznawstwa, filozofia czy język klasyczny.

  Atutem absolwenta jest niewątpliwie fakt, że językiem indonezyjskim i malajskim włada obecnie niewiele osób, natomiast zapotrzebowanie na rynku pracy na tłumaczy z tych języków stale wzrasta.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fiologia Azji Południowo - Wschodniej - indonezyjsko malajska jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SKANDYNAWISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Skandynawistyka

  Studia na specjalności skandynawistyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności - filologii szwedzkiej i norweskiej oraz absolwentów innych specjalności filologicznych ze znajomością języka szwedzkiego/ duńskiego/ na poziomie zbliżonym do C1 (na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy). Program studiów II stopnia obejmuje m.in. takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka szwedzkiego / duńskiego, wiedza o drugim języku skandynawskim, przekład i słownictwo specjalistyczne, translatoryka języka angielskiego/ niemieckiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Skandynawistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z filologią germańską

  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska z filologią germańska jest egzamin pisemny w języku angielskim, za który można otrzymać 30 punktów i egzamin ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 30 punktów oraz egzamin ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z FILOLOGIĄ ROMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z filologią romańską

  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska z filologią romańska jest egzamin pisemny w języku angielskim, za który można otrzymać 30 punktów i egzamin ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 30 punktów oraz egzamin ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska z filologią angielską

  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska z filologią angielską jest Egzamin pisemny w języku francuskim, za który można otrzymać 30 punktów i egzamin ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 30 punktów oraz egzamin ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z FILOLOGIĄ GERMAŃSKĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia romańska z filologią germańską

  Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska z filologią germańska jest egzamin pisemny w języku francuskim, za który można otrzymać 30 punktów i egzamin ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 30 punktów oraz egzamin ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.

  Dowiedz się więcej

   

 • EMPIRICAL LINGUISTICS AND LANGUAGE DOCUMENTATION Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia na kierunku Empirical Linguistics and Language Documentation

  Studia magisterskie Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo) prowadzone w języku angielskim to studia dla tych, którzy interesują się językiem i językami (w tym mniej znanymi), ale również społecznymi, kulturowymi, politycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju i użycia języka. Profil absolwenta stanowi odpowiedź na światowe zapotrzebowanie w zakresie działań na rzecz dokumentacji języków, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów językowych i wpisuje się w nurt szybko rozwijającej się dziedziny tzw. „humanistyki cyfrowej”.

  Kształcenie w języku angielskim umożliwi studentom doskonalenie znajomości tego języka oraz przygotuje ich do pracy w międzynarodowych zespołach. W zajęciach dużą rolę odgrywać będzie kwestia zastosowania wiedzy w praktyce. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://elldo.amu.edu.pl/

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Empirical linguistics and language documentation jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia doktoranckie na kierunku Filologia

  Studia Doktoranckie na Wydziale Neofilologii są prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Trwają cztery lata. Ich celem jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy nad dysertacją i przygotowaniem do egzaminów oraz obrony doktoratu, lecz potrzebne także w późniejszej karierze naukowej i dydaktycznej. Oferujemy zajęcia pozwalające doskonalić zarówno warsztat naukowca, jak i dydaktyka. Ważną częścią studiów jest indywidulana praca z opiekunem naukowym, lecz w program włączono również  zajęcia rozwijające umiejętność współpracy w zespole badawczym. Fachową opiekę zapewniają pracownicy Wydziału, reprezentujący szerokie spektrum specjalności naukowych. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w ponadprogramowych kursach i szkoleniach. Wydział wspiera ich mobilność i ułatwia kontakty międzynarodowe.
  Szczegółowy program studiów, opis efektów kształcenia oraz bieżącą ofertę wykładową można znaleźć na stronie Wydziału Neofilologii (http://wn.amu.edu.pl) w sekcji poświęconej doktorantom. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się na warunkach określonych na dany rok w Uchwale Senatu UAM w Poznaniu, której treść jest dostępna na stronie Uczelni (http://www.amu.edu.pl).

 • FILOLOGIA DUŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - studia na kierunku Filologia duńska

  Plan studiów I stopnia na filologii duńskiej obejmuje 2310h zajęć obowiązkowych, w tym 840h praktycznej nauki języka duńskiego i 540h praktycznej nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Wśród przedmiotów oferowanych na studiach I stopnia – obok zajęć językowych – znajdują się m.in.: gramatyka opisowa języka duńskiego, historia Skandynawii, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, wiedza o Danii i literatura duńska.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia duńska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski lub język niemiecki

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA RUMUŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia rumuńska

  Studia na kierunku filologia rumuńska łączą naukę języka rumuńskiego z nauką o kulturze i cywilizacji Rumunii. Proponujemy bogatą ofertę zajęć z zakresu komunikacji, literatury i translatoryki. Oferta programowa obejmuje również naukę wybranego języka nowożytnego: francuskiego lub angielskiego. Kompetentna i przyjazna kadra gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Studia na kierunku filologia rumuńska są niezapomnianą przygodą z językiem i kulturą Rumunii, a także pozwalają na znalezienie zatrudnienia w UE, jak i w innych państwach, w administracji publicznej oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rumuńska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA SZWEDZKA Stopień: I REKRUTACJA

  Jeśli chcesz studiować filologię szwedzką, powinieneś interesować się zagadnieniami humanistycznymi oraz czuć w sobie zapał do nauki języków. Jeśli wszedłeś na tę stronę i czytasz tę informację, to znaczy, że najprawdopodobniej tak jest. Na studiach nauczysz się języka szwedzkiego (program studiów oferuje dużą liczbę godzin praktycznej nauki języka szwedzkiego), zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji i innych krajów skandynawskich oraz ich miejscu w kulturze Europy. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na III roku będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku. Jednocześnie będziesz uczył się drugiego języka obcego. W trakcie studiów czekają cię łącznie trzy egzaminy z praktycznej nauki języka szwedzkiego. W trakcie studiów uzyskasz możliwość wyjazdu na stypendia do Szwecji, ufundowane przez Instytut Szwedzki albo inne szwedzkie organizacje. Po zaliczeniu wymaganych programem studiów kursów, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymasz tytuł licencjata filologii szwedzkiej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia szwedzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski lub j. niemiecki

  Dowiedz się więcej

 • INDOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje intensywną naukę hindi (150 godz. zajęć praktycznych w 1 semestrze, 120 w kolejnych), język tamilski, a także elementy sanskrytu. Ten wyjątkowy w skali kraju program łączy współczesne języki Indii północnych (hindi) i południowych (tamilski), co pozwala studentom na rozwijanie szerokich zainteresowań obejmujących różnorodne obszary subkontynentu indyjskiego. Elementy klasycznego sanskrytu, a także zajęcia z kultury Indii zapewniają wprowadzenie do klasycznej kultury indyjskiej, w tym filozofii. W programie studiów jest szeroki wachlarz zajęć o Indiach współczesnych (kultura, historia, zagadnienia społeczno-polityczne, kino).

  Język hindi jest głównym urzędowym językiem Republiki Indii. Ze względu na intensywny rozwój kontaktów polsko-indyjskich znajomość tego języka jest coraz bardziej przydatna. Tamilski – zaliczany do języków klasycznych o przebogatej tradycji literackiej – jest kluczowym językiem Indii południowych. Posługiwanie się hindi i tamilskim umożliwia prowadzenie specjalistycznych badań (antropologia, socjologia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe), a także ułatwia działalność gospodarczą i turystyczną w tym regionie. Sanskryt jest najstarszym przedstawicielem gałęzi indyjskiej języków indoirańskich. Jego rola jako języka przebogatej literatury, religii, filozofii i nauki dla kultury indyjskiej i światowej jest ogromna.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Indologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. mniejszości miedzynarodowej lub j. regionalny(j. kaszubski)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi j. obcy nowożyty, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, j. regionalny- j. kaszubski, historia, geografia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE Stopień: II REKRUTACJA

  Proponowany kierunek studiów adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym, poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także partycypowanie w praktykach gospodarczo-biznesowych. Połączenie tych dwu porządków daje w rezultacie możliwość uzyskania przez absolwentów kompetencji unikatowych, co szczególnie wzmacnia ich późniejsze szanse na pozyskanie odpowiedniej pracy.

  Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

  Program studiów na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

  1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. Ma na celu rozwijanie poprawności gramatycznej, składniowej i stylistycznej języka niemieckiego w wypowiedziach ustnych i pisemnych; ponadto ma służyć rozwijaniu wiedzy i leksyki w różnych zakresach tematycznych, np.: reklama, media, branża opakowaniowa, chemiczna, farmaceutyczna i parafarmaceutyczna, itd.

  2. Moduł – język angielski w biznesie – studenci mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego, przy czym szczególny nacisk kładziemy na język angielski specjalistyczny;

  3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem, możliwa jest także współpraca i pozyskiwanie materiałów badawczych od firm oferujących studentom kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie praktyki zawodowe;

  4. Moduł – specjalizacja – w skład tego modułu wchodzą języki specjalistyczne (ekonomia, prawo i administracja, technika), a także korespondencja handlowa oraz narzędzia informatyczne (tłumaczenie wspomagane komputerowo, pakiet MS Office, PowerPoint, Excel).

  5. Moduł – kompetencje społeczne – obejmujący przedmioty: dyplomacja i etyka w biznesie, komunikacja interkulturowa w biznesie, komunikacja interpersonalna, negocjacje interkulturowe w biznesie.

  Szczególnym atutem kierunku studiów Język niemiecki i komunikacja w biznesie jest jednoczesne realizowanie minimum 150 godz. praktyki zawodowej w jednej z firm, w których niezbędna jest znajomość języka niemieckiego i posiadanie odpowiednich kompetencji interkulturowych: McKinsey, European Media Group, Getsix, Franklin Templeton, Porsche, Osram.

  Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie bez trudu znajdą pracę w firmach branży biznesowej i prawniczej.

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje tutaj.

 • KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACJI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

  Studia „Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji” adresowane są do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami zdobywania, przechowywania i przekazywania informacji. Na zajęciach student zdobywa wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Plan studiów obejmuje zagadnienia dotyczące informacji (współczesne problemy nauki o informacji, analiza i projektowanie systemów informacyjnych, źródła informacji, zagadnienia prawne w działalności informacyjnej), komunikacji (komunikacja społeczna i interpersonalna), sieci komputerowych, baz danych, ochrony danych w systemach komputerowych, oprogramowania użytkowego. W programie studiów zostały również uwzględnione następujące przedmioty: logika, językoznawstwo ogólne oraz język angielski.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji jest złożęnie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

Vita Ocena

Jakie macie opinii o filologii rosyjskiej z filologią angilską I stopnia?

Klaudia Ocena

Jakie macie opinie o II stopniu fil hiszpanskiej?

Student Ocena

Jest okej, ale czuję się trochę jak w szkole. Szkolne ławki, zadania domowe, pisanie na tablicy. Wiadomo, trzeba się uczyć, szczególnie jeśli się bardzo tego chce. Szału nie ma też, jeśli chodzi o praktykę. Bardzo dużo teorii, w sumie zbytnio nie potrzebnej (chyba, że ktoś chce zostać na uczelni i tu pracować). Życiowo - nie bardzo. Ale za to wykładowcy naprawdę w porządku, nie robią żadnych problemów i są wyrozumiali. Da się przeżyć :)

Oxi Ocena

Mega polecam, kompetentni wykladowcy, na etnolingwistyce duzo praktycznych zajec, można naprawdę dobrze nauczyć się języków :)

absolventka Ocena

Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

Olgazm Ocena

Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

!!! Ocena

Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

goodin Ocena

Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: