Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

Studia w Warszawie

pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

Odkryj studia pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka to interdyscyplinarna propozycja kształcenia dla osób, które wiedzą, że chciałby w przyszłości poświęcić się pracy z najmłodszymi. Warto pokreślić, że wybór ten powinien wiązać się z posiadaniem szczególnych predyspozycji do wykonywania tego zarazem pięknego, jak i odpowiedzialnego zawodu. Zastanów się odpowiednio wcześnie, czy praca z dziećmi sprawia ci radość oraz czy towarzyszy ci empatia, otwartość i wysoce rozwinięta komunikatywność.

Studenci otrzymają pogłębione wykształcenie nie tylko z zakresu pedagogiki. Będzie ono dotyczyć również psychologii, socjologii, czy metodyki pracy pedagoga szkolnego. Czeka cię zatem mnóstwo zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Pamiętaj, że twoja wiedza będzie mieć charakter stabilnych podstaw, dzięki którym będziesz mógł rozwinąć wszystkie kompetencje zawodowe. Będziesz mógł diagnozować indywidualne niepowodzenia edukacyjne, współpracować z nauczycielami, czy podejmować działania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Jako abiturient tego profilu dydaktycznego będziesz mógł pracować we wszelkich placówkach edukacyjnych, domach dziecka, domach pomocy społecznej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studia na pedagogice szkolnej ze wspomaganiem rozwoju dziecka są poświęcone problematyce związanej m.in. z psychologią wychowania i edukacji czy terapią pedagogiczną w przedszkolu lub szkole. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty związane np. z: metodyką pracy pedagoga szkolnego, narzędziami diagnozy pedagogicznej, edukacją medialną, systemem wsparcia rodziny i dziecka czy zasadami doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Studenci pedagogiki szkolnej ze wspomaganiem rozwoju dziecka poznają m.in.: techniki komunikacyjne i mediacyjne stosowane w pedagogice szkolnej; metodykę pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; prawne i społeczne ograniczenia pracy pedagoga; patologie społeczne zagrażające uczniom i nauczycielom; rodzaje pomocy społecznej i interwencji kryzysowej.

W programie studiów na pedagogice szkolnej ze wspomaganiem rozwoju dziecka znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • System wsparcia dziecka i rodziny
 • Współczesne zagrożenia w szkole i profilaktyka
 • Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i trudności szkolnych
 • Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym
 • Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
 • Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: psychologii wychowania i edukacji; metodyki pracy pedagoga szkolnego; metod stawiania diagnozy pedagogicznej; sposobu funkcjonowania jednostek oświatowych; roli pedagoga w rozwoju dziecka lub ucznia.

Absolwenci pedagogiki szkolnej ze wspomaganiem rozwoju dziecka mogą liczyć na zatrudnienie np. w szkole, przedszkolu lub dowolnej instytucji związanej z edukacją, oświatą i wychowaniem. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione np. na stanowisku nauczyciela, opiekuna, wychowawcy, doradcy czy pedagoga szkolnego.

Absolwent pedagogiki szkolnej ze wspomaganiem rozwoju dziecka może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • domy pomocy społecznej
 • domy dziecka, świetlice szkolne
 • instytucje pełniące nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Absolwenci pedagogiki, w zależności od wybranej ścieżki ksztalcenia, przygotowani są do pracy m.in. z: dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, które nie radzą sobie z problemami życiowymi; osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy rodzinami znajdującymi się w kryzysie. Ponadto studenci szkoleni są w zakresie np. prowadzenia działań edukacyjnych i związanych z promocją kultury. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku pozwala uczestnikom zajęć zdobyć wiedzę w zakresie m.in.: socjologii, psychologii, prawa, filozofii, komunikacji społecznej czy zarządzania.

Kompetencje pedagogów cenione są np. w: młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, aresztach śledczych czy hospicjach. Absolwenci pedagogiki mogą liczyć na zatrudnienie np. w: instytucjach oświatowych, świetlicach, gabinetach pedagogiczno-psychologicznych czy ośrodkach kultury. Ponadto z pomocy pedagogów coraz częściej korzystają m.in. działy rozwoju kadr w korporacjach oraz ośrodki szkoleniowe.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)