Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Studia podyplomowe - studia online

plac Powstańców Śląskich 1/201

53-329 Wrocław

E-mail: kontakt@studia-online.pl

Tel.: 22 60 20 110

plac Powstańców Śląskich 1/201

53-329 Wrocław

E-mail: kontakt@studia-online.pl

Tel.: 22 60 20 110

 • ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej (AAF). Specjalistów posiadających wiedzę, kompetencje oraz umiejętności zastosowania odpowiednich teorii biomedycznych i społecznych, a także zaawansowanych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub osobami starszymi celem ich rehabilitacji, promocji zdrowia oraz integracji społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja umożliwiają doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy z zakresu:

  - wiedzy prawniczej (w tym prawa administracyjnego) – wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika, umiejętności analizy tekstu prawnego;

  - sprawnego zarządzania – zarządzania zasobami ludzkimi, projektami unijnymi, zmianą i informacją;

  - planowania i organizacji pracy oraz organizacji zasobów ludzkich w instytucjach publicznych;

  - umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, technik prezentacji, organizacji czasu pracy, zarządzania konfliktem w organizacji oraz umiejętności kierowniczych.

  Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI I INSTYTUCJACH POMOCNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w administracji sądowej i instytucjach wspomagających wymiar sprawiedliwości (np. prokuratura, organy ochrony prawnej, policja) zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej; dostarczenie słuchaczom wiedzy ogólnej z zakresu podstawowych gałęzi, zarządzania i organizacji pracy w polskich realiach społeczno-politycznych, przydatną zawodowo, uwzględniającą aspekty zmieniającego się obecnie prawa dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i instytucji go wspomagających.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zgłębienie wiedzy z obszaru nauk administracyjnych. Zakres kierunku obejmuje podstawy prawne administracji publicznej, z uwzględnieniem składających się na nią podmiotów oraz zawiera zagadnienia związane zarówno z obowiązującym prawem na terenie Unii Europejskiej, jak i z prawem międzynarodowym.

  Absolwent studiów zostanie zapoznany z różnorodnymi formami kierowania i działania administracji oraz zdobędzie kompetencje niezbędne do profesjonalnego prowadzenia usług na konkurencyjnym poziomie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest pozyskanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, jak również wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Nacisk położony jest na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, praktyki prawa administracyjnego a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na wskazanym kierunku umożliwią słuchaczom nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowego zarządzania sieciami komputerowymi oraz systemami operacyjnymi. Program kierunku obejmuje również tematykę z zakresu działania sieci komputerowych, a także umożliwia zdobycie wiedzy z podstaw routingu i przełączania w sieciach komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy, niezbędnej do podjęcia pracy w zawodzie agenta celnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE - ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy wdrażaniu zwinnego podejścia do zarządzania organizacją oraz tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów; poznanie współczesnych metod zarządzania organizacjami oparte o metody samoorganizacji pracy i zwiększonej partycypacji pracowników w tworzeniu i zarządzaniu środowiskiem ich pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA STARTUP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i kształtują umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz na założenie własnego startupu. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwent poszerzy swoje kompetencje w zakresie kreowania innowacyjnego przedsięwzięcia biznesowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na wskazanym kierunku są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczne na istnienie alternatywnych rozwiązań wczesnej edukacji zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym; umożliwiają słuchaczom pozyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i szkolnictwa alternatywnego.

  Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: pedagogiki alternatywnej we wczesnej edukacji, problemów współczesnej edukacji, podstaw tworzenia alternatyw edukacyjnych, konstruowania autorskich programów wychowania i kształcenia, edukacji małego dziecka, edukacji domowej, alternatywnych form oceniania i dokumentacji osiągnięć oraz jakości alternatywnych form edukacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie uczestników w specjalistyczną wiedzę przygotowującą do pełnienia funkcji analityka biznesowego oraz wypracowanie praktycznych umiejętności przydatnych podczas wykonywania zadań z zakresu analizy biznesowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy analityka finansowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY RYNKÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie umiejętności analizy rynków kapitałowych oraz papierów wartościowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY RYZYKA KREDYTOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem wielopłaszczyznowych narzędzi i rozwiązań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK GRY SPORTOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest lepsze zrozumienie gry, nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących poprawienia i analizy wyników sportowych, a co za tym idzie efektywności gry zarówno indywidualnej, jak i współdziałania w grze sportowej, przygotowanie słuchaczy do pracy jako analityk gry sportowej poprzez zapewnienie niezbędnej teoretycznej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do pełnienia tej roli.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK KREDYTOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku analityka kredytowego oraz informacji z zakresu obecnych tendencji na rynku finansowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALIZA DANYCH - DATA SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchacza wiedzy w obszarze zaawansowanych metod, technik i narzędzi analizy danych oraz przetwarzania zbiorów różnorodnych danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALIZA EKONOMICZNA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALIZA, BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu analizy, bezpieczeństwa i jakości żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANDRAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych (zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANDRAGOGIKA ORAZ COACHING I TUTORING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych (zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego) oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu; ponadto studia te mają za zadanie zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANIMACJA FORM TANECZNO-RUCHOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter interdyscyplinarny: łączą obszary kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z animacją form taneczno-ruchowych; zawiera elementy wychowania fizycznego, tanecznego i muzycznego oraz estetycznego, jak również niezbędne dla każdego nauczyciela zajęcia z emisji głosu, pierwszej pomocy przedmedycznej i technik relaksacyjnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy podczas studiów na wskazanym kierunku zdobędą wiedzę z zakresu definicji i sposobu funkcjonowania usług internetowych oraz mobilnych, tworzenia responsywnych i nowoczesnych aplikacji webowych oraz mobilnych w oparciu o języki takie jak: HTML5, CSS3, PHP, Java, JavaScript czy C#.

  Program kierunku zawiera również zagadnienia z obszaru grafiki komputerowej, optymalizacji zaprojektowanych aplikacji pod kątem zasad pozycjonowania, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz inżynierii oprogramowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARANŻACJA WNĘTRZ I HOME STAGING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem home stagingu jest szybka sprzedaż bądź wynajem nieruchomości za jak najlepszą cenę, przy jak najmniejszych nakładach.

  Kierunek Aranżacja wnętrz i home staging umożliwia słuchaczowi nabycie wiedzy i umiejętności mających na celu zwiększenie potencjału sprzedawanych i wynajmowanych nieruchomości, a co za tym idzie maksymalizację zysku. Ma on charakter interdyscyplinarny- łączy dziedziny marketingu i psychologii ze sztuką aranżacji wnętrz.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i ukształtowanie umiejętności w zakresie architektury krajobrazu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest dostarczenie wiedzy z zakresu aranżacji wnętrz oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Zadaniem studiów jest rozwijanie wrażliwości twórczej oraz pozyskiwanie wiedzy i umiejętności z zakresu kształtu, barwy oraz faktury, które tworzą kompozycję wnętrza architektonicznego w zakresie rozwiązań plastycznych, technicznych, estetycznych i formalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów podyplomowych zostaną zapoznani z teoretyczną wiedzą oraz metodyką archiwalną. W toku studiów uczestnicy zostaną również zaznajomieni z prawem archiwalnym oraz z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę w obszarze organizacji archiwum, ochrony zasobów oraz metodyki opracowania dokumentacji archiwalnej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest:

  - podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

  - zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,

  - zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

  - przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

  - rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ASYSTENT MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta studiów do pełnienia funkcji asystenta medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu efektywnego wykonywania zadań powierzonych lub przekazanych przez nadzorującego lekarza w ramach kompleksowej obsługi biurowej/administracyjnej, organizacji i komputeryzacji pracy podmiotu, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz finansowania usług medycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego prowadzenia kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich znaczenia w administracji, przedsiębiorstwach oraz biznesie. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową; zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT ŚRODOWISKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie uczestników w zakresie szeroko rozumianego audytu środowiskowego w tym m.in: doradztwa, kontroli i zarządzania w obszarze ochrony środowiska naturalnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUTOPREZENTACJA, WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu sposobów profesjonalnej autoprezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych, a także efektywnego przywództwa w obszarze biznesu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BACK-END DEVELOPER .NET (C#) DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoba pracująca na stanowisku back-end developera odpowiada za tworzenie oprogramowania strony czy też aplikacji, która uruchamia się na serwerze. Jest odpowiedzialna za implementację oczekiwanych funkcjonalności oraz architekturę serwerowego zaplecza, uwzględniającą aspekty poza-funkcjonalne, takie jak np. bezpieczeństwo czy wydajność.

  Specjaliści w dziedzinie back-end developmentu należą do jednych z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych osób z branży. Dodatkowo nauka back-endu to konieczny element w rozwoju zawodowym każdego front-end developera, który chciałby wiedzieć, jak zostać full-stack developerem.

  Praca na back-endzie nie przekłada się bezpośrednio na efekty widoczne dla użytkownika końcowego, w związku z czym można odnieść wrażenie, nie ma on większego znaczenia. Jest to jednak błędna percepcja. Back-end development, na który składa się architektura oprogramowania strony serwerowej, użyte technologie, bezpieczeństwo oraz zapewnienie możliwości przyszłego rozwoju definiuje w znacznej mierze powodzenie i sukces przedsięwzięcia/projektu IT.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BACK-END DEVELOPER PYTHON - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BACK-END DEVELOPER: PHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoba pracująca na stanowisku back-end developera odpowiada za tworzenie oprogramowania strony czy też aplikacji, które uruchamia się na serwerze. Jest odpowiedzialna za implementację oczekiwanych funkcjonalności oraz architekturę serwerowego zaplecza, uwzględniającą aspekty pozafunkcjonalne, takie jak np. bezpieczeństwo czy wydajność.

  Specjaliści w dziedzinie back-end developmentu należą do jednych z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych osób z branży. Dodatkowo nauka back-endu to konieczny element w rozwoju zawodowym każdego front-end developera, który chciałby wiedzieć, jak zostać full-stack developerem.

  Praca na back-endzie nie przekłada się bezpośrednio na efekty widoczne dla użytkownika końcowego, w związku z czym można odnieść wrażenie, nie ma on większego znaczenia. Jest to jednak błędna percepcja.  Back-end development, na który składa się architektura oprogramowania strony serwerowej, użyte technologie, bezpieczeństwo oraz zapewnienie możliwości przyszłego rozwoju definiuje w znacznej mierze powodzenie i sukces przedsięwzięcia/projektu IT.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BAJKOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie umiejętności zastosowania bajkoterapii w rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej i wychowawczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bankowości oraz doradztwa finansowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez uczestników udowodnionej naukowo wiedzy dotyczącej zachowań zwierząt i przyczyn tych zachowań; przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności kształtowania psychiki zwierzęcia w celach hodowlanych, rekreacyjnych i zooterapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program wskazanego kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu historii i ewolucji terroryzmu, jego typologii oraz sposobów identyfikowania  i przeciwdziałania zagrożeniom. Słuchacz zostanie zapoznany z rodzajami organizacji terrorystycznych oraz obszarami ich działań, strukturą i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP, w tym w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego. Ponadto absolwent pozna aspekty organizacyjno-prawne przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w Polsce, Europie i na świecie, a także będzie potrafił dokonywać analiz zamachów terrorystycznych i operacji antyterrorystycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów został stworzony z myślą o osobach chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie projektowania, tworzenia, magazynowania oraz identyfikacji dokumentów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych procedur bezpieczeństwa. Program wskazanego kierunku zawiera także zagadnienia z obszaru aktualnego prawa administracyjnego, materialnego oraz karnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane m.in. poprzez ukończenie studiów podyplomowych wedle obowiązującego prawa są niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

  Dla osób, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończenie studiów podyplomowych pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kontynuowanie lub podjęcie pracy w zakładowych służbach BHP. Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach BHP.

  Warto również zwrócić uwagę, że w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (BHP) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP, a także aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  Dla osób, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończenie studiów podyplomowych pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kontynuowanie lub podjęcie pracy w zakładowych służbach BHP.

  Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach BHP wraz z aspektami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Wiedza ta pomaga wykształcić prawidłowe wzorce działania, uczy w jaki sposób zachować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pracowników.

  Warto również zwrócić uwagę, że w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów uzyskują wiedzę w obszarze wspomagania rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, a także wykrywania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych dla bezpieczeństwa państwa. Studia te pozwolą na zgłębienie wiedzy słuchacza z zakresu podstaw prawnych systemu bezpieczeństwa i obronności państwa, zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa oraz współczesnych systemów politycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci wskazanego kierunku uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenia szczegółowych analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowania strategii zapobiegania, przeciwdziałania ich występowania i reagowania w razie wystąpienia, a także tworzenia planów i organizowania działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo słuchacz uzyska wiedzę pozwalającą na skuteczne podejmowanie zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej, które związane są bezpośrednio z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy z zakresu prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji i funkcjonowania oraz zadań i kompetencji organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego; zwiększenie konkurencyjności słuchaczy studiów na rynku pracy w rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i naukę praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko ujmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym tzw. zawodów przyszłości).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwolą na nabycie wiedzy z zakresu znakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych oraz krajowych aktów prawnych dotyczących żywności. Uczestnicy kierunku zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności oraz epidemiologii ogólnej i środowiskowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w charakterze bibliotekarza (studia 2-semestralne).

  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym). Ukierunkowane są na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTERAPIA Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu doskonalenie kompetencji zawodowych pozwalających na profesjonalne podejmowanie oddziaływań inspirowanych literaturą w różnych obszarach pracy dydaktycznej, wychowawczej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUDOWNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest zaznajomienie słuchacza z zagadnieniami związanymi z obszarem budownictwa. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności między innymi z zakresu prawa budowlanego oraz podstaw budownictwa, jak również porusza zagadnienia dotyczące sporządzania dokumentacji czy kosztorysów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUSINESS ENGLISH - JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kierunku obejmuje tematykę z zakresu wiedzy specjalistycznej (dotyczącą zarządzania w biznesie, finansów i rachunkowości, kadr, marketingu, prawa, zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz łańcuchem dostaw, transportu i logistyki) oraz umiejętności biznesowych (kultury korporacyjnej, społecznej, negocjacji, korespondencji biznesowej, komunikacji oraz tłumaczeń).

  Studia te umożliwią słuchaczom funkcjonowanie we współczesnych korporacjach, planowanie własnej kariery, sprawne poruszanie się we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CERTYFIKACJA I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest zaznajomienie słuchacza z zagadnieniami związanymi z wykonywaniem audytów i ocen energetycznych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHIROPRAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z klasyfikacją zawodów chiropraktyk (kod zawodu- 323004) zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń mechanicznych układu mięśniowo-szkieletowego i konsekwencji tych zaburzeń na funkcjonowanie układu nerwowego oraz ogólnego stanu zdrowia.

  Kierunek Chiropraktyka umożliwia słuchaczowi nabycie:

  - wiedzy dotyczącej chiropraktyki oraz wiedzy ogólnej z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych;

  - umiejętności diagnozowania i leczenia zaburzeń narządu ruchu.

  Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.: terapii manualnej, biomechaniki, anatomii, fizjologii, patologii narządu ruchu, historii i filozofii chiropraktyki, technik diagnostycznych oraz terapeutycznych stosowanych w chiropraktyce. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHOREOTERAPIA (TERAPIA TAŃCEM I RUCHEM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności:

  - na temat rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych;

  - umożliwiające dostosowanie formy pracy do rodzaju zajęć i potrzeb uczestników;

  - z zakresu metod i technik choreoterapii wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka;

  - umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu choreoterapii poza systemem oświaty (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

  Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: podstaw anatomii, fizjologii i biomechaniki; historii tańca; rodzajów tańców; psychopedagogiki SPE; metod choreoterapii, nauczania tańca oraz pracy z grupą; psychologii rozwojowej i klinicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek umożliwi słuchaczom opanowanie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz zdolności do budowania satysfakcjonujących relacji biznesowych.

  Słuchacze zyskują wiedzę z zakresu budowania projektów rozwojowych, prowadzenia coachingu grupowego i zespołowego oraz nawiązywania skutecznych relacji z klientem. Absolwenci kierunku będą posiadać umiejętności profesjonalnego trenera, a także wiedzę w zakresie zarządzania dynamiką pracy grupy szkoleniowej oraz budowania własnego biznesu coachingowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING DIETETYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Coaching dietetyczny jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia w procesie dochodzenia do zdrowia i dobrostanu poprzez dobór optymalnej diety i żywienia; uzyskanie przez słuchacza kompetencji coachingowych oraz praktycznego przygotowania, potrzebnego do prowadzenia profesjonalnego procesu diet coachingu z klientem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING I PSYCHOLOGIA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom innowacyjnej wiedzy dotyczącej zarządzania, marketingu, coachingu oraz szeroko rozumianego biznesu; zaprezentowanie uczestnikom poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu; dostarczenie słuchaczom umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu oraz wykorzystania metod coachingowych zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Coaching z elementami psychologii jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia sesji i procesów coachingu, wzbogacenie warsztatu o narzędzia i techniki coachingowe, rozwijanie postawy coacha oraz uzupełnienie wiedzy psychologicznej przydatnej we wspieraniu ludzi w procesie rozwoju i zmian.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING ZDROWIA I ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Coaching zdrowia mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności z zakresu stosowania technik i narzędzi coachingowych oraz przygotowanie do sprawnego i profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia; poszerzenie wiedzy słuchacza w tematyce motywacji, wspierania klienta w zdobyciu pewności siebie oraz osiągania wyznaczonych celów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: umożliwienie słuchaczom zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności związanych ze standardami organizowania, tworzenia, kształtowania i wdrażania polityki compliance, skutecznym wykorzystywaniem różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych w ramach jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, a także wskazanie na powiązania pomiędzy różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COPYWRITING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji do podejmowania profesjonalnych działań w zakresie marketingu w mediach cyfrowych, a także dają możliwość zdobycia aktualnej i kompleksowej wiedzy pozwalającej na wykształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi narzędziami niezbędnymi do pracy w obszarze social mediów oraz marketingu internetowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CSR - PSYCHOLOGIA BIZNESU ODPOWIEDZIALNEGO SPOŁECZNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumenckich; poznanie zasad tworzenia programów CSR uwzględniających m.in. wiedzę o dopasowaniu obszaru działania do specyfiki firmy i potrzeb konsumenta; zrozumienie mechanizmów psychologicznych warunkujących różne reakcje wobec CSR-u; zdobycie wiedzy na temat roli badań marketingowych (perspektywa konsumenta) w planowaniu działań CSR i ocenie ich skuteczności, a także umiejętności w zakresie planowania kampanii CSR (strategia, komunikacja, proces).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CUKIERNICTWO, CIASTKARSTWO I PIEKARNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo jest wyposażenie słuchacza w specjalistyczną wiedzę w zakresie wyrobu produktów cukierniczych i piekarskich oraz sposobów ich wytwarzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem; zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także doskonalenie kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu procesów i praktyk w celu ochrony systemów komputerowych; danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DATA SCIENCE I BIG DATA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze podczas studiów uzyskają wiedzę w zakresie praktyk wizualizacji danych oraz nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego, architektury Big Data oraz wykorzystania najnowszych narzędzi Data Science. Program kierunku skoncentrowany jest na infrastrukturze programowej i sprzętowej w przetwarzaniu dużych zbiorów danych oraz na budowie platformy zaawansowanej analizy danych w środowiskach chmurowych i hybrydowych. Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie technologii, które są wykorzystywane w analizie obszernych baz danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DEKORATOR WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na wybranym kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu planowania wystroju i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, REWALIDACJA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Dają one możliwość poznania najnowszych tendencji i wskazań do pracy terapeutycznej z uczniami z trudnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne kompetencje/umiejętności praktyczne do pracy z uczniami/klientami z trudnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych za pomocą poznanych narzędzi, metod, technik i form pracy terapeutycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, REWALIDACJA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z PEDAGOGIKĄ SZKOLNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Dają one możliwość poznania najnowszych tendencji i wskazań do pracy terapeutycznej z uczniami z trudnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne kompetencje/umiejętności praktyczne do pracy z uczniami/klientami z trudnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych za pomocą poznanych narzędzi, metod, technik i form pracy terapeutycznej jak również wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga szkolnego; uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

  Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego jak również do: diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz powodów ewentualnych niepowodzeń szkolnych, związanych z sytuacjami traumatycznymi oraz kryzysowymi w domu i szkole; dostrzegania zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym; wczesnego wspomagania jak również wspierania rozwoju dzieci i młodzieży; koordynowania oraz wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny; organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej jak również dysfunkcji w tym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA, WSPARCIE I EDUKACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej do diagnozowania, terapii, wspierania i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest oferowanie najwyższej jakości kształcenia z zakresu dietetyki; przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy na stanowisku dietetyka lub intendenta w placówkach żywienia zbiorowego; przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie:oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych, bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I PLANOWANIE ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podwyższenie lub nabycie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących dietetyki i planowania żywienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I PORADNICTWO ŻYWIENIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu uczestnikom wiedzy z zakresu poradnictwa żywieniowego, podstaw biochemii i fizjologii żywienia, wartości odżywczej żywności i oceny żywienia, żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz żywienia przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Ponadto słuchacze pozyskają wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów zachowań żywieniowych, technologii sporządzania potraw oraz podstaw ustawodawstwa żywnościowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I PRAKTYKA PLANOWANIA ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Dietetyka i praktyka planowania żywienia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę z zakresu żywienia człowieka w różnych warunkach środowiskowych i umiejętności planowania żywienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I PSYCHOLOGIA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie profesjonalistów w dziedzinie żywienia, diet, wsparcia psychologicznego i promowania zdrowego stylu życia; zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą na temat psychologicznych aspektów chorób związanych z postępem cywilizacji, ich rozpowszechnieniem, etiopatogenezą oraz profilaktyką; zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I SUPLEMENTACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Dietetyka i suplementacja jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej; poznanie uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów w obszarze dietetyki klinicznej jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia; prowadzenie żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA KOSMETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Dietetyka kosmetyczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania jadłospisów oraz zaleceń żywieniowych wpływających pozytywnie na pielęgnację; przygotowanie do wykonywania i świadczenia usług związanych z dietą w kosmetologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA PEDIATRYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Dietetyka pediatryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania jadłospisów oraz zaleceń żywieniowych dla dzieci.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH I METABOLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu planowania oraz zasad żywienia w chorobach wewnętrznych, metabolicznych i nowotworowych, w tym głów­nie cu­krzy­cy i oty­ło­ści oraz za­sa­dy ży­wie­nia w tych chorobach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w sporcie mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych dla osób uprawiających sport, w tym oceny i planowania żywienia oraz strategii dietetycznych i suplementacyjnych; przygotowanie do prowadzenia doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących sportową aktywność fizyczną, a także dla osób modelujących sylwetkę ciała.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w sporcie i rekreacji mają na celu - przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną, w tym oceny i planowania żywienia oraz strategii dietetycznych i suplementacyjnych; przygotowanie do prowadzenia doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną rekreacyjną oraz sportową, a także dla osób modelujących sylwetkę ciała.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA W ZDROWIU I W CHOROBIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w zdrowiu i w chorobie mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania żywienia dla osoby zdrowej jak i chorej; poszerzenie wiedzy w tematyce oceny stanu żywienia, psychologii oraz biochemicznych podstaw żywienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETOPROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA CHORÓB OSÓB STARSZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób osób starszych przyczyniające się do zachowania lub poprawy jakości zdrowotnej życia seniorów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykorzystanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w celu dalszego rozwoju kariery i własnych talentów, zwiększając wartość kandydata na rynku pracy w sektorze executive; potwierdzenie posiadania najwyższych kwalifikacji menedżerskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOGOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kynologii, psychologii i pedagogiki niezbędnych do pracy w placówkach oświatowych oraz kulturalno-oświatowych i terapeutycznych, a także przygotowanie zawodowe do prowadzenia  terapii z udziałem psa podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADCA INWESTYCYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  - przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu maklera, doradcy inwestycyjnego, zarządzającego aktywami finansowymi (funduszami inwestycyjnymi) czy analityka finansowego;

  - dostarczenie wiedzy z zakresu rynków finansowych;

  - poznanie praktycznych procedur inwestycyjnych i ich konsekwencji finansowych;

  - rozwój umiejętności właściwego wykorzystania technik i narzędzi stosowanych w procesie zarządzania kapitałem na rynku finansowym;

  - identyfikacja procesów decyzyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADCA PODATKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przede wszystkim teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, stanowiące jednocześnie przygotowanie do egzaminów zawodowych w tym zakresie; dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i zaktualizowanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wykładni i stosowania prawa podatkowego, systemów podatkowych oraz podatków, przygotowanie słuchacza do pozytywnego zaliczenia egzaminu na doradcę podatkowego oraz do samodzielnego wykonywania tego zawodu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO PODATKOWE I ZARZĄDZANIE PODATKAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu polityki podatkowej przedsiębiorstwa, zasad sprawozdawczości finansowej i zarządczej, prawa podatkowego, procedur podatkowych oraz rachunkowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ROLNICZE (DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa rolniczego pozwalającej na prowadzenie profesjonalnego poradnictwa z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi w ramach realiów Unii Europejskiej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE - INSTYTUCJE RYNKU PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Umożliwienie uzyskania kwalifikacji w zakresie pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych (w tym wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu) w oparciu o racjonalne przesłanki tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do bycia profesjonalnym doradcą zawodowym, coachem kariery oraz specjalistą kierującym rozwojem pracowników; zdobycie wiedzy dotyczącej socjologiczno-pedagogicznych aspektów pracy ludzkiej oraz wykształcenie umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć z młodzieżą nt. orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, a także świadczenia usług doradczych dla osób poszukujących pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYREKTOR FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rzetelne przygotowanie absolwenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku dyrektora finansowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DZIENNIKARSTWO I PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w obszarze dziennikarstwa i public relations, oraz w różnych środkach masowego przekazu: w prasie, telewizji, radiu, a także w portalach internetowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na ww. kierunku umożliwią słuchaczom:

  - nabycie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju;

  - rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji;

  - kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją.

  Program kierunku obejmuje tematykę z zakresu: e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian w niej zachodzących, tworzenia modeli i opracowywania strategii e-commerce oraz rozumienia zachowań konsumentów on-line, prawno-finansowych aspektów e-handlu, planowania strategicznego na potrzeby e-commerce, zarządzania projektami i procesami sprzedażowymi, logistycznymi i marketingowymi, projektowania i rozwoju serwisów internetowych, analityki biznesowej, social mediów oraz marketingu internetowego.

  Absolwenci kierunku posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające im dostosowanie funkcjonujących przedsiębiorstw do współczesnej gospodarki cyfrowej oraz rozpoczęcie i prowadzenie działalności handlowej za pośrednictwem Internetu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry specjalistów marketingu internetowego; nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku firmy, prowadzenia sprzedaży internetowej, formułowania strategii z zakresu e-marketingu oraz kontaktu z klientami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA DZIECKA ZDOLNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do rozpoznania uczniów szczególnie zdolnych oraz organizowania i prowadzenia z nimi zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

  Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

  Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA), AUTYZMEM ORAZ ZESPOŁEM ASPERGERA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera.

  Student zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze spektrum autyzmu, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz w środowisku rodzinnym. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika.

  Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy. Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika.

  Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy. Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ ORAZ WZROKOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika i tyflopedagogika.

  Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy oraz wzroku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność tyflopedagogika.

  Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność tyflopedagogika.

  Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom nabycia interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz kompetencje umożliwiające wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia (od wczesnego wspomagania rozwoju poprzez edukację aż do okresu dorosłości), a także współpracę z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom nabycia interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz kompetencje umożliwiające wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia (od wczesnego wspomagania rozwoju poprzez edukację aż do okresu dorosłości), a także współpracę z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze ww. kierunku pogłębią wiedzę metodyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania IT oraz szerokiej gamy narzędzi cyfrowych w edukacji informatycznej oraz w innych obszarach edukacji zintegrowanej; przygotowani zostaną do wypełniania zadań edukacyjnych związanych z realizacją tego przedmiotu i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA MONTESSORI W PRZEDSZKOLU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do praktycznego wykorzystania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola.

  Kierunek ten daje możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Marii Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwinie umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA MONTESSORI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do praktycznego wykorzystania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej.

  Kierunek ten daje możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Marii Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwinie umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA SEKSUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie najnowszej wiedzy z obszarów związanych z seksualnością człowieka obejmującej różnorodne jej aspekty oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia edukacji seksualnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA ZDROWOTNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na wskazanym kierunku jest zdobycie aktualnej oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu różnorodnych problemów zdrowotnych, pozwalającej na ich rozpoznawanie oraz podejmowanie efektywnych działań w przypadku ich występowania, a także umożliwiającej realizację zróżnicowanych programów w zakresie edukacji zdrowotnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych, edukacyjnych, a także wspomagających w stosunku do dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz w środowisku rodzinnym. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKATOR DOMOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażanie słuchaczy w pełen zakres kompetencji służących do prowadzenia zajęć edukacyjnych w domu, a także w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zdrowia oraz metodologii pracy z dziećmi na różnym poziomie potrzeb rozwojowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKATOR MEDYCZNY I DIABETOLOGICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów na wskazanym kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, edukacji prozdrowotnej, wprowadzania w życie właściwych nawyków żywieniowych lub ich prawidłowego utrzymywania oraz zachowania przez chorego właściwej kondycji psychofizycznej po uzyskaniu diagnozy.

  Absolwent będzie potrafił prowadzić szkolenia dotyczące postępowania w leczeniu i prowadzeniu danej jednostki chorobowej, przekazać wskazówki rodzinie bądź opiekunom osoby przewlekle chorej, a następnie monitorować ewaluację wiedzy chorego i jego otoczenia. Ponadto po ukończeniu studiów słuchacz będzie mógł prowadzić doradztwo w zakresie postępowania choroby w urzędach i organizacjach wspomagających leczenie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o wykonywaniu obowiązków administracyjno-prawnych w trybie egzekucji administracyjnej oraz nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i stosowanej praktyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Ekodietetyka jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania jadłospisów oraz zaleceń żywieniowych, a także ekologii oraz profilaktyki zdrowotnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest ochrona środowiska. W związku z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej, a co za tym idzie ukształtowaniem postaw ekologicznych społeczeństwa istnieje duże zapotrzebowanie biznesu na specjalistów z tego obszaru.

  Program kierunku obejmuje zagadnienia związane m.in. z: podstawami prawnymi w ochronie środowiska, gospodarką odpadami i opakowaniami, problemami ekologicznymi w Polsce i na świecie, zarządzaniem środowiskowym w firmach, recyclingiem, zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym, eko-wizerunkiem oraz środowiskowymi strategiami w ramach CSR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKONOMIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim, podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach rynkowych oraz analizowania i rozumienia danych ekonomicznych w skali mikro i makro.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKONOMIA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności organizacyjnych oraz kierowania zespołem. Dodatkowo słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także prowadzenia oraz animowania działań w obszarze ekonomii społecznej wśród instytucji publicznych i niepublicznych. Ponadto studia umożliwiają uzyskanie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy, w tym funduszy unijnych w ramach POKL.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKONOMIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ekonomia sportu obejmuje treści kształcenia dotyczące współczesnego rynku sportu, ekonomicznych aspektów funkcjonującym na nich podmiotów i managementu sportowego.

  Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu ekonomicznego, a także menedżerskiego funkcjonowania sportu w tym m.in. jego struktury i znaczenia ekonomiczno-społecznego, ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku sportu oraz źródeł ich finansowania. Dodatkowo słuchacz w trakcie trwania studiów uzyskuje wiedzę i umiejętności do zarządzania sektorem sportowym w obszarze marketingu i sponsoringu, sprzedaży produktów oraz merchandisingu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do organizacji i prowadzenia biura rachunkowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKSPERTYZA DOKUMENTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na wskazanym kierunku zorientowane są na pozyskanie aktualnej wiedzy z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentacji. Program kierunku przewiduje tematykę z zakresu prawa, kryminalistyki, podstaw chemii, metod badań pisma ręcznego, cech zewnętrznych i wewnętrznych oraz legalizacji dokumentów, a także neuropsychologii.

  Absolwent kierunku przygotowany jest do kompleksowej weryfikacji autentyczności dokumentów, analizy form fałszerstwa dokumentów i technik ich wykonywania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKSPERTYZA I REKONSTRUKCJA WYPADKU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na wybranym kierunku jest szkolenie i dokształcanie słuchaczy w zakresie problematyki związanej z pełnieniem funkcji biegłego sądowego, zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMISJA GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów na wskazanym kierunku zapoznają się z technikami budowania i zarządzania marką oraz kreowania wizerunku pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru biznesu, marketingu oraz HR.

  Program kierunku przewiduje nabycie i podniesienie przez słuchaczy kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania wizerunkiem, profesjonalnych praktyk biznesowych, koordynowania kampaniami i procesami rekrutacyjnymi, a także sposobów efektywnego wykorzystania narzędzi internetowych i mobilnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ENERGETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej, a także przygotowania, realizacji oraz oceny głównych typów inwestycji w energetyce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EVENT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kierunku obejmuje między innymi tematykę z zakresu: planowania, organizacji i realizacji eventów zarówno od strony zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy (kreacja, współpraca z partnerami i podwykonawcami), marketingu na rynku wydarzeń, zawodu event managera, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, aspektów prawnych i administracyjnych, cateringu, zarządzania ryzykiem, budżetowania, kosztorysowania i rozliczania, sprzedaży, a także protokołu dyplomatycznego.

  Absolwent posiada: niezbędną wiedzę i kwalifikacje w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania eventów, zna standardy profesjonalnej współpracy z klientem i podwykonawcami; potrafi tworzyć pełną dokumentację eventową, w tym książkę produkcyjną. Przygotowany jest do pełnienia funkcji lidera i zarządzania zespołem oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu branży eventowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kierunku umożliwia rozwój kompetencji menedżerskich na poziomie eksperckim, dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Absolwenci znają zasady nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, negocjacji oraz są przygotowani do prowadzenia analizy organizacji, w celu jak najlepszego wykorzystania.

  Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość zapoznania się z procesami zachodzącymi w organizacjach i ich otoczeniu oraz nabywają umiejętności z zakresu współdziałania z otoczeniem i inicjowania zmian w przedsiębiorstwie w dobie zmieniającej się gospodarki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FACILITY MANAGEMENT/ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, technicznych oraz infrastrukturalnych, a także współczesnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, obejmującego m.in.: lokalizację, rynek, analizę ekonomiczno-finansową, marketing oraz prawo.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I BANKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie umiejętności, wiedzy oraz kompetencji w zakresie obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania portfelem, strategii inwestycyjnych, doradztwa, pośrednictwa finansowego, zasad funkcjonowania korporacji oraz zarządzania nimi.

  Zadaniem kierunku jest także utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawa oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego, interpretacji oraz stosowania przepisów tego prawa, działalności bankowej i finansowej (usług bankowych, zarządzania finansami i ryzykiem, controllingu, inżynierii finansowej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I PRAWO W DORADZTWIE PODATKOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy z obszaru prawa (w tym prawa karnego, opodatkowania i finansów) oraz umiejętności stosowania przepisów podatkowych osobom zajmującym się doradztwem podatkowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (DLA NIEFINANSISTÓW) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zasad rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie, które ułatwiają interpretację wyników oraz umożliwiają tworzenie planów finansowych w poszczególnych działach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu: finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych; wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, decyzjami finansowymi, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz instrumentów finansowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą; przygotowanie do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w księgowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE KORPORACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSOWANIE PROJEKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA SPORTOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek usytuowany jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej.

  Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu osobom zajmujących się medycyną i fizjoterapią zawodowo kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu rehabilitacji i usprawniania pacjentów uprawiających sport zarówno zawodowo, jak i amatorsko oraz profilaktyki zdrowotnej i przygotowania sportowego zawodnika.

  Studia te przygotowują do nauczania profilaktyki prozdrowotnej, różnych aktywności ruchowych oraz prawidłowego planowania, nadzorowania i odpowiedniego wykorzystania środków fizykalnych w procesie fizjoterapii i medycynie sportowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FIZYKOTERAPIA I MASAŻ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne przeprowadzanie terapii manualnej, wykonywanie masażu oraz zabiegów fizykalnych w profilaktyce i rehabilitacji kosmetycznej. 

  Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: anatomii i fizjologii człowieka, odnowy biologicznej, higieny zawodowej, fizykoterapii, aspektów prawnych wykonywanych usług, fizjoterapii, masażu (klasycznego, sportowego, kosmetycznego, limfatycznego, głębokiego i gorącymi kamieniami), technik relaksacyjnych, psychologii, kosmetologii, zarządzanie i marketingu usług medycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FLORYSTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do efektywnej pracy w dziale profesjonalnej i komercyjnej florystyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FORMY GIMNASTYCZNO - TANECZNE I FITNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Promują zdrowy styl życia oraz sprawność fizyczną połączoną z pasją. Ukończenie ich upoważnia do prowadzenia zajęć z wszelkich form tanecznych oraz przedmiotu taniec. Dają ponadto możliwość awansu zawodowego oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

  Program studiów skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego oraz restytucji powysiłkowej, anatomii funkcjonalnej, choreoterapii, aranżacji ruchu, teorii tańca, rozwoju motorycznego i biologicznego człowieka, terapii tańcem i muzyką, jogi, fitnessu oraz odżywiania i suplementacji w sporcie.

  Słuchacz w trakcie kształcenia poznaje style tańca towarzyskiego, ludowego, współczesnego oraz gimnastyki. Nabywa ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji imprez sportowych, sędziowania imprez tanecznych oraz niezbędnych elementów udzielania pierwszej pomocy. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FOTOGRAFIA (PODRÓŻNICZA, REPORTAŻOWA I DOKUMENTALNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie w wiedzy w obszarze fotografii podróżniczej, reportażowej oraz dokumentalnej, a także ekspozycji w tworzeniu zdjęć i koloru.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FRONTEND DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek pozwoli słuchaczom pozyskanie nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w procesie tworzenia oraz rozwijania aplikacji webowych. Uczestnicy poznają podstawy web developmentu w zakresie HTML5 oraz CSS3, techniki tworzenia responsywnych aplikacji webowych, a także podstawy Javascript, Angular czy jQuery. Studia mają również na celu zaznajomienie słuchaczy z dobrymi praktykami programowania.

  Absolwent kierunku będzie posiadał rozbudowaną wiedzę w zakresie frontedu, co pozwoli na zbudowanie profesjonalnego portfolio. Zdobycie tych kompetencji daje możliwość rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia swojej pozycji na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FRYZJERSTWO I STYLIZACJA Z ELEMENTAMI TRYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie stylizacji i pielęgnacji włosów; uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem, stylizacją oraz prowadzenia nauki wśród uczniów w poza oświatowych placówkach dydaktycznych oraz własnych salonach urody.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GASTRONOMIA I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka, dietetyki i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GEOLOGIA W PRAKTYCE I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów na ww. kierunku zdobędzie szeroko pojętą wiedzę praktyczną i administracyjną z zakresu geologii. Zagadnienia przewidziane w programie studiów pozwalają na zdobycie umiejętności z obszaru interpretacji map geologicznych z elementami geologii Polski, prawa geologicznego i górniczego,ochrony środowiska geologicznego i wód podziemnych, rozpoznawania skał jak i technik komputerowych w geologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci otrzymują przygotowanie do pracy z seniorami, rodzinami i opiekunami osób starszych wymagających różnorodnych form wsparcia (opiekuńczego, profilaktycznego i terapeutycznego) w celu właściwego zaspokajania ich potrzeb.

  Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia umożliwiają absolwentowi:

  - organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie aktywizacji edukacyjnej, rekreacyjnej, społeczno-kulturalnej osób starszych takich jak organizacja czasu wolnego;

  - poradnictwo gerontologiczne;

  - zastosowanie techniki terapii przez sztukę (arteterapii) w pracy z seniorami;

  - przeciwdziałanie stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku;

  - współpracę z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi;

  - opracowanie oraz wdrażanie programów profilaktycznych związanych z poprawą jakości życia seniorów.

  Absolwent studiów potrafi zorganizować w profesjonalny sposób przedsięwzięcia edukacyjne, opiekuńcze i terapeutyczne zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują uprawnienia do prowadzenia przedmiotu gimnastyka korekcyjna oraz prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej.

  Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, charakterystyki wad postawy ciała, metod badania oraz oceny postawy ciała, a także teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego u dzieci i młodzieży.

  Dodatkowo słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarze planowania, metodyki oraz organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej, zespołowej oraz indywidualnej w placówkach oświatowych, a także wykorzystywania gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WYCHOWANIU FIZYCZNYM I ZDROWOTNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują uprawnienia do prowadzenia przedmiotu gimnastyka korekcyjna oraz prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej.

  Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii oraz fizjologii człowieka, edukacji zdrowotnej, charakterystyki wad postawy ciała i metod ich badania, klasyfikowania oraz oceny postawy ciała, a także teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego u dzieci i młodzieży. Dodatkowo słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarze planowania, metodyki oraz organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej zespołowej oraz indywidualnej w placówkach oświatowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wykorzystywania gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

  Duży nacisk położony jest na zdobycie odpowiedniego warsztatu pracy w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej (poznanie ćwiczeń korygujących postawę oraz ćwiczeń relaksacyjnych). Kierunek ten umożliwia słuchaczom rozwinięcie swoich kompetencji w obszarze prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz promowania zachowań prozdrowotnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności w zakresie: prowadzenia zajęć z obszaru gimnastyki, zarówno podstawowej, jak i korekcyjnej, tańca oraz rytmiki; przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GLOTTODYDAKTYKA - NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie osób o wykształceniu humanistycznym do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GŁÓWNY KSIĘGOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy głównego księgowego. Student zdobędzie umiejętności z zakresu rozwiązań ewidencji księgowej oraz podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych, a także innych raportów funkcjonujących w pracy głównego księgowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. WYCENA I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny i utrzymania nieruchomości niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania i utrzymania nieruchomości oraz przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w zawodzie zarządca nieruchomości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. ZARZĄDZANIE, WYCENA I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, wyceny i utrzymania nieruchomości oraz przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pracy w zawodach: zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GOSPODARKA, RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, rachunkowości oraz prawa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ma na celu przygotowanie profesjonalistów w zakresie tworzenia projektów graficznych, projektowania materiałów reklamowych i wizualizacji multimedialnych oraz kreowania elementów identyfikacji wizualnej. Ponadto absolwenci uzyskają przygotowanie w zakresie przygotowywania i przetwarzania materiałów do druku w dziedzinie Desktop Publishing (DTP), a także projektowania materiałów audiowizualnych wszechstronnego przeznaczenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki cyfrowej i multimediów (technik i ich zastosowania) w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HANDEL ZAGRANICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę, która umożliwi wykonywanie analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych z partnerami zagranicznymi. Realizacja wskazanego kierunku pomoże słuchaczowi zrozumieć specyficzne uwarunkowania wpływające na kontakty z zagranicznymi jednostkami gospodarczymi, poznanie technik handlu zagranicznego, zdobycie umiejętności do prowadzenia negocjacji handlowych oraz poznania zasad i metod analizy rynków zagranicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na wskazanym kierunku stanowią interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą wiedzę z różnych aspektów mających na celu poprawę stanu zdrowia.

  Program kierunku odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu rynku i pozwala na poszerzenie kompetencji z zakresu zagrożeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. 

  Absolwent studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej higieny, badań laboratoryjnych, nadzoru sanitarnego, postępowania administracyjnego w działalności inspekcji sanitarnych oraz prowadzenia działalności przeciwepidemicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HISTORIA SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kształcenie na wskazanym kierunku ukierunkowane jest na wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie historii sztuki, której przedmiotem są sztuki wizualne, a także zapoznanie ich z zagadnieniami historyczno-artystycznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HOLISTYCZNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na wskazanym kierunku jest poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wsparcia i opieki nad kobietą w trakcie ciąży oraz połogu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HOTELARSTWO I GASTRONOMIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchacza w zakresie organizacji technik i usług hotelarskich, podstaw gastronomii oraz funkcjonowanie obiektów bazy noclegowej. Słuchacz zostanie merytorycznie przygotowany do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na stanowiskach zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kierunku umożliwia słuchaczom nabycie kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym naciskiem na aspekty biznesowe. Absolwent kierunku będzie posiadał wiedzę w obszarze nowoczesnego HR, co pozwoli na podjęcie zatrudnienia na stanowisku HR Business Partnera w wybranej branży.

  Zakres tematyczny kierunku zawiera zagadnienia takie jak metody negocjacyjne, wybrane aspekty employer brandingu, techniki prowadzenia spotkań oraz badania zaangażowania i satysfakcji pracowników, a także Performance Management oraz strategii efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do pracy we wszystkich typach bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w charakterze nauczyciela-bibliotekarza; przygotowują ponadto do wykonywania zawodu brokera i menedżera informacji oraz prowadzenia działalności wydawniczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INNOWACJE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w usystematyzowaną wiedzę dotyczącą współczesnych tendencji, koncepcji i paradygmatów występujących w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej, znajomość innowacji metodycznych i organizacyjnych, które w racjonalny i praktyczny sposób mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli w pracy z dziećmi w klasach I – III.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INNOWACYJNE I KREATYWNE METODY PRACY Z UCZNIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ten doskonali w sposób nowatorski warsztat pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczyciela oraz umożliwia uzupełnianie stopni awansu zawodowego.

  Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: edukacji antydyskryminacyjnej, zmian, innowacji, eksperymentów, krytycznego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, współczesnego wychowawcy, praktycznych aspektów prawa i dokumentacji w pracy nauczyciela, myślenia wizualnego, stresu i wypalenia zawodowego, relacji, mediacji i sytuacji kryzysowych w szkole, kompetencji przyszłości, metod i technik coachingowych w edukacji, projektowania procesu edukacyjnego, projektów i grantów w szkole, indywidualizacji nauczania, pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSTRUKTOR FITNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ten umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą rozpocząć karierę profesjonalnego instruktora fitnessu. Uczestnik kierunku zostanie przygotowany do pracy między innymi w ośrodkach sportowych i rehabilitacyjnych, klubach fitness, siłowniach, ośrodkach SPA oraz sanatoriach.

  Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć fitness; w zakresie prawidłowego doboru ćwiczeń dla konkretnych grup docelowych oraz niezbędnego do ich wykonania sprzętu, tworzenia konspektów, prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i siłowym. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Instruktor gimnastyki korekcyjnej jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie działań w zakresie korekcji i profilaktyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem pracy instruktora jazdy konnej jest nauczanie jeździectwa oraz popularyzowanie aktywności i rekreacji ruchowej klientów.

  Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji instruktora jazdy konnej. W trakcie kształcenia słuchacze zapoznają się z rolą marketingu, turystki oraz rekreacji w ww. zawodzie, a także metodyką i teorią rekreacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSTRUKTOR PŁYWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi niezbędnej wiedzy potrzebnej do nauczania pływania na basenach prywatnych, klubowych lub szkolnych w ramach zajęć grupowych bądź indywidualnych. Studia umożliwiają uczestnikowi rozwinięcie swoich umiejętności z zakresu kierowania procesem szkolenia sportowego oraz prowadzenia zajęć treningowych celem zarówno ogólnego, jak i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSTRUKTOR TAŃCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter interdyscyplinarny. W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz zdobywają umiejętności związane z aspektami popularnej formy aktywności ruchowej, jaką jest taniec. Mają również świadomość kształtowania zachowań prozdrowotnych w poszczególnych etapach życia.

  Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji instruktora tańca z uwzględnieniem nowych zadań edukacyjnych i metodycznych w obszarze ruchu tanecznego, a także praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi formami taneczno-rytmicznymi i wybranymi nowoczesnymi formami ruchowymi przy muzyce. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu standardów diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz procesów diagnozy integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Z ELEMENTAMI TERAPII BEHAWIORALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju, terapii behawioralnej oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do rozpoznania zaburzenia, określenia diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej (wraz z elementami terapii behawioralnej) i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej (w tym także prowadzenia diagnozy i terapii ręki).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERDYSCYPLINARNA DIAGNOZA, STYMULACJA I TERAPIA DZIECI OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych i placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych); wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu profilaktyki oraz prewencji w zakresie opieki, usprawniania i stymulacji małych dzieci.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNATIONAL MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent kierunku zdobędzie oraz poszerzy swoje umiejętności związane z zarządzaniem zespołem, projektem oraz własnymi zasobami. Dodatkowo słuchacz pozna metody nawiązywania i budowania sieci powiązań między różnymi branżami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INWESTYCJE KAPITAŁOWE I DORADZTWO INWESTYCYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwinięcie wiedzy uczestnika zarówno w obszarze doradztwa inwestycyjnego, jak i umiejętności w zakresie strategii zarządzania kapitałem na rynku finansowym, profesjonalne przygotowanie doradców inwestycyjnych i finansowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JAVA DEVELOPER WEB - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JAVASCRIPT DEVELOPER REACT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku niemieckim w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JOGA I RELAKSACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ukierunkowany jest na kompleksowe przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z jogi i relaksacji oraz nabycie umiejętności opracowywania zajęć z uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych hatha jogi. Dodatkowo studia podyplomowe na ww. kierunku dają możliwość rozwinięcia dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu m.in.: anatomii, psychologii i filozofii jogi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach budżetowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej; przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KIEROWNIK BIURA RACHUNKOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnik studiów na wskazanym kierunku zdobędzie aktualną wiedzę oraz niezbędne umiejętności pozwalające na sprawne i skuteczne zarządzanie biurem rachunkowym. W toku kształcenia słuchacz nabędzie kompetencje niezbędne do kreowania, wdrażania i kontroli planów zarówno krótko, jak i długoterminowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KIEROWNIK PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z procesem produkcji dotyczące m.in.: funkcjonowania systemów produkcyjnych, zarzadzania pracownikami, nowoczesnych technologii, kierowania procesami logistycznymi oraz optymalizacji kosztów produkcji.

  Absolwent wskazanego kierunku planuje, organizuje i nadzoruje przebieg procesów produkcji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego oraz zarządza podległym zespołem pracowników produkcyjnych; przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku: kierownik/menedżer produkcji bądź też analityk ds. doskonalenia procesu produkcyjnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KIEROWNIK PROJEKTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnik studiów na wskazanym kierunku zostanie zapoznany ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi efektywne oraz skuteczne zarządzanie projektem, a dodatkowo nabędzie kompetencje pozwalające na prawidłowe planowanie jego przebiegu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci kierunku zdobędą praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć ruchowych dla osób starszych, jak również poznają psychomotoryczną sylwetkę osoby starszej jako podstawy do planowania procesu rekreacji dla tej grupy wiekowej. Absolwenci zapoznają się z biologiczno-fizjologicznymi mechanizmami starzenia się w aspekcie rekreacji ruchowej oraz poznają różnorodne formy aktywności rekreacyjnej w kompleksowym działaniu prewencyjnym na rzecz osób starszych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE I NEGOCJACJE W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom silnego wzmocnienia rozwoju kompetencji społeczno-psychologicznych, uniwersalnych i transferowalnych, ważnych zarówno w pracy zawodowej jak i we wszystkich sferach życia człowieka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMPLEKSOWA TERAPIA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

  - prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej,

  - organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD,

  - działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności i wiedzę potrzebną do wsparcia komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KONTROLA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje z zakresu pełnienia nadzoru, kontroli i audytu w jednostkach administracji publicznej.  Absolwenci będą potrafili rozpoznawać zagrożenia i szanse w osiąganiu celów organizacji, określić i zapobiegać występowaniu potencjalnego ryzyka, prowadzić skuteczną komunikację oraz pozyskiwać informacje zwrotne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KONTROLA ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na wybranym kierunku jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji, skutecznego wdrożenia i monitorowania systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KONTROLER FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu kontrolera finansowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci wskazanego kierunku zdobędą umiejętności monitorowania systemu kontroli zarządzającej pozwalające na ich skuteczne wdrożenie w organizacjach rządowych i samorządowych. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia słuchaczowi zdobycie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej w obszarach analizy zagrożeń. Absolwenci zostaną także przygotowani do wspomagania w osiąganiu celów, zgodnie z nowoczesną administracją w obszarze kontroli zarządczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOREKCJA WAD POSTAWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te mają charakter kwalifikacyjny. 

  Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki, charakterystyki wad postawy ciała, badania narządów ruchu, metod analizy oraz rozpoznania wad postawy ciała, a także teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego. Dodatkowo słuchacz zyska wiedzę i umiejętności w obszarze planowania, metodyki oraz organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej zespołowej oraz indywidualnej, a także zastosowania terapii w wadach poszczególnych obszarów ciała.

  Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą cech charakteryzujących konkretną wadę postawy; umiejętności wstępnego diagnozowania postawy ciała, jak również dotyczące doboru odpowiednich do niej ćwiczeń; kompetencje w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy na różnych etapach rozwoju dziecka, prowadzenia zajęć profilaktycznych i zajęć gimnastyki.

  Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują uprawnienia do prowadzenia przedmiotu gimnastyka korekcyjna oraz prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych.

  Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej; przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej chemii, fizjologii, podstaw dietetyki, anatomii, marketingu usług kosmetycznych i suplementacji oraz pogłębienie umiejętności dotyczących kosmetologii, dermatologii, a także zarządzania gabinetem kosmetycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu terapii schorzeń i defektów skóry oraz ciała umożliwiających wsparcie leczenia podologicznego, dermatologicznego, fizjoterapeutycznego czy dietetycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA NOWOCZESNA I ESTETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych stosowanych w pielęgnacji skóry i profilaktyce przeciwstarzeniowej oraz wykorzystywanych w walce z rozstępami, cellulitem, nadmiarem tkanki tłuszczowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA Z ELEMENTAMI WIZAŻU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej, dermatologii, fizjologii, anatomii, dietetyki, a także wizażu i marketingu produktów kosmetycznych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRAJOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu zastosowania Krajowych Standardów Rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych oraz prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci wskazanego kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu teorii przestępstw oraz skutecznych metod i technik ich zapobiegania, wykrywania i zwalczania. Dodatkowo program kierunku skoncentrowany jest na wyposażeniu słuchacza w praktyczne umiejętności z zakresu specjalistycznych badań kryminalistycznych, a także wykonywania czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym w tym obszarze. Ponadto słuchacz uzyska umiejętność oceny sytuacji przestępczych, ich pomiaru i szczegółowej analizy, a także znajomość ich występowania, które pozwolą na profesjonalne wykonywanie pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym, kryminologicznym, kryminalistyczny, a także w oparciu o naukę z zakresu patologii społecznych. Słuchacze zdobędą aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność powiązania tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

  Absolwenci studiów nabywają kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych; poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie; znacząco poszerzają wiedzę z zakresu psychologii osobowości, zachowań przestępczych i negocjacji.

  Kierunek ten umożliwia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy związanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porządkiem publicznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa podatkowego, księgowości, a także ubezpieczeń społecznych; poznanie szerokiego zasobu wiadomości w obszarze metod i technik organizacji systemu płac w przedsiębiorstwie. Ponadto kierunek umożliwia wykształcenie umiejętności w taki sposób, aby absolwent był wyposażony w pełni profesjonalną oraz kompleksową wiedzę w kontekście realizacji zadań należących do pracowników działów księgowych i kadrowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSZTAŁTOWANIE, PROJEKTOWANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności i wiedzy osób pracujących zarówno w szkolnictwie, jak i w ogrodnictwie, zajmujących się w szczególności zakładaniem terenów zielonych i ich pielęgnacją.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KYNOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ten umożliwia słuchaczom podjęcie pracy z psami poprzez poszerzenie wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych oraz wyposażenie ich w kompetencje i umiejętności pozwalające na prowadzenie własnej działalności w tym zakresie.

  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: anatomii, fizjologii, fizjoterapii, prowadzenia hodowli psów rasowych, zasad profilaktyki weterynaryjnej, pielęgnacji, żywienia, udzielania pierwszej pomocy, organizacji psychologii, podstaw rehabilitacji oraz regulacji prawnych w chowie i hodowli psów.

  Absolwent kierunku zna objawy najważniejszych chorób, w tym zakaźnych i pasożytniczych oraz wad genetycznych i wrodzonych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KYNOTERAPEUTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na wybranym kierunku jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze kynoterapeuty/dogoterapeuty.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na wskazanym kierunku mają na celu przygotowanie słuchacza do wprowadzenia i praktycznej realizacji koncepcji zarządzania produkcją. Program studiów został opracowany tak, aby przedstawić zagadnienia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, zarządzania ludźmi poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji, poprzez umiejętność zastosowanie i analizą wyników metod i wykorzystywanych narzędzi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEGISLACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawnych i ich opiniowaniem; dostarczenie wiedzy z zakresu przebiegu procesu legislacyjnego oraz rozwój praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem prawa, zarówno na poziomie ustaw, rozporządzeń, aktów wewnętrznych, jak i aktów prawa miejscowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA, TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe pozwalają słuchaczowi na uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w obszarze prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

  Słuchacz w toku trwania studiów poszerzy wiedzę z zakresu spedycji, logistyki i transportu, a także będzie potrafił stosować nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy lub nauczyciela logopedy. Ich celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA (DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela logopedy i pedagoga specjalnego w zakresie logopedii. Ich celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy. Ich celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji do pracy w zawodzie:

  - logopedy w placówkach służby zdrowia oraz

  - nauczyciela logopedy w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych oraz integracyjnych, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA Z ALTERNATYWNĄ I WSPOMAGAJĄCĄ KOMUNIKACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny; ich celem jest przygotowanie wysoko-wykwalifikowanej kadry specjalistów w obszarze logopedii i komunikacji do pracy w placówkach szkolno–wychowawczych i terapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy i/lub nauczyciela logopedy oraz uprawnień do pracy w charakterze instruktora emisji głosu; wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w tejże terapii. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA Z NEUROLOGOPEDIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny; ich celem jest przygotowanie do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy występującymi z powodu zaburzeń ogólnego rozwoju lub jako wynik patologii oddzielnych narządów, a także z zaburzeniami wynikającymi z uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Słuchacz uzyska umiejętności diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGORYTMIKA W PRACY PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, muzyki, anatomii i patologii narządów głosu, mowy oraz słuchu; uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z logorytmiki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksowe umiejętności oraz aktualną wiedzę z zakresu szeroko pojętego marketingu, w tym między innymi strategii marketingowych dla instytucji i firm na rynku Unii Europejskiej, stosowania różnorodnych instrumentów marketingu, analiz i badań oraz działań wspomagających te procedury, dającym możliwości efektywnego zarządzania marketingiem w firmach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING I PR RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w kampaniach marketingowych, które jednocześnie pozwalają na zmniejszenie budżetów marketingowych i optymalizację ich efektywności.

  Uczestnicy dowiedzą się, jak dotrzeć do poszczególnych grup odbiorców i jak budować z nimi trwałe relacje przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi marketingowych. Zapoznają się także z metodami współpracy z mediami, które są integralną częścią każdej kampanii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w organizacjach sportowych, które prowadzą działalność na dwóch rynkach, czyli skierowaną do odbiorców swych usług (widzów imprez sportowych) oraz do przedsiębiorstw i osób, chcących zainwestować w sport, jak też do sponsorów sportu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, niezbędnej w osiągnięciu sukcesu; kształcenie efektywnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz liderów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MATEMATYCZNIE UZDOLNIONE DZIECI: DIAGNOZA, WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie: diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci na poziomie wczesnoszkolnym, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie wraz z edukacją matematyczną prowadzoną stosownie do ich potrzeb umysłowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA DLA INŻYNIERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, będącej podstawą do doskonalenia umiejętności menedżerskich z zakresu analizy, podejmowania decyzji, ustalania strategii rozwojowych firm oraz sprawnego komunikowania się i negocjacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Opracowany przez specjalistyczną kadrę program kierunku ma za zadanie uzupełnić wiedzę i umiejętności praktyczne słuchaczy o najbardziej aktualne zagadnienia z dziedziny zarządzania. Absolwent uzyska interdyscyplinarne kompetencje w zakresie analizy i metod sprawnego rozwiązywania problemów w firmie, negocjowania i komunikacji interpersonalnej, a także panujących warunków gospodarczych, kulturowych i społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych MBA dla prawników umożliwia słuchaczom zapoznanie z ogólnymi modelami zarządzania biznesem oraz warunkami, w których funkcjonuje menedżer. Absolwenci kierunku uzyskują umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem, marketingu, komunikacji oraz finansów. Po ukończonym kierunku słuchacze mają możliwość szybszego awansu zawodowego dzięki uzyskanej wiedzy w zakresie zdolności przywódczych.

  Program studiów skoncentrowany jest na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności menedżerskich w miejscu pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA ENERGETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA Energetyka mają na celu przygotowanie absolwentów do rozwinięcia wysokich kompetencji zarządczych, które niezbędne są do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarze energetycznym. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na kierunku MBA Finanse jest przekazanie absolwentowi aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych sprofilowanych na zarządzanie firmą oraz jej finansami we współczesnych, dynamicznie rozwijających się jednostkach organizacyjnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ma na celu przygotowanie, na najwyższym poziomie kwalifikacji, kadry menegerskiej posiadającej szerokie spektrum narzędzi zarządczych do efektywnego kreowania strategii personalnych oraz rozwojowych w jednostce organizacyjnej. Dodatkowo absolwent zostanie zaznajomiony z szeroką gamą kompetencji zarządczych takich jak analiza i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, podejmowanie decyzji, skutecznej negocjacji, komunikacji jak i efektywnej współpracy.  Ponadto słuchacz pozna wszelkie aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, wprowadzania technologii oraz rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o branżę IT.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA NOWOCZESNA LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę i zdolności niezbędne do efektywnego zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem sprawnego koordynowania systemem logistycznym i dystrybucyjnym. Uczestnicy zapoznają się z szerokim spektrum zagadnień z takich dziedzin jak ekonomia, marketing czy strategie komunikacyjne i negocjacyjne.

  Program kierunku został stworzony z myślą o przygotowaniu kadry zarządzającej, wyspecjalizowanej w zakresie nowoczesnej logistyki, ale również mającej wysoką wiedzę dotyczącą panujących warunków gospodarczych, kulturowych, społecznych i politycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Studia pozwalają na nabycie oraz rozwój wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych do zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych MBA pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, a także skutecznego negocjowania i rozwiązywania konfliktów. Absolwenci studiów są przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem w spójny strategicznie sposób.

  Po ukończonym kierunku słuchacze mają możliwość szybszego awansu zawodowego dzięki podwyższonym kwalifikacjom w zakresie zdolności przywódczych. Program studiów kładzie nacisk na problematykę ważną i aktualną dla polskich przedsiębiorstw. 

  Studia podyplomowe umożliwiają słuchaczom zapoznanie z ogólnymi modelami zarządzania biznesem oraz warunkami, w których funkcjonuje menedżer. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE RODZINNE I PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie w zakresie mediacji rodzinnych oraz pomocy psychologicznej w pracy z rodzinami, przydatne zarówno w poszukiwaniu: konstruktywnych rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzicami, pomocy w wypracowaniu porozumienia mającego na celu ochronę więzi rodzinnych w drodze mediacji sądowych i pozasądowych, jak i udzielania pomocy rodzicom w odniesieniu do zachowań problemowych dzieci.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDYTACJA I EKSPRESJA RUCHU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu różnorodnych form rekreacji, między innymi na pracy z dźwiękiem, rytmem i ruchem oraz treningu tańca powiązanego z ekspresją artystyczną; obejmuje ponadto: teorię medytacji i ekspresji ruchu, wybrane techniki taneczne, Body Mind Cantering (BMC), metodykę ćwiczeń medytacji oraz ekspresji ruchu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENADŻER SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę i umiejętności menedżerskie w obszarach projektowania, wdrażania i rozwijania systemów jakości według obowiązujących międzynarodowych standardów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do samodzielnego i innowacyjnego kierowania pracą w instytucjach kultury, pozyskiwaniem środków na finansowanie kultury oraz przygotowaniem i realizacją projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Menedżer sportu mają na celu przekazanie uczestnikowi wiedzy z zakresu obowiązujących w sporcie i rekreacji aktualnych przepisów prawnych, kierowania instytucjami sportowymi oraz pozyskiwania źródeł dofinansowania imprez sportowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SPORTU I REKREACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kształcenia koncentruje się na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w obszarze zadań menedżera sportu i rekreacji.

  W trakcie trwania studiów słuchacze pozyskują kluczowe kompetencje menedżera sportu i rekreacji, niezbędną wiedzę na temat organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, pozyskiwania środków na ich przygotowanie i organizację oraz pozyskiwania sponsorów i środków publicznych.

  Rozszerzona wiedza i nabyte umiejętności menedżerskie pozwolą doskonale odnaleźć się w rolach trenerów, instruktorów czy organizatorów imprez sportowych. Absolwenci ww. studiów nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: zarządzania komercyjnymi instytucjami sportowymi, obiektami sportowymi, ośrodkami sportu i rekreacji; coachingu i menagementu klubów sportowych, sekcji sportowych w instytucjach pożytku publicznego; budowania wizerunku instytucji sportowych; kreowania i sprzedaży produktów sportowych; prowadzenia negocjacji w zakresie transferów i pozyskiwania zawodników; znajomości norm zwyczajowych i prawnych w dziedzinie zawierania i rozwiązywania umów z klubem i administratorami obiektów sportowych; organizacji imprez sportowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER TURYSTYKI I SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  - zarządzania sektorem sportowo-turystycznym, zarówno w tworzących się w Polsce profesjonalnych klubach w różnych dyscyplinach sportu, jak również działaniach w zakresie sportu masowego oraz usługach rekreacyjno-sportowych;

  - kreowania strategii rozwoju turystyki i sportu;

  - marketingu oraz rachunkowości w organizacjach turystyczno-sportowych;

  - zarządzania klubem sportowym, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystyczno-sportowych;

  - założenia własnej działalności w zakresie usług turystycznych i sportowych;

  - krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze turystyki i sportu;

  - skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODYKA NAUCZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji z zakresu metod wykorzystywanych w procesie nauczania oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania w zależności od różnorodnych czynników.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rzetelne przygotowanie uczestnika do umiejętnego zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej w obszarach sporządzania sprawozdań finansowych, takich jak polityka rachunkowości czy wycena bilansowa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MSP- FINANSE, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania finansami, rozliczania podatków i prowadzenia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MUZYKOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem wskazanego kierunku jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej i aktualnej wiedzy z obszaru muzykoterapii pozwalającej udoskonalić efekty terapeutyczne w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych, schorzeń psychicznych oraz nerwic. Formuła studiów umożliwia kompleksowe oraz metodyczne przygotowanie do kształcenia z wykorzystaniem terapii za pośrednictwem sekwencji dźwięków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz zdobędzie niezbędne kompetencje do prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz badaniami epidemiologicznymi (opisowe, eksperymentalne i analityczne). Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności i wiedzę specjalistyczną z zakresu wirusologii, immunologii, chorób zakaźnych oraz toksykologii, a także epidemiologii. 

  Absolwent będzie dysponował wiedzą z zakresu funkcjonowania i organizacji służb sanitarno-epidemiologicznych zarówno w Polsce jak i w wybranych krajach europejskich takich jak: Niemcy, Belgia, Francja, Czechy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NARZĘDZIA ANALITYKA FINANSOWEGO (WYCENA, ANALIZA FINANSOWA, OPŁACALNOŚĆ) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII I CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII I GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII I INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE CHEMII I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) I TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) ORAZ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE ETYKI I FILOZOFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE FIZYKI I CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE FIZYKI I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII I CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII I FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I JĘZYKA POLSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII ORAZ GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII ORAZ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII SZTUKI I WIEDZY O KULTURZE (KULTUROZNAWSTWO) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
 • NAUCZANIE INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE INFORMATYKI I FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (EDB) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I BIOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MUZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MUZYKI I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MUZYKI I HISTORII MUZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MUZYKI I TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI I HISTORII SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI, MUZYKI I TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PODSTAW PRAWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży audiowizualnej (AUD); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży audiowizualnej (AUD); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotów zawodowych odpowiadającej danej branży, 

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY BUDOWLANEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży budowlanej (BUD); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY CERAMICZNO-SZKLARSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży ceramiczno-szklarskiej (CES); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej (DRM); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży ekonomiczno-administracyjnej (EKA); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroenergetycznej (ELE); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY GÓRNICZO-WIERTNICZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży górniczo-wiertniczej (GIW); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY HANDLOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży handlowej (HAN); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY LEŚNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży leśnej (LES); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY MECHANICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży mechanicznej (MEC); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży motoryzacyjnej (MOT); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY OGRODNICZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży ogrodniczej (OGR); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY POLIGRAFICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej (PGF); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY PRZEMYSŁU MODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży przemysłu mody (MOD); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY ROLNO-HODOWLANE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży rolno-hodowlanej (ROL); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży spedycyjno-logistycznej (SPL); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży spożywczej (SPC); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY TELEINFORMATYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży teleinformatycznej (INF); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY TRANSPORTU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu drogowego (TDR); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH BRANŻY TRANSPORTU LOTNICZEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu lotniczego (TLO); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH - TECHNIK ELEKTRYK I ELEKTRYK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik elektryk (311303) i elektryk (741103), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu oraz instalowania układów i urządzeń elektronicznych; eksploatacji urządzeń elektronicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH - TECHNIK LOGISTYK I TECHNIK SPEDYTOR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodach:

  - technik logistyk (333107);

  - technik spedytor (333108), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH - TECHNIK MECHANIK ORAZ MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik mechanik (311504) oraz mechanik- monter maszyn i urządzeń (723310), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu i obsługi maszyn i urządzeń; użytkowania obrabiarek skrawających oraz wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH - TECHNIK MECHATRONIK I MECHATRONIK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik mechatronik (311410) i mechatronik (742118), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz eksploatacji i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH - TECHNIK ROLNIK I ROLNIK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodach:

  - technik rolnik (311218) i rolnik (613003), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia, organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH - TECHNIK TELEKOMUNIKACJI ORAZ MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodach:

  - technik telekomunikacji (352203) i monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu, utrzymania torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich; uruchamiania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - FLORYSTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - florysta (343203), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych, aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - MECHATRONIK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - mechatronik (742118), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PODOLOG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - podolog (323014), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu:

  a) świadczenia usług w zakresie zabiegów podologicznych.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik administracji (334306), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu obsługi klienta w jednostkach administracji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK ANALITYK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik analityk (311103), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu przygotowywania sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych; wykonywania badań analitycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik architektury krajobrazu (314202), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu; organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK BUDOWNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik budownictwa (311204), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu wykonywania robót zbrojarskich, betoniarskich, murarskich i tynkarskich; montażu konstrukcji budowlanych; organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu, eksploatacji i organizacji robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK EKONOMISTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik ekonomista (331403), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji, spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik eksploatacji portów i terminali (333106)

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK GEODETA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik geodeta (311104), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywania wyników tych pomiarów; wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu przygotowywania oraz wykonywania prac graficznych i publikacji cyfrowych, drukowania cyfrowego i obróbki druków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK HANDLOWIEC - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik handlowiec (522305), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia sprzedaży oraz działalności handlowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK HOTELARSTWA I PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik hotelarstwa (422402);

  - pracownik obsługi hotelowej (962907).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK INFORMATYK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik informatyk (351203), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń, systemów mechatronicznych i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik ochrony środowiska (325511), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu oceny stanu środowiska, planowania i realizacji zadań w ochronie środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik organizacji turystyki (422104), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu przygotowania imprez i usług turystycznych; obsługi klienta oraz rozliczania imprez i usług turystycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik pojazdów samochodowych (311513), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu obsługi, diagnozowania oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, oraz pojazdów samochodowych; organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK PROGRAMISTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik programista (351406), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu: tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; projektowania, programowania i testowania aplikacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK PROGRAMISTA I TECHNIK INFORMATYK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik programista (351406);

  - technik informatyk (351203).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik przemysłu mody (311941), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu projektowania, organizacji procesów wytwarzania i wytwarzania wyrobów odzieżowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik rachunkowości (431103), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości, spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik realizacji nagrań (352123);

  - technik realizacji nagłośnień (352124).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik reklamy (333907), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu wykonywania przekazu reklamowego oraz zarządzania kampanią reklamową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK ROBOTYK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik robotyk (311413), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu:

  a) montażu, uruchamiania i obsługi systemów robotyki;

  b) eksploatacji i programowania systemów robotyki.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK STYLISTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik stylista (311946), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu:

  a) projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych;

  b) stylizacji ubioru i kreacji wizerunku.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik technologii żywności (314403), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu wytwarzania produktów spożywczych, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym oraz kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK TELEINFORMATYK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - technik teleinformatyk (351103), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania systemami operacyjnym; eksploatacji i konfiguracji oraz administrowania sieciami rozległymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu montażu, uruchamiania oraz eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - Technik usług fryzjerskich (514105), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu wykonywania usług fryzjerskich oraz projektowania i wykonywania fryzur.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - Technik usług kosmetycznych (514207), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu wykonywania zabiegów kosmetycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie:

  - Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu sporządzania potraw i napojów oraz organizacji żywienia i usług gastronomicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego (AU); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU BUDOWLANEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru budowlanego (BD); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego (EE); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU GASTRONOMICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru gastronomicznego (G); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU MECHANICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru mechanicznego (M); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU MEDYCZNO - SPOŁECZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru medyczno - społecznego (MS); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU ROLNICZO-LEŚNEGO Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska (RL); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH OBSZARU TURYSTYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru turystycznego (T); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZYRODY I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZYRODY I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE TECHNIKI I INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (WDŻ) I EDUKACJA SEKSUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (WDŻ) I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

  - wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

  - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

  - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest poszerzenie wiedzy słuchacza oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji i mediacji. Słuchacz tego kierunku udoskonali swoje kompetencje psychologiczne i społeczne oraz pozna warsztat pracy negocjatora.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE KRYZYSOWE I POLICYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznego działania w szeroko pojętych negocjacjach, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dodatkowo powyższy kierunek przygotowuje specjalistów do pracy negocjatora oraz mediatora w sytuacjach kryzysowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacjach pozaszkolnych form kształcenia oraz w opiece nad dziećmi; wypracowanie możliwych w codziennej realizacji rozwiązań w zakresie nowych metod nauczania przyczyniających się do wzrostu efektywności kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jestzdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacjach pozaszkolnych form kształcenia oraz w opiece nad dziećmi; wypracowanie możliwych w codziennej realizacji rozwiązań w zakresie nowych metod nauczania, przyczyniających się do wzrostu efektywności kształcenia oraz zrozumienie istoty coachingu i mentoringu jako narzędzi wspomagających rozwój potencjału człowieka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROPSYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na wybranym kierunku jest przygotowanie psychologów do samodzielnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami chorymi, u których zdiagnozowano organiczne uszkodzenia mózgu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROREHABILITACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek Neurorehabilitacja umożliwia uzyskanie wykształcenia i przygotowanie zawodowe niezbędne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

  Program kształcenia obejmuje treści związane z najczęściej występującymi schorzeniami neurologicznymi (dysleksja, ADHD, autyzm, zaburzenia językowe, tiki, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, agresja, zaburzenia na skutek uszkodzenia mózgu w wyniku urazów mechanicznych i chorób), związanymi z nimi dysfunkcjami oraz problemami, ich diagnostyką oraz terapią. 

  Absolwent kierunku potrafi samodzielnie programować i prowadzić zajęcia rehabilitacyjne pacjentów neurologicznych w tym m.in.: 

  - osób po udarach mózgu, z uszkodzeniami pourazowymi mózgu i rdzenia kręgowego oraz z innymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN);

  - ze schorzeniami obwodowego układu nerwowego i neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, Parkinsona);

  - ze stwardnieniem rozsianym.

  Posiada ponadto wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności pacjentów neurologicznych, utraconej wskutek chorób lub urazów osób w różnym wieku. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podnoszenie kompetencji merytorycznych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych oraz językowych czynnych zawodowo nauczycieli oraz przygotowanie ich do wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania matematyki w pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI); podniesienie kompetencji kadry zarządzającej poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności doboru i wykorzystania narzędzi organizacyjnych i technicznych niezbędnych do organizacji ochrony danych osobowych oraz zarządzania ochroną informacji niejawnej; przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIZNESIE ORAZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie; zapoznanie uczestników z przepisami prawa ochrony danych osobowych, obowiązującymi sposobami wykładni prawa, orzecznictwem trybunałów europejskich i sądów krajowych oraz wyposażenie w umiejętności i kompetencje wykorzystanej wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, organów i instytucji publicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest dostarczenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, prawnych, technicznych, organizacyjnych oraz budżetowych w obszarze ochrony środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia ról zdrowotnych m.in. w zakresie wykorzystywania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej oraz finansowania placówek. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia słuchaczowi zdobycie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych, zasad regulacji prawnych obejmujących dokumentację medyczną, zasad funkcjonowania systemu zdrowia oraz praw pacjentów. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami; uzyskanie przez słuchaczy gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ODNOWA BIOLOGICZNA Z ELEMENTAMI WELLNESS I FIZJOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do przeprowadzania zabiegów odnowy biologicznej dla osób w różnym wieku, charakteryzującymi się indywidualnymi potrzebami. Studia przygotowują słuchaczy do podjęcia zatrudnienia w różnego rodzaju instytucjach prowadzących profilaktykę chorób i poprawy stanu zdrowia.

  Treści kształcenia obejmują między innymi fizjologię wysiłku sportowego, chronobiologię, system i wspomaganie odnowy biologicznej, BHP w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej, wybrane metody fizjoterapii, psychoterapię i techniki relaksacyjne, traumatologię, doraźną pomoc i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych, odnowę biologiczną w życiu codziennym, sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej, organizację lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapeutycznego i sportowego oraz doping w sporcie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OGRODNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ten umożliwi słuchaczom zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla zawodu ogrodnika.

  Program studiów podyplomowych na kierunku Ogrodnictwo obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:

  - bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodnictwie,

  - sadownictwo i organizacja uprawy roślin sadowniczych,

  - warzywnictwo i organizacja uprawy warzyw,

  - rośliny ozdobne i organizacja uprawy roślin ozdobnych,

  - mechanizacja i ekonomika w ogrodnictwie,

  - przepisy ruchu drogowego,

  - ochrona roślin,

  - prowadzenie produkcji ogrodniczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji:

  - pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego;

  - arteterapeuty w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPIEKA PALIATYWNA I GERIATRYCZNA Z ELEMENTAMI REHABILITACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów na wskazanym kierunku obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do pracy z osobami starszymi oraz umożliwia zdobycie eksperckiej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów na wskazanym kierunku skoncentrowany jest na pogłębieniu wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchacza z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, prawa rodzinnego, metodyki pracy opiekunki oraz komunikacji interpersonalnej. Słuchacz zapozna się również z zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji podopiecznego z opisem środowiska oraz wnioskowania o umieszczenie wytypowanych osób w domach pomocy społecznej.

  Absolwenci uzyskają również wiedzę w obszarach współpracy z ośrodkami opieki społecznej, prowadzenia wywiadów środowiskowych oraz podejmowania efektywnych działań w obszarach organizowania pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych ludzi i rodzin potrzebujących pomocy w wyniku bezrobocia, zdarzeń losowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPTOMETRIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent ww. kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu:

  - wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego;

  - identyfikowanie odstępstw od norm fizjologicznych, w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;

  - prowadzenie i nadzorowanie rehabilitacji układu wzrokowego;

  - spostrzeżenie zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych.

  Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.: anatomii i fizjologii- ogólnej i wzroku, optyki, okulistyki (w tym okulistyki klinicznej), optometrii (w tym kontaktologii i widzenia obuocznego), patologii wzrokowych, oftalmiki, technologii okularowych oraz pomiarów i aparatury okulistycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPTYMALIZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu przeprowadzania efektywnej rekonstrukcji i cyfryzacji procesów biznesowych. Dodatkowo po ukończeniu kierunku słuchacz będzie potrafił zarządzać zespołami realizującymi projekty cyfryzacji powyższych procesów. Absolwenci poszerzą również swoje umiejętności w zakresie standaryzacji, optymalizacji oraz unowocześnienia procesów biznesowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kierunku skupiony jest na skutecznym zarządzaniu organizacją, w oparciu o zarządzanie oraz narzędzia kontroli zarządczej. W toku studiów poruszane są podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarzadzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

  Absolwenci poznają zasadniczą wiedzę w obszarze HR i kierowania organizacją publiczną oraz monitorowania sprawności funkcjonalności organizacji we wszystkich jej obszarach. Ponadto kierunek umożliwia rozwinięcie kompetencji kierowniczych niezbędnych podczas zarządzania zespołem projektowym działającym na rzecz progresywności organizacji, a także do zwierzchnictwa i motywacji kontrahentów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

  Stanowią one kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze - przekazują wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPORTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy potrzebnej do zarządzania organizacjami sportowymi (klubami sportowymi, klubami fitness, obiektami sportowym itp.), budowania wizerunku instytucji sportowych, organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych, jak również prowadzenia negocjacji. Studia umożliwiają uczestnikowi pogłębienie swoich umiejętności w obszarach realizacji wyznaczonych celów w powiązaniu z interpretacją danych realiów rynkowych.

  Absolwenci studiów posiadają rzetelne przygotowanie z zakresu zastosowania metod i technik zarządzania, organizacji, a także przeprowadzania umiejętnej analizy kondycji jednostek rekreacyjno-sportowych; są w stanie efektywnie zarządzać klubami i innymi organizacjami sportowymi; sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej; uzyskują kwalifikacje/uprawnienia dające prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienia są wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I MARKETING W AGROBIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOG SZKOLNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga szkolnego, a także uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

  Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego jak również do: diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz powodów ewentualnych niepowodzeń szkolnych, związanych z sytuacjami traumatycznymi oraz kryzysowymi w domu i szkole; dostrzegania zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym; wczesnego wspomagania jak również wspierania rozwoju dzieci i młodzieży; koordynowania oraz wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny; organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej jak również dysfunkcji w tym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty we wszystkich placówkach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do:

  - samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,

  - organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty we wszystkich placówkach edukacyjnych oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do:

  - samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,

  - organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej - diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych jak i ich rodzin, zasad funkcjonowania instytucji leczniczych oraz systemów wsparcia społecznego; kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością; pozwalają ponadto rozwinąć kompetencje społeczne w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej); specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej - diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych jak i ich rodzin, zasad funkcjonowania instytucji leczniczych oraz systemów wsparcia społecznego; kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością; pozwalają ponadto rozwinąć kompetencje społeczne w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej); specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej - diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych, jak i ich rodzin, zasad funkcjonowania instytucji leczniczych oraz systemów wsparcia społecznego; kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością; pozwalają ponadto rozwinąć kompetencje społeczne w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną” mają na celu merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog, wychowawca; wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna” mają na celu:

  - wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy resocjalizacyjnej, dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym,

  - wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie i stosowanie skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych i psychokorekcyjnych w pracy z osobami z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym oraz z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze, jak również wobec wszelkich osób z symptomami niedostosowania społecznego (przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej),

  - nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,

  - wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,

  - uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego,

  - przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych wobec: dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny; osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym oraz z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze,

  - ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia” mają na celu przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych.

  Absolwenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na ww. kierunku umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających im przygotowanie do diagnozowania pedagogicznego na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości, a także w przypadku przejawów niedostosowania społecznego wymagających interwencji doraźnej lub psychoprofilaktycznej.

  Absolwent studiów zna podstawowe metody pracy z osobami pochodzącymi ze środowisk kryminogennych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo, pozwalających mu na profesjonalną współpracę z sądem, prokuraturą czy policją. Przygotowany jest ponadto do prowadzenia mediacji pomiędzy nieletnimi sprawcami czynów przestępczych, a ofiarami tych przestępstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PSYCHOPEDAGOGIKĄ KREATYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego oraz do diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów i przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, wczesnego wspomagania oraz systematycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, koordynowania i wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych, a także budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej oraz dysfunkcji w tym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA TAŃCA Z CHOREOGRAFIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zakresu różnorodnych form tanecznych w placówkach oświatowych, wychowawczych oraz ośrodkach kultury takich jak: szkoły i przedszkola, teatry muzyczne, świetlice, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki animacji, różnego rodzaju ośrodki edukacyjne i opiekuńcze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie pełnej wiedzy z zakresu podatków (tj. prawa podatkowego, rachunkowości oraz prawa karnego skarbowego), jej usystematyzowanie oraz przygotowanie słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w obszarze podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych; przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy bądź uzupełnienie wiedzy, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w doradztwie podatkowym, doradztwie gospodarczym, administracji publicznej (w szczególności administracji skarbowej), działach finansowo-księgowych szeregu podmiotów sektora publicznego i prywatnego; przygotowanie słuchaczy do egzaminu zawodowego z zakresu doradztwa podatkowego. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego oraz karnego skarbowego; nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych; przygotowanie słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji w zakresie podologii: ogólnej, kosmetologicznej i klinicznej; uzyskanie wiedzy i rozwój umiejętności dotyczących diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp i paznokci.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODOLOGIA Z MASAŻEM STÓP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji w zakresie podologii: ogólnej, kosmetologicznej i klinicznej; uzyskanie wiedzy i rozwój umiejętności dotyczących diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także masażu kończyn dolnych, pielęgnacji stóp i paznokci.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POLITYKA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu organizacji życia publicznego, a także zapobiegania konfliktom, które zaburzają sposób funkcjonowania społeczeństwa. Kierunek umożliwia także zapoznanie się z tematyką prowadzenia badań o charakterze diagnostycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA I INTERWENCJE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy rodzinne, małżeńskie, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy okresu dojrzewania, wieku podeszłego itp.) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, próby samobójcze, żałoba i strata, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną itp.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA UCZNIOM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej w obszarze oświaty i edukacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej; wszechstronne przygotowanie do udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych, sytuacyjnych, środowiskowych oraz egzystencjalnych; przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PORADNICTWO RODZINNE I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (PROFILAKTYKA I TERAPIA SYSTEMÓW RODZINNYCH)/TERAPEUTA RODZINNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami ją wpierającymi; profesjonalne przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań: edukacyjnej, społecznej oraz rodzinnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PORADNICTWO ŻYWIENIOWE I DIETETYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo – dietetycznych; przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu kompleksowe przygotowanie kadr do odpowiedniego pozyskiwania i wykorzystywania dostępnych dla Polski środków finansowych, pochodzących głównie ze źródeł europejskich.

  Celem ogólnym studiów jest poszerzenie wiedzy zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a także pełną wiedzę w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce oraz zasadach dotyczących prowadzenia, sporządzania, rozliczania merytorycznego i finansowego projektów finansowanych ze środków unijnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POZYSKIWANIE, REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu pogłębienie specjalistycznej wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRACA SOCJALNA NA RZECZ IMIGRANTÓW/UCHODŹCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ten umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących pracy socjalnej na rzecz imigrantów i uchodźców. 

  Program kierunku obejmuje m.in. następujące zagadnienia: uchodźcy i migranci w świetle prawa, polityka migracyjna, problematyka migracji, socjologia kultury, cudzoziemcy w polskim systemie edukacji szkolnej, integracja i aktywizacja społeczna uchodźców oraz migrantów w środowisku społecznym, instytucje i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantów, kulturowo-społeczne i psychologiczne aspekty pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRACA Z DZIEĆMI SPRAWIAJĄCYMI TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy o wychowaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz poszerzenie umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z trudnymi zachowaniami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA MOTYWACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Praktyczna psychologia motywacji jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  - Psychologii ogólnej i jej wykorzystania w osiąganiu celów – zagadnień psychologii osiągnięć, typów i mechanizmów motywacji, prawidłowości przebiegu procesów motywacyjnych,

  - Psychologii społecznej - teorie motywacji i ich znaczenie, skala motywacji, relacje między emocjami i motywacjami,

  - Uwarunkowań i praktycznych technik zwiększania wydajności, motywacji i wytrwałości mających zastosowanie w różnych sytuacjach,

  - Indywidualnych kompetencji psychologicznych, takich jak: efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie ze stresem i trudnościami, umiejętność skutecznego komunikowania się czy autoprezentacji, ułatwiających sprawną realizację zadań i osiąganie celów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przedstawienie zagadnień z zakresu: podstaw psychologii, spostrzegania świata społecznego, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji, reguł rządzących kontaktami interpersonalnymi; kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych (takich jak zwalczanie stresu, utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (skuteczna komunikacja interpersonalna, asertywność, autopromocja, efektywne kierowanie zespołami, rozwiązywanie konfliktów).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: przekazanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej, niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji słuchaczy w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiedzy prawniczej i administracyjnej w połączeniu z sprecyzowanymi umiejętnościami zawodowymi w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów w różnych gałęziach prawa, w tym w gałęzi prawa europejskiego oraz międzynarodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie i doskonalenie wiedzy w zakresie najważniejszych dziedzin prawa, w szczególności powiązanych z zajmowaniem stanowiska tłumacza przysięgłego oraz specjalistycznego. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO DLA URZĘDNIKÓW NIEBĘDĄCYCH PRAWNIKAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie niezbędnego zasobu wiedzy prawniczej i administracyjnej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi, przede wszystkim w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów w różnych gałęziach prawa, w tym w prawie europejskim i międzynarodowym.

  Przygotowanie uczestników studiów do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej (samorządowej, rządowej oraz państwowej), a także w różnych obszarach aktywności administracji publicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością windykacyjną; doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnego obrotu gospodarczego, a także pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej podstawowych problemów prawa handlowego i gospodarczego na podstawie określonych regulacji prawnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają opanowanie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawa normujących gospodarkę nieruchomościami. Szczególna uwaga poświęcona jest unormowaniom prawnym dotyczącym zagadnień cywilnoprawnych - w tym między innymi instytucji pełnomocnictwa w obrocie nieruchomościami, ochrony rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, wspólnot mieszkaniowych, prawa sąsiedzkiego, zasiedzenia, ochrony prawa własności, własności wód, własności złóż i kopalin, instytucji użytkowania wieczystego, hipoteki, służebności przesyłu, znoszenia współwłasności, ochrony nabywcy nieruchomości lokalowych, ochrony najemcy lokalu, uprawnień wynajmującego oraz zasad dziedziczenia nieruchomości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO INWESTYCYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawa inwestycyjnego, tj. z procesu inwestycyjnego, budowlanego, gospodarczego, kontraktów handlowych oraz poznanie niezbędnych podstaw teoretycznych, jak i praktycznych umiejętności ich wykorzystania w ramach analizowanych problemów; uzyskanie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych umożliwiającej efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO INWESTYCYJNO - BUDOWLANE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ma za zadanie zapoznać uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz aspektami praktycznymi dotyczącymi prawa budowlanego i planowania przestrzennego.

  Słuchacze otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej służącej sprawnemu i prawidłowemu przeprowadzaniu inwestycji budowlanych, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi przede wszystkim w zakresie organizowania procesu inwestycyjno-budowlanego oraz obsługi administracyjno-biurowej; nabywają umiejętność kompleksowego podejścia do podejmowania robót budowlanych.

  Program studiów obejmuje ponadto reguły prawne, które mogą okazać się przydatne dla osób prowadzących inwestycje budowlane w tym m.in. prawo ochrony środowiska, zamówienia publiczne, ochronę zabytków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO KARNE MATERIALNE I PROCESOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz podniesienie kwalifikacji praktyków z organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości; zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do stosowania nowych uregulowań dotyczących w/w dyscypliny prawa w zakresie m.in. nowego modelu kary łącznej, środków zabezpieczających, kary ograniczenia wolności i innych kar wolnościowych, dozoru elektronicznego czy trybów konsensualnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO KARNE WYKONAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w obszarze wykonywania kar i środków karnych; doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorów sądowych, pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO KONKURENCJI I OCHRONY KONSUMENTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie kompleksowej wiedzy w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów w prawie krajowym oraz europejskim, a także zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem istniejących rozwiązań prawnych w tym obszarze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE I BIOETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa medycznego; obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; praw i obowiązków pacjentów; problematyki odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej; etyki, bioetyki, dylematów medycznych, moralnych i społecznych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych i zarządzających podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem studiów z zakresu prawa ochrony środowiska jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO OŚWIATOWE W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ I PLACÓWKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką) oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika; przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu prawa pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika (w tym regulacji prawnych stosunku pracy, a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika); przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe jest zwiększenie umiejętności, wiedzy oraz kompetencji osób posiadających licencję oraz przygotowujących się do jej uzyskania. Kształcenie na kierunku skoncentrowane jest na zagadnieniach z dziedzin nauk i dyscyplin z zakresu prawa, szczególnie restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, jak i wybranych nauk społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE (RESTRUKTURYZACJA I LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz starających się o jej uzyskanie; przekazanie odpowiedniej wiedzy, wyposażenie w umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą reprezentowały w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dłużnika lub wierzycieli.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej bądź przydatnej do pracy w obsłudze biznesu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE