Coaching i mentoring – studia podyplomowe w Lublinie

Coaching i mentoring – studia podyplomowe w Lublinie

Coaching i mentoring – studia podyplomowe w Lublinie
Dodaj do ulubionych

Coaching i mentoring – studia podyplomowe w Lublinie

Studia na kierunku Coaching i mentoring to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które są nastawione na samorozwój oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek coaching i mentoring - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Coaching i mentoring zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Lublinie mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING I MENTORING

Studia w Lublinie na kierunku Coaching i mentoring realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Coaching i mentoring możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Coaching i mentoring umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. metod pracy z klientem, coachingu w biznesie i edukacji, narzędzi psychometrycznych w coachingu i mentoringu czy budowania marki osobistej coacha i mentora. Program studiów zakłada, że studenci np. dowiedzą się, jak przygotować i zrealizować project coachingu w organizacji, zapoznają się z przebiegiem coachingu menedżerskiego oraz narzędziami do pracy w biznesie.

Słuchacze tego kierunku mogą również poznać metody pracy z dyrektorami placówek oświatowych i nauczyć się wspierać ich w procesie zarządzania placówką, a także zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie badania efektywności coachingu. Mają też możliwość zapoznania się z praktyczno-prawnymi aspektami coachingu i mentoringu oraz teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi ze wspieraniem rozwoju jednostek i zespołów.

Program studiów zakłada również, że studenci kierunku Coaching i mentoring zapoznają się ze standardami etycznymi głównych organizacji coachingowych działających w Poolsce, a także poznają najważniejsze wartości etyczne, którymi powinien kierować się coach czy poznają praktyczne metody i technika zarządzania sobą, zapoznają się z problematyką pracoholizmu i długotrwałego stresu czy profilaktyki wypalenia zawodowego.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Coaching i mentoring, to m.in.:

 • rynek pracy coacha i mentora,
 • planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej,
 • filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu,
 • psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu,
 • procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym,
 • budowanie i rozwijanie kultury etycznej organizacji,
 • filozofia jako odpowiedź na kluczowe pytania egzystencjalne.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING I MENTORING?

Studia na kierunku Coaching i mentoring trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COACHING I MENTORING

Absolwenci kierunku Coaching i mentoring dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia w miejscach, w których przydatne mogą być umiejętności komunikacyjne oraz miejscach, w których prowadzić można proces coachingowy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Coaching i mentoring:

 • działy human resources,
 • placówki edukacyjne,
 • ośrodki doradztwa zawodowego,
 • coach,
 • mentor,
 • kierownik zespołu.

Komentarze (0)