Studia podyplomowe Radom

Studia podyplomowe Radom

Studia podyplomowe Radom

Największy wybór studiów

podyplomowych w Radomiu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Radomiu

Studia podyplomowe w Radomiu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W RADOMIU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Akademia biznesu uth podyplomowe zjazdy
Business english podyplomowe zjazdy
Business german podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
Drukowanie 3d podyplomowe zjazdy
Europejskie systemy sterowania ruchem kolejowym i interoperacyjność podyplomowe zjazdy
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie biznesem podyplomowe zjazdy
Kryminologia, kryminalistyka i zwalczanie przestępczości podyplomowe zjazdy
Obsługa logistyczna przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii podyplomowe zjazdy
Prawo, organizacja i zarządzanie w administracji podyplomowe zjazdy
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie podyplomowe zjazdy
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Psychologia biznesu podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie podmiotami leczniczymi podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Kierunki studiów: 39 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Jak wyglądają studia podyplomowe w Radomiu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących kontynuować naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, studia podyplomowe mogą wybrać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki ekonomicznej na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Radomiu

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku.

Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

 

Oferta studiów podyplomowych w Radomiu

Radom jest jednym z mniejszych miast akademickich w Polsce, co nie oznacza, że nie można tu podjąć nauki na studiach podyplomowych. Poniżej przedstawiamy wybrane uczelnie i kierunki:

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu posiada dwa porozumienia o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwusemestralnych studiów podyplomowych pod roboczym tytułem „Nowoczesne Usługi Biznesowe”.

Pierwsze porozumienie zawarte zostało ze Spółką Poland Business Park XI Sp. z o.o., drugie natomiast z czterema Spółkami miejskimi: Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o., Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „RADPEC” Sp. Akcyjna, Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo- Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia różnych kierunków studiów, zainteresowanych specjalizowaniem się w branży usług outsourcingowych. Roczne studia podyplomowe mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. obejmujących m.in. Rachunkowość i Finanse, Business English, Analizę Danych i Podejmowanie Decyzji, Negocjacje, Planowanie i Wyznaczanie Celów, Efektywną Pracę w Zespole oraz tzw. umiejętności miękkie. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny prowadzi studia podyplomowe na następujących Wydziałach:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Rachunkowość, Finanse, Bankowość oraz Organizacja i zarządzanie.

Wydział Mechaniczny organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Rekonstrukcja wypadków drogowych i likwidacja szkód powypadkowych oraz Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym.

Wydział Informatyki i Matematyki organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Informatyka dla nauczycieli oraz Matematyka.

Wydział Transportu i Elektrotechniki: organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Elektronika i diagnostyka pojazdów,Walidacja - systemy i laboratoria pomiarowe, Bezpieczeństwo i jakość energii w elektroenergetyce, Komputerowo wspomagane energooszczędne systemy przekształcania energii elektrycznej oraz Nowe technologie w transporcie kolejowym.

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu również organizuje zajęcia na studiach podyplomowych.

Na wydziale Zarządzanie, otwarte są na kierunkach: Organizacja i zarządzanie w administracji, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością, Studia menedżerskie, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Menedżer sprzedaży i relacji z klientem, Elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD) oraz Menedżer zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym wydziałem jest wydział Finansów i Rachunkowości, z kierunkami: Wycena nieruchomości (studia kwalifikacyjne), Audyt i kontrola wewnętrzna, Rachunkowość i podatki, Doradca podatkowy, Doradca finansowy oraz Bankowość.

Studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji to: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Kadry i płace, Zamówienia publiczne, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ochrona danych osobowych w administracji i biznesie, Prawo egzekucyjne i windykacja należności, Menedżer ds. bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie projektami unijnymi oraz Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Wydział Transportu i Logistyki organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Logistyka łańcucha dostaw, Menedżer logistyki, Logistyka międzynarodowa w transporcie, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem drogowym oraz Logistyka i spedycja dla nauczycieli.

Wydział IT organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: E-bezpieczeństwo i informatyka śledcza, Grafika komputerowa i multimedialna, Menedżer sieci komputerowych, Nowoczesne aplikacje biznesowe, Technologie mobilne w biznesie oraz Informatyka dla nauczycieli.

Wydział Edukacji i Wspomagania rozwoju organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne), Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne), Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne), Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyne), Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową oraz Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wydział Psychologii i Rozwoju osobistego organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Coaching, Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne), Socjoterapia (studia kwalifikacyjne), Psychologia w biznesie, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy oraz Psychologia sądowa i mediacje.

Dostępne studia podyplomowe w języku angielksim to Business English, natomiast studia dla służb mundurrowych obejmują takie kierunki, jak: Zarządzanie w służbach mundurowych, Logistyka w służbach mundurowych oraz Cyberprzestępczość.

  • Centrum kształcenia Dorosłych CKD Edukacja prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

Biblioterapia, Drama, Profilaktyka uzależnień, Pierwsza pomoc, Kierownik wycieczek szkolnych, Technologia informacyjna, Profilaktyka i rozpoznanie przemocy w rodzinie, Asystent rodziny, Arteterapia i terapia zajęciowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bibliotekoznawstwo, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy, Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Fizyka z astronomią, Geografia, Gerontologia z elementami opieki paliatywnej, Historia. Historia i społeczeństwo, Informatyka i technologia informacyjna, Język polski, Matematyka, Muzyka. Historia muzyki, Oligofrenopedagogika, Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna i logopedia szkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza / Pedagog szkolny, Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja, Przygotowanie pedagogiczne, Plastyka. Historia sztuki, Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce, Przyroda, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna, Socjoterapia dzieci i młodzieży, Technika. Zajęcia techniczne, Terapia pedagogiczna i rewalidacja, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne, Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty oraz Biologia.

  • SDKO Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - 3 semestry, Coaching, Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, Etyka z filozofią, Informatyka dla nauczycieli, Język polski z historią, Logopedia, Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym, Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Neurologopedia, Oligofrenopedagogika, Organizacja i zarządzanie oświatą, Pedagogika ogólna - przygotowanie do zawodu nauczyciela, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Przyroda, Socjoterapia, Socjoterapia z resocjalizacją, Surdopedagogika, Terapia i diagnoza pedagogiczna, Tyflopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie oraz Wychowanie do życia w rodzinie.

  • Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu realizuje studia podyplomowe:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Audytor uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku inżynieria środowiska oraz Eksploatacja i utrzymanie dróg. Studia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning).

  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu, Przygotowanie pedagogiczne, Organizacja i zarządzanie oświatą, Oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na wychowawcę i kierownika wypoczynku.

 

Praca po studiach podyplomowych w Radomiu

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)