Studia podyplomowe Olsztyn

Studia podyplomowe Olsztyn

Studia podyplomowe Olsztyn

Największy wybór studiów

podyplomowych w Olsztynie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe w Olsztynie | woj. warmińsko mazurskie

Studia podyplomowe w Olsztynie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W OLSZTYNIE

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
G
H
I
M
O
P
R
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Olsztynie?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe zwykle decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Olsztynie

Studia podyplomowe są stworzone dla każdego, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

 Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Olsztynie

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest jedną z większych uczelni w mieście, dlatego też oferta tej uczelni dotycząca studiów podyplomowych jest jedną z najbogatszych. Poniżej przyjrzymy się temu, na jakich wydziałach jakie kierunki studiów uzupełniających można wybierać.

Wydział Bioinżynierii Zwierząt organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe oraz Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt.

Wydział Biologii i Biotechnologii organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Ochrona różnorodności biologicznej - oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem, Terapie biologiczne.

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji, Wycena nieruchomości oraz Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych.

Wydział Humanistyczny organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Analiza trendów, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, Etyka, Historia, Interakcje społeczne, Nowe media w edukacji i w kulturze oraz Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb, Integrowana produkcja i ochrona roślin, Hortiterapia, Odnawialne źródła energii, Produkcja rolnicza i ogrodnicza, Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu, Rolnictwo ekologiczne, Rośliny i surowce zielarskie oraz Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni.

Wydział Matematyki i Informatyki organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Grafika komputerowa i multimedialna i Zaawansowane technologie informatyczne.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Higiena pasz.


Wydział Nauk Ekonomicznych organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Audyt i kontrola wewnętrzna, Coaching menedżerski, Doradca finansowy, Ekonomia - rachunkowość budżetowa, Kształcenie w zawodzie technik ekonomista, Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Menedżer jakości, Rachunkowość, Rachunkowość przedsiębiorstw, Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej, Zarządzanie biznesem, Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami w sporcie, Zarządzanie funduszami unijnymi, Zarządzanie i marketing w oświacie, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Wydział Nauk Społecznych organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Animacja kultury, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna, Edukacja inkluzyjna, Emisja głosu i retoryka funkcyjna, Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli, Kształcenie pedagogiczne, Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego, Logopedia, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej, Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Psychologiczno - socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, Socjoterapia, Surdologopedia, Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska oraz Zintegrowana wczesna edukacja.

Wydział Nauk Technicznych organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Audyt energetyczny budynków i instalacji, Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii, Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym, Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV oraz Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe.

Wydział Nauki o Żywności organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności oraz Żywienie człowieka i dietetyka.

Wydział Nauk o Środowisku organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Ichtiologia i akwakultura oraz Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Wydział Prawa i Administracji organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Administracja, Administracja elektroniczna, Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej, Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, Prawne aspekty inwestycji budowlanych, Prawo medyczne, Prawo ochrony środowiska, Prawo pracy oraz Prawo zamówień publicznych.

Wydział Sztuki organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Impresariat artystyczny, Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Rytmika i taniec, Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole oraz Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)