terminy matury

Matura 2021. Kiedy jakie egzaminy?

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zotanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r, a egzamin w terminie poprawkowym od 23 do 24 sierpnia 2021 r.

Wyniki egazaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2021 r.

 

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Gdzie? Kiedy? Swoistą tradycją jest, że matury rozpoczynają się egzaminem z języka polskiego, a w 2021 roku dniem języka ojczystego będzie 4 maja. Powinna być to dobra wiadomość dla wszystkich, gdyż każdy podejdzie do przedstawionych zagadnień wypoczęty, ponieważ czwarty dzień maja to wtorek. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów na 2021 rok.

 

DATA
DZIEŃ
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2021
wtorek
Język polski – pp*
język łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2021
środa
matematyka – pp
historia muzyki - pr
6 maja 2021
czwartek
język angielski – pp
historia sztuki – pr
7 maja 2021
piątek
język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 maja 2021
poniedziałek
język polski – pr
język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11 maja 2021
wtorek
matematyka – pr
wiedza o społeczeństwie – pr
12 maja 2021
środa
biologia – pr
język francuski – pr
język francuski – dj
13 maja 2021
czwartek
geografia – pr
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
 
14 maja 2021
piątek
chemia – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
17 maja 2021 poniedziałek historia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 maja 2021
wtorek
fizyka – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19 maja 2021
środa
informatyka – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
20 maja 2021
czwartek
języki mniejszości narodowych – pp
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

Legenda:

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Kiedy wyniki egzaminu maturalnego 2021

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021 r.
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r.

 

 

matura 2021 poprawka

 

Kiedy matura poprawkowa w 2021 roku

Naturalnie, znacząca mniejszość osób zdających zakłada, że przyda im się termin poprawkowy, choć z maturą, tak jak z każdym aspektem życia, bywa różnie. Na szczęście, nie trzeba nucić ostatniej zwrotki przeboju Czerwonych Gitar – „Matura”, ze słowami „Znów za rok matura”, gdyż część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 -24 sierpnia 2021 roku.

Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej,

pod warunkiem że:

przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpiła do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2021

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2021 r.
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r.
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r

 

Niezdana matura co dalej

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Do matury poprawkowej już w sierpniu można przystąpić, jeśli nie zdało się jednego egzaminu pisemnego lub jednego egzaminu ustnego. Możecie także poprawić wynik z matury, jeśli jest dla was niezadowalający, a zdobyliście trzydzieści procent, które teoretycznie maturę zalicza.

Niezależnie od powodu, dla którego chcecie zdawać maturę raz jeszcze, potrzebujecie odpowiedzi na te same pytania: Co, gdzie, kiedy i jak? Tutaj je znajdziecie: niezdana matura co mam zrobić

 

Odwołanie, czyli jeśli uznamy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Warto znać swoje prawa, a takie przysługują nam także, gdy zdajemy maturę. Po pierwsze, mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów. Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami?

Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu.

Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

Komentarze (0)