ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia w Warszawie

zarządzanie zasobami ludzkimi

Odkryj studia zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest m.in.: strategiom i narzędziom stosowanym w środowisku HS; planowaniu i doborowi kadr; ocenianiu, motywowaniu i doskonaleniu zawodowemu pracowników; badaniom kompetencji zawodowych i predyspozycji osobowościowych do zawodu; metodom budowania systemów zarządzania talentami pracowników; komunikacji interpersonalnej w przestrzeni zawodowej.

Studenci zarządzania zasobami ludzkimi szkolą się w zakresie np.: postrzegania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji; tworzenia polityki kadrowej organizacji; organizowania i przeprowadzania profesjonalnej rekrutacji; budowania systemów motywacyjnych na podstawie racjonalnej polityki płac; konstruowania ścieżek awansu zawodowego; zarządzania talentami efektywnego komunikowania się; zarządzania konfliktem w oparciu o negocjacje i mediacje.

Absolwenci zarządzania zasobami ludzkimi mogą rozwijać swoją karierę zawodową np. w: działach HR; biurach karier; agencjach pośrednictwa pracy; firmach szkoleniowych i doradczych; nowoczesnych przedsiębiorstwach; jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są gotowe do pełnienia roli np. trenera biznesu, kierownika projektu lub konsultanta biznesowego.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Pokaż więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie, które oferują możliwość podjęcia nauki na zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności kładą duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów tej ścieżki kształcenia np. do prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej w zakresie m.in. rekrutacji, zarządzania talentami, wsparcia rozwoju zawodowego lub oceniania jakości pracy. W programie zarządzania zasobami ludzkimi znajdują si przedmioty poświęcone np.: regułom gospodarki unijnej; regulacjom konkurencji na współczesnym rynku; kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie m.in.: profesjonalnego zarządzania pracownikami; konstruowania polityki personalnej firmy; pozyskiwania pracowników; przeprowadzania adaptacji pracowniczej; motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników; budowania programów karier pracowniczych; przeciwdziałania stresowi zawodowemu i wypaleniu zawodowemu. Ponadto uczestnicy zajęć praktycznych rozwijają cenne kompetencje komunikacyjne, organizacyjne i analityczne, niezbędne do tworzenia efektywnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

W programie studiów na zarządzaniu zasobami ludzkimi znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Szkolenia pracownicze
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Pozyskiwanie i dobór pracowników
 • Metody badań społecznych
 • Organizacja i kierowanie pracą zespołową
 • Controlling personalny
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rozwój zasobów ludzkich
 • Stres zawodowy i wypalenie zawodowe
 • Wirtualne środowisko nauczania

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów konstruowania efektywnych systemów oceniania i motywowania pracowników; zasad planowania zatrudnienia; organizacji procesów personalnych w przedsiębiorstwie.

Absolwenci zarządzania zasobami ludzkimi wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które niezbędne są do pełnienia roli np. menedżera ds. HR, specjalisty ds. rekrutacji, specjalisty ds. szkoleń, trenera biznesu czy trenera rozwoju zawodowego. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent zarządzania zasobami ludzkimi może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Absolwenci zarządzania przygotowani są w szczególności do pełnienia funkcji m.in. kierowniczych, doradczych, eksperckich, analitycznych czy mediacyjnych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą aplikować na stanowiska takie, jak np.: team leader, dyrektor, doradca finansowy, analityk rynku, właściciel działalności gospodarczej. Absolwenci zarządzania wyróżniają się kompetencjami, które cenione są przez pracodawców na całym świecie.

Wiedza oraz umiejętności absolwentów zarządzania pozwalają im podjąć pracę związaną np. z audytem, podatkami, rozwojem rynku gospodarczego, analizą zjawisk ekonomiczno-społecznych, bezpieczeństwem i higieną pracy, rachunkowością, biznesem, doradztwem, reklamą i marketingiem, zarządzaniem nieruchomościami, obsługą klienta czy budowaniem strategii public relations.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)