Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie
RoZwiń

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ×

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

Kierunki studiów - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Na Uczelni Łazarskiego nie ma granicy wiekowej, która ograniczałaby możliwość podjęcia studiów. Warunkiem zakwalifikowania kandydata do przyjęcia są wyniki matur (dot. studiów I stopnia i jednolitych magisterskich na Prawie) bądź dyplom ukończenia studiów I stopnia (dot. studiów II stopnia). 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Po zakwalifikowaniu się na studia, należy dostarczyć następujące dokumenty: 
•	podpisana ankieta osobowa wygenerowana z konta kandydata,
•	dowód osobisty lub paszport – do wglądu przez pracownika Biura Rekrutacji, 
•	oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) - do wglądu i skopiowania przez pracownika Biura Rekrutacji, 
•	potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, 
•	umowa o odpłatnościach za studia - drukowana i podpisywana w Biurze Rekrutacji.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Niezbędne dokumenty można dostarczyć pocztą, bądź złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji Uczelni łazarskiego.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać osobie upoważnionej notarialnie do reprezentowania w kwestiach związanych z podjęciem studiów (np. podpisania umowy o odpłatnościach). 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

W przypadku dokumentów, które były złożone osobiście w Biurze Rekrutacji, nie jest wymagane poświadczenie notarialne. Jeśli kandydat składa dokumenty wysyłając je pocztą, jest wymagane poświadczenie notarialne świadectwa tożsamości bądź dyplomu i suplementu dyplomu. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty mogą być złożone w imieniu kandydata przez notarialnie upoważnioną osobę z dokładnym wskazaniem czego dotyczy upoważnienie.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

W przypadku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania nie ma list rezerwowych bądź rankingowych, co jest związane z brakiem limitu miejsc na wskazanych wydziałach. 
Lista rankingowa jest tylko na Wydziale Medycznym. Osoby, znajdujące się na liście rankingowej muszą postępować zgodnie z harmonogramem, który wcześniej zostanie dostarczony do każdego kandydata. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, wyniki matur należy wpisywać samodzielnie w systemie rejestracyjnym. Jeśli kandydat napotka na problem z wprowadzeniem wyników maturalnych, można się zgłosić do Biura Rekrutacji w celu uzyskania pomocy. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Pod uwagę brane są wyniki z 3 wskazanych przez kandydata przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości z części pisemnej. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Zasady rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kandydatów, jednak Laureaci Olimpiad Przedmiotowych przy zapisie do końca września otrzymują 100% zniżki na pierwszy rok nauki na Uczelni Łazarskiego, za wyjątkiem oferty Wydziału Medycznego. W następnych latach zniżka może być prolongowana w formie Stypendium Rektora. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej z pierwszego roku studiów nie mniejszej niż 4,30.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe są ustalane przed rozpoczęciem rekrutacji, na podstawie decyzji Władz Uczelni Łazarskiego. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

W przypadku kandydatów na Wydział Prawa i Administracji lub Wydział Ekonomii i Zarządzania decyzja o zakwalifikowania się na studia będzie przekazana niezwłocznie po zweryfikowaniu dokumentów dostarczonych do Biura Rekrutacji. W przypadku kandydatów na Wydział Medyczny, osoby z listy rankingowej, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą informowane drogą mailową oraz poprzez konto kandydata. Dodatkowo oryginał oficjalnej decyzji o przyjęciu zostanie przekazany nowoprzyjętemu Studentowi w Biurze Rekrutacji lub przesłany pocztą na adres korespondencyjny. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

W przypadku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania nie posiadamy limitu miejsc, więc kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Najważniejsze jest tu spełnienie warunku dotyczącego minimalnego progu punktowego i złożenie dokumentów do końca wyznaczonego terminu, wskazanego na stronie internetowej. 
Rekrutacja na Wydział Medyczny oparta jest na zasadzie listy rankingowej i jest prowadzona na podstawie ustalonego harmonogramu. Oznacza to że osoby, które złożą dokumenty po pierwszym wskazanym terminie będą mogły zostać zakwalifikowane dopiero w ramach ewentualnych list uzupełniających. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Osoba, która kwalifikuje się na studia spełnia wszystkie warunki rekrutacyjne, jednak żeby zostać przyjętym na studia, należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji bądź wysłać je pocztą. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia jest rejestracja w formularzu rekrutacyjnym oraz złożenie w Biurze Rekrutacji kompletu dokumentów (w tym potwierdzenia dokonania opłaty) w wyznaczonym do tego terminie. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać w kasie Uczelni Łazarskiego, przelewem bankowym bądź kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji podczas składania dokumentów. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy wpisać numer rekrutacyjny oraz imię i nazwisko kandydata. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną można dokonać w każdym momencie trwania rekrutacji. Wyjątkiem jest Wydział Medyczny, gdzie konieczność dokonania opłaty jest warunkiem możliwości udziału w liście rankingowej na zasadach opisanych w harmonogramie. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Brak opłaty rekrutacyjnej oznacza brak możliwości przyjęcia na studia.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Dokonać przelewu może każda osoba, nie koniecznie sam kandydat, przez co ważne jest wpisanie poprawnych danych w tytule przelewu. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Podczas rekrutacji na Wydział Medyczny pod uwagę brane są wyniki z 3 przedmiotów: biologii i chemii (obowiązkowo) oraz jeden przedmiot do wyboru - matematyka bądź fizyka. 
W przypadku pozostałych kierunków studiów, przy przeliczaniu wyników z matury na punkty rekrutacyjne, bierzemy pod uwagę 3 pisemne dowolnie wybrane przez kandydata przedmioty z największą liczbą punktów. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Ekonomii i Zarządzania nie ma określonych przedmiotów, których wyniki kwalifikują możliwość przyjęcia. Kandydat może wybrać wyniki trzech dowolnych pisemnych przedmiotów. Wyjątkiem jest Wydział Medyczny, gdzie w przypadku braku wyników jednego z wymaganych przedmiotów, kandydat nie zostanie zakwalifikowany do listy rankingowej. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Podczas internetowej rejestracji na studia, kandydat może aplikować tylko na jeden kierunek studiów, jednak jeśli kandydat jest zainteresowany studiowaniem równolegle drugiego kierunku, należy napisać podanie do Dziekana Wydziału i oczekiwać na decyzję.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W celu przeniesienia na Uczelnię Łazarskiego, należy złożyć w Biurze Rekrutacji podanie do Dziekana (wzór znajduje się na stronie internetowej) oraz kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i ocenami (podpisany i podstemplowany przez Dziekana obecnej uczelni) lub suplement ukończonych już studiów równoległych. Podanie wraz z kartą można także przesłać pocztą lub po zeskanowaniu mailem.
Na podstawie powyższych dokumentów Dziekan podejmie decyzję o przyjęciu, określa przedmioty, które mogą zostać uznane oraz zasady kontynuacji studiów i uzupełnienia różnic programowych. Decyzja zostanie przygotowana bezpłatnie i nie zobowiązuje do zapisu na studia. Czas oczekiwania to zazwyczaj około dwa tygodnie, a o decyzji Dziekana informujemy kandydata telefonicznie lub mailowo.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie należy zamieścić podczas uzupełniania danych na koncie kandydata, a brak wgranego zdjęcia uniemożliwia wygenerowanie ankiety osobowej. 
Wymagania dotyczące zdjęcia:
•	minimalna szerokość 492MPX,
•	minimalna wysokość 633 MPX,
•	rozmiar pliku maksymalnie 2,5 MB,
•	proporcja wysokości do szerokości – 1 do 3. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Uczelnia Łazarskiego-kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • O Uczelni

 • Wydziały

 • Sport

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uczelnia Łazarskiego-kierunki studiów

O Uczelni

Wydziały

Archiwum

Opinie (11)

adam Ocena odpowiedz

Jeśli miałbym cofnąć się o kilka lat i znowu wybierać dla siebie uczelnie, to oczywiście wybrałbym Uczelnię Łazarskiego. To po prostu świetne miejsce, idealne dla osób, które wiedzą, czego potrzebują, jakie mają cele i pomysły na swoje wykształcenie

Tomek Ocena odpowiedz

W Uczelni Łazarskiego najbardziej podoba mi się to, że uczą tutaj doświadczeni praktycy, którzy nauczanie opierają nie tylko na podręcznikach i faktach w nich zawartych, ale także na własnych doświadczeniach

milena Ocena odpowiedz

Studia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie dają konkretne umiejętności i kwalifikacje. Nauka tutaj to przygotowanie do pełnienia istotnych funkcji i tak naprawdę stawianie pierwszych kroków w ich kierunku

łukasz Ocena odpowiedz

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to uczelnia inna niż wszystkie. Studia tutaj to przygoda i praktyczne przygotowanie do drogi zawodowej. Polecam każdemu

wiktoria Ocena odpowiedz

Uczelnia Łazarskiego to zdecydowanie pierwsza liga polskiego kształcenia wyższego i nauka tutaj to duża przyjemność, a także pewność zdobywanej wiedzy

student Ocena odpowiedz

Studia w Uczelni Łazarskiego to przygotowanie do wypłynięcia na szerokie wody kariery

sylwia Ocena odpowiedz

Uczelnia Łazarskiego to szkoła wyższa, która nastawiona jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, innowacyjnej. Tutaj nie tracimy czasu na rzeczy zbędne. Uczymy się tego, co będziemy mogli wykorzystać w przyszłości, na drodze zawodowej

filip Ocena odpowiedz

Od razu wiedziałem, że chcę studiować w Uczelni Łazarskiego. Wystarczyło, że spojrzałem w program studiów i wybór specjalności. Przekonało mnie podejście do zagadnień ekonomicznych oraz, w ogóle, do całego tematu kształcenia. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu

seweryn Ocena odpowiedz

W dzisiejszych czasach należy chcieć czegoś więcej niż dobrego wykształcenia. Trzeba mieć przepis na sukces zawodowy. Moim przepisem na sukces jest nowoczesne wykształcenie zdobyte w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

kuba Ocena odpowiedz

Studia na Uczelni Łazarskiego dają nie tylko wiedzę, ale także pewność siebie i pewność swojej wiedzy. Tutaj uczymy się także tego, w jaki sposób najlepiej wykorzystać swoje umiejętności

paulina Ocena odpowiedz

Uczelnia Łazarskiego to nowoczesna uczelnia, w której każdy student ma pewność, że zdobywa wiedzę praktyczną; taką, którą wykorzysta we współczesnym świecie