ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 663 15 65

fax. 12 663 15 64

e-mail: wsmip@adm.uj.edu.pl

www.wsmip.uj.edu.pl

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 663 15 65

fax. 12 663 15 64

e-mail: wsmip@adm.uj.edu.pl

www.wsmip.uj.edu.pl

 • AMERYKANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Amerykanistyka
  Moduły prowadzone na studiach I stopnia na kierunku amerykanistyka obejmują tematykę związaną ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej. Studia oferują podstawową wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych i prawnych związanych z szeroko rozumianą problematyką amerykańską. Podczas studiów I stopnia student pozna m.in. historię państw Ameryki Północnej i Łacińskiej, specyfikę społeczeństw amerykańskich, podstawy polityki wewnętrznej i zewnętrznej państw amerykańskich, metody badań amerykanistycznych oraz amerykańską kulturę i obyczaje. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie międzykulturowe czy public relations. Mam możliwość nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego. Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestniczenia w:
  • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata (w tym amerykańskich i latynoamerykańskich);
  • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami amerykańskimi;
  • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (Transatlantic Studies);
  • studenckich kołach naukowych;
  oraz innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje amerykańskie (święta niepodległości poszczególnych państw amerykańskich, Dni Amerykańskie, Dni Latynoamerykańskie, tradycyjne święta amerykańskie).
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku amerykanistyka posiada ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień obejmujących obszar nauk społecznych, w tym szczególnie odnoszącą się do Ameryki Pólnocnej i Ameryki Łacińskiej, zna historyczne uwarunkowania i współczesne mechanizmy funkcjonowania państw amerykańskich, rozumie podstawowe procesy społeczne i kulturowe zachodzące na kontynentach amerykańskich, umie rozwiązywać proste problemy zawodowe i współpracować z innymi osobami wdrażając elementy komunikowania oraz public relations, posługuje się jezykiem angielskim lub hiszpańskim na poziomie B2, potrafi gromadzić i analizować informacje w stopniu podstawowym, a także ma szersze spojrzenie na relacje społeczne przez pryzmat doświadczeń amerykańskich. Jednocześnie absolwent jest gotowy do wdrożenia nabytych podczas studiów umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym oraz do kontynuowania nauczania na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Amerykanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski lub język hiszpański
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Amerykanistyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Bezpieczeńtwo narodowe
  Studia oferują ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwent będzie posiadał umiejętność postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Umie analizować i stosować zasady oraz normy prawne, a także procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w ujęciu wielopoziomowym (globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym). Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym jak i systemowym.
  Absolwent zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europu oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.W zakresie posiadanej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, a także w zarządzaniu kryzysowym, Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w zespołach reagowania kryzysowego, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język polski, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN STUDIES Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci studiów licencjackich posiadają wiedzę w zakresie procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych zachodzących w integrującej się Europie. Są oni bardzo dobrze przygotowani do dalszego zdobywania wiedzy oferowanej w ramach europeistycznych studiów drugiego stopnia. Absolwenci mają kwalifikacje do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach krajowych i międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach i agendach Unii Europejskiej. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów będą również przydatne w pracy w firmach działających na arenie międzynarodowej oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, a także szkolnictwie (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji).

  The programme in European Studies offers specialist formation in the field of European integration and the functioning of the EU institutions, which gives graduates an opportunity to seek employment in units of state and local administration, education, media, non-governmental organisations, as well as international institutions, especially those linked to European integration. The regional profile equips the graduate with the understanding of the quickly developing area of Central and Eastern Europe, which prepares the graduate to work in diplomacy, political, economic and cultural institutions, as well as in business.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku European studies jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • GLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku GLaD to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających. Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniem, przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. Program studiów kładzie nacisk na wielopoziomową i wielowariantową analizę globalnych uwarunkowań i zagrożeń dla rozwoju współczesnego świata. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL RELATIONS Stopień: II REKRUTACJA

  This joint Master’s degree programme in international relations is carried out within the framework of the VNDREAM network, which consists of: Jagiellonian University in Kraków (Poland), Masaryk University (Czech Republic), University of Pecs (Hungary) and Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia).

  This joint Master’s programme offers a unique opportunity to study international relations, European politics, economy, society & culture from the perspective of the Visegrad region. Experienced faculty of the leading universities from the Visegrad region as well as visiting professors and guest lecturers from renowned international academic and diplomatic institutions provide insightful and inspiring instruction about major developments in contemporary international law, economics, politics and culture in light of the European integration processes seen from the standpoint of the Visegrad region.

  The programme lasts 4 semesters. The overall workload corresponds to a total of 120 ECTS. English is the leading language of instruction. Upon the completion of all requirements of the programme students obtain a joint degree equivalent to a title of the Master of Arts in accordance with national nomenclature of the partner universities.

  Students spend each semester at each partner university in the following order: Jagiellonian University in Kraków – first semester Masaryk University – second semester University of Pécs – third semester Matej Bel University in Banská Bystrica – fourth semester

  First semester, Jagiellonian University in Kraków History and Theory of International Relations Current Developments in International Public Law International Financial Markets: Current Developments in CEE Optional courses according to current offer

  Second semester: Masaryk University European Governance and Multilevel Politics Transformation of Central and Eastern Europe Modern European State System Optional courses according to current offer

  Third semester, University of Pecs Political Culture in CEE/V4 in Comparative Perspective V4 in Transition – Democracy in V4 International Political Economy – the V4 States and the Economic Transformation MA Thesis Seminar to be chosen by students from the list offered Optional courses according to current offer

  Fourth semester, Matej Bel University in Banska Bystrica Political System of Visegrad Countries Security Environments of V4 Countries Central Europe and the EU Internal/External borders Master’s thesis seminar to be chosen by students from the list offered Optional courses according to current offer

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International relations jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Stosunki międzynarodowe i studia regionalne to program zaprojektowany tak, żeby dostarczyć ogólnej wiedzy w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów obejmujących stosunki międzynarodowe. Pozwala on zdobyć niezbędną wiedzę o większości politycznych zjawisk jak również o procesach ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym. Program rozwija zdolność do analizy lokalnych problemów z poziomu międzynarodowej perspektywy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  1. Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.
  2. Dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej.
   Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie Rekrutacji na studia www.rekrutacja.uj.edu.pl.
   Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej lub niedoręczenie wymaganego dokumentu skutkuje nieprzyjęciem na studia z przyczyn formalnych.

  Dowiedz się więcej

 • INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT Stopień: II REKRUTACJA

  International Security and Development (ISAD) to międzynarodowy program studiów drugiego stopnia skierowany do polskich i zagranicznych studentów, m.in. z krajów Europy, Ameryki Północnej i Azji oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i rozwoju. Program studiów pozwala na zdobycie teoretycznej, specjalistycznej wiedzy z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy rozwojowej. Jego celem jest rozwijanie kreatywnego myślenia o złożonych problemach związanych z globalnym bezpieczeństwem i rozwojem, a także wyposażenie studentów w narzędzia analityczne, wiedzę językową i kompetencje międzykulturowe. Program pomaga też w zdobyciu umiejętności zawodowych potrzebnych do zarządzania globalnym bezpieczeństwem i rozwojem w międzynarodowym otoczeniu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International Security and Development jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOREAN STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Korean Studies posiadają charakter studiów interdyscyplinarnych. Podczas studiów Studenci zapoznają się ze specyfiką Półwyspu Koreańskiego w aspekcie historycznym, filozoficznym, religijnym oraz procesami politycznymi i gospodarczymi regionu. Nauka języka koreańskiego jest kluczową częścią procesu edukacji.

  Pierwszy rok studiów odbywa się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a drugi – na Uniwersytecie Keimyung w Daegu (Korea Południowa). Podczas drugiego roku studiów studenci powinni złożyć i obronić pracę magisterską, zdając egzamin magisterski najpierw w Keimyung University, a następnie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: "magister studiów koreańskich" na Uniwersytecie Keimyung oraz "magister studiów azjatyckich, specjalizacja: Korean Studies" na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kulturoznawstwo
  Program studiów zorganizowany jest w systemie punktów ECTS. Przedmioty podzielone są na dwie grupy:
  • przedmioty obowiązkowe, takie jak: teoria kultury, historia filozofii, antropologia kulturowa, socjologia stosunków między­kulturowych, socjologia kultury, język a kultura;
  • przedmioty fakultatywne, takie jak: interpersonalne stosunki i komunikacja między­kulturowa, kultura organizacji, współczesne tożsamości, dzieje obyczajów.
  Do zaliczenia studiów wymagane jest uzyskanie 180 punktów ECTS. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.
  Podstawowym celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie: głównych zagadnień teorii kultury, teorii procesów narodotwórczych, międzynarodowych stosunków kulturowych i politycznych, relacji inter-etnicznych, kultury przedsiębiorczości etnicznej, zagadnień wielokulturowości i pluralizmu kulturowego, etnicznego i politycznego we współczesnym świecie, podstaw filozofii, socjologii i politologii oraz wstępnych zagadnień związanych z wyborem przyszłej specjalności magisterskiej. Kulturoznawstwo międzynarodowe stanowi zatem nowy rodzaj studiów interdyscyplinarnych, zorientowanych na dostarczenie wiedzy nie tylko teoretyczno-ogólnej, ale i praktycznej, odnoszącej się do zasad organizacji i ewolucji współczesnych społeczeństw europejskich i pozaeuropejskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   

 • LATYNOAMERYKANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską. Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną. Jednocześnie studenci kierunku latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

  Istotnym elementem studiów jest nacisk na nauczanie i/lub doskonalenie języka hiszpańskiego od I roku studiów oraz języka angielskiego od II roku studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Latynoamerykanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS
  • Język angielski lub język hiszpański

  Dowiedz się więcej

 • MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Migracje międzynarodowe
  Program studiów I stopnia na kierunku migracje międzynarodowe obejmuje zagadnienia związane z głównymi kierunkami i mechanizmami współczesnych migracji oraz strumieniami uchodźców. Studia oferują podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych konsekwencji mobilności przestrzennej. Podczas trzech lat nauki student pozna m.in. dzieje migracji światowych, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metody badań migracyjnych oraz etnicznych. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie społeczne oraz public relations. Studenci mają możliwość nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego. W programie studiów przewidziano także translatoria, umożliwiające pogłębianie i doskonalenie znajomości języków obcych. Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestniczenia w:
  • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata;
  • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad migracjami i wielokulturowością
  • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata,studenckich kołach naukowych.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku migracje międzynarodowe posiada ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień obejmujących obszar nauk społecznych, w tym szczególnie odnoszącą się do procesów migracji, problematyki uchodźstwa i zróżnicowania społeczeństw wielokulturowych. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy i trendy migracyjne, różnorodne modele polityki migracyjnej, zasady i obszary działalności organizacji międzynarodowych i polskich zajmujących się ochroną praw mniejszości. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe i współpracować z innymi osobami wdrażając elementy komunikowania oraz public relations, posługuje się językiem angielskim lub hiszpańskim na poziomie B2, potrafi gromadzić i analizować informacje, a także ma szersze spojrzenie na złożoną sytuację zróżnicowanych kulturowo społeczeństw. Jednocześnie absolwent jest gotowy do wdrożenia nabytych podczas studiów umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym oraz do kontynuowania nauczania na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Migracje międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Migracje międzynarodowe jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Politologia
  Obowiązujący program studiów uwzględnia Europejski System Transferu Punktów (ECTS), przy jednoczesnym uwzględnieniu przed­miotów wchodzących w skład minimum programowego określonego przez MNiSzW. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Instytutu dla kierunków politologia i stosunki między­narodowe. W programie studiów znajdują się głównie przed­mioty kierunkowe, m.in.: nauka o polityce, systemy polityczne, historia ustroju Polski, współczesna myśl polityczna, samorząd terytorialny oraz integracja europejska. Program przewiduje również przed­mioty do wyboru (szczegółowy program studiów zamieszczony jest na stronie internetowej INPiSM).
  Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych, umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany spośród: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Relacje międzykulturowe
  Głównym celem kształcenia na I stopniu studiów na kierunku relacje międzykulturowe jest przekazanie studentom wiedzy o współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym coraz intensywniejsze są interakcje między ludźmi różnych kultur oraz stosunki i zależności pomiędzy poszczególnymi kulturami. Studia nad relacjami międzykulturowymi łączą wiedzę różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dostarczając studentom różnorodnych narzędzi teoretycznych i metodologicznych potrzebnych do zrozumienia złożonego i szybko zmieniającego się świata. Fundamentalna dla kierunku interdyscyplinarność przejawia się w integrowaniu w ramach programu studiów wielu perspektyw poznawczych oferowanych przez: kulturoznawstwo, antropologię, nauki o sztuce, historię, językoznawstwo, religioznawstwo, socjologię, nauki o polityce oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Zajęcia dostarczające wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym coraz częściej konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych. Należy podkreślić, że zarysowaną wielość perspektyw i zagadnień obecną w programie studiów podporządkowano priorytetowi, jakim jest dążenie do poznania relacji między różnymi kulturami oraz szerokiego spektrum zachowań ludzi w różnych sytuacjach kontaktu z przedstawicielami innych kultur. Owo poznanie stanowi fundament dialogu i umożliwia rozwój w wymiarze jednostkowym i zbiorowym za sprawą lepszego zrozumienia odmienności kulturowych i wykorzystanie potencjału, jaki daje współpraca międzykulturowa.
  Studenci relacji międzykulturowych zdobywają ogólną wiedzę w zakresie nauk społecznych, która umożliwia im kontynuację edukacji na poziomie II stopnia wszystkich kierunków humanistycznych oraz społecznych uczelni krajowych i zagranicznych. Celem kształcenia na I stopniu studiów jest przekazanie studentom wiedzy o różnych aspektach relacji międzykulturowych we współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym coraz intensywniejsze są interakcje między ludźmi różnych kultur oraz stosunki i zależności pomiędzy poszczególnymi kulturami. Zajęcia dostarczające ogólnej wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym coraz częściej konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych.
  Z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi zdobytymi w trakcie studiów na kierunku relacje międzykulturowe absolwent jest w stanie precyzyjnie określić swoje atuty i racjonalnie kształtować dalszą karierę we współczesnym wielokulturowym świecie. Absolwent relacji międzykulturowych może podejmować pracę w szerokim spektrum instytucji od fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i obywatelskiego, przez instytucje kultury (muzea, galerie), ministerstwa, ambasady, konsulaty i inne instytucje administracji rządowej oraz samorządowej po media i przedsiębiorstwa (np. turystyczne, reklamowe, public relations) działające w środowisku wielokulturowym – wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje w interakcjach międzykulturowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Relacje międzykulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język polski, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Relacje międzykulturowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • ROSJANOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia poświęcone są kompleksowemu poznaniu Rosji, znaczącemu mocarstwu w obszarze militarnym i największemu rezerwuarowi zasobów mineralnych na świecie.Na program studiów składają się kursy poświęcone fascynującej swą niezwykłością dawnej i nowej kulturze rosyjskiej, jej historii i przestrzeni geograficznej, życiu religijnemu, myśli filozoficznej i społecznej, literaturze, filmowi, mediom, gospodarce, życiu politycznemu oraz specyficznej mentalności wyznaczającej reguły w kulturalnych i biznesowych kontaktach z Rosjanami. Studia ukazują rozwój cywilizacyjny ojczyzny Dostojewskiego i Mendelejewa, jej życie codzienne i odmienność od świata europejskiego. Znaczące miejsce w planie studiów zajmuje język rosyjski, używany jako „język pierwszy" przez blisko 200 milionów osób na świecie. Program nauczania zapewnia intensywne zajęcia praktyczne w tym zakresie przez 3 lata nauki, dające możliwość biegłego opanowania języka w stopniu pozwalającym na przystąpienie do rosyjskich egzaminów państwowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rosjanoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia lub historia lub WOS
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rosjanoznawstwo jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Obowiązujący program studiów uwzględnia Europejski System Transferu Punktów (tzw. ECTS) przy jednoczesnym uwzględnieniu przed­miotów wchodzących w skład minimum programowego określonego przez MNiSzW. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Instytutu dla kierunków politologia i stosunki między­narodowe. W programie studiów I stopnia znajdują się m.in.: przed­mioty kształcenia ogólnego (np. filozofia, socjologia), przed­mioty podstawowe (np. historia stosunków między­narodowych, ekonomia, elementy matematyki i statystyki, polityka gospodarcza), przed­mioty kierunkowe (np. prawo między­narodowe publiczne, między­narodowe stosunki polityczne, integracja europejska) oraz przed­mioty specjalizacyjne dodane do obowiązkowych (np. polityka regionalna UE, między­narodowe stosunki militarne, prawo dyplomatyczne i konsularne).
  Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy:
  • na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz
  • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. 

  Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach nie tylko bezpośrednio związanych z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, filozofia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA AFRYKAŃSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia afrykańskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA AZJATYCKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Studia azjatyckie
  W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia bliskowschodnie. Podstawowymi przed­miotami kulturoznawczymi są: teoria kultury, socjologia kultury, metodologia badań społecznych, historia kultury Bliskiego Wschodu, wiedza o sztuce i literaturze Bliskiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Bliskiego Wschodu i filozofia islamska. Głównymi przedmiotami specjalnościowymi są: cywilizacja muzułmańska, Islam, Judaizm, historia państwa Izrael, geografia Bliskiego Wschodu, stosunki gospodarcze Bliskiego Wschodu i orientalizm. W ramach aspektu Izrael, Instytut proponuje pakiet wykładów, konwersatoriów i seminariów dotyczących współczesnego Izraela oglądanego z rozmaitych perspektyw – od literatury po gospodarkę. Izrael, sąsiadujący z Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem, pokazujemy w kontekście świata arabskiego. Zachodzi tu zresztą podwójna zależność: jak Izrael jest niezrozumiały bez niego, tak on jest niezrozumiały bez Izraela. Osobną uwagę skupiamy na arabskich obywatelach Izraela oraz obywatelach Autonomii Palestyńskiej. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka arabskiego bądź hebrajskiego w wymiarze 540 godzin.
  Zdobyte w trakcie studiów azjatyckich wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach tak diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia bliskowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia azjatyckie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA BLISKOWSCHODNIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia Bliskowschodnie są oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania współczesnego języka arabskiego lub hebrajskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych dotyczących szeroko rozumianego regionu Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej.

  Czego uczymy?

  Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii regionu. Istotnym elementem programu jest praca ze Studentem nad analizą najnowszych trendów w badaniach nad szeroko pojętym regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – w kontekście takiej tematyki jak role rewolucji i ich uwarunkowania społeczno-polityczne, przemiany wzorców społecznych i kulturowych itp. Ważnym komponentem programu jest uwzględnienie możliwości wyboru także przedmiotów wpisujących się w ścieżkę studiów i badań nad współczesnym Izraelem, jego miejscem w regionie i kompleksowemu charakterowi relacji pomiędzy tym państwem a arabskimi sąsiadami i krajami świata.

  Indywidualizacja programu

  Studenci wybierają język arabski lub hebrajski, którego naukę kontynuują przez 3 lata. Studia można podjąć bez znajomości wybranego języka, program umożliwia jego naukę od podstaw. Dodatkowo – studenci dobierają kursy fakultatywne oraz przedmioty kierunkowe (związane z tematyką arabską, izraelską i szeroko rozumianą tematyką bliskowschodnią), które w pełni indywidualizują program studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, język polski, filozofia, j. obcy

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA EURAZJATYCKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Studia eurazjatyckie
  Kierunek studia eurazjatyckie ma charakter krajoznawczy i interdyscyplinarny; należy zarówno do obszaru nauk społecznych, jak i humanistycznych, z obu czerpie wiedzę i strategie metodologiczne. Głównym przedmiotem studiów jest specyficznie pojmowany obszar eurazjatycki. Nie należy go rozumieć jako całości Europy i Azji; nie obejmuje zatem państw Unii Europejskiej, obszarów wschodnioazjatyckich, takich jak Chiny, Japonia czy Korea, bliskowschodnich, takich jak kraje arabskie, Izrael ani też subkontynentu indyjskiego. Pojęciu Eurazji nadaje znaczenie specyficzne, charakterystyczne dla rosyjskiej doktryny eurazjatystycznej, gdzie za „eurazjatycki kontynent” uważa się państwa byłego Imperium Rosyjskiego, ZSRR i nielicznych partnerów z najbliższego otoczenia (jak Turcja czy Iran), z którymi obszar ten wchodził w kontakty polityczne i gospodarcze. Oprócz Rosji, największego podmiotu na tym terenie i jej stosunków z Ukrainą, program studiów penetruje tematykę „postradzieckich” krajów mniej znanych w polskiej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej: wschodnioeuropejskich – Białorusi i Mołdawii, środkowoazjatyckich – Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu oraz kaukaskich – Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów kursy obejmujące wiedzę na temat historii, przestrzeni geograficznej, religijnego zróżnicowania, rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, życia politycznego i administracji na obszarze eurazjatyckim oraz kursy do wyboru uzupełniające przewidziane programem kompetencje. Ponadto, program nauczania zapewnia zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz angielskiego przez 3 lata nauki, każdego w wymiarze 270 godzin w całym toku studiów. Zgodnie z przepisami, ukończenie studiów wymaga zdania egzaminu z jednego języka obcego na poziomie B2. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku: studia eurazjatyckie w znaczącym stopniu różni się od innych kierunków realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Największe podobieństwo można zauważyć w przypadku studiów na kierunku: kulturoznawstwo ze specjalnością: rosjoznawstwo, prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, tym bardziej, że jego planowana realizacja opiera się na zbliżonych zasobach kadrowych Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. Różnice programowe są jednak na tyle zasadnicze, że oba programy w bardzo niewielkim stopniu zachodzą na siebie tematycznie, odmienne są także efekty kształcenia, model absolwenta i możliwości zatrudnienia. O ile program studiów kulturoznawczych na specjalności: rosjoznawstwo skoncentrowany jest przede wszystkim na Rosji, o tyle studia eurazjatyckie stawiają sobie za cel studium całego obszaru postradzieckiego z wyłączeniem państw, które weszły w skład Unii Europejskiej. W znacznie większym stopniu brany jest także kontekst stosunków tego obszaru z niektórymi państwami sąsiednimi, głównie z Turcją, Iranem oraz obszarem Pacyfiku. Ponieważ studia wschodnie nie mają charakteru kulturoznawczego, tematy kultury, a w szczególności życia artystycznego i literackiego, nie odgrywają w nich zasadniczej roli, ustępując miejsca problematyce historii, przemian społecznych narodów eurazjatyckich, ich życia politycznego i gospodarczego. O ile nazwa studiów mogłaby sugerować objęcie swym zasięgiem całego obszaru Europy i Azji, w rzeczywistości nie porusza żadnych zagadnień obszaru Unii Europejskiej z wyjątkiem stosunków UE z Rosją. Podobnie jest w przypadku zagadnień azjatyckich. Program kierunku: studia eurazjatyckie nie eksploruje ani Azji Wschodniej i Japonii, ani też obszaru Indii, Pakistanu, krajów Bliskiego wschodu czy Maghrebu. Porusza jedynie zagadnienia rozwoju cywilizacji tureckiej i jej stosunków z obszarem określanym dziś jako postradziecki; podobnie jest w przypadku Iranu i Chin, których problematykę porusza się jedynie w kontekście stosunków z Rosją. Program zawiera nieco obszerniejszy niż w przypadku większości studiów na niefilologicznych udział lektoratów języków obcych: rosyjskiego i angielskiego. Zwiększenie to jest jednak konieczne ze względu na fakt, że profil absolwenta zakłada swobodne poruszanie się w obszarze biznesu i dyplomacji na terytorium, gdzie języki te stanowią niezbędne narzędzie komunikacji.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: studia eurazjatyckie będzie posiadał rzadką dziś orientację w realiach obszaru postradzieckiego i jego stosunkach z najbliższym otoczeniem. Dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego pozwoli mu uczestniczyć w kontaktach biznesowych, turystycznych i politycznych (wynikających z partnerstwa jednostek samorządu czy instytucji państwowych) z krajami obszaru postradzieckiego. Może stać się cenionym pracownikiem dla firm zainteresowanych kontaktami z bardzo perspektywicznymi mniejszymi partnerami obszaru eurazjatyckiego, szczególnie w obliczu trudności w kontaktach handlowych z największymi importerami na Wschodzie. Efekty kształcenia przyjęte dla kierunku studiów studia eurazjatyckie mają charakter międzyobszarowy (nauki społeczne 50%, nauki humanistyczne 50%). W zakresie wiedzy obejmują obszar postardziecki, kwestie przedsiębiorczości i życia politycznego, umiejętności dotyczą pogłębionych kompetencji językowych, rozpoznawania charakteru wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych, a także prognozowania zjawisk; w zakresie kompetencji zakładają przede wszystkim otwarcie na pracę w grupie i odmienności cywilizacyjne. Możliwości zatrudnienia absolwenta są stosunkowo szerokie: od szerokiego spektrum podmiotów gospodarczych, poszukujących możliwości partnerstwa na obszarze eurazjatyckim poprzez instytucje doradcze, system kontrolno-decyzyjny w obszarze imigracji, podmioty kulturalne, w jeszcze większym stopniu – jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia eurazjatyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia eurazjatyckie jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA EUROPEJSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku studia europejskie mają charakter interdyscyplinarny i autorski. Przedmiotem studiów jest Europa rozumiana jako przestrzeń społeczna, polityczna, kulturowa, prawna, ekonomiczna i historyczna. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, dotyczącą obszaru kontynentu europejskiego jako całości oraz jego sąsiedztwa, w szczególności w zakresie procesów, oraz poszczególnych regionów i państw. Po pierwszym semestrze studiów studenci dokonują wyboru specjalności:

  1. Analityk zjawisk i procesów,
  2. Ekspert organizacji społecznych,
  3. Niemcoznawstwo. Każda ze specjalności cechuje się zajęciami praktycznymi (np. wyjazdy studyjne) oraz zajęciami j. angielskiego prowadzonymi przez native speakerów (kurs Academic English), oferowanymi już od I semestru studiów. W ramach specjalności studenci dokonują w dużej mierze wyboru poszczególnych kursów, zgodnie z ich zainteresowaniami.

  W ramach specjalności Analityk zjawisk i procesów uczestnicy studiów nabywają umiejętności analizy procesów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na obszarze Europy. Celem specjalności jest przybliżenie praktycznego wymiaru funkcjonowania Europy, jej instytucji, poszczególnych państw i ich społeczeństw.

  Specjalność Ekspert organizacji społecznych cechuje się pogłębieniem wiedzy dotyczącej samorządności lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, dziedzictwa kulturowego, praw człowieka i ich ochrony oraz umiejętnością analizy zróżnicowanych procesów o charakterze europejskim.

  Z kolei w ramach specjalności Niemcoznawstwo studenci poszerzają swoją wiedzą dotyczącą obszaru państw niemieckojęzycznych – w aspekcie społeczeństw, kultury, historii, polityki i gospodarki.

  Program przewiduje 1805 godzin zajęć i 186 punktów ECTS. Elementem studiów jest odbycie praktyki zawodowej. Instytut Europeistyki oferuje bardzo bogate i unikalne możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus +, CEEPUS oraz Erasmus Mundus. Poza zajęciami dydaktycznymi każdy student może pogłębiać swoją wiedzę poprzez działalność w działających w IE studenckich Kołach Naukowych (Koło Naukowe Europeistyki i Koło Naukowe Niemcoznawstwa). Służą one jednak nie tylko działalności naukowej, bowiem ich głównym celem jest integracja środowiska studenckiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia europejskie brane są następujące przedmioty maturalne: 

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia europejskie jest średnia ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD AZJĄ CENTRALNĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Studia nad Azją Centralną to program oferujący Studentowi wieloobszarowe podejście do kształcenia i poznania tego obszernego i mało znanego w Polsce regionu. Proponowany program to wynik wieloletnich doświadczeń naukowo-dydaktycznych, skupionych wokół badań nad Chinami i koncepcji rozwoju badań nad Nowym Jedwabnym Szlakiem. Studia nad Azją Centralną dają więc możliwość wykształcenia kadry świadomej owych korelacji, dzięki rozbudowaniu programu o elementy wiedzy dotyczące Chin i ich roli w tej części Azji. Czego uczymy?

  Studia nad Azją Centralną koncentrują się na poznaniu specyfiki regionu jako obszaru przenikania się wpływów wielkich cywilizacji – zwłaszcza w kontekście wpływów cywilizacji chińskiej i szeroko pojętej cywilizacji muzułmańskiej. Szczególny nacisk położony jest na wpływ tych korelacji i powiązań na bieżącą specyfikę kulturową regionu i przełożenie takich czynników jak religia czy etniczność na uwarunkowania społeczne i polityczne, występujące w regionie. Oferowane w programie kursy przygotowują studentów do samodzielnej analizy współczesnych zjawisk kulturowo- społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do wielowymiarowych relacji z Chinami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad Azją Centralną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski lub rosyjski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, j. obcy, j. polski

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD AZJĄ POŁUDNIOWO - WSCHODNIĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Studia nad Azją Południowo-Wschodnią są programem unikatowym w skali uniwersyteckiej i w pełni poświęconym mało w Polsce dotąd badanemu regionowi. Studia są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania języka bahasa indonesia wraz z całym wachlarzem zagadnień polityczno-społecznych Azji Południowo-Wschodniej – obejmujących Indonezję, Malezję, Kambodżę, Wietnam, Tajlandię oraz Birmę. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Azji Południowo-Wschodniej w wielu płaszczyznach, a także mechanizmy polityki i gospodarki, które w tym regionie w sposób niezwykle ciekawy łączą wielość doświadczeń historyczno-kulturowych regionu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad Azją Południowo - Wschodnią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, j. polski, j. obcy

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD CHINAMI Stopień: I REKRUTACJA

  Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach tak diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dalekowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad Chinami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach tak diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dalekowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD JAPONIĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach tak diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dalekowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad Japonią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD KOREĄ Stopień: I REKRUTACJA

  W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych wybranego regionu w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii, ze szczególnym naciskiem na obszar Korei.

  Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego, japońskiego, koreańskiego bądź hindi w wymiarze 480 godzin. Językiem wiodącym jest język koreański.

  Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach tak diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dalekowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad Koreą brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA POLSKO - UKRAIŃSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia studentów na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku Studia polsko – ukraińskie jest nabycie przez nich konkretnych efektów kształcenia odnoszących się do podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko pojętych relacji polsko – ukraińskich i współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim. Studia oferują podstawową wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego i religijnego, które determinują historię i współczesność stosunków polsko – ukraińskich, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim. Podczas studiów I stopnia student pozna m.in. historię stosunków polsko – ukraińskich, formułę, charakter i ewolucję kontaktów pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie nowożytnym, w tym specyfikę współpracy i zależności dwu i wielostronnych pomiędzy oboma krajami w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, na poziomie regionalnym, europejskim i międzynarodowym. Dodatkowo, program studiów przewiduje trzyletni lektorat języka ukraińskiego oraz lektorat języka angielskiego zakończony egzaminem na poziomie B2.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia polsko - ukraińskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia polsko- ukraińskie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSATLANTIC STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  The Master of Arts in Transatlantic Studies is a two-year full time interdisciplinary program, which comparatively examines ever-changing relationships between culture and politics in the international context. The international atmosphere of the program gives students an opportunity to learn not just from scholarly materials, but also from their fellow students' diverse experiences of and perspectives on our ever changing and increasingly connected world. Learning alongside students from all continents challenges students to think outside of their own preconceived notions of the world; this is critical for helping students move beyond American, Western or regional perspectives and develop more global ones.

  Students earn a degree in Transatlantic Studies. The degree program begins in October and the school year runs through to late June, and is accredited according to the international Bologna Process (European Credit Transfer System) with 120 ECTS points

  Wymagania rekrutacyjne

  Dokładne informacje znajdziesz tutaj.

Opinie (14)

Rafał Ocena

Wiedziałem, że aby poznać kulturę, obyczaje i sztukę należy studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Program studiów jest bardzo bogaty i co najważniejsze, bardzo ciekawy. Polecam wszystkim

Łukasz Ocena

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia inna niż wszystkie i nie są to puste słowa. Studia na UJ to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na najlepszej i najsławniejszej uczelni, to jeszcze w najpiękniejszym mieście. Czego więcej chcieć od studiowania?

Kuba Ocena

Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia w kraju i studiowanie tutaj to największy prestiż i spełnienie marzeń. Każdy chciałby się tutaj uczyć, ale niestety nie wszyscy mogą taką szansę otrzymać. Mnie się udało i jestem z tego dumny.

Szymon Ocena

Prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest dziełem przypadku, ani też najmniejszą przesadą. To świetna uczelnia. Najlepsza w Polsce i na pewno jedna z najlepszych w Europie.

Milena Ocena

Jeśli miałabym jeszcze raz podjąć decyzję o wyborze uczelni, to zdecydowanie wybrałabym Uniwersytet Jagiellońskim. Właśnie w tej szkole wyższej odnalazłam dziedzinę, w której chce się rozwijać.

Krzysiek Ocena

Studia powinny prowadzić do osiągania zamierzonych celów, albo chociaż do nich przybliżać. Ucząc się na Uniwersytecie Jagiellońskim nie mam wątpliwości co do tego, że wszystko pójdzie po mojej myśli.

Grzesiek Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to najlepszy sposób do kariery zawodowej.

Kamil Ocena

Chiny to dzisiaj bardzo ważny punkt na mapie świata, stąd nauka o nich może przynieść wiele korzyści. A dlaczego wybrałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim? Bo to jedyna uczelnia, która zwraca uwagę na ten fakt.

Seweryn Ocena

Nigdzie, na żadnej uczelni nie znalazłem tylu ciekawych kierunków kształcenia. Uniwersytet Jagielloński daje możliwość zgłębianie każdej dziedziny, jaką tylko chcesz.

Patryk Ocena

Każdy słyszał o Uniwersytecie Jagiellońskim i jego olbrzymim wpływie na polską kulturę i naukę. To chyba najlepsza reklama i nie trzeba dodawać, że studia na tej uczelni to ogromny prestiż i powód do dumy.

Konrad Ocena

Uniwersytet Jagielloński to najlepsza polska uczelnia i chyba każdy się z tym zgodzi. Na tej uczelni pozyskuje się wiedzę praktyczną, szczegółową, dzięki której studenci stają się prawdziwymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Piotrek Ocena

Wybrałem Uniwersytet Jagielloński, aby zdobyć szczegółową wiedzę, czyli zostać specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie.

Paweł Ocena

Nie ma lepszej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński. Nauka tutaj to poczucie, że studia naprawdę przygotowują do życia, do pracy i osiągania sukcesów.

Sebastian Ocena

Politologia otwiera oczy na sytuacje, wydarzenia, a przede wszystkim przyczyny tych sytuacji. Politologia pozwala zrozumieć funkcjonowanie tego świata, który dla niektórych staje się coraz bardziej niezrozumiały. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim pozwalają zrozumieć wiele rzeczy.