• ARCHITEKTURA INFORMACJI Stopień: I REKRUTACJA

  Innowacyjny kierunek studiów licencjackich, łączący w oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi. Treści programowe są skupione na projektowaniu przestrzeni informacyjnych w środowisku cyfrowym. Studenci uczą się tworzenia użytecznych i atrakcyjnych wizualnie serwisów internetowych, profesjonalnego wyszukiwania, oceny i selekcji informacji, a także funkcjonalnego organizowania, przetwarzania i prezentowania danych. Poznając techniki i narzędzia efektywnej komunikacji językowej i wizualnej, doskonalą umiejętności tworzenia i edycji różnego rodzaju tekstów i materiałów graficznych oraz ich publikowania w formie cyfrowej. Kierunek powstał z myślą o studentach, którzy reprezentują humanistyczne podejście w korzystaniu z technologii komputerowych.

  Kim jest architekt informacji?

  To osoba, która projektuje strukturę i organizuje zawartość serwisu WWW w taki sposób, aby użytkownicy mogli łatwo i szybko znaleźć potrzebne im informacje. Opracowuje systemy nawigacyjne i wyszukiwawcze, tworzy grafikę odpowiednio ilustrującą treści oraz dba o estetykę i wizualną spójność witryny. Architekt informacji posiada również wiedzę i umiejętności związane z testowaniem użyteczności serwisów i interfejsów użytkownika oraz optymalizacją stron pod kątem wyszukiwarek (SEO).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Filologia klasyczna
  Program studiów filologii klasycznej obejmuje naukę starożytnych języków: greckiego i łacińskiego oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji i kontynuacji antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. Zajęcia z zakresu przedmiotów kierunkowych (greka i łacina), wzbogacone szeregiem przedmiotów dodatkowych (historia starożytna, historia kultury antycznej, wstęp do mitologii i retoryki, współczesna recepcja kultury antycznej), pozwalają na poznanie wszelkich aspektów świata grecko-rzymskiego. Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Od kandydatów nie jest wymagana znajomość łaciny bądź greki.
  Perspektywy zawodowe:
  • praca w bibliotekach, archiwach, wydawnictwach, instytucjach kulturalnooświatowych, powiązanych szczególnie z dziedzictwem cywilizacji śródziemnomorskiej;
  • praca w charakterze tłumacza tekstów antycznych na język polski;
  • praca w sektorze turystycznym;
  • praca w międzynarodowych instytucjach promujących cywilizację śródziemnomorską.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Filologia polska
  Tempo współczesnego świata, presja ciągłej zmiany, rynkowy wymóg mobilności – każą cenić intelektualną samodzielność, gotowość do stałego poszerzania profesjonalnej wiedzy w zależności od nowych potrzeb. Studia na kierunku filologia polska są ofertą przede wszystkim dla osób pragnących zachować krytyczny stosunek do zmieniających się błyskawicznie realiów życia literackiego, kulturalnego, społeczno-politycznego. Oferta specjalnościowa kierunku sprawia, iż studenci polonistyki uczą się nie tylko rozumienia tekstów literackich oraz innych form wypowiedzi, poznają niełatwe reguły profesjonalnego ich tworzenia, ale także zdobywają umiejętności pozwalające sprawnie i aktywnie poruszać się w labiryncie nowoczesnego świata. Perspektywy zawodowe rysujące się przed absolwentem kierunku obejmują zatem zarówno tradycyjne ścieżki kariery (nauczycielpolonista z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych), jak też profile nowoczesnej aktywności praktycznej: praca w mediach (dziennikarz, redaktor tekstów, edytor), działach PR (copywriter, rzecznik prasowy), Internecie (bloger, administrator portalu). Studenci katowickiej polonistyki mają możliwość korzystania z takiej ścieżki edukacyjnej także w ramach programu mobilności akademickiej „Most” (aktywny uczestnik tego trybu zdobywania wiedzy realizuje część wybranych przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na innej uczelni w kraju) oraz w zakresie unijnego programu „Erasmus +”. W tym drugim przypadku student podejmuje i wypełnia część obowiązków dydaktycznych w jednej z partnerskich uczelni w Europie. Chodzi każdorazowo o Uniwersytet prowadzący studia polonistyczne lub dziennikarskie: Bari (Włochy), Ołomuniec (Republika Czeska), Neapol (Włochy), Elche (Hiszpania), Tybinga (Niemcy). Śląskie środowiska literaturoznawcze i językoznawcze należą do najściślejszej czołówki polonistycznej pod względem osiągnięć naukowych. Dlatego studia na naszym kierunku dają szczególną gwarancję jakości. Swoje zainteresowania literaturą oraz innymi  dziedzinami kultury nasi studenci mogą rozwijać dzięki bogatej ofercie kół naukowych. Pracownicy, absolwenci, doktoranci polonistyki UŚ są między innymi redaktorami i autorami fachowych pism literackich oraz kulturalnych („FA-art”, „Opcje”, „artPAPIER”, „Fabryka Silesia”, „Śląsk”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Postscriptum Polonistyczne”), na łamach których studenci śmiało mogą spróbować swoich sił w dziedzinie krytyki literackiej oraz artystycznej. Studia na kierunku filologia polska prowadzone są w Katowicach. Budynek (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w specjalistyczne pracownie) znajduje się w ścisłym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury (Biblioteka Śląska, Teatr Korez, Kinoteatr Rialto, Centrum Kultury Katowice) i przyjaznym pobliżu studenckiego życia klubowego (Jazz Club Hipnoza, Klub Prokultura).
  Perspektywy zawodowe:
  • zawód nauczyciela (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne);
  • praca w mediach (redakcja i korekta tekstów), działach PR;
  • dziennikarstwo, praca sekretarza prasowego, copywritera;
  • wydawnictwa, księgarnie;
  • krytyka literacka;
  • praca w placówkach kulturalnych;
  • kariera badacza literatury i języka polskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (pisemny oraz ustny)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach oraz instytucjach kultury. Absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie kompleksowegozarządzania usługami bibliotecznymi, nabywają umiejętności stosowania nowoczesnych  technologii informacyjno-bibliotecznych oraz wiedzę o źródłach informacji.
  Studia I stopnia
  Program trzyletnich studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) obejmuje przedmioty realizowane w pięciu blokach. Student przez dwa lata uczestniczy w wybranym przez siebie lektoracie języka obcego, a w ramach osobnych konwersatoriów zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim.
  Studia II stopnia
  Dwuletnie studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) adresowane są do absolwentów studiów licencjackich kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz do absolwentów innych kierunków studiów I lub II stopnia. Poza treściami wspólnymi programu kształcenia (np. marketing biblioteczny, projektowanie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej, e-learning, infobrokerstwo, biblioteki cyfrowe i digitalizacja zbiorów bibliotecznych) studiujący wybierają jedną z proponowanych specjalizacji (liczba uruchomionych specjalizacji zależy od liczby studentów na roku). W toku studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki, studenci mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne umożliwiające pracę w szkolnictwie podstawowym i/lub ponadpodstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa
  Kierunek o nazwie komunikacja promocyjna i kryzysowa powstał jako odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy. Dlatego studia nie tylko oferują wiedzę z zakresu podstaw komunikowania społecznego, ale przede wszystkim kształtują praktyczne umiejętności i dzięki temu przygotowują kompetentne kadry rzeczników, negocjatorów i specjalistów od promocji.
  Studenci uczą się, jak właściwie promować produkty i usługi, jak zarządzać informacją wewnątrz i na zewnątrz firmy czy organizacji, jak rozwiązywać konflikty poprzez działania negocjacyjne między rządem a społeczeństwem, między poszczególnymi grupami interesów, ale też konflikty i zatargi ujawniające się w indywidualnych protestach, wreszcie jak negocjować w sytuacjach zagrożenia życia. 
  Kształcimy ludzi odważnych, kreatywnych, otwartych na potrzeby społeczeństwa XXI wieku i świadomych wagi słowa, które właściwie użyte, może okazać się lekarstwem, ale może też wywołać chorobę i konflikt, może budować, ale może i zagrażać ładowi społecznemu. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Kulturoznawstwo
  Śląskie kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek z powodzeniem łączący tradycję i nowoczesność. Nasz unikalny program studiów licencjackich, przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie badawcze i dydaktyczne naszej kadry naukowej, pozwala zgłębić różne przestrzenie kultury i zbudować podstawy do dalszego wykorzystania jej w praktyce zawodowej w wielu odmiennych dyscyplinach powiązanych z kulturą, animacją, mediami i edukacją. Na studiach I stopnia w ramach specjalności przestrzenie kultury student uczestniczy w zajęciach zintegrowanych w bloki tematyczne:
  • teoria kultury (antropologia, teorie widowisk i teatru, filmu i mediów audiowizualnych, języka i komunikacji, literatury i estetyki);
  • historia kultury (historia kultury starożytnej i kultury europejskiej od średniowiecza do współczesności, historia sztuki, historia filozofii, teatru, filmu i kinematografii, mediów);
  • kultura polska (historia Polski i historia obyczaju polskiego, historia i współczesność teatru polskiego, wiedza o literaturze polskiej od wieku XIX do współczesności, folklor polski, estetyka i sztuka polska, historia filmu polskiego i film współczesny, kultura języka polskiego);
  • krytyka artystyczna (przygotowuje do pracy w roli publicysty, krytyka, komentatora zjawisk z zakresu różnych dziedzin kultury artystycznej);
  • współczesne zachowania komunikacyjne (komunikacja audiowizualna i literacka, werbalna i niewerbalna, masowa i sieciowa, międzykulturowa i wizerunkowa).
  Absolwent uzyskuje tytuł: licencjat kulturoznawstwa. Podczas trwania studiów I stopnia student odbywa i zalicza trzytygodniowe praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji kultury, mediach tradycyjnych lub elektronicznych, organizacji rządowej, samorządowej, badawczej, edukacyjnej lub zajmującej się szeroko pojętą animacją kulturową i organizacją imprez masowych. W ramach studiów kulturoznawczych II stopnia oferujemy zajęcia w ramach 6 specjalizacji: teoria i antropologia kultury, teatrologia, kultura literacka, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa i estetyka miasta. Student kończący studia magisterskie uzupełniające posiada świadomość złożonej natury tekstów kulturowych, jest wyposażony w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów audiowizualnych,  języka, literatury i estetyki oraz przygotowany do poruszania się w świecie współczesnych zachowań komunikacyjnych, do ich identyfikacji i strategicznego wykorzystywania. Oferujemy praktyki terenowe, w trakcie których studenci samodzielnie prowadzą badania nad stanem kultury tradycyjnej i współczesnej. Absolwent uzyskuje tytuł: magister kulturoznawstwa. Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych: Koła Naukowego Kulturoznawców, Koła Naukowego Filmoznawców, Koła Naukowego Antropologii Literatury, Koła Naukowego Estetyków, Koła Naukowego Filozofii Kultury, Koła Naukowego Komunikacji Kulturowej, Koła Naukowego Folkloroznawców, Koła Naukowego Teatrologów, a także Koła Naukowego Doktorantów Kulturoznawstwa. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych, spotkania z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w wyprawach i warsztatach kulturoznawczych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (egzamin pisemny i ustny)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTURY MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Kultury mediów
  Kultury mediów to unikalny w skali kraju interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa. Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur, czemu odpowiada szeroka oferta specjalności. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym. Absolwent uzyskuje tytuł: ekspert nowych mediów. Na studiach I stopnia w ramach specjalności nowe media student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w kilku blokach programowych:
  • historia (historia społeczna i polityczna, historia nauk humanistycznych i historia różnych sztuk) – zajęcia dają wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi;
  • teoria (teoria kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych, teoria różnych sztuk);
  • multimedialność (wiedza o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych, ich społecznych i profesjonalnych kontekstach wykorzystania oraz powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi);
  • nowe kompetencje komunikacyjne (wiedza o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach komunikacyjnych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa);
  • transformacje technologicznej codzienności (wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu sieci zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość).
  Podczas trwania studiów student odbywa i zalicza trzytygodniowe praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji medialnej (media  tradycyjne lub elektroniczne), instytucji kultury czy agencji artystycznej, producenckiej lub firmie zajmującej się szeroko pojętą produkcją kulturową i edukacją medialną, animacją kulturową i organizacją imprez masowych. Studia II stopnia oferują pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w 5 wymiarach oferowanych specjalności: komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają krytycznej świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz pogłębionej i ukierunkowanej analitycznie wiedzy ogólnokulturowej. Absolwent uzyskuje tytuł: magister nowych mediów. Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych, spotkania z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w wyprawach i warsztatach kulturoznawczych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej i medialnej. Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia naukowe, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz atmosfery sprzyjającej zindywidualizowanemu rozwojowi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kultury mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (egzamin pisemny i ustny)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kultury mediów jest ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Logopedia to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące zaburzeń mowy, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii rozpoznanych w toku postępowania dysfunkcji mowy w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności: prowadzenia profilaktyki zaburzeń mowy, diagnozy logopedycznej  polegającej na zbieraniu danych związanych z dysfunkcją mowy występującej u badanego człowieka. Potrafią wyjaśnić przyczyny obserwowanych nienormatywnych objawów z wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej, medycznej i psychologicznej. Istotnym wątkiem prowadzonego kształcenia jest także wyposażenie studentów w umiejętności planowania i prowadzenia terapii logopedycznej. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z lingwistyką, medycyną i psychologią oraz pedagogiką, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności metodycznych odnoszących się do  działań ściśle logopedycznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę lingwistyczno-medyczno-psychologiczno-pedagogiczną z najnowszymi doniesieniami logopedii polskiej i światowej. Kształcenie na studiach logopedia kierowane jest do osób pragnących zdobyć kwalifikacje w zawodzie logopedy i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Przedmiot do wyboru

  Dowiedz się więcej

 • MEDITERANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Mediteranistyka
  Mediteranistyka to studia z zakresu kultury, literatury i historii Śródziemnomorza, czyli krajów basenu Morza Śródziemnego. Prezentują rozwój najważniejszych cywilizacji tego regionu, kładąc szczególny nacisk na czasy starożytne i średniowieczne. Student zdobywa wiedzę o Śródziemnomorzu, uczestnicząc w zajęciach obejmujących literaturę, sztukę, historię oraz zagadnienia bardziej specjalistyczne, dotyczące historii rodziny, seksualności, roli zwierząt w kulturach Śródziemnomorza. Atrakcyjnym dopełnieniem są zajęcia z kuchni śródziemnomorskiej i kultury wina. Studia pozwalają zdobyć też studentom wiedzę z zakresu funkcjonowania antycznej tradycji w czasach współczesnych (antyk w kinie, w kulturze popularnej). Elementem programu jest także intensywna nauka jednego z języków tego obszaru (nowogreckiego, włoskiego lub hiszpańskiego) oraz nauka podstaw języka starogreckiego, łacińskiego oraz hebrajskiego lub syryjskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mediteranistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Międzynarodowe studia polskie
  Kierunek międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) to studia poświęcone kulturze polskiej widzianej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Obszar kultur regionów obejmuje kultury narodowe (np. kultura japońska), ponadnarodowe (np. kultura środkowoeuropejska, Dalekiego Wschodu) i transgraniczne (np. kultura śląska). Student staje się ekspertem do spraw relacji interkulturowych, dzięki wiedzy nabytej w ramach trzech specjalności.
  Kierunek międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie) to studia poświęcone szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) widzianej z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych. Studiom na temat Polski w świecie towarzyszy nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów. Daje to możliwość samodzielnych studiów (np. w ramach seminariów magisterskich) nad konkretnymi międzynarodowymi relacjami Polski w sferze kultury z innymi państwami (narodami). 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe studia polskie podstawą przyjęcia jest średnia ocen z egzaminu dojrzałości. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia polskie jest złożenie wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA PISANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Sztuka pisania
  Dziś – w dobie Internetu i nowych mediów – pisanie jest najważniejszym środkiem komunikacji. Porozumiewanie się za pomocą portali społecznościowych, tworzenie odpowiednio sprofilowanych wiadomości na strony internetowe, przygotowywanie przejrzystych sprawozdań i raportów dla pracodawcy, a także – umiejętność napisania ciekawego artykułu dla prasy, scenariusza filmu bądź serialu, przemówienia dla partii politycznej czy powieści, która przykuje uwagę czytelników – wszystko to wymaga dużej sprawności pisarskiej. Sztuka pisania to pierwszy w Polsce tego rodzaju kierunek studiów. Adresowany jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych, a także do wszystkich, którym bliska jest myśl o karierze literackiej. Program nauczania oparty został na najlepszych wzorach zachodnich uniwersytetów (creative writing), ale też zaadaptowany do indywidualnych celów i rodzimych realiów. Jego podstawę stanowią:
  • przedmioty teoretyczne, przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i poetyki, językoznawstwa, kultury najnowszej, jak również teorii mediów;
  • przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie licznych warsztatów prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki.
  W ten sposób studenci nabywają umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych i artystycznych oraz zyskują wiedzę dotyczącą współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego, funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych i specyfiki dziennikarstwa w dobie Internetu. W programie studiów znalazły się również zagadnienia związane między innymi ze zróżnicowaniem form i gatunków wypowiedzi, prawem autorskim, retoryką i technikami perswazji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka pisania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (egzamin pisemny i ustny)

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (13)

maciek Ocena

Język się zmienia, a wraz z nim sposoby komunikacji. Dzisiaj należy się uczyć w jaki sposób dotrzeć do jednostki, oraz dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Tego można nauczyć się tutaj, na Uniwersytecie Śląskim

edyta Ocena

Uniwersytet Śląski to uczelnia, w której uczą się ludzie pełni pasji i zaangażowania. To duża przyjemność spotykać się z nimi, rozmawiać, wymieniać myśli i poglądy. Uniwersytet Śląski to uczelnia ludzi młodych duchem

Łukasz Ocena

W dzisiejszych czasach informacja jest jednym z najważniejszych towarów. W natłoku wiadomości i wydarzeń trzeba umieć chociażby odróżnić informację prawdziwą od nieprawdziwej. Dla nas, studentów Uniwersytetu Śląskiego, informacje nie mają żadnych tajemnic.

Karol Ocena

Dostałem się na uś i zobaczymy. Renoma coraz lepsza i wiele osób chwali.

kola Ocena

Kultury mediów to super kierunek dla pasjonatów filmu, gier komputerowych i życia w mediach, cieszę się, że wybrałam uś

Grażka Ocena

Filologia polska na piątkę!

Lidka Ocena

Czy w tym roku otworzą magisterkę spec. - filmoznawstwo i wiedza o mediach?

Hania Ocena

Powodzenia maturzyści! UŚ TO DOBRY WYBÓR

Hektor Ocena

Na uczelni wiele się zmieniło na duży plus!

Becia Ocena

Serdecznie polecam filologię polską!

Malinowskiego fan Ocena

Według najnowszych doniesień Kulturoznawstwo najlepsze w Pl.

Kuki Ocena

Nie zgadzam się z opinią poniżej. Ocena indywidualnego profesora nie powinna wpływać na ogólny osąd dotyczący uczelni. Osobiście polecam studia na wydziale filologicznym. Wysoki poziom nauczania i brak problemu z administracją.

uczennica kpik Ocena

Strasznie niezorganizowane władze uczelniane. Zaczynając od zbyt małej ilości miejsc na usosie a kończąc na zapomnieniu powiadomieniu profesorów spoza uczelni o tym kiedy odbywają się zajęcia. NIE POLECAM