Studia pedagogiczne Słupsk

Studia pedagogiczne Słupsk

Studia pedagogiczne Słupsk | woj. pomorskie

Czym zajmują się studia pedagogiczne w Słupsku? Ich najważniejszym założeniem jest wykształcenie osób, które pragną poświęcić swoją wiedzę, umiejętności i energię innym ludziom. Fundamentem jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, socjalnej i terapeutyczno- rehabilitacyjnej.

W trakcie nauki studenci otrzymują solidną porcję wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i socjologicznej, która jest niezbędna do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i opieki. Ponadto, dostają dużą dawkę wiedzy, dotyczącej funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych.

Na wykwalifikowanych pedagogów czekają miejsca, w których ich wiedza i umiejętności są niezbędne i niezastąpione; ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, rodzinne domy dziecka, instytucje pomocy społecznej. Praca pedagogiczna to misja. Misja wymagająca szczególnych cech charakteru, nierzadko od siebie odległych, takich jak: cierpliwość, opanowanie, stanowczość i asertywność.

Dlatego też motywem do wyboru tych studiów, a następnie drogi zawodowej powinno być powołanie. Ilość specjalizacji na studiach pedagogicznych w Słupsku świadczy nie tylko o popularności tego zakresu kształcenia, ale także o tym, że są po prostu potrzebne. W każdej społeczności występują grupy, bądź jednostki, do których należy wyciągnąć pomocną dłoń. A najlepiej zrobi to wykwalifikowany specjalista.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W SŁUPSKU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W SŁUPSKU SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

STUDIA PEDAGOGICZNE W SŁUPSKU - PODYPLOMOWE

D
E
M
P
S
T
W
Z
Rozwiń

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Słupsku

Aby ubiegać się o miano studenta pedagogiki należy wziąć udział w konkursie świadectw. Na maturze warto zdawać takie przedmioty jak: wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, które pomogą na studiach i w przyszłej pracy pedagoga.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Słupsku

Studenci studiów pedagogicznych w Słupsku otrzymują szeroką wiedzę, która pozwala zrozumieć, między innymi znaczenie opieki w rozwoju człowieka, w przebiegu jego życia i uwarunkowań wynikających z różnych sytuacji życiowych, zatem przygotowani są do pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, na dodatek w różnych warunkach. Wszechstronna znajomość dziedziny podnosi ich kwalifikacje i otwiera więcej drzwi możliwości kariery zawodowej.

Absolwenci studiów pedagogicznych w Słupsku mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych i zasadniczych szkołach zawodowych, bursach i internatach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w domach dziecka, świetlicach szkolnych, społecznej świetlicy terapeutycznej, środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, placówkach interwencyjnych, świetlicach kuratorskich, placówkach resocjalizacyjno- rewalidacyjnych, zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, instytucjach systemu penitencjarnego, organizacjach pozarządowych niosących pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz patologią społeczną, szpitalach.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Nauk Społecznych:

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Edukacja elementarna z językiem angielskim, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą społeczną, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Gerontogogika z promocją zdrowia;
  • Praca socjalna: studia I i II- stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym.

dowiedz się więcej 

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z resocjalizacją, Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 


GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SŁUPSKU STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I- stopnia.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej 

 

Komentarze (0)