Uniwersytet Morski w Gdyni

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Morski w Gdyni ×

Morska 81-87,

81-225 Gdynia 

tel. +48 58 55 86 517

https://umg.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Morski w Gdyni: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Morski w Gdyni: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Morski w Gdyni: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie, studiować możesz w każdym wieku.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:
1. Podanie (ankieta osobowa) wydrukowane z IRK i podpisane.
2. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
3. Jedno kolorowe zdjęcie wykonane na jasnym tle, przyklejone do podania oraz zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej.
4. Oryginał świadectwa dojrzałości.
5. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej.
6. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Nauki o Jakości. 
Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
Sposób dostarczenia oryginałów dokumentów:
a. przesyłki kurierskie (z dopiskiem "Komisja Rekrutacyjna WZNJ");
b. osobiście w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.
Oryginały dokumentów należy przesyłać w kartonowej białej teczce opisanej zgodnie z wymogami - wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia I stopnia
* wydrukuj wzór i naklej na swoją teczkę.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Komisja rekrutacyjna dyżuruje w Budynku C - Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na ul. Morskiej 81 (wejście po prawej stronie, w bramie wjazdowej na teren Uczelni) - w pokoju C-7 (parter) zimą i w pokoju C-61 latem. Terminy dyżurów zamieszczone są w okresie rekrutacji na stronie.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Jeżeli nie posiadasz oryginału to świadectwo dojrzałości lub odpis muszą być poświadczone notarialnie, świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz dyplom i suplement w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie prowadzimy list rezerwowych.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, w systemie elektronicznej rekrutacji.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Obecnie nie.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Otrzymują maksymalną liczbę punktów.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Zależne jest to od ilości kandydatów w danym roku na studia.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

W systemie elektronicznej rekrutacji znajdziesz taką informacje.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Nie, musisz złożyć oryginały dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Online lub na poczcie na indywidualny nr konta wygenerowany w systemie elektronicznej rekrutacji dla każdego kandydata.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię, nazwisko, tryb studiów oraz specjalność.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata musi być zaksięgowana na koncie Uczelni najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Nie będziesz brał/a udziału w rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Może to zrobić osoba trzecia z innego konta w związku z tym, iż każdy kandydat posiada indywidualny nr konta.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Matematyka, język obcy (poziom podstawowy) oraz matematyka, fizyka z astronomią, chemia , geografia, biologia , informatyka , język obcy (poziom rozszerzony).

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Na wszystkie.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Przeniesienie z innej Uczelni możliwe jest po przedłożeniu trzech dokumentów:
- podania do Dziekana Wydziału
- wykazu ocen 
- zgoda Dziekana Uczelni macierzystej 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Zdjęcie powinno być zamieszczone najpóźniej do ostatniego dnia, w którym jest otwarty system rekrutacji.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

fti poznań

  • Uniwersytet Morski w Gdyni - kierunki studiów

  • Zasady rekrutacji

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (0)