Matura ustna z języka niemieckiego 2024

Matura ustna z języka niemieckiego 2024

Matura ustna z języka niemieckiego 2024

16.05.2024

Matura 2024 z języka niemieckiego (część ustna)

Matura ustna 2024 z języka niemieckiego w terminie głównym zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem szkół od 11 do 25 maja 2024 r. Maturzyści będą mieli do rozwiązania 3 zadania, w tym rozmowę z odegraniem roli, opis ilustracji oraz wypowiedź. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 30 punktów.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 10 do 12 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym w środę 21 sierpnia 2024 r.

Język niemiecki, zaraz po języku angielskim jest jednym z najczęściej wybieranych języków obcych nowożytnych na maturze, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

Podczas matury ustnej z języka niemieckiego, uczniowie muszą odpowiadać na pytania związane z różnorodnymi tematami, a także przeprowadzać dialogi z egzaminatorem. To sprawdza nie tylko znajomość gramatyki i słownictwa, ale także umiejętność płynnej konwersacji. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Dlatego warto regularnie ćwiczyć rozmowę po niemiecku i być dobrze przygotowanym do prezentacji własnych opinii na różne tematy. Warto również zwracać uwagę na poprawną wymowę i akcent, ponieważ to również ma znaczenie podczas egzaminu ustnego.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura 2024 ustna z języka niemieckiego, ile czasu uczeń będzie miał na odpowiedź, a także ile punktów maksymalnie będzie mógł zdobyć. Tłumaczymy również, jaki będzie wyglądał przebieg matury z tego przedmiotu.

Kiedy matura ustna z języka niemieckiego 2024

Część ustna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego odbywa się od 11 do 25 maja 2024 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Część ustna w terminie dodatkowym odbędzie się 10-12 czerwca 2024 roku.

Matura poprawkowa 2024 w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2024 (środa).

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Oznacza to, że uczniowie do matur ustnych mogą przystępować w różnych terminach w zależności od harmonogramu ułożonego przez konkretną placówkę

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze ustnej z języka niemieckiego

Jak można przeczytać w Informatorze do egzaminu z języka niemieckiego opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako realizacja kompetencji komunikacyjnej zdającego.

 

Każda wypowiedź jest oceniana zgodnie z określonymi kryteriami. Brana jest pod uwagę:

 • sprawność komunikacyjna
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych
 • wymowa
 • płynność wypowiedzi.

 

Ile będzie zadań maturze ustnej z języka niemieckiego

Na maturze ustnej z języka niemieckiego będą trzy zadania, z każdym z nich związany jest określony limit czasu, którym uczeń musi się kierować. Każde z tych zadań ma na celu ocenę różnych umiejętności maturzysty. Uczeń będzie musiał wykonać następujące zadania:

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako realizacja kompetencji komunikacyjnej zdającego.

 

Ile punktów można zdobyć maturze ustnej z języka niemieckiego

Uczeń na maturze ustnej z języka niemieckiego może zdobyć 18 punktów.

Każda z umiejętności ocenianych jest osobno i przekłada się na ogólną punktację zdającego. Zdobycie każdego punktu na maturze jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa to nie tylko na ogólny wynik, ale także może otwierać drzwi do lepszych możliwości edukacyjnych i zawodowych. Nawet pojedynczy punkt może znacząco wpłynąć na przyszłość maturzysty, dlatego każda odpowiedź ma znaczenie.

Zobacz także

język niemiecki pisemny matura 2024 - poziom podstawowy

język niemiecki pisemny matura 2024 - poziom rozszerzony

Ile trwa matura ustna z języka niemieckiego

Część ustna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego zajmuje około 15 minut. W trakcie egzaminu, zdający uczestniczy w rozmowie z osobą przeprowadzającą egzamin, przy obecności drugiego członka zespołu przedmiotowego, który nie uczestniczy aktywnie w rozmowie.

Sprawdź ile trwają matury 2024

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z języka niemieckiego

Czy uczniów, którzy mają podejść do matury ustnej z języka niemieckiego, gnębi obawa przed możliwością jej niezdania? Tak, bowiem istnieje realne ryzyko, że można nie zdać matury z tego przedmiotu. Każdy zdający maturę w 2024 musi przystąpić do części ustnej z jednego języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, jeżeli uzyska 30%, tj. 6 punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Na maturze ustnej z języka niemieckiego konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego, który umożliwia nauczycielowi potwierdzenie tożsamości zdającego. Warto pamiętać, że na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonu.

Jeśli uczeń odczuwa potrzebę, może natomiast zabrać ze sobą na przykład butelkę wody, aby w trakcie egzaminu ugasić pragnienie. Ważne jest, aby przestrzegać obowiązujących zasad, w przeciwnym razie istnieje ryzyko unieważnienia egzaminu.

Zmiany na egzaminie z języka niemieckiego

W 2024 roku na maturze ustnej z języka niemieckiego uczniów nie czekają duże zmiany. Podobnie, jak w roku ubiegłym, egzamin będzie przeprowadzany na bazie specjalnych wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Każdy zdający maturę w 2024 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Kiedy wyniki z matury z języka niemieckiego

Uczniowie poznają wyniki matury ustnej z języka niemieckiego tego samego dnia, po zakończeniu narad komisji egzaminacyjnej. Jednakże wyniki z egzaminów pisemnych będą dostępne znacznie później, ponieważ ogłoszone zostaną dopiero za kilka miesięcy. To właśnie wtedy maturzysta będzie mógł dokładnie ocenić, jak wypadł w całym egzaminie maturalnym w 2024 roku i przystąpić do rekrutacji na studia

Sprawdź 

wyniki matury 2024

Przebieg egzaminu ustnego z języka niemieckiego

Na początku egzaminu odbywają się czynności organizacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Kolejny element to rozmowa wstępna. Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.

Następnie odbywa się zadanie 1 – rozmowa z odgrywaniem roli. Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają role wskazane w poleceniu. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości.

W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

Później następuje zadanie 2 – opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania.

Zdający:

 • opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności.
 • odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi

Na koniec uczeń musi zmierzyć się z zadaniem 3, czyli wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. Zdający ma czas ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym.

Zdający:

 • wybiera ilustrację, która – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję
 • wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe ilustracje
 • odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ocena trudności matury ustnej z języka niemieckiego jest wyjątkowo subiektywna i zależy w dużej mierze od indywidualnych umiejętności i przygotowania ucznia. Dla niektórych osób może ona stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli nie czują się pewnie w swobodnej komunikacji w języku niemieckim.

Jednak dla innych, którzy regularnie praktykują mówienie i słuchanie, matura ustna może być mniej stresująca i bardziej osiągalna. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie, regularna praktyka oraz pewność siebie, która pozwala na swobodne wyrażanie swoich myśli w obcym języku.

Ostatecznie, to indywidualne wysiłki ucznia mają największy wpływ na to, jak trudna odbierana będzie matura ustna z języka niemieckiego.

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia